biznesa plana apraksts

Biznesa plāns
Biznesa plāns ir jūsu idejas, aprēķinu un pieņēmumu apkopošana un izvietošana uz papīra. Biznesa plāns dod jums iespēju padomāt par lietām, kas būs nepieciešamas, kad sāksiet savu komercdarbību jeb strādāt savā labā. Jūs varēsiet pārliecināties par savas idejas stiprajām pusēm un veikt nepieciešamos aprēķinus idejas dzīvotspējai. Tas, ko jūs uzzināsiet rakstot vai sastādot biznesa plānu jums vēlāk pārvērtīsies par pieturas punktiem un tuvākajām norādēm par to, ka jūs virzāties tuvāk savam mērķim. Bez tam biznesa plāns ļaus jums pārliecināties par to cik reālas ir bijušas jūsu ambīcijas attiecībā uz savu ideju. Jo mēs nedrīkstam aizmirst piesardzību – jebkura sākumā gandrīz vai traka ideja varbūt zelta vērta!

Lai gan katram no jums varbūt savs biznesa plāna formāts (gan pašu izdomāts, gan bankas vai partneru pieprasīts, jūs varat sākotnēji izmantot arī šajā portālā aprakstīto paraugu (skat. nodaļā – Biznesa plāna paraugs).

Biznesa plāns ataino mērķus un šo mērķu sasniegšanas līdzekļus noteiktās laika robežās. Biznesa plāns ir uzņēmuma darbības attīstības plāns, kurā uzņēmums cenšas īsumā formulēt, ko un ar kādiem līdzekļiem vēlas sasniegt noteiktās laika robežās. Tas nozīmē, ka šajā plānā tiek konkrēti aprakstīti izvirzītie mērķi un pēc tam pakāpeniski aplūkoti veicamie pasākumi šo mērķu sasniegšanai.

Kam nepieciešams?
Biznesa plāns visbiežāk ir saistīts ar kapitāla palielināšanas iespējām konkrētam uzņēmumam. Biznesa plāns noder, lai saņemtu kredītu no bankas, piesaistītu jaunu vietējo vai ārzemju investoru, potenciālo sadarbības partneri u.tml. Taču biznesa plāna galvenā nozīme ir – kalpot uzņēmējam par palīgu ideju īstenošanā, piemēram, sākot jaunu biznesu vai diversificējot jau esošo, paplašinot tirgu.

Kā uzrakstīt?
Biznesa plāna pamatā ir ideja, tās apraksts un kā to iespējams īstenot. Jāataino, kāds būs gala produkts vai pakalpojums. Tad pakāpeniski tiek aprakstīts process, kā pie šā gala produkta iespējams nonākt. Ne Latvijā, ne pasaulē nav stingri noteikta standarta, kādam jāizskatās biznesa plānam, taču visos plānos noteikti nepieciešams satura rādītājs un kopsavilkums.

Satura rādītājs.
Biznesa plāns parasti ir diezgan apjomīgs, un tā lietošanu ievērojami atvieglo pārskatāmi izveidots satura rādītājs. Visas biznesa plāna nodaļas ir vienlīdz svarīgas.

Kopsavilkums.
Kopsavilkumā ir svarīgi koncentrētā veidā sagatavot nozīmīgāko informāciju, kuras ieteicamais apjoms ir 1–3 lappuses. Lasītājam jāgūst priekšstats par uzņēmumu, tā mērķiem un potenciālu. Lasītājam jāgūst konspektīvs pārskats par uzņēmuma vēsturi, pašreizējo darbību, produktiem, tirgus apjomu, jaunākajām izmaiņām uzņēmumā, vadību, finansiālajām izmaiņām, mērķiem un riskiem.

Tālāk dots neliels apraksts par katru no Biznesa plāna nodaļām

Plānotās uzņēmējdarbības apraksts:

Nosaukums
Dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti
Juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts
Plānotā uzņēmējdarbības vieta
Uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas, personas kodi un dzīvesvietas adreses
Uzņēmuma darbības sfēra
Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem
Īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika
Finanšu rādītāji par iepriekšējiem gadiem – apgrozījums un peļņa
Uzņēmuma apraksts. Jaundibinātiem uzņēmumiem jāapraksta uzņēmuma rašanās – kā radās ideja par šāda uzņēmuma dibināšanu, kāda ir projekta iesniedzēja līdzšinējā darba vai biznesa pieredze, vai izvēlētā darbības sfēra ir atbilstoša izglītībai, pieredzei.

