akciizes nodolis

Ievads.

Akcīzes nodoklis pieder pie netiešo nodokļu grupas. Maksājumi kopbudžeta ieņēmumu struktūrā 1993. gadā sastādīja 3 procentus, bet 1994. gadā 5 – procentus.
Akcīzes nodokļa likmju palielināšana tika pamatota ar nepieciešamību piemēroties Eiropas Savienības prasībām. Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” noteica ikgadēju pakāpenisku nodokļa likmju palielināšanu naftas produktiem līdz 2001. gadam, vienlaicīgi diferencējot nodokļa likmes svinu saturošam benzīnam un svinu nesaturošam benzīnam. Akcīzes nodokļa maksātāji.

Akcīzes nodokļa maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas vai šādu personu apvienība, kas realizē pašražotās preces vai ieved (importē) ar akcīzes nodokli
apliekamās preces.

Par akcīzes nodokļa maksātājiem uzskatāms arī tās juridiskās personas, kas iegādājušās ar akcīzes nodokli apliekamās preces no tādām juridiskajām personām, kurām nav likumā “Par uzņēmējdarbību” noteiktās speciālās atļaujas (licences) šo preču realizācijai.

Likumā “Par akcīzes nodokli”noteikti šādi termini un doti to skaidrojumi.

Akcīzes nodokļa marka ir valsts insrtitūcijas izdota speciāla marka, kas tiek uzlīmēta uz preces vai fasējuma un apliecina akcīzes nodokļa nomaksu atbilstoši akcīzes nodokļa lielumam

Eksports ir;
1. preču realizācija ārvalstīs;
2. preču realizācija ārvalstu juridiskajām personām (arī to pārstāvniecībām) vai šādu personu apvienībai, ja šīs personas vai šo personu apvienība iegādātās preces izved uz ārvalstīm;
preču realizācija to tālākai realizācijai jūras vai gaisa satiksmes līdzekļi, kas veic starptautisku reisu.

Imports ir preču ievešana LR muitas teritorijā brīvam apgrozījumam.

Realizētājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība, kas realizē pašražotās preces.

Realizācija ir ražotāja uzņēmējdarbība, kas izpaužas kā preču pārdošana vai preču nodošana savstarpējo norēķinu kārtībā citai fiziskajai vai juridiskajai personai un šādu personu apvienībai.

Realizācijas cena ir cena, par kādu realizētājs realizē preces bez akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa.

Reeksports ir no ārvalstīm ievestu preču izvešana (eksports) uz kādu citu valsti.

Tranzīts cauri Latvijas Republikas teritorijai ir preču un citu priekšmetu pārvietošana muitas kontrolē cauri Latvijas Republikas teritorijai starp diviem Latvijas Republikas valasts robežas punktiem.

Realizējot veikalā no fiziskām personām pieņemtas jaunas importa preces, par tām jāmaksā akcīzes nodoklis pēc noteiktām likmēm no realizācijas cenas. Šo nodokli aprēķina un pārskaita budžetā veikals.

Par precēm, kas realizētas ar akcīzes nodokli, jānomaksā arī pievienotās vērtības nodoklis. Šajā gadījumā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamais apgrozījums jāaprēķina no realizācenas, palielinot to par akcīzes nodokļa summu.

Akcīzes nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā.

Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts.

Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts ir konkrētas pašražotās un ievestās preces, kuras nosaka likums “Par akcīzes nodokli “.Uzņēmumiem, kuri ražo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, ir jāmaksā akcīzes nodoklis par pašu ražotām precēm, tās realizējot. Pie pašu ražotām precēm tiek pieskaitītas arī preces;
• kuras pēc uzņēmuma pasūtījuma ir izgatavojuši citi uzņēmumi, ja izejvielas un materiāli nodoti pasūtījuma izpildītājam bez apmaksas;
tāda veida preces, kas atbilst nosacījumiem par to realizāciju gala patērētājam.

Uzņēmumi, kas ražo vai importē ar akcīzes nodokli apliekamās preces, akcīzes nodokli maksā ne tikai realizējot tās, bet arī izlietojot tās citu preču ražošanas (tehnoloģiskajām)vajadzībām, kā arī nododot šīs pašražotās preces viena uzņēmuma robežās no viena ceha otrā (no vienas ražotnes otrā), ja gatavā produkcija, kas izgatavota no šīm precēm nav apliekama arakcīzes nodokli. Piemēram, rūpnīcā, kas ražo odekolonus, losjonus un pašu importētā spirta, maksā akcīzes nodokli, nododot importēto spirtu ceham, kas ražo odekolonus.

