Alternatīvais kurināmais

Alternatīvais kurināmais
Lai nodrošinātu pasaules iedzīvotājus ar nepieciešamo enerģijas daudzumu, fosilais kurināmais (ogles, dabasgāze, nafta u.c.) tiek patērēts tādā apjomā, ka pēc zinātnieku aprēķiniem tas varētu izsīkt tuvāko dažu gadu desmitu laikā.
Līdz ar lielo fosilā kurināmā patēriņu ir saasinājušās arī vides problēmas.
Lai to novērstu, ir:
a) jāsamazina enerģijas patēriņš;
b) jāatrod alternatīvi enerģijas avotu veidi, kuru izmantošana neradītu ekoloģiskas problēmas un izsīkšanas draudus.
Tradicionālo enerģijas veidu (ogles, nafta, dabasgāze, kūdra u.c.) izmantošana rada kaitējumu apkārtējai videi, piemēram, izraisa siltumnīcas efektu, skābos lietus u.c.
Pasaulē arvien lielāku popularitāti iegūst ekoloģiski tīri un neizsmeļami enerģijas avoti (biokurināmais, hidroenerģija, saules enerģija, vēja enerģija).Alternatīvo enerģijas veidu izmantošana ir lētāka nekā tradicionālo enerģijas veidu izmantošana, pamatā tie ir neizsmeļami un nerada kaitējumu apkārtējai videi.Liela daļa Latvijā izmantotie tradicionālie enerģijas veidi tiek importēti no citām valstīm, tādejādi radot papildus izmaksas.
Latvijā pamazām tiek ieviesta alternatīvās enerģijas izmantošana, taču vēl ar vien pastāv aizspriedumi no iedzīvotāju puses. Tas ir saistīts ar nepietiekamo informāciju. Kā risinājums šai problēmai varētu būt semināri, publikācijas par alternatīvajiem enerģijas veidiem un citu valstu pieredzi šai jomā. Latvijā var izmantot lielāko daļu no svarīgākajiem alternatīvās enerģijas veidiem, taču ir nepieciešama pielāgošanās Latvijas apstākļiem un ir jāpārdomā to izmantošanas lietderība.
Hidroenerģijas ieguve ir izsmēlusi savas tehniskās
iespējas un apjoma palielināšana nākotnē var radīt kaitējumu dabai.
Pēc apkārtējo domām, Latvijā no alternatīvajiem enerģijas veidiem visperspektīvākā ir biokurināmā izmantošana, jo Latvijā ir resursi šīs enerģijas ieguvei, turklāt tādejādi tiek efektīvāk izmantoti visa veida bioatkritumi, piemēram, koksnes atgriezumi, pārpalikumi no lauksaimniecības sektora u.c.
Lai nodrošinātu veiksmīgu koksnes izmantošanu enerģijas ieguvē, ir jāsabalansē koku izciršana ar jaunu mežu stādīšanu un jānodrošina iegūtās enerģijas maksimāli lietderīga izmantošana.