A/S „Latvijas dzelzceļš” finanšu pārskatu analīze

Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” bilance. Horizontālā analīze
2004. gads 2005. gads 2006. gads
Aktīvi
1. Nemateriālie ieguldījumi 815 894 -6,9% 759 646 -2,1% 743 573
2. Pamatlīdzekļi 161 740 672 14,5% 185 116 714 9,9% 203 372 242
3. Ilgtermiņa fianšu ieguldījumi 7 198 614 97,0% 14 178 342 -9,4% 12 839 788
4. Apgrozāmie līdzekļi 18 921 183 -11,2% 16 800 930 25,9% 21 148 423
4.1. Krājumi 11 406 200 -19,8% 9 145 372 37,8% 12 602 443
4.2. Debitori 5 931 594 -1,3% 5 857 180 15,7% 6 779 279
4.3. Naudas līdzekļi 1 583 389 13,6% 1 798 378 -1,8% 1 766 701
Bilance 188 676 363 14,9% 216 855 632 9,8% 238 104 026
Pasīvi
1. Pašu kapitāls 107 826 861 -0,5% 107 287 573 0,9% 108 253 020
1.1. Pamatkapitāls 90 168 321 – 90 168 321 – 90 168 321
1.2. Rezerves 14 983 474 6,0% 15 884 385 1,9% 16 179 938
1.3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 830 000 – 830 000 – 830 000
1.4. Pārskata gada nesadalītā peļņa 1 845 066 -78,1% 404 867 165,5% 1 074 761
2. Uzkrājumi 7 639 519 12 978 642
3. Kreditori 73 209 983 49,7% 109 568 059 6,7% 116 872 364
3.1. Ilgtermiņa parādi 39 814 802 60,4% 63 864 187 14,1% 72 878 573
3.2. Īstermiņa parādi 33 395 181 36,9% 45 703 872 -3,7 43 993 791
Bilance 188 676 363 14,9% 216 855 632 9,8% 238 104 026

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
1. Neto apgrozījums 136 954 849 25,8% 172 233 247 10,2% 189 809 819
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (125 634 815) 21,0% (152 033 905) 9,3% (166 154 928)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 11 320 034 78,4% 20 199 342 17,1% 23 654 891
4. Administrācijas izmaksas (11 487 544) 12,2% (12 883 986) 17,8% (15 177 620)
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 22 672 370 -41,5% 13 258 679 0,8% 13 366 953
6. uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (14 167 396) 25,0% (17 714 070) -8,0% (16 300 847)
7. Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos 38 156
8. Zaudējumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālos (3 825 400)
9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 4 919 574,1% 33 158 353,4% 150 344
10. Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. Ieņēmumi 4 246 -81,3% 794 69,1% 1 343
11. Procentu maksājumi u. tml. Izmaksas (1 331 049) 60,3% (2 133 667) 17,1% (2 497 947)
12. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 3 228 336 -76,5% 760 250 320,5% 3 197 117
13. Ārkārtas ieņēmumi 11 406 8,5% 12 381 124,9% 27 849
14. Ārkārtas izmaksas (2 779) -21,0% (2 196) 176,2% (6 066)
15. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 3 236 963 -76,2% 770 435 317,8% 3 218 900
16. Uzņēmuma ienākumu nodoklis (362 654) -86,8% (47 943) 3700,6% (1 822 132)
17.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis (907 778) -78,4% (195 876) -12,5% (171 489)
18. Pārējie nodokļi (121 465) 0,2% (121 749) 23,6% (150 518)
19. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 1 845 066 -78,1% 404 867 165,5% 1 074 761