Apliekamā objektā tiek ieskaitīti arī ieņēmumi ar akcīzes nodokli apliekamo preču realizācijas, kas pārskaitīti maksātāja kontā vai iemaksāti kasē;
• pēc arbitrāžas, tiesu un citu orgānu lēmumiem, izskatot strīda jautājumus;
rēķinu daļējās apmaksas kārtībā.

Gadījumos, kad kravas nosūtītājam vai saņēmējam par nozaudētām vai bojātām precēm jāmaksā budžetā akcīzes nodoklis, bet kravas nosūtītāja rēķinā nav uzrādīts akcīzes nodoklis, pretenzijas iesniedzējs pieskaita rēķina summai attiecīgu nodokļa summu.

Akcīzes nodoklis norēķinu dokumentos tiek uzrādīts atsevišķā rindā. Norēķinu dokumentus un reģistrus, kuros nav uzrādīta akcīzes nodokļa summa vai atzīme, ka prece nav apliekama ar akcīzes nodokli, bankas iestādes izpildei nepieņem.

Maksājuma dokumentos, iegādājoties un realizējot izejvielas un produkciju, kurai paredzēti atvieglojumi, uzrādāms mērķis (vajadzība), kādam tā tiek iegādāta (realizēta). Norāde uz izmantošanas mērķi ir izdarāma gan bankas dokumentos, gan skaidras naudas norēķinos (kases ieņēmumu un izdevumu orderi).

Par precēm, kuras saņemtas bez akcīzes nodokļa (ja šāda kārtība pastāv) un realizētas tirgū vai ārpustirdzniecības patērētājiem, akcīzes nodoklis jāmaksā vispārējā kārtībā.

Ar akcīzes nodokli neapliek.

• avansu un iepriekšējās samaksas summas, kurasa saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem saņemtas no pircējiem;
rēķinos atsevišķā rindā uzrādītas summas, kuras neattiecas uz preču vērtību (taras vērtību u.c.).

Par preču realizācijas dienu tiek uzskatīta preču nosūtīšanas diena, un akcīzes nodoklis aprēķināms nosūtītajai produkcijai, par kuru norēķinu dokumenti ir iesniegti pircējiem (pasūtītājiem) vai arī iesniegti bankas iestādei, vai nodoti pircējiem citā veidā, kā to paredz līgums (ja norēķini tiek veikti bez bankas iestāžu līdzdalības), ja saskaņā ar līgumu nav paredzēti citi, īpaši noteikumi.

Akcīzes nodokļa likmes.

Akcīzes nodokli aprēķina pēc šādām likmēm latos vai procentos pašražotām precēm pie realizācijas cenas, ievestām precēm – pie ievedamo preču muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas;
1. rektificētajam etilspirtam par absolūtā alkahola vienu litru Ls 4,10
2. šampanietim un visu veidu vīniem (ar stiprumu līdz 14’),
kuri ražoti no dabiskajiem vīna materiāliem raudzēšanas ceļā ar vai bez etilspirta piedevām, par vienu litru Ls 0,25
3.alum ar etilspirta saturu virs 5,5 tilpumprocentiem līdz 7,0 tilpumprocentiem (ieskaitot) par vienu hektolitru Ls 4,00
4.alum ar etilspirta saturu virs 7,0 tilpumprocentiem
akcīzes nodokli aprēķina pēc absolūtā alkoholu (100 procenti spirta) koncentrācijas un tilpuma (daudzuma). Par absolūtā alkohola vienu litru Ls 4.10
5.pārējiem alkaholiskajiem dzērieniem, izņemot alu, akcīzes nodokli aprēķina pēc absolūtā alkahola (100 procenti spirta)koncentrācijas un tilpuma (daudzuma). Absolūtā alkohola likme par vienu litru Ls 4.10
6.cigaretēm ar filtru – par vienu cigareti Ls 0,004
7.cigaretēm bez filtra – par vienu cigareti Ls 0,005
8.cigāriem un cigarellām par vienu cigāru vai cigarellu Ls 0,01
9.citiem tabakas izstrādājumiem un tabakai, ko paredzēts realizēt mazumtirdzniecībā 100 %
10.zeltam un citiem dārgmetāliem, kā arī zelta un citu dārgmetālu izstrādājumiem un izstrādājumiem ar briljantiem, dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem
11.vieglajiem automobiļiem.