Produkts / pakalpojums

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir produkts vai pakalpojums. Produkts/pakalpojums tiek radīts un virzīts tirgū ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga produkta izstrāde un patērētāju vajadzību izzināšana spēs nodrošināt veiksmīgu projekta ieviešanu.

Šajā sadaļā vēlams aprakstīt arī to, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas produkta ražošanā vai pakalpojuma sniegšanai, kādas izejvielas (to daudzums, cenas) būs nepieciešamas, kur tās tiks iegūtas (tehnoloģiskā procesa apraksts), kas būs piegādātāji un cik bieži būs iespējamas piegādes. Bez tam jāmēģina noteikt arī potenciālās cenas un tās ietekmējošos faktorus, veicot nelielu salīdzināšanu ar konkurentiem un aprēķinus.

Tāpat jāapraksta arī sortimenta dažādošanas iespējas, arī papildus servisus aprakstot, kurus jūs piedāvāsiet saviem klientiem.

Klienti un tirgus situācija

Tirgus situācijas analīze ietver sevī darbības sfēras/nozares izpēti un tās raksturojumu, kopīgo nozares attīstības stāvokli un savu prognozējamo daļu tajā, nozares attīstības tendences, nozares raksturīgākās īpatnības, eksporta un importa attiecības nozarē. Šeit var aprakstīt arī kā nozari ietekmē ekonomiskais stāvoklis valstī, kā to ietekmē tehnoloģiskā attīstība, kādas ir reģionālās atšķirības nozarē valsts iekšienē un kā to var ietekmēt starptautisko kompāniju darbība. Īpaši svarīgi ir konstatēt tirgus piesātinātības līmeni ar tādiem pašiem produktiem un ar produktiem aizvietotājiem.

Tāpat jāapraksta vēl:

Pieprasījums pēc produkta/pakalpojuma tirgū
Tirgus attīstības tendences un pieprasījuma prognozes
Kas būs uzņēmuma klienti? (raksturojums, atrašanās vieta, mērķa grupas, paradumi)
Cik daudz mūsu izvēlētā mērķa grupa iztērēs līdzekļus tieši par mūsu produkta/pakalpojuma veidu nākošā gada laikā?
Kāpēc klienti izvēlēsies šo produktu/pakalpojumu?
Galvenie konkurētspēju noteicošie faktori
Kā Jūs nodrošināsiet klientu prasību izpildi (serviss, uzstādīšana, nestandarta pasūtījumi utt.)?
Kā Jūs novērtēsiet savas darbības efektivitāti un klientu apmierinātību?
Cik klientu plānojat iegūt?

Liela daļa no šiem jautājumiem nozīmē, ka jums ir nepieciešams veikt tirgus pētījumu jeb potenciālā tirgus izpēti savam produktam vai pakalpojumam.

Konkurenti

Dotās sadaļas izstrāde ļaus izvērtēt savas iespējas, salīdzinot ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem tirgū. Nepieciešams raksturot nozīmīgākos konkurentus un to produktus/pakalpojumus. Kādas būs būtiskākās atšķirības uzņēmuma darbībā un tā produktā/pakalpojumā no konkurentiem. Potenciālā uzņēmuma tirgus daļa.

Īpaši svarīgi ir izpētīt un aprakstīt, kuri no konkurentiem uzrādījuši sevišķi ātrus attīstības tempus, kuri no konkurentiem varētu tieši apdraudēt jūsu uzņēmuma tirgus pozīcijas. Svarīgi ir saprast, kā viņiem to izdevies panākt. Arī jūsu uzņēmumam būs jācīnās par vietu tirgū, tāpēc jau savlaicīgi ir jānolemj, kurus no konkurentiem uzņēmums plāno apsteigt un kā tas tiks panākts.

