Biznesa plāns SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram

Rēzeknes Augstskola
Ekonomikas Fakultāte
Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedra

Studiju darbs

Biznesa plāna sastādīšana SIA “BVP”
Veselības un relaksācijas centram

Otrā līmeņa augstākas
profesionālas izgītības
Studiju programma Ekonomika
ar specializāciju Tūrisma
un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība
pilna laika studijas
3. kursa students
Vladislavs Bautris
Stud.apl.Nr. 01E1061
Zinātniskais vadītājs
M.oec. Iveta Zaļūksne

Rēzekne
2004
Saturs

Ievads…………………………………………………………………………………………………………….3
Biznesa plāna titullapa……………………………………………………………………………………..4
Biznesa plāna saturs…………………………………………………………………………………………5
Biznesa plāna kopsavilkums………………………………………………………………………………6
Uzņēmuma apraksts……………………………………………………………………8
Pamatinformācija par uzņēmumu………………………………………………8
Uzņēmuma mērķi………………………………………………………………8
Uzņēmuma vajadzības…………………………………………………………9
Pakalpojumu raksturojums……………………………………………………………10
Pakalpojumu apraksts…………………………………………………………10
Tirgus analīze…………………………………………………………………………13
Tirgus vispārējs raksturojums…………………………………………………13
Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana………………………………………13
Konkurentu analīze……………………………………………………………14
SVID analīze…………………………………………………………………16
Mārketinga stratēģija…………………………………………………………………17
Uzņēmuma cenu politika………………………………………………………17
Noieta veicināšanas pasākumi…………………………………………………17
Reklāma………………………………………………………………………17
Uzņēmuma tēla veidošana……………………………………………………18
Uzņēmuma funkcionēšanas plāns……………………………………………………19
Uzņēmuma atrašanas vietas vispārējs raksturojums…………………………19
Uzņēmumā izmantojamie resursi……………………………………………19
Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums………………………………………20
Uzņēmuma telpu raksturojums………………………………………………22
Uzņēmuma vadība un personāls………………………………………………………24
Problēmas un risks……………………………………………………………………27
Finansu informācija…………………………………………………………………29
Kredīta atmaksāšanas grafiks…………………………………………………29
Pakalpojumi un to cenas …………………………………………………….30
Noieta apjoma plāns…………………………………………………………32
Ieņēmumi……………………………………………………………………..32
Naudas plūsmas pārskats………………………………………………………37
Secinājumi……………………………………………………………………………………………………..41
Priekšlikumi……………………………………………………………………………………………………42
Izmantotā literatūra………………………………………………………………………………………..43

Ievads

Mūsdienu dzīve ir pilna ar problēmām, grūtībām un daudziem citiem nepatīkamiem mirkļiem un tāpēc viņu jāpadara pēc iespējas patīkamāku un neaizmirstāku. Tieši tāpēc tiek izstrādāts biznesa plāns veselības un relaksācijas centram. Tieši šajā centrā cilvēki varēs iet gan atpūsties pēc fiziski grūtas dienas, gan, otrādāk, fiziski pavingrot pēc “krēslā” pavadītās darbadienas.
Pasaulē šī joma ir viena no vadošākajām, jo cilvēki vairs nevar iedomāties savu dzīvi bez veselības, atpūtas un relaksācijas. Daudzie, kuri var sev to atļauties, ierīko tādus centrus savās mājās, citi meklē brīvo laiku, lai aizietu uz publisko centru.
Latvijā šī joma sāka attīstīties nesen, bet jau ir redzami rezultāti un vairākās pilsētās jau ir attaisījusies tādi uzņēmumi.
Rēzeknē piedāvājums ir ļoti mazs un tāpēc tiek izstrādāts biznesa plāns SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram.
Biznesa plāna mērķis ir izstrādāt biznesa plānu jaunam uzņēmumam – SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram.
Biznesa plāna uzdevumi ir veikt:
 Nozares analīzi
 Uzņēmuma analīzi
 Tirgus, konkurentu, pakalpojumu analīzi
 Plānot uzņēmuma ieņēmumus un izdevumus
 Vispārējo uzņēmuma analīzi

SIA “BVP”