Minētajām precēm (rektificētajam etilspirtam, šampanietim, visu veidu vīniem ar stiprumu līdz 14’, kuri ražoti no dabiskajiem vīna materiāliem raudzēšanas ceļā bez etilspirta piedevām un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem), kā arī jēlspirtam, ko izlieto citu preču ražošanas (tehnoloģiskajām) vajadzībām, akcīzes nodoklis noteikts Ls 0,14 par vienu litru.

Rektificētajam etilspirtam, kā arī pārējiem alkaholiskajiem dzērieniem (izņemot alu līdz 7,0 tilpumprocentiem) akcīzes nodokli aprēķina pēc absolūtā alkohola (100 procenti spirta) koncentrācijas un tilpuma (daudzuma).

Absolūtā alkohola likme par vienu litru ir Ls 4,10.

Akcīzes nodokļa summa tiek aprēķināta pēc šādas formulas;

Ls 4,10 x L x alk. % / 100 % ,

kur; Ls 4,10 – absolūtā alkohola likme par vienu litru;
L – kopējais tilpums litros;
alk.% – faktiskais alkohola koncentrācijas procents.

Gadījumos, kad starp piegādātājiem un pircējiem tiek izdarīti pārrēķini par apmaksātajām precēm (piemēram, pie preču nepilnīgas piegādes, preču nocenošanas pie pircēja sakarā ar preču zemāku šķiru, kas konstatēta pēc rēķina apmaksas u.c.), akcīzes nodokļa starpības summa, kura radusies šo pārrēķinu rezultātā, tiek attiecināta uz norēķiniem ar budžetu saskaņā ar norēķinu precizēšanas dokumentiem, un ieslēdzama pārskatā par to mēnesi, kad pārrēķini izdarīti.

Zvejniecības uzņēmumam, zvejnieka saimniecībai vai personai, kas nodarbojas ar individuālo zveju (individuālo darbu), akcīzes nodokliatmaksājams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par attiecīgajā gadā nozvejoto zivju daudzumu, rēķinot ne vairāk kā 500 litrus dīzeļdegvielas uz vienu tonnu nozvejoto zivju.

Akcīzes nodokļa pārskatu dokumentārā pārbaude jāizdara termiņos, kurus nosaka Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļas nodokļu inspekcijas priekšnieks.

Juridisko personu akcīzes nodokļa pārskatu iepriekšējo pārbaudi attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai Lielo nodokļu maksātāju pārvalde, kur uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji, izdara ne vēlāk kā piecu dienu laikā no pārskatu saņemšanas dienas.

Ja veikals realizē no citām juridiskajām personām iegādātas preces (ja juridiskā persona atrodas Latvijas Republikā), tad par šīm precēm veikals akcīzes nodokli nemaksā, jo akcīzes nodokļa maksātājs ir ražotājs vai importētājs.

Ja fiziskās personas nodod veikalā pašražotu ar akcīzes nodokli apliekamu preci, tad veikals realizē to ar akcīzes nodokli un nodokļa summu pārskaita budžetā.

Akcīzes nodokļa atvieglojumi

Ar akcīzes nodokli netiek aplikti;
• dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi, kas tiek importēti un iepirkti Latvijas Republikas dārgmetālu fonda vajadzībām;
• preces, ko izmanto konkrētu pašražotu (ar akcīzes nodokli apliekamu) preču ražošanas (tehnoloģiskajām) vajadzībām;
• rektificētais etilspirts;
1. medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām;
2. zinātniskās pētniecības darbu vajadzībām;
3. farmaceitiskajai rūpniecībai.
• tabakas putekļi un tabakas preparāti, ko izmanto augu aizsardzības līdzekļu ražošanai;
• dārgmetāli, ko izmanto zobu protēžu izgatavošanai;
• vieglie automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes vizuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums nepārsniedz 1600 kubikcentimetrus;
• vieglie automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes vizuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli), kura motora cilindru darba tilpums nepārsniedz 1900 cm3;
• vieglie automobiļi, kuri ir vecāki par 7 gadiem, skaitot no rūpnīcas izlaides datuma;
• vieglie automobiļi ar elektromotoru (elektromobiļi);
• vieglie automobiļi ar kravas kasti, furgoni Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
• alus ar etilspirta saturu līdz 5,5 tilpumprocentiem (ieskaitot);
• alus, kas ražots mājas apstākļos savām vajadzībām;
• preces kuras eksportē.