Kopumā aprakstāmā informācija varētu būt sekojoša:

Konkurences līmenis
Nozīmīgākie konkurenti viņu produktu/pakalpojumu cenas un darbības metodes
Produkta/pakalpojuma atšķirība no konkurentiem
Konkurentu attīstības tendences, iespējamās konkurences izmaiņas nākotnē

Virzība tirgū un mārketinga plāns

Veidojot mārketinga plānu, jāņem vērā, ka tas ir konkrētas rīcības plāns, lai sasniegtu maksimāli efektīvu produkta virzību tirgū, tāpēc jāparedz konkrētas darbības, kuru komplekss risinājums nodrošinās minētā mērķa sasniegšanu – reklāma, tirdzniecības pārstāvji, dalība izstādēs (kādās; cik tas izmaksās?), piedalīšanās konkursos, tirdzniecības akcijas (atlaides, dāvanas, konkursi utt.).

Jādomā arī par uzņēmuma un produkta/pakalpojuma tēla veidošanu (kādu tēlu vēlaties izveidot, piem. lēts, bet labs produkts/pakalpojums, ekskluzivitāte, orientācija uz pircējiem, visaugstākā kvalitāte, ātrums, ērta izmantošana, utt.).

Šajā nodaļā vēl aptveramās jomas:

Produkta un/vai pakalpojuma reklāma
Kādas produkta/pakalpojuma īpašības tiks īpaši akcentētas
Realizācijas apjoma plāni (vienībās, piem., kg, litri, kvadrātmetri, metri utt.)
Vai iespējamas cenu izmaiņas, balstoties uz noteikto cenu?
Produkta / pakalpojuma attīstība un uzlabošana.

Projekta realizācija

Uzskaitīt un pamatot projekta realizācijai nepieciešamos resursus – vieta, telpas, zeme, iekārtas un tehnika (norādīt tehniskos parametrus un cenas), darbaspēks, izejvielas, materiāli, licences un atļaujas (tehniskais projekts).

Precīzi definējot sagaidāmos rezultātus, nepieciešamos resursus, plānojot izdevumus un ienākumus būs iespējams noteikt projekta realizācijai nepieciešamo aizdevuma apjomu.

Nepieciešams vēl aprakstīt:

Projekta realizācijai nepieciešamie resursi:
Apgrozījuma raksturs (piem., sezonas prece)
Norēķini ar piegādātājiem (priekšapmaksa, avanss, preču kredīts utt.)
Norēķini ar pircējiem (priekšapmaksa, avanss, preču kredīts utt.)
Projekta realizācijas laika grafiks (3 – 5 gadi, bet ne mazāk par aizdevuma darbības laiku)
Aizdevuma mērķis
Kopējā projekta summa
Aizdevuma summas pamatojums un pašu līdzfinansējums

Uzņēmuma vadība un personāls

Katra uzņēmuma veiksmīgas attīstības pamats ir cilvēkresursi – darbinieki, kuri attīsta produktu/pakalpojumu, veicina tā virzīšanu tirgū, strādā ar klientiem, kontrolē uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Uzņēmuma pamatā ir stabila struktūra, kuras ietvaros tiek sadalīta atbildība un pienākumi, doti darba uzdevumi un definēti sasniedzamie mērķi. Biznesa plānā jāparāda, kāda ir uzņēmuma organizācijas shēma, kā notiek pienākumu sadale, kā tiek kontrolēta uzdevumu izpilde. Ņemot vērā uzņēmuma attīstības perspektīvas, jāparedz nepieciešamās pārmaiņas personāla sastāvā (jaunu darbavietu radīšana, papildu kvalifikācijas iegūšana, profesionālo zināšanu papildināšana u.c.). jāņem vērā, ka pieaugot darba apjomiem un atbildībai, jāpieaug arī darba apmaksai.

Darba alga var tikt noteikta pēc dažādi: stundas likme, gabaldarba apmaksa, procenti no realizācijas. Bez tam jāapraksta organizācijas struktūra un personāls un tas kā tiks noteikta darba alga.