Bilances un Peļņas vai zaudējuma aprēķina horizontālā analīze un situācijas novērtēšana.
Pēc bilances aktīviem var secinat, ka uzņēmumā ir diezgan negatīvas tendences.
• Debitoru parādu straujš pieaugums var liecināt par klientu maksātnespēju, izmaiņām norēķinu politikā, bet šajā situācijā to var pieskaitīt pie pozitīvajām tendencēm, jo palielinās neto apgrozījums.
• Naudas līdzekļu samazinājums kontos, notiek nepietiekama krājumu kontrole, nepietiekama debitoru konrole, kā arī slikta naudas plūsmas kontrole, bet šoreiz arī to var pieskaitīt pie pozitīvajām tendencēm, jo pieaug neto apgrozījums.
Pēc bilances pasīviem var secināt
• Pieauguma tendences pašu kapitālā vērtējamas pozitīvi
• Īstermiņa parādi kreditoriem samazinās, tā ir pozitīva tendence, tas norāda, ka uzņēmums spēj savlaicīgi norēķināties ar darbiniekiem, budžetu, kredītiestādēm.
Pēc peļņas un zaudējuma horizontalās analīzes var secināt
• Pieaug neto apgrozījums, uzņemums paplašina darbību.Ir laba cenu politika un pieprasījums pieaug no klientu puses.
• Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu pieaugums vērtējams labi, jo nav straujāks par neto apgrozījuma pieaugumu.
• Bruto peļņas pieaugums arī pozitīvs

Bilances zelta likumi
1. likums
Ilgtermiņu ieguldījumi jāfinansē ar pašu kapitālu. Pašu kapitāls-Ilgtermiņa ieguldījumi= 108 253 020-12 839 788=95413232 (novirze ir pozitīva)
Ilgtermiņa ieguldījumu summa ir mazāka par Pašu kapitāla summu, neracionala pašu kapitāla izmantošana, Pašu kapitāls tiek virzīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.
2. likums
Ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām. Pašu kapitāls +Ilgtermiņa saistības – ilgtermiņa ieguldījumi=108 253 020+72 878 573-12 839 788=168291805 (novirze pozitīva)
Daļa ilgtermiņa kapitāla tiek novirzīta apgrozāmo līdzekļu finansēšanai
3. likums
Apgrozāmie līdzekļi jāfinansē ar īstermiņa sasistībām. Istermiņa saistības-Apgrozāmie līdzekļi= 43 993 791 – 21 148 423=22845368 (novirze pozitīva)
Daļa ilgtermiņa ieguldījumu tiek finansēti ar īstermiņa saistībām.
Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” bilance. Vertikālā analīze
2004. gads Īpatsvars 2005. gads Īpatsvars 2006. gads Īpatsvars
Aktīvi
1. Nemateriālie ieguldījumi 815 894 0,4% 759 646 0,4% 743 573 0,3%
2. Pamatlīdzekļi 161 740 672 85,7% 185 116 714 85,4% 203 372 242 85,4%
3. Ilgtermiņa fianšu ieguldījumi 7 198 614 3,8% 14 178 342 6,5% 12 839 788 5,4%
4. Apgrozāmie līdzekļi 18 921 183 10,0% 16 800 930 7,7% 21 148 423 8,9%
4.1. Krājumi 11 406 200 6,0% 9 145 372 4,2% 12 602 443 5,3%
4.2. Debitori 5 931 594 3,1% 5 857 180 2,7% 6 779 279 2,8%
4.3. Naudas līdzekļi 1 583 389 0,8% 1 798 378 0,8% 1 766 701 0,7%
Bilance 188 676 363 100% 216 855 632 100% 238 104 026 100%
Pasīvi
1. Pašu kapitāls 107 826 861 57,1% 107 287 573 49,5% 108 253 020 45,5%
1.1. Pamatkapitāls 90 168 321 47,8% 90 168 321 41,6 90 168 321 37,9%
1.2. Rezerves 14 983 474 7,9% 15 884 385 7,3% 16 179 938 6,8%
1.3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 830 000 0,4% 830 000 0,4% 830 000 0,3%
1.4. Pārskata gada nesadalītā peļņa 1 845 066 0,9% 404 867 0,2% 1 074 761 0,5%
2. Uzkrājumi 7 639 519 4,0% 12 978 642 5,5%
3. Kreditori 73 209 983 38,8% 109 568 059 50,5% 116 872 364 49,1%
3.1. Ilgtermiņa parādi 39 814 802 21,1% 63 864 187 29,5% 72 878 573 30,6%
3.2. Īstermiņa parādi 33 395 181 37,6% 45 703 872 21,1% 43 993 791 18,5%
Bilance 188 676 363 100% 216 855 632 100% 238 104 026 100%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
1. Neto apgrozījums 136 954 849 100% 172 233 247 100% 189 809 819 100%
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (125 634 815) 91,7% (152 033 905) 88,3% (166 154 928) 87,5%
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 11 320 034 8,3% 20 199 342 11,7% 23 654 891 12,5%
4. Administrācijas izmaksas (11 487 544) 8,4% (12 883 986) 7,5% (15 177 620) 8,0%
5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 22 672 370 16,6% 13 258 679 7,7% 13 366 953 7,0%
6. uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (14 167 396) 10,3% (17 714 070) 10,3% (16 300 847) 8,6%
7. Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos 38 156 0,02%
8. Zaudējumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālos (3 825 400) 0,02%
9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 4 919 0,003% 33 158 0,02% 150 344 0,08%
10. Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. Ieņēmumi 4 246 0,003% 794 0,0005% 1 343 0,007%
11. Procentu maksājumi u. tml. Izmaksas (1 331 049) 1,0% (2 133 667) 0,01% (2 497 947) 1,3%
12. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 3 228 336 2,4% 760 250 0,04% 3 197 117 1,7%
13. Ārkārtas ieņēmumi 11 406 0,008% 12 381 0,007% 27 849 0,02%
14. Ārkārtas izmaksas (2 779) 0,002% (2 196) 0,001% (6 066) 0,003%
15. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 3 236 963 0,02% 770 435 0,04% 3 218 900 1,7%
16. Uzņēmuma ienākumu nodoklis (362 654) 0,003% (47 943) 0,03% (1 822 132) 1,0%
17.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis (907 778) 0,007% (195 876) 0, 1% (171 489) 0,09%
18. Pārējie nodokļi (121 465) 0,009% (121 749) 0,07% (150 518) 0,08%
19. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 1 845 066 0,01% 404 867 0,2% 1 074 761 0,6%