Ar eksportu šā nodokļa likumu piemērošanu jāsaprot;
1. preču realizācija ārvalstīs;
2. preču realizācija ārvalstu juridiskajām personām (arī to pārstāvniecībām) vai šādu personu apvienībai, ja šīs personas vai šo personu apvienībai iegādātās preces izved uz ārzemēm;
3. preču realizācija to tālākai realizācijai jūras vai gaisa satiksmes līdzeklī, kas veic starptautisko reisu.
Ar akcīzes nodokli neapliek to degvielu (motorbenzīnu vai dīzeļdegvielu), kas atrodas attiecīgā transporta līdzekļa standarta degvielas tvertnē.

Ministru kabinets nosaka maksimālo preču daudzumu, ko, ievedot patēriņam valsts muitas teritorijā, atbrīvo no akcīzes nodokļa maksāšanas.

Akcīzes nodoklis netiek iekasēts no tranzīta kravu pārvadājumiem un reeksporta.

No akcīzes nodokīla tiek atbrīvotas fiziskas personas, kas ieved alkoholiskos dzērienus līdz vienam litram vai līdz vienai vienībai, kas ir oriģinālā iesaiņojumā un nav lielāks par trīs litriem, un cigaretes, līdz 200 cigaretēm uz vienu personu.

Noakcīzes nodokļa tiek atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras pārdod vieglos automobiļus, ja akcīzes nodoklis par attiecīgo automobili jau vienreiz samaksāts.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) eksportē pašražotas vai nelietotas preces, par kurām akcīzes nodoklis ir nomaksāts, budžetā iemaksātais akcīzes nodoklis tiek atmaksāts no valsts budžeta.

Nomaksātais akcīzes nodoklis par vieglajiem automobiļiem, kurus izved no Latvijas triju mēnešu laikā pēc to ievešanas, tiek atmaksāts no valsts budžeta.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) eksportē preces, par kuru ražošanā izmantojamām izejvielām akcīzes nodoklis nomaksāts, budžetā iemaksātais akcīzes nodoklis tiek atmaksāts.

Veicot bartera operācijas, preces kuras nosūta ārpus mūsu valsts robežām, uzskatāms par eksportu, bet pretī saņemtās preces par importu. Eksportējamām precēm akcīzes nodokli neaprēķina, bet attiecīgajam importam tiek aprēķināts akcīzes nodoklis saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” un norādījumiem par tā piemērošanas kārtību.
Akcīzes nodokļa maksāšanas kārtība

Preču ražotāji akcīzes nodokli aprēķina un maksā, realizējot preces, preču importētāji – uz valsts robežas muitas iestādē preču uzrādīšanas laikā vai pirms tam bankas iestādē, izņemot preces, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir marķējams ar akcīzes nodokļa markām vai citu speciālu marķējumu.

Akcīzes nodoklisa par precēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa marku vai citu speciālu marķējumu, izņemot Latvijas ražotos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, tiek maksāts, saņemot akcīzes nodokļa markas vai speciālās marķēšanas laikā. Akcīzes nodokli valsts budžetā iemaksā tā valsts institūcijas, kura ir izsniegusi akcīzes nodokļa markas vai veikusi speciālo marķēšanu.

Izdevums, kas saistīts ar akcīzes nodokļa marku iegādi, sedz no valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa.

Eksportējot preces, kuras marķētas ar akcīzes nodokļa markām vai speciālu marķējumu, samaksātais akcīzes nodoklis no valsts budžeta netiek kompensēts.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem akcīzes nodokļa nomaksas termiņš par katras pagājušās dekādes faktisko apgrozījumu ir kārtējā mēneša 13. un 23.datums un nākamā mēneša 3. Datums, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas. Uzņēmums nomaksā akcīzes nodokli valsts budžetā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsēta) nodaļai iesniegtajai deklerācijai.