Finanšu plāni

Finansiālās darbības prognozi pamatā veido 3 – 5 gadiem, bet ne mazāk par aizdevuma darbības laiku. Tālāk apskatīsim finanšu aprēķinu formas, kas iekļaujamas finanšu plānā.

1. Naudas plūsmas aprēķins

Naudas plūsma pakāpeniski ieviesīs skaidrību finansēs un piesaistāmajās finansēs.

Nauda jeb skaidrā nauda ir jūsu uzņēmuma “asinis”. Slikta un nepareiza apiešanās ar naudu ir viens no izplatītākajiem biznesa neveiksmes cēloņiem. Veidojot NAUDAS PLŪSMAS aprēķinus jūs varat:

Noteikt, kad jums naudas pietrūks, pirms tas būs noticis īstenībā.
Uzzināt, kad jums varētu parādīties papildus nauda un izlietot to efektīvi.
Parūpēties, lai jums būtu pietiekoši skaidrās naudas jebkuriem biznesa izdevumiem.
Uzzināt, kā jūs varētu vēl efektīvāk izmantot resursus un samazināt izmaksas.
Plānojot pārdot savu produkciju ar pēcmaksu, jums būs nepieciešams plānot arī šo naudas summu, kad apmēram tā varētu ienākt, piem. 30 dienu laikā. Un arī jāatceras rēķinus izrakstīt laikā, lai klients varētu samaksāt.
Aprēķinos vajag parādīt visus savus ieņēmumus un izdevumus. Ieteicams naudas plūsmā amortizāciju neiekļaut, jo tā nav reāla nauda, tas ir tikai iekšējai uzskaitei.

1. tabula

Budžeta plānošana

Mēnesis

Visas summas Ls

Plānotais

Faktiskais

Izrakstītie rēķini/ realizācija

Pārējie ieņēmumi no realizācijas

Saņemtie aizdevumi

Iegādātais kapitāls

Līdzekļu pārdošana

Pārējie rēķini

KOPĀ

Izmaksas iegādājoties preces vai izejmateriālus

Maksājumi kreditoriem

Īpašnieku vai direktora pārtēriņ

Tīrās algas

Iekārtu iegāde

Transports un iepakošana

Īre vai tarifi

Pakalpojumi

Kredīta atmaksa

Nomas vai līzinga maksājumi

Procentu maksājumi

Bankas pakalpojumi

Profesionālās licences un atļaujas

Reklāma

Apdrošināšana

PVN

Dividendes

Ienākumu un citi nodokļi

Izmaksas kopā

Starpība (7. – 28.)

Atlikums par iepriekšējo periodu (ja tāds ir)

Kopā par periodu (29. ± 30.)

Svarīgākais ir atcerēties, ka nepieciešams aprakstīt visas summas, kuras jūs pieņemat. Kāda iemesla dēļ izvēlaties vienu vai otru cenu vai tarifu. Tas ir nepieciešams ne tikai gadījumos, kad jūs šo dokumentu rādīsiet citiem, bet arī pašiem, lai jums nebūtu jāuztraucas, no kurienes jūs ņēmāt to vai citu ciparu.

2. Peļņas/ zaudējuma aprēķins

Atšķirībā no naudas plūsmas aprēķina, kas parāda stāvokli ik pēc noteikta laika, šis aprēķins atspoguļos vidējā termiņa mērķus pēc pirmā vai pirmajiem diviem gadiem, kā arī to, ko vēlaties sasniegt.

Šos aprēķinus ir ieteicams veikt ik mēnesi vai ceturksnī reizi.

Peļņas/zaudējumu aprēķinu veikšanas mērķis ir biznesa dzīvotspējas noteikšana. Taču peļņa, kas šeit parādīsies ne vienmēr ir arī realitāte. Peļņas/zaudējumu aprēķins ļaus labāk saprast, cik ir jāiegulda, lai paplašinātu savu biznesu. Bez tam aprēķini ļaus izvairīties no negaidītām situācijām un noderēs plānošanai tālākiem attīstības periodiem. Pats galvenais ieguvums no aprēķiniem ir iespēja modelēt dažādas situācijas.

