Ģenētikas termini

1. Alēle – gēna alternatīva forma. Alēles atrodas vienā un tajā pašā homologo hromosomu lokusā.

2. Analizējošā krustošana – indivīda, kuram ir dominantais fenotips, sakrustošana ar indivīdu, kuram ir recesīvais fenotips, lai noskaidrotu, vai indivīds ar dominanto fenotipu ir homozigotisks vai heterozigotisks.

3. Dominantā alēle – gēna alēle, kas nosaka pazīmi; ja alēles ir heterozigotiskā stāvoklī; tā nomāc recesīvās pazīmes izpausmi.

4. Fenotips – genotipa redzamā izpausme.

5. Gameta – haploidāla dzimumšūna.

6. Genoms – jebkura organisma vai arī vīrusa visu gēnu kopums.

7. Genotips – gēni, kas nosaka pazīmes organismā.

8. Gēns – iedzimtības vienība; DNS vai RNS fragments, kas nosaka kā

ā
āda organisma pazīmi. Gēnam ir 2 alēles, no kurām vienu manto no viena vecāka, bet otru – no otra vecāka.

9. Ģenētika – zinātne par iedzimtību un tās likumsakarībām.

10. Heterozigots – tāds organisms, kurā ir atšķirīgas alēles, kas nosaka konkrēto pazīmi.

11. Hibrīds – divu atšķirīgu vecākorganismu pēcnācējs.

12. Homologās hromosomas – viena pāra hromosomas, kurās ir gēni, kas nosaka vienas un tās pašas pazīmes.

13. Homozigots – zigota vai no tās attīstījies indivīds, kam attiecīgā gēna alēles ir vienādas.

14. Hromosoma – kodola struktūra, kas sastāv no DNS un ar to saistītām olbaltumvielām un nodod ģenētisko informāciju no ve
e
ecās šūnas jaunajām un no vecākiem pēcnācējiem.

15. Iedzimtība – organisma un šūnu pazīmju un īpašību pēctecība paaudžu maiņā, pazīmju un īpašību ģenētiskā determinācija.

16. Klonēšana – ģenētiski identisku šūnu vai organismu radīšana bezdzimumvairošanās ceļā.

17. Kodominance – viena gēna dažād alēļu vienlaicīga izpausme heterozigotā, neviens no fe
e
enotipiem nav dominējošs.

18. Komplementaritāte – divu vai vairāku gēnu kopdarbība, kas dod tādu organisma īpašību, kādu nevar dot neviens no gēniem atsevišķi.

19. Lokuss – noteikta gēna atrašanās vieta hromosomā.

20. Modificēšana – gēna iedarbība uz cita nealēliska gēna izpausmi.

21. Mutācijas – gēnu, hromosomu vai hromosomu skaita pārmaiņas, kas iedzimst nākamajās paaudzēs. Mutācijas var būt kaitīgas, tomēr dažas var nejauši izrādīties ļoti veiksmīgas.

22. Mutagēns – aģents, piemēram, radiācija vai viela, kas var radīt mutāciju.

23. Plejotropija – viena gēna spēja izpausties dažādos efektos, viena gēna spēja kontrolēt vairākas fenotipiskās pazīmes

24. Recesīvā alēle – alēle, kas rada fenotipisku izpausmi tikai tad, ja tā ir homozigotiskā stāvoklī; tās izpausmi heterozigotiskā stāvoklī nomāc dominantā alēle.

25. Rekombinētā DNS – pārveidota DNS, kurā ienesti gēni no vairākiem organismiem.