Alus ražotājiem akcīzes nodoklis par iepriekšējo mēnesi jānomaksā līdz nākamā mēneša 15. Datumam.

Ja likumā “ Par Akcīzes nodokli ” nav noteikti citi nomaksas termiņi, tad gadījumos;
• ja akcīzes nodokļa vidējais mēneša maksājums ir mazāks par Ls 2500 mēnesī un lielāks, pēc katra izrakstītā rēķina tādā apmērā, kāds uzrādīts rēķina atsevišķajā rindā, piemērojot attiecīgās nodokļa likmes;
• ja nodokļa vidējais mēneša maksājums ir mazāks par Ls 2500 par katras pagājušās dekādes faktisko apgrozījumu esošā mēneša 13.un 23. datumā un nākamā mēneša 3. datumā. Maksājumus par decembra trešās dekādes septiņām dienām izdara 29.decembrī, bet par pārējām dienām – nākamā gada 3. Janvārī.

Akcīzes nodokļa summas, ko aprēķinājuši maksātāji mēnešu pārrēķinu rezultātā, sastādot mēneša pārskatus, jānomaksā budžetā ne vēlāk kā akcīzes noteiktajā nodokļa mēneša pārskata iesniegšanas termiņā.

Akcīzes nodokļasummas, kas aprēķinātas nodokļapārskatu pārbaudes rezultātā, jāiemaksā budžetā desmit dienu laikā no pārbaudes akta parakstīšanas (nodošanas).

Akcīzes nodokļa nomaksas termiņa noteikšanai, brīvdienas (izejamās dienas), svētku dienas tiek ņemtas vērā šādā kārtībā.

Ja dekādes maksājuma termiņš par pagājušās dekādes faktisko apgrozījumu iekrīt izejamā (brīvdienā), svētku dienā, pirmajā vai otrajā darba dienā pēcizejamām, tas tiek pārcelts uz trešo darba dienu pēc dekādes beigām.

Akcīzes nodokļa nomaksas termiņu pārcelšanas kārtība tiek piemērota arī tiem uzņēmumiem, kuriem izejamās dienas (sestdienas un svētdienas) ir pārceltas uz citām nedēļas dienām. Ja pie pārcelšanas nomaksas termiņš sakrīt ar tām dienām, kad bankas iestādes nestrādā, tad šie termiņi tiek pārcelti uz pirmo bankas iestādes darba dienu.

Tajos gadījumos, kad 29. Decembris iekrīt izejamā dienā, maksājuma termiņš tiek pārcelts uz pirmo darba dienu.

Atsevišķu maksātāju akcīzes nodokļa nomaksas termiņus nosaka attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai Lielo nodokļu maksātāju pārvalde, kur uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir reģistrētas kā nodokļu maksātāji, vadoties no nodokļa vidējā mēneša maksājuma iepriekšējā gada laikā.

Nosakot vidējo mēneša maksājuma apmēru, jāņem vērā tikai tās nodokļu summas, kas aprēķinātas par iepriekšējo kalendāro gadu. Summas, kas aprēķinātas pēc pārrēķina par pagājušo gadu, kā arī aprēķinātās soda naudas summas netiek ņemtas vērā.

Nodokļu inspekcijas nodokļa maksājumu termiņu izmaiņas uzņēmumiem izdara kārtējā gada sākumā. Pārējos gadījumos tādas izmaiņas veicams tikai ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju.

Jaundibinātie uzņēmumi, kā arī tie, kuri agrāk nemaksāja akcīzes nodokli, maksā akcīzes nodokli par katru pagājušo dekādi. Attiecīgās nodokļu inspekcijas var izmainīt šiem maksātājiem nodokļa nomaksas termiņus pēc diviem mēnešiem no to dibināšanas dienas, atkarībā no akcīzes nodokļa vidējā mēneša maksājuma, kāds noteikts šajā periodā.

Atsevišķos gadījumos akcīzes nodokļa nomaksas termiņus kārtējā gada laikā var izmainīt ar Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgās rajona vai republikas pilsētas nodaļas nodokļu inspekcijas atļauju.