2.tabula

Peļņas/ zaudējuma aprēķins

Mēnesis

Visas summas Ls

Plānotais

Faktiskais

Pārdošanas ieņēmumi (izrakstītie rēķini)

A

Pārdošanas ieņēmumi kopā

Tiešās izmaksas

Materiāli un pakalpojumi

Pārējie izdevumi, kas tieši saistīti ar klientu apkalpošanu

Komisija un atlaides

Citi izdevumi

B

Tiešās izmaksas Kopā

C

Bruto peļņa

Administratīvās izmaksas

Algas un darba samaksa

Īre un tarifi

Apkure, elektrība

Remonti un uzturēšana

Banku pakalpojumi un procentu maksājumi

Apdrošināšana

Juridiskās un profesionālās licences un atļaujas

Kancelejas preces, pasts un telefons

Reklāma un preču virzīšana tirgū

Sliktie parādi

Amortizācija

D

Administratīvie izdevumi Kopā

Tīrā peļņa (C – D)

Peļņas nodoklis

Peļņa vai zaudējumi

3. Bilance

Grāmatvedības bilance ir divdaļīga tabula, kur vienā daļā, ko sauc par aktīvu, ir parādīti visi uzņēmuma īpašumā esošie līdzekļi, bet otrā daļā, ko sauc par pasīvu – šo līdzekļu izveidošanās avoti. Līdzekļus un to avotus bilancē rāda tikai naudas izteiksmē. Bilance dalās sīkākās daļās, kuras pieņemts saukt par bilances posteņiem. Katrā bilances postenī, kas sastāv no posteņa nosaukuma un summas naudas vienībās, ir apvienoti dati par ekonomiski vienveidīgiem uzskaites objektiem. Tā kā bilances abas puses ir viena un tā paša līdzekļu kopuma grupējums divos atšķirīgos veidos, tad grāmatvedības bilances aktīva un pasīva summām ir jābūt vienādām.

3.tabula

Bilance

Aktīvs

Pasīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Pamatlīdzekļi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls

Saistības

Ilgtermiņa

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

Īstermiņa

Parāds piegādātājiem

Parāds personālam par algām

Nenomaksātie vekseļi

Kopā īstermiņa saistības

Kopā apgrozāmie līdzekļi

Kopā saistības

BILANCE

BILANCE

Iespējamie riski un to novēršanas vai ierobežošanas iespējas

Lai cik pārdomāts pašiem nešķiet biznesa plāns, vienmēr pastāv blakus apstākļi, kuri var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību. Svarīgi ir atzīt, ka riska faktori pastāv vienmēr, tāpēc nepieciešams noteikt un izvērtēt potenciālos draudus, kā arī to ietekmi uz uzņēmuma darbību.

SVID (SWOT) analīze nozīmē izvērtēt uzņēmuma un projekta stiprās un vājās puses salīdzinājumā konkurentiem, kā arī saskatīt iespējas projekta veiksmīgai attīstībai un iespējamos draudus tā īstenošanai.

Stiprās puses – ar ko uzņēmums/projekts ir veiksmīgs, tā priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem

Vājās puses – ar ko uzņēmums/projekts ir neveiksmīgs, konkurentu priekšrocības

Iespējas – kādas ir iespējas uzņēmuma/projekta veiksmīgai attīstībai

Draudi – iespējamie draudi uzņēmuma/projekta attīstībai

Biznesa plāna pielikumā vēlams iekļaut lielāka apjoma skaitlisko informāciju (finanšu analīzi, prognozes utt.). Šajā nodaļā var iekļaut dokumentus, kas var būt nozīmīgi, pieprasot kredītu vai slēdzot līgumus ar partneriem vai investoriem. Šeit var būt dažādi līgumi, patenti, reklāmas prospekti utt.

Atkarībā no biznesa plānā ietverto summu lieluma, projekta mērķiem, jautājuma svarīguma un citiem aspektiem biznesa plāns var būt gan 10 lappušu, gan 110 lappušu apjomā.

