Atkarības vielu lietošanas jauniešu vidū ierobežošanas un kontroles programma.

Atkarības vielu lietošanas jauniešu vidū ierobežošanas un kontroles programma.

Pastāv trīs svarīgas atkarības vielu grupas – alkohols, cigaretes un narkotikas. Pirmās divas sabiedrībā sastopamas ikdienā un lielākajai daļai sabiedrības to lietošana neasociējas ar ko pretdabisku vai kaitīgu (šāda situācija vērojama arī jauniešu, pat bērnu vidū). Sabiedriskās organizācijas Narcomania.lv veiktais pētījums par atkarības vielu izplatību jauniešu vidū liecina, ka dažāda veida narkotikas par atkarību izraisošām uzskata 93%, cigaretes 85%, turpretī alkoholu tikai 65% aptaujāto. Alkoholu ir pamēģinājuši 90%, cigaretes 85% un narkotikas 46% respondentu. Turklāt, ir novērota tendence, ka pirmā saskarsme ar šīm vielām parasti notiek jau ļoti agrā – apmēram 6 – 12, ar narkotikām – 14 – 17 gadu vecumā.

Programmas mērķis ir sekmēt narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanu, ar atkarības vielu lietošanu saistītu veselības traucējumu, nāves gadījumu un noziedzības samazināšanu.
Mērķis ir sasniedzams, realizējot koordinētu, starpnozaru pieeju programmā paredzēto pasākumu un uzdevumu izpildē, un īstenojot šādus apakšmērķus:
• Nodrošināt efektīvu alkohola, cigarešu un narkotiku izplatības apkarošanā un kontrolē iesaistīto institūciju darbības koordināciju un starptautisko sadarbību,
• nodrošināt uz regulāru un sistemātisku problēmas risināšanai veikto pasākumu novērtēšanu balstītas vispārējās politikas un atsevišķu rīcības virzienu plānošanu atkarības vielu piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanas jomās un garantēt programmas finansējumu;
• Nodrošināt ilgtermiņa, dažādām mēķgrupām pielietojamu profilakses programmu izstrādi, nepārtrauktu darbību, koordināciju, finansējumu un šo programmu realizēšanas kompetences sadalījumu;
• Pilnveidot rehabilitācijas programmas un to pieejamību, kā arī izstrādāt un paplašināt dažādas alternatīvas (it īpaši narkomānijas izraisīto sociālo un bioloģisko seku mazināšanas) programmas;
• Pilnveidot koordināciju, sadarbību un informācijas apmaiņu starp narkotiku piedāvājuma samazināšanā iesaistītajām tiesībsargājošajām iestādēm (policiju, muitu, robežsardzi, u.c.) un apvienot šo iestāžu kopīgu informācijas sistēmu;
• Nostiprināt juridisko bāzi, struktūru un resursus Latvijas nacionālās uzraudzības sistēmas darbības nodrošināšanai – datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai;
• Izstrādāt narkotiku un narkomānijas izplatības apkarošanā iesaistīto speciālistu apmācību plānus, dažādu jomu un pasākumu novērtēšanas kritērijus, un veikt sistemātisku un regulāru visu ar narkotiku izplatību saistīto faktoru un to seku, tajā skaitā šīs programmas elementu ieviešanas sasniegumu, novērtēšanu
• Veikt izmaiņas pamatskolas un vidusskolas izglītības standartos, pastiprināti mācot bioloģiju, veselības mācību, kā arī jau pamatskolā veidot karjeras plānus.

Plānotie Programmas īstenošanas rezultāti ir:
• Ar narkotikām saistītās noziedzības ietekmes uz kopējo sabiedrības drošību samazināšanās;
• Alkoholisma, smēķēšanas un narkotiku izplatības un tās negatīvās ietekmes uz jauniešu veselību un labklājību samazināšanās.
• ar smēķēšanas, alkoholisma, narkomānijas diagnozi, intoksikāciju, kā arī pirmreizēji reģistrēto pacientu – jauniešu (īpaši līdz 25 gadu vecumam) noturīga/būtiska samazināšanās;
• ar narkotikām saistīto atklāto noziegumu skaita īpatsvara būtiska palielināšanās;
• dažādu profesiju pārstāvju un sabiedrības kopumā informētības par atkarību problēmām un to risināšanu palielināšanās;
• jauniešu un pārējās sabiedrības iesaistīšanās atkarību izplatības apkarošanā.