Ievedot (importējot) preces, deklarants muitas kravas deklarācijā atsevišķā rindā uzrāda akcīzes nodokļa likmi un summu.

Akcīzes nodoklis no ievesto (importēto) preču vērtības, kuras iegādātas par brīvi konvertējamu valūtu, tiek aprēķināts un maksāts latos pēc Latvijas bankas noteiktā kursa, kas ir spēkā norēķinu dienā.

Importējot (ievedot) preces kā akcīzes nodokļa nomaksas apstiprinājums muitai ir jāuzrāda deklarācija un maksājumu uzdevuma eksemplārs ar bankas un Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgās teritoriālās iestādes vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldes, kur uzņēmumi ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji, atzīmi par izdarītajiem maksājumiem. Ja šāds dokuments nav uzrādīts, tad nodoklis maksājams muitas kasē skaidrā naudā. Ārzemju firmām piederošās preces bez akcīzes nodokļa nomaksas netiek ievestas mūsu valsts muitas teritorijā.

Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un uzņēmēji, kas eksportē ar akcīzes nodokli apliekamās preces, šo nodokli aprēķina preces nosūtīšanas eksporta dienā. Akcīzes nodokļa nomaksas termiņš iestājas sešpadsmitajā dienā pēc preces nosūtīšanas eksportam.

Ja piecdesmit dienu laikā pēc preces nosūtīšanas eksportam eksportētājs iesniedz nodokļu inspekcijai (pēc atraanās vietas) Muitas departamenta apstiprinošu atbildi par kravas eksportu muitas darbinieku pavadībā, tad aprēķinātais akcīzes nodoklis tiek stornēts.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) un uzņēmēji eksportē preces, par kuru akcīzes nodoklis ir nomaksāts, tad budžetā iemaksātais akcīzes nodoklis tiek atmaksāts no valsts budžeta līdzkļiem 15. Dienu laikā tikai pēc tam, kad nodokļu inspekcijā pēc atrašanās vietas tiek izsniegts maksājuma dokuments par akcīzes nodokļa summas nomaksu un bankas atzīmi par izpildi. Maksājuma dokumentā akcīzes nodoklim jābūt uzrādītam atsevišķā rindā. Vienlaicīgi jāiesniedz Muitas departamenta iepriekšminētā apstiprinošā atbilde par kravas eksportu muitas darbinieku pavadībā.

Muitas departamenta apstiprinošās atbildes obligātie noteikumi ir uz muitas kravas deklarācijas, un uz preču – transporta pavadzīmes jābūt muitas iestādes zīmogam, kurš apliecina, ka krava ir šķērsojusi robežu.

Gadījumos, kad preces tiek izvestas no mūsu valsts muitas teritorijas, kā arī ja par importētajām precēm ir nepareizi aprēķināts un vairāk iemaksāts akcīzes nodokļa summas, attiecīgajai nodokļu inspekcijai pārmaksātās akcīzes nodokļa summas 15. Dienu laikā no nepieciešamo dokumentu un akcīzes nodokļa atskaites iesniegšanas dienas jāatmaksā.

Akcīzes nodokļa atmaksāšanai nepieciešami šādi dokumenti;
• aizpildīta muitas kravas deklarācija par precēm, kuras izved no latvijas;
• maksājuma uzdevums par akcīzes nodokļa summas samaksu arbankas atzīmi par izpildi;
• preču – transporta pavadzīmes ar muitas atzīmi par robežas šķērsošanu;
• lai atmaksātu nepareizi iemaksātās summas, nepieciešams papildus uzrādīt dokumentus, kas apstiprina preču vērtību.

Ja pagājušā mēnesī maksātājam preču realizācija, par kuru jāmaksā akcīzes nodoklis, nav bijusi, tad lietā par aplikšanu ar nodokli, pamatojoties uz maksātāja ziņojumu, Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgās institīucijas inspektors izdara attiecīgu atzīmi.

Akcīzes nodokļa sadalījums pa budžetiem

Akcīzes nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā. Noteikts šāds akcīzes nodokļa sadalījums pa budžetiem. Akcīzes nodoklis, kas iekasēts par alkoholiskajiem dzērieniem, tiek ieskaitīts;
50 procenti – valsts pamatbudžetā;
50 procenti – valsts speciālajā veselības aizsardzības budžetā.
50 procenti no akcīzes nodokļa virsplāna ieņēmuma no alkoholiskajiem dzērieniem tiek ieskaitīti valsts veselības aizsardzības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Valsts veselības aizsardzības speciālais budžets veidojas tikai no virsplāna ieņēmumiem.