Biznesa plāns
Iesniegšanai bankā
Veselības un relaksācijas centram

Krišjāņa Valdemāra iela 5
Rēzekne
Latvija, LV-4600
Tālrunis 4612123

Uzņēmuma īpašnieks: Vladislavs Bautris

Saturs

Kopsavilkums………………………………………………………………………..6
Uzņēmuma apraksts……………………………………………………………………8
Pamatinformācija par uzņēmumu………………………………………………8
Uzņēmuma mērķi………………………………………………………………8
Uzņēmuma vajadzības…………………………………………………………9
Pakalpojumu raksturojums……………………………………………………………10
Pakalpojumu apraksts…………………………………………………………10
Tirgus analīze…………………………………………………………………………13
Tirgus vispārējs raksturojums…………………………………………………13
Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana………………………………………13
Konkurentu analīze……………………………………………………………14
SVID analīze…………………………………………………………………16
Mārketinga stratēģija…………………………………………………………………17
Uzņēmuma cenu politika………………………………………………………17
Noieta veicināšanas pasākumi…………………………………………………17
Reklāma………………………………………………………………………17
Uzņēmuma tēla veidošana……………………………………………………18
Uzņēmuma funkcionēšanas plāns……………………………………………………19
Uzņēmuma atrašanas vietas vispārējs raksturojums…………………………19
Uzņēmumā izmantojamie resursi……………………………………………19
Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums………………………………………20
Uzņēmuma telpu raksturojums………………………………………………22
Uzņēmuma vadība un personāls………………………………………………………24
Problēmas un risks……………………………………………………………………27
Finansu informācija…………………………………………………………………29
Kredīta atmaksāšanas grafiks…………………………………………………29
Pakalpojumi un to cenas …………………………………………………….30
Noieta apjoma plāns…………………………………………………………32
Ieņēmumi……………………………………………………………………..32
Naudas plūsmas pārskats………………………………………………………37
Secinājumi……………………………………………………………………………………………………..41
Priekšlikumi……………………………………………………………………………………………………42
Izmantotā literatūra………………………………………………………………………………………..43

Kopsavilkums

Dibinot uzņēmumu, biznesa plāns nepieciešams, lai plānotu, prognozētu un darītu redzamu sev, kā arī potenciālajiem kreditoriem dibināmā uzņēmuma darbību, funkcionēšanu un spēju eksistēt tā darbības tirgū. SIA „BVP” biznesa plāns atspoguļo Sabiedrības nosprausto mērķu īstenošanu. Sabiedrība nodarbojas ar sporta, atpūtas un relaksācijas pakalpojumu sniegšanu ar mērķi veikt veiksmīgu uzņēmējdarbību un sniegt labumu kā klientiem, tā arī uzņēmuma dibinātājam un Latvijas tautsaimniecībai.
Uzņēmuma mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, nodrošināt interesentus ar nepieciešamajiem sporta, kā arī aktīvas un atraktīvas atpūtas apstākļiem un inventāru, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.
Uzņēmums pēc savas pamatdarbības raksturojumiem pieder komercdarbības klasifikācijas nozarei „Pārējie sociālie, komunālie un individuālie pakalpojumi”, precīzāk, tās apakšnozarei „Sports”, un nodarbojas ar sporta, atpūtas kā arī relaksācijas un veselības konsultāciju pakalpojumu sniegšanu. Šai komercdarbības nozarei mūsdienās ir liels izaugsmes potenciāls. Šajā nozarē aizvien veidojas jauni un progresīvi uzņēmumi, tāpēc uzņēmumam jārēķinās ne tikai ar pastāvošajiem, bet arī ar nākotnē paredzamajiem konkurentiem. Lai nodrošinātu vietu šajā tirgū tika veikta tirgus un konkurences izpēte un analīze, kā arī izstrādāta mārketinga stratēģija un noteiktas efektīvākās mērķa tirgus iekarošanas metodes.
Uzņēmuma īpašumā ir telpas Krišjāna Valdemāra ielā 5. Telpas sīkāk sadalītas dažādos sektoros:
 trenažieru zāle;
 relaksācijas, atpūtas sektors, kas ietver saunu, pirti, džakuzi telpu, solārija telpu, masiera kabinetu, dušas, labierīcības, ģērbtuvi;
 biroja sektors. Tas ietver vadības un funkcionālās telpas, kur tiek kārtoti visi ar uzņēmuma pārvaldību un klientu pieņemšanu saistītie darījumi.
Uzņēmuma telpas ir izremontētas atbilstoši Eiropas komforta, drošības un stila prasībām.
Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra tiek veidota pēc lineārās vadīšanas struktūras pamatprincipiem – uzņēmuma vadītājs, izmantojot visas vadīšanas funkcijas, tiešā administratīvā kārtībā iedarbojas uz padotajiem, savukārt padotie par visiem jautājumiem ir atbildīgi tikai vienam vadītājam. Šīs vadīšanas struktūras priekšrocība ir tāda, ka tā ir vienkārša un skaidra un ir labi piemērota SIA „BVP”.
Biznesa plāna mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.
Uzņēmuma apraksts
Pamatinformācija par uzņēmumu
Komercsabiedrības pilns nosaukums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BVP” .
Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 21. aprīlī ar reģistrācijas Nr.010334031;
Uzņēmuma juridiskā adrese ir Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rēzekne, Latvija, LV-4600, tālrunis: 4612123, fakss: 4612123.
Uzņēmuma pamatkapitāls (statūtfonds) uz 2004. gada 21. aprīli sastāda 2000(divi tūkstoši) latu. Pamatkapitāls ir sadalīts 100 (simts) daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 20 (divsimt) latu.
Uzņēmuma pamatdarbība:
– Sporta arēnu un stadionu darbība (NACE 92.61);
– Pārējā sporta darbība (NACE 92.62);
– Citur neklasificēta rekreatīva darbība (NACE 92.72);
– Fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE 93.04);

