Ventspils

iv-pils

1998.gada sākumā Ventspils patstāvīgo skaits ir 46,6 tūkstoši cilvēku. Apmēram 65% no tiem dzīvo Ventas kreisajā krastā.
Salīdzinot ar 1983.gadu pilsētas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2,2 tūkstošiem cilvēku vai 4,5%, salīdzinot ar 1990. gadu par 4 tūkstošiem vai gandrīz par 8%.

1.tabula
Ventspils patstāvīgo iedzīvotāju skaita dinamika.
(Tūkst.cilv. uz 01.janvāri)

1993.g.
1994.g. 1995.g. 1996.g. 1997.g. 1998.g.
48,8 47,5 47,0 46,7 46,6 46,6

Ventspils iedzīvotāju skaita samazināšanos izsaukusi gan dzimstības samazināšanās un mirstības pieaugums, gan iedzīvotāju mehāniskā kustība.

2.tabula
Ventspils iedzīvotāju dabiskā kustība.
(cilvēki)

Gads Dzimušo skaits Mirušo skaits Dabiskais pieaugums Dabiskais pieaugums uz 1000 cilvēkiem
1993. 430 688 -258 -5,3
1994. 430 688 -279 -5,8
1995. 438 662 -224 -4,8
1996. 361 577 -216 -4,6
1997. 348 543 -195 -4,2
1998. 355 583 -228 -4,9

Kā redzams iedzīvotāju dabiskā kustība ir negatīva un pārskatamajā periodā no šī faktora iedzīvotāju skaits ir samazinājies vidēji par vairāk kā 220 cilvēkiem gadā. Tomēr jāatzīmē, ka dabiskā pieauguma samazināšanās Ventspilī ir mazāka nekā vidēji valstī, kur tas 1996.gadā bija (-)5,9 cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem, bet 1997.gadā -(-)6,0 cilvēki uz 1000 iedzīvotājiem. Citāda situācija ir ar iedzīvotāju mehānisko kustību.

3.tabula
Ventspils iedzīvotāju mehāniskā kustība.

Gads Iebraukušo skaits (cilv.) Izbraukušo skaits (cilv.) Migrācijas rezultāts migrācijas saldo uz 1000 cilv.
1993.g. 775 1839 – 1064 – 21,8
1994.g. 1121 1021 + 100 + 2,1
1995.g. 810 846 – 36 – 0,76
1996.g. 694 635 + 59 + 1,26
1997.g. 810 579 + 231 + 4,96
1998.g. 779

Kā redzams no 3.tabulas, jau vairākus gadus ir novērojams iedzīvotāju mehāniskais pieaugums, kas saistās gan ar Ventspils Augstskolas atvēršanu, gan pilsētas ekonomiskajām aktivitātēm. Iedzīvotāju migrācija Ventspilī galvenokārt pēdējos gados raksturojas raksturojas ar iedzīvotāju pieplūdumu no citiem valsts rajoniem un pilsētām. Tā, piemēram, 1997.gadā no 810 iebraukušajiem Ventspilī tikai 57 cilvēki bija iebraukuši no citām valstīm.
Ventspils iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas pēc 1992.gada raksturo 4.tabula.

4.tabula
ventspils iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas.
(cilvēki)

1992.gada sākumā I 1998.gada sākumā
Skaits % no kaopskaita Skaits % no kopskaita
Visi iedzīvotāji 50435 100 Visi iedzīvotāji 46600 100
Tai skaitā latvieši 21487 42,6 Tai skaitā latvieši 22046 47,3
krievi 20186 40,0 krievi 17177 36,9
ukraiņi 3104 6,2 ukraiņi 2444 5,2
baltkrievi 2922 baltkrievi 2429 5,2
čigāni 1009 2,0 lietuvieši 346 0,7
poļi 493 1,0 poļi 454 0,1
citas tautības 1234 2,4 citas tautības 1704 3,7

Kā redzams no tabulas, pagājušajā laika periodā iedzīvotāju nacionālais sastāvs izmainījies par labu pamatnācijai, tomēr cittautieši vēl sastāda 52,7% no kopējā pastāvīgo iedzīvotāju skaita.

Ventspils iedzīvotāju dzimuma struktūra maz atšķiras no attiecīgiem rādītājiem valstī un nedaudz ir mainījies par sliktu vīriešu skaitam.

5.tabula
Iedzīvotāju dzimuma struktūra.(%)

Vecuma grupas 1993.gadā 1997.gadā
Visi iedzīvotāji (tūkst.cilv.) tai skaitā: 48,8 46,6
Jaunāki par darbspējas vecumu 21,9% 18,4%
Darbspējas vecumā 58,8% 61,4%
Virs darbspējas vecuma 19,3% 20,2%
Demogrāfiskā slodze uz 1000 darbspējīgiem iedzīvotājiem 706 cilv. 29 cilv.

Ventspilī, salīdzinot ar citām republikas pilsētām ir samērā augsts iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā (valsts pilsētās vidēji 54,3%) un viens no zemākajiem – cilvēkiem zem darbspējas vecuma (valsts pilsētās vidēji – 21,1%). Rezultātā ir arī salīdzinoši zemāka demogrāfiskā slodze un mazāks iedzīvotāju vidējais vecums kā vidēji republikas pilsētās.
Ventspils pilsētas teritorijā iedzīvotāju pārvietošanos pamatā ietekmē darba un dzīves vietas novietojums. Iedzīvotāju skaita izmaiņu tendence atkarībā no sezonas ir pamanāma, taču būtiski neietekmē iedzīvotāju kustību pilsētā.

Perspektīvais iedzīvotāju skaits lielā mērā būs atkarīgs no valsts politikas un ekonomiskās stabilitātes, no veicamajaiem pasākumiem demogrāfiskās situācijas (respektīvi – dzimstības veicināšanas) uzlabošanai.
Ņemot vērā faktisko iedzīvotāju kustību laika periodā no 1993.gada līdz 1998.gadam un Latvijas Republikas Finansu ministrijas prognozi, var paredzēt, ka iedzīvotāju negatīvais dabiskais pieaugums (apmēram -200 cilvēki gadā) var izlīdzināties ne ātrāk kā līdz 2005.gadam.
Ir palielinājies iedzīvotāju mehāniskais pieaugums, kas nosedz iedfzīvotāju skaita samazināšanos no mirstības pārsnieguma pār dzimstību.
Tādējādi var prognozēt, ka pilsētas iedzīvotāju skaits laika periodā līdz 2005.gadam izmainīsies nedaudz un stabilizēsies 46-48 tūkst. cilvēku robežās. Nelielu pieaugumu var dot mehāniskais pieaugums un dzimstības pieaugums no minētās iedzīvotāju daļas, jo no ārienes ieplūstošā cilvēku daļa ir samērā jauni cilvēki darba spējīgā vecumā.
Laika periodā no 2005. līdz 2010. gadam, pateicoties ekonomiskajai stabilitātei un dzīves līmeņa uzlabojumam, iedzīvotāju skaits varētu pieaugt apmēram līdz 52-53 tūkst. cilvēkiem.