Biznesa plānam pievienojamo dokumentu saraksts:

Aizpildīts aizdevuma pieprasījums.
Reģistrācijas apliecība.
Statūti (oriģināls vai notariāli apliecināta kopija)
Dokumenti par juridiskās personas izpildinstitūcijas ievēlēšanu.
Izziņa no LR Uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām.
Izziņa no VID par nodokļu nomaksu.
Gada pārskati (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins) par iepriekšējiem trīs gadiem.
Personu ar paraksta tiesībām pases kopijas.
Līgumi vai nodomu protokoli ar sadarbības partneriem par izejvielu piegādi, iekārtu piegādi u.c.
Līgumi vai nodomu protokoli par produkta/pakalpojuma realizāciju.
Kontu izraksti no klienta bankas.
Līgumi par esošajiem kredītiem.
Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās licences, atļaujas, saskaņojumi, patenti u.c., kurus izsniegušas attiecīgās iestādes.
Dokumenti par piedāvāto nodrošinājumu.

Nekustamie īpašumi

zemesgrāmatas akts vai citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti
izziņa no Zemesgrāmatu nodaļas par apgrūtinājuma neesamību
inventarizācijas lietas oriģināls (namīpašumiem un dzīvokļiem)
mājas grāmata (namīpašumiem)
izīrētiem namīpašumiem īres līguma oriģināls.
zemes nomas līguma oriģināls, ja namīpašums atrodas uz citām personām piederošas zemes
zemes nomas līguma oriģināls, ja uz zemes īpašnieka zemes atrodas citām personām piederošs namīpašums
apdrošināšanas polise

Transporta līdzekļi

reģistrācijas apliecība (kopija, uzrādot oriģinālu)
apdrošināšanas polise
izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par apgrūtinājuma neesamību
saraksts
apdrošināšanas polise
izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par apgrūtinājuma neesamību.

Pamatlīdzekļi

saraksts
apdrošināšanas polise
izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par apgrūtinājuma neesamību

Kvalitatīvi izstrādāta biznesa plāna pamatiezīmes:

pārskatāmība – satura rādītājs, kopsavilkums, savstarpējās norādes tekstā;
skaidri formulēts plāna nolūks;
informācijas loģiskums un plānojums, piem., strauji pieaugošs apgrozījums jāpierāda ar uzņēmuma konkurētspēju attiecīgajā periodā;
pārliecinošs stāstījums ar izceltu plāna oriģinalitāti;
vizuāli glīts noformējums;
informācijas izklāsta atbilstība noteiktam lasītāju lokam (visbiežāk kredītiestāžu darbiniekiem) saprotamā veidā;
informācija par plāna sagatavotāja finansiālo stāvokli, kas apstiprināta ar attiecīgiem grāmatvedības dokumentiem;
finansu dokumenti nedrīkst būt novecojuši, tiem jāsatur pēdējās izmaiņas;
plānotie ieņēmumi apstiprināti ar realizācijas dokumentiem par iepriekšējo periodu, realizācijas līgumiem (nodomu protokoliem), kuros redzamas resursu cenas;
naudas plūsmas grafiks skaidri parāda apgrozāmo līdzekļu pietiekamību.
Biežāk pieļaujamās kļūdas

Biznesa plānos visbiežāk pieļautās kļūdas:

pārāk liels ir bijis optimisms veicot aprēķinus;
biznesa plānu uzraksta kā romānu – tiem, kam tas domāts pietrūkst pacietības un uzmanības to lasīt (nonāk baņķieru galda tālākajās atvilktnēs;
kopsavilkums neatspoguļo biznesa plāna saturu;
Aprēķinos, katrā vietā ir lietoti citi cipari, kā rezultātā, dažādās biznesa plāna vietās parādās atšķirīgi vieni un tie paši skaitļi.

Finanšu aprēķiniem vajag izmantot tikai tās finanšu aprēķinu programmas, kuras jūs pārziniet.

Atcerieties, ka biznesa plānu vērtēs arī pēc ārējā izskata – kārtības, pārskatāmības – un protams arī pēc saprotamības un teksta izkārtojuma. Tāpēc rakstiet vienmēr biznesa plānu tieši konkrētām vajadzībām un tad jums būs skaidrs, kā to sakārtot un uz kādām biznesa plāna nodaļām likt lielāku uzsvaru, uz kādām mazāku.