Uzņēmuma mērķi
Uzņēmuma mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, nodrošināt interesentus ar nepieciešamajiem sporta kā arī aktīvas un atraktīvas atpūtas apstākļiem un inventāru, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.
Uzņēmuma mērķi:
Stratēģiskie mērķi:
– nodrošināt uzņēmuma stingru un konsekventu darbību;
– 3 gadu laikā atmaksāt ilgtermiņa aizdevumu.

Taktiskie mērķi:
– ar vērienīgu reklāmas kampaņu piesaistīt klientus;
– celt uzņēmuma slavu un popularitāti gan klientu, gan konkurentu acīs;
– iesaistīties Latvijas un starptautiskās sporta sacensībās un pasākumos;
– kļūt par Latvijas Bodibildinga Asociācijas biedru;
– kļūt par profesionālu sportistu sponsoru sacensībās gan Latvijā, gan ārvalstīs;
Operatīvie mērķi:
– nodrošināt uzņēmumu ar profesionāliem speciālistiem;
– nodrošināt uzņēmumu ar modernāko sporta inventāru;
– veikt efektīgu reklāmas kampaņu;
– izveidot uzņēmuma mājas lapu internetā;
Uzņēmuma vajadzības
Lai uzsāktu darbību uzņēmumam nepieciešams ilgtermiņa aizdevums no bankas 35000 latu apmērā:
– telpu remontam;
– interjera, biroja mēbeļu un aprīkojuma iegādei;
– trenažieru, sporta inventāra iegādei;
– telpu un trenažieru apdrošināšanai;
– citu pamatlīdzekļu iegādei;
– reklāmas kampaņas izveidei;
– citiem izdevumiem.
Aizdevums un procenti tiks segti 3 gadu laikā no uzņēmuma peļņas.

Pakalpojumu raksturojums
Pakalpojumu apraksts
Uzņēmuma pakalpojumu sfēra:
– individuālo treniņu programmu izstrāde;
– treneru, masiera konsultācijas, pakalpojumi;
– fiziskās sagatavotības nostiprināšana, spēka attīstīšana;
– liekā svara samazināšana;
– ķermeņa formu, stājas korekcija;
– muskuļu masas palielināšana;
– sirds asinsvadu sistēmas treniņš;
– fiziskā rehabilitācija pēc traumām;
– relaksācijas procedūras;

Uzņēmuma piedāvātās treniņprogrammas piemērojamas jebkura vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības klientiem un sniegs tiem iespēju attīstīt spēku, pilnveidot savu fizisko sagatavotību, nostiprināt ķermeni, uzlabot un nostiprināt veselības stāvokli kā arī ieviest pārliecību par veselīga dzīvesveida nepieciešamību.
Pakalpojumu veidi:
– Trenažieru zāles, treneru–konsultantu pakalpojumi;
– Masiera, veselības konsultanta pakalpojumi;
– Relaksācijas procedūras, citi pakalpojumi.
Trenažieru zāle ir aprīkota ar firmas „Kettler” augstākās kvalitātes trenažieriem un iekārtām, kas garantē to lietošanas ērtumu, drošību un izturību. Trenažieru un sporta inventāra plašais un vispusīgais sortiments ļaus piemeklēt sev atbilstošāko jebkura vecuma un fiziskās sagatavotības klientiem. Klientu komfortam un labsajūtai sporta zālē ierīkota gaisa kondicionēšanas sistēma, dinamiska mūzika, atpūtas telpās TV.
Nodarbības notiek profesionālu un atsaucīgu treneru uzraudzībā pēc klientu īpaši sastādītām individuālām treniņu programmām, atbilstoši jebkurai fiziskai sagatavotībai un mērķiem.

