Biznesa plāna paraugs

Biznesa plāna saturs

1.Kopsavilkums
Kopsavilkumā raksta
– uzņēmuma vispārējais raksturojums;
– uzņēmuma reģistrācijas numurs;
– uzņēmuma juridiskā adrese;
– uzņēmuma norēķina konts un banka;
– uzņēmuma pamatkapitāls;
– galvenie uzņēmējdarbības virzieni.

2. Produkcija un pakalpojumi
– ko piedāvā uzņēmums;
– produkcijas vai pakalpojumu īpatnības.

3.Organizācijas materiāli tehniskā bāze
– kur ir izvietota organizācijas adrese;
– vai telpas tiek nomātas;
– telpu platību;
– kādas iekārtas būs uzņēmumā u.c.

4. Tirgus un konkurentu analīze.
– kopējā situācija tirgū;
– savu tirgus segmenta raksturojums;
– pieprasījuma prognoze;
– galvenie uzņēmuma konkurenti;
– klientu piesaistīšanas metodes.

5. Uzņēmuma vadība un personāls.
– personāla skaits;
– personāla kvalifikācija;
– personāla darba pieredze;
– atalgojums;
– organizācijas struktūras shēma;
– organizācijas vadītāja apraksts.

6. Finansu sadaļa.
– prognozējamais un esošais realizācijas apjoms pa gadiem;
– aprakstīt uzņēmuma finansu avotus, statūtu kapitāls un tā daļas, vienas daļas vērtība;
– uzņēmuma īpašnieki, cik kapitāldaļas katram pieder;
– peļņas aprēķins:
– darba alga;
– komunālie pakalpojumi;
– telpu īre;
– administrācijas algas;
– aprīkojums;
– reklāma;
– PVN;
– iespējamie finansu avoti:
– dāvinājumi;
– kredīti;
– sponsori, u.c.