Akcīzes nodokļa maksātāja tiesības un atbildība

Akcīzes nodokļa maksātāja tiesības un atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nenomaksāšanu nosaka likums “Par nodokļiem un nodevām”, izņemot zemāk minētos gadījumus.

Ja tiek slēpts ar akcīzes nodokli apliekamais objekts vai nodokļu summa ir aprēķināta nepareizi, budžetā ieskaita visu par objektu maksājamo nodokļa summu, kā arī soda naudu 100 % apmērā no šīs summas, bet, ja minētie pārkāpumi viena kalendārā gada laikā tiek atkārtoti, – 150% apmērā.

No personas, kura pārdod vai uzglabā pārdošanai paredzētas nemarķētas preces, ja tās marķējamas atbilstoši likumam “Par akcīzes nodokli” vai Ministru kabineta noteikumiem, vai preces, kas marķētas ar viltotām akcīzes nodokļa markām vai viltotu speciālo marķējumu, par šīm precēm, kā arī par viltotu akcīzes nodokļa marku lietošanu tiek iekasēts akcīzes nodoklis likumā noteiktajā apmērā un soda nauda iepriekš minētajos apmēros. Šādas preces ir viltotās akcīzes nodokļa markas konfiscējamas. Uz alus pudeļu (vai cita iesaiņojuma) etiķetēm jābūt informācijai par etilspirta saturu tilpumprocentos. Alum faktiskā etilspirta tilpumprocenta pieļaujamā novirze no etilspirta tilpumprocenta, kas norādīts uz pudeles (vai cita iesaiņojuma) etiķetes, ir 0,3 tilpumprocenti uz vienu vai otru pusi.

Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, tirdzniecības un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Uzņēmumiem, kuri ražo cigaretes un citus tabakas izstrādājumus eksportam vai realizācijai beznodokļu veikalos, jāizpilda viena no šādām prasībām;
1.uz katra cigarešu iesaiņojuma (kārbiņas) jābūt labi saskatāmam uzrakstam “EKSPORTS” un tā tulkojumam angļu valodā “EXPORT” vai uzrakstam “BEZ NODOKĻIEM” un tā tulkojums angļu valodā “DUTY FREE”;
2.uz katra cigarešu iesaiņojuma jābūt citas valsts akcīzes nodokļu markai vai citam speciālam marķējumam.

Uzņēmumi, kuri ražo alkoholiskos dzērienus (izņemot alu) eksportam vai realizācijai beznodokļu veikalos, jānodrošina, lai uz katras alkoholisko dzērienu pudeles (vai cita iesaiņojuma) etiķetes būtu labi saskatāms uzraksts “EKSPORTS” un tā tulkojums angļu valodā “EXPORT” vai uzraksts “BEZ NODOKĻIEM” .Šī prasība neattiecas uz nefasēto dzērienu eksportu.

Ja uzņēmums eksportē produkciju, nenodrošinot minēto prasību izpildi, tam uzliek naudas sodu 100 procentu apmērā no eksportējamo preču vērtības un šīs preces konfiscē.

Secinājums.

Ņemot vērā to, ka masu mēdijos parādījusies informācija, ka paredzēta akcīzes nodokļa paaugstināšanās, attiecībā uz alkohola un tabakas izstrādājumiem.
Uzskatu, ka akcīzes nodokļu paaugstināšanu neveicinās budžeta palielināšanos.
Akcīzes nodoklis ir viens no tiem nodokļiem, no kura ir praktiski neiespējami izvairīties uzņēmumam, ja tas nodarbojas ar alkohola vairumtirdzniecību. Tas pats noteikums attiecas arī uz uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar naftas produktu vairumtirdzniecību. Galvenais priekšnoteikums ekonomiskā stāvokļa uzlabošnai valstī ir pirmām kārtām sakārtota nodokļu sistēma. Paaugstinot tikai nodokļus vien nekādas būtiskas izmaņas valsts budžetā netiks panāktas.