Aktīvā tūrisma kultūras fenomena raksturojums un tā izpausmes Latvijā un Norvēģijā.

SATURS
IEVADS ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1. KAS IR AKTĪVAIS TŪRISMS NORVĒĢIJĀ UN LATVIJĀ? DEFINĪCIJAS PROBLEMĀTIKA………………………………………………………….