Bilances un Peļņas vai zaudējuma aprēķina vertikālā analīze un novērtējums
Pēc bilances var secināt:
• No 2004. uz 2005. gadu pieaug ilgtermiņa ieguldījumi – uzņēmums attīstās, bet uz 2006.gadu to īpatsvars nedaudz samazinās.
• Uz 2006. gadu nedaudz samazinās Naudas līdzekļu īpatsvars, kreditori un debetori nedaudz pieaug, kas liecina to, ka uzņemuma maksatspeja mazinās.
• Negatīvi, ka pašu kapitāls samazinās
Pēc peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūras var secināt:
• Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas uz 2005. gadu samazinās, bet uz 2006,gadu nedaudz palielinas, tas vērtejams pozitīvi, jo arī peļņa palielinās.
• Parējo ieņēmumu īpatsvars samazinās, kas nav vērtejams diezgan pozitīvi.

Likviditātes rādītāju analīze un novērtējums
Kopējais likviditātes koeficients apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
2004. gads 18 921 183/33 395 181=0,57
2005. gads 16 800 930/45 703 872=0,37
2006.gads 21 148 423/43 993 791=0,48
Uzņēmums ar apgrozāmajiem līdzekļiem nespēj segt īstermiņa saistības, jo L1<1, optimāla robeža būtu no 1-2
Likviditātes starp – seguma koeficients (apgrozāmie līdzekļi-(krājumi+nākamo periodu izmaksas))/īstermiņa saistības
2004. gads (11 406 200+5 931 594)/ 33 395 181=0,52
2005. gads (5 857 180+1 798 378)/ 45 703 872=0,17
2006.gads (6 779 279+1 766 701)/ 43 993 791=0,19
L2 optimāls, ja 0,8-1.Ja L2<1, tad zems finansiālais risks, labas potenciālas iespējas piesaistīt papildus finansējumu.
Absolūtais likviditātes koeficients (naudas līdzekļi+ īstermiņa vērtspapīri)/īstermiņa saistības
2004. gads 1 583 389/33 395 181=0,05
2005. gads 1 798 378/45 703 872=0,04
2006.gads 1 766 701/43 993 791=0,04
Ja zem 0,20-0,25, tad uzņemumam pastav problēmas ar īstermiņa paradu maksatspēju
Darba kapitāls Apgrozamie līdzekļi – īstermiņa saistības
2004. gads 18 921 183-33 395 181= -14473998
2005. gads 16 800 930-45 703 872= -28902942
2006.gads 21 148 423-43 993 791= -22845368
Īstermiņa saistības pārsniedz apgrozamos līdzekļus.

Saistību un maksātspējas rādītāju analīze un novērtējums
Raksturo uzņemuma kapitāla struktūru un finansiālās atkarības pakāpi
Saistību īpatsvars bilancē saistību kopsumma/pasīvu kopsumma
2004.gads 73 209 983/188 676 363=0,388 (38,8%)
2005. gads 109 568 059/216 855 632=0,505 (50,5%)
2006. gads 116 872 364/238 104 026=0,491 (49,1%)
Jo rādītājs augstāks, jo lielaka aktīvu daļa tiek finansēta ar aktīvu kapitālu. Tas rada nestabilitāti uzņēmumā. Šajā gadījumā rādītāji nav pārmērīgi augsti.
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē pašu kapitāls/ pasīvu kopsumma
2004.gads 107 826 861/188 676 363=0,571 (57,1%)
2005. gads 107 287 573/216 855 632= 0,495 (49,5%)
2006.gads 108 253 020/238 104 026=0,455 (45,5%)
Ja rādītājs tuvāk viens, tad uzņemums ir finansiali neatkarīgs un stabilāks.Radītāji pamazām pasliktinās.
Finansiālais līdzsvars saistību kopsumma/pasu kapitāls
2004. gads 73 209 983/107 826 861=0,68
2005. gads 109 568 059/107 287 573=1,02
2006. gads 116 872 364/108 253 020=1,08
Ja koeficients lielāks par 1, tad uzņēmuma finansēsanai tiek izmantoti lielākoties aizņemtie līdzekļi. Šī koeficienta palielināšanos varētu vērtēt vairāk negatīvi, bet labi, ka šaja gadījuma viņš nepalielinās pārāk strauji.
Rezervju īpatsvars pašu kapitālā Rezerves/pašu kapitāls
2004. gads 14 983 474/107 826 861=0,14
2005. gads 15 884 385/107 287 573=0,15
2006. gads 16 179 938/108 253 020=0,15
Pamatkapitala attiecība pret pašu kapitālu Pamatkapitāls/pašu kapitāls
2004. gads 90 168 321/107 826 861=0,84
2005. gads 90 168 321/107 287 573=0,84
2006. gads 90 168 321/108 253 020=0,83

Aprites rādītāju analīze un novertējums
Cik efektīvi neto apgrozījuma veidošanā tiek izmantoti uzņēmuma aktīvi.
Visu aktīvu aprite Aak Neto apgrozījums/aktīvu bilances vērtība
2004. gads 136 954 849/188 676 363=0,73
2005. gads 172 233 247/216 855 632=0,79
2006. gads 189 809 819/238 104 026=0,80
Visu aktīvu aprite dienās Aad aktīvu kopsumma*dienu sk./neto apgrozījums
2004. gads 188 676 363*365/136 954 849=502,84
2005. gads 216 855 632*365/172 233 247=459,56
2006. gads 238 104 026*365/189 809 819=457,87
Optimāls līmenis >3
Krājumu aprites rādītāji rāda, cik reizes analizējamā periodā ir apritējis krājumos ieguldītais kapitāls
Krājumu aprite KrAk Neto apgrozījums/krājumi bilancē
2004. gads 136 954 849/11 406 200=12,00
2005. gads 172 233 247/9 145 372=18,83
2006. gads 189 809 819/12 602 443=15,06
Krājumu aprites periods dienās krājumi*365/neto apgrozījums
2004. gads 11 406 200*365/136 954 849=30,40
2005. gads 9 145 372*365/172 233 247=19,38
2006. gads 12 602 443*365/189 809 819=24,23
Zems krājumu aprites rādītājs liecina, ka krājumos ieguldīts par daudz līdzekļu
Pārāk augsts krājumu aprites koeficients – preču krājumi noliktavā ir mazi – tas var draudēt ar pārdošanas vai ražošanas apjoma samazināšanos
Krājumu līmenis jāsaskaņo ar uzņēmuma realizācijas apjomu, lai varētu nodrošināt ražošanu un tirdzniecību.
Krājumu aprite būtiski ietekmē uzņēmuma likviditāti un maksātspēju.
Kopumā – jo augstāks krājumu aprites koeficients, jo mazāk līdzekļu iesaldēts krājumos, jo stabilāks ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis.
Krājumu aprites palielināšana svarīga gadījumos, kad uzņēmumam ir liela aizņemtā kapitāla daļa.
Debitoru parādu aprites rādītāji rāda, cik reizes vidēji gadā debitoru parādi pārvērtušies naudas līdzekļos
Debitoru aprite Dak Neto apgrozījums/debitori
2004. gads 136 954 849/5 931 594=23,09
2005. gads 172 233 247/5 857 180=29,41
2006. gads 189 809 819/6 779 279=28,00

Debitoru aprites periods dienās Debitoru parādi * 365/Neto apgrozījums
2004. gads 5 931 594*365/136 954 849=15,81
2005. gads 5 857 180*365/172 233 247=12,41
2006. gads 6 779 279*365/189 809 819=13,04
Kreditoru (saistību) aprites koeficients rāda , cik aprites uzņēmumam nepieciešamas, lai nomaksātu savus rēķinus.
Kreditoru (saistību) apriteSAk Realizētās produkcijas pašizmaksa/Vidējā kreditoru (saistību) summa
2004. gads 125 634 815/73 209 983=1,72
2005. gads 152 033 905/109 568 059=1,39
2006. gads 166 154 928/116 872 364=1,42
Kreditoru aprite dienās dienu skaits/ Sak
2004. gads 365/1,72=212,21
2005. gads 365/1,39=262,59
2006. gads 365/1,42=257,04
Debitoru – kreditoru aprites rādītāju interpretācija
Debitoru aprite lielāka par kreditoru apriti.uzņēmums spejīgs laicīgi norēķinaties ar piegādātājiem
Debitoru iekasēšanas periods < Kreditoru aprite dienās. Pārāk garš debitoru iekasēšanas periods palielina uzņēmuma izmaksas maksājamo % veidā – samazinās uzņēmuma peļņa
Ja parādu iekasēšanas periods tiek noteikts pārāk īss – var zaudēt klientus – samazināsies Neto apgrozījums – samazināsies peļņa
Ilgtermiņa ieguldījumu aprite neto apgrozījums/ ilgtermiņa ieguldījumi
2004. gads 136 954 849/7 198 614=19,03
2005. gads 172 233 247/14 178 342=12,15
2006. gads 189 809 819/12 839 788=14,78
Pamatlīdzekļu aprite neto apgrozījums/pamatlīdzekļi
2004. gads 136 954 849/161 740 672=0,85
2005. gads 172 233 247/185 116 714=0,93
2006. gads 189 809 819/203 372 242=0,93
Zems koeficienta līmenis – pārāk daudz līdzekļu investēts ilgtermiņa ieguldījumos salīdzinot ar ražošanas un realizācijas apjomu

Uzņēmuma aktīvu aprites analīze
“Uzņēmuma ekonomikas zelta likums”Tpeļņa > Tapgrozījums > Taktīvi
Pieauguma temps 2005.g/2004.g
Tpeļņa=404 867/1 845 066=0,22
Tapgrozījums=172 233 247/136 954 849=1,26
Taktīvi=216 855 632/188 676 363=1,15
Nepastav zelta likuma sakarība
Pieauguma temps 2006.g/2005.g
Tpeļņa=1 074 761/404 867=2,65
Tapgrozījums=189 809 819/172 233 247=1,10
Taktīvi=238 104 026/216 855 632=1,09
Pastav zelta likuma sakarības
Relatīvi samazinas izmaksas, kas saistītas ar apriti un produkcijas ražošanu.Uzņēmums aktīvus izmanto efektīvi.Pieaug uzņemuma ekonomiskais potenciāls salīdzinajuma ar iepriekšejo periodu.
Rentabilitātes rādītāju analīze un novērtējums
Realizācijas rentabilitate%Neto peļņa*100/neto apgrozījums
2004. gads 1 845 066/136 954 849*100=1,35%
2005. gads 404 867/172 233 247*100=0,24%
2006. gads 1 074 761/189 809 819*100=0,57%
Operatīvās darbības rentabilitate% Peļņa pirms nodokļiem*100/neto apgrozījums
2004. gads 3 228 336*100/136 954 849=2,36%
2005. gads 760 250*100/172 233 247=0,44%
2006. gads 3 197 117*100/189 809 819=1,68%
Bruto pelņas rentabilitāte% Bruto peļņa *100/neto apgrozījums
2004. gads 11 320 034*100/136 954 849=8,27%
2005. gads 20 199 342*100/172 233 247=11,73%
2006. gads 23 654 891*100/189 809 819=12,46%
Palielinas radītājs, tas ir pozitīvi, jo palielinas arī izmaksas un neto apgrozījums.Uzņēmums palielina darbības apjomus.
Aktīvu rentabilitāte% Neto peļņa*100/aktīviem bilancē
2004. gads 1 845 066*100/188 676 363=0,98%
2005. gads 404 867*100/216 855 632=0,19%
2006. gads 1 074 761*100/238 104 026=0,45%
Rādītaji diezgan zemi, tas varetu liecināt, ka uzņēmuma līdzekļi izmantoti neefektīvi.
Pašu kapitāla rentabilitāte% Neto peļņa *100/pašu kapitāls
2004. gads 1 845 066*100/107 826 861=1,71%
2005. gads 404 867*100/107 287 573=0,38%
2006. gads 1 074 761*100/108 253 020=0,99%

Bankrota prognozes aprēkins un novērtējums
Zfunkcija=1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+1,0X5
X1=Darba kapitāls/Aktīvi
X2=Nesadalītā peļņa/Aktīvi
X3=Peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitīšanas/Aktīvi
X4=Akciju kapitāls/Saistības
X5=Neto apgrozījums/Aktīvi
2004.gads
X1=11 487 544/188 676 363=0,06
X2=830 000/188 676 363=0,004
X3=3 236 963/188 676 363=0,02
X4=90 168 321/73 209 983=1,23
X5=136 954 849/188 676 363=0,73
Z=1,2*0,06+1,4*0,004+3,3*0,02+0,6*1,23+1,0*0,73=0,072+0,0056+0,066+0,738+0.730=1,66
Bankrota varbūtība ļoti augsta, jo Z ir līdz 1,8
2005.gads
X1=12 883 986/216 855 632=0,059
X2=830 000/216 855 632=0,004
X3=770 435/216 855 632=0,003
X4=90 168 321/109 568 059=0,823
X5=172 233 247/216 855 632=0,794
Z=1,2*0,059+1,4*0,004+3,3*0,003+0,6*0,823+1,0*0,794=0,0708+0,0056+0,0099+0,4938+0,794=1,37
Bankrota varbūtība ļoti augsta, jo Z ir līdz 1,8
2006.gads
X1=15 177 620/238 104 026=0,064
X2=830 000/238 104 026=0,004
X3=3 218 900/238 104 026=0,014
X4=90 168 321/116 872 364=0,772
X5=189 809 819/238 104 026=0,797
Z=1,2*0,064+1,4*0,004+3,3*0,014+0,6*0,772+1,0*0,797=0,0768+0,0056+0,0462+0,4632+0,797=1,39
Bankrota varbūtība ļoti augsta, jo Z ir līdz 1,8

Kopējais uzņēmuma finansiala stāvokļa novertejums
Pozitīvi
Palielinās neto apgrozījums, uzņemums paplašina darbību.
Pieauguma tendences pašu kapitālā
Īstermiņa parādi kreditoriem samazinās, uzņēmums spēj savlaicīgi norēķināties ar darbiniekiem, budžetu, kredītiestādēm
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu pieaugums vērtējams labi, jo nav straujāks par neto apgrozījuma pieaugumu, peļņa palielinās.
Bruto peļņas pieaugums.
Zems finansiālais risks, labas potenciālas iespējas piesaistīt papildus finansējumu.
Pieaug uzņemuma ekonomiskais potenciāls salīdzinajuma ar iepriekšejo periodu.
Negatīvi
Uzņemuma maksatspeja mazinās.
Pašu kapitāls samazinās.
Uzņēmums ar apgrozāmajiem līdzekļiem nespēj segt īstermiņa saistības, uzņemumam pastav problēmas ar īstermiņa paradu maksatspēju.

Jābūt peļņas pieaugumam uzņēmumā, lai varētu dzēst kredītus un kredītprocentus.
Jacenšas palielinat apgrozāmos līdzekļus, lai ar tiem varētu segt īstermiņa saistības.
Nepieciešams pašu kapitāla pieaugums, lai pastiprinatu finansiālo stabilitāti uzņemumā.