1.tabula (sast.aut.)
Trenažieru zāle un sauna (abonements)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna
Laiks Abonementa termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes
8.00-17.00 Mēnesis 5 25 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī
17.00-23.00 Mēnesis 7 30 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī

2.tabula (sast.aut.)
Trenažieru zāle un sauna (1reizes apmeklējums)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna
Laiks Termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes
8.00-17.00 1 reize 0.50 2.50 Darbadienās
17.00-23.00 1 reize 0.70 3.00 Darbadienās
10.00-19.00 1 reize 0.60 2.70 Sestdienās,svētdienās

3.tabula (sast.aut.)
Individuālie pakalpojumi (1 mēnesim)

Pakalpojums Cena, Ls
Individuālās treniņu programmas sastādīšana 3.00
Individuālais treniņš trenera–konsultanta uzraudzībā 4.00

Masāžu veic un darbojas kā veselības konsultants profesionāls speciālists. Klientam tiek sniegta profesionāla ķermeņa aprūpe atbilstoši viņa ķermeņa īpatnībām. Nepieciešamības gadījumā arī konsultācijas.

4.tabula (sast.aut.)
Masiera pakalpojumi, mediķa konsultācijas

Masāža Laiks Cena, Ls
Vispārēja masāža 40 – 60 min 10.00
Mugura, kakls 20 – 30 min 5.00
Rokas, pleci 15 – 20 min 4.00
Kājas, gurni 20 – 30 min 4.00

Fizioterapeita, mediķa konsultācija 20 – 40 min 3.00

Sauna un turku pirts ierīkota atbilstoši visiem drošības standartiem.
Džakuzi un sauna atbilst preču zīmes „Gustavsberg” drošības un komforta līmenim. Autostāvvieta ir apsargājama.
Piedāvāto pakalpojumu sortiments uzņēmuma darbības laikā var mainīties atkarībā no klientu vēlmēm un pieprasījuma.

5.tabula (sast.aut.)
Relaksācijas procedūras un citi pakalpojumi

Pakalpojums Laiks Piezīmes Cena, Ls
Sauna 30 – 60 min ———— 2.00
Turku pirts 20 – 40 min 3.00
Džakuzi 20 – 60 min Ūdens masāža 2.00
Solārijs 10 min Sauļošanās krēms iekļauts cenā 2.50
15 min 3.00
20 min 4.00

Tirgus analīze
Tirgus vispārējs raksturojums
Uzņēmums pēc savas pamatdarbības raksturojumiem pieder komercdarbības klasifikācijas nozarei „Pārējie sociālie, komunālie un individuālie pakalpojumi”, precīzāk, tās apakšnozarei „Sports”, un nodarbojas ar sporta, atpūtas kā arī relaksācijas un veselības konsultāciju pakalpojumu sniegšanu. Šai komercdarbības nozarei mūsdienās ir liels izaugsmes potenciāls. Šajā nozarē aizvien veidojas jauni un progresīvi uzņēmumi, tāpēc uzņēmumam jārēķinās ne tikai ar pastāvošajiem, bet arī ar nākotnē paredzamajiem konkurentiem. Lai nodrošinātu vietu šajā tirgū tika veikta tirgus un konkurences izpēte un analīze, kā arī izstrādāta mārketinga stratēģija un noteiktas efektīvākās mērķa tirgus iekarošanas metodes.

Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana
Lai noteiktu potenciālo klientu loku Sabiedrība ir veikusi tirgus segmentāciju, kura sekmēs pakalpojumu piemērošanu atbilstoši potenciālā klientu loka vēlmēm un vajadzībām;
Ģeogrāfiskie raksturlielumi;
Uzņēmuma atrašanās vieta ir Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rēzekne, Latvija. Šis ir Rēzeknes centrālais sektors un viens no visblīvāk apdzīvotājiem rajoniem, līdz ar to tiek paredzēts stabils pieprasījums pēc pakalpojumiem, kuri potenciālajiem klientiem būs kā fiziski, tā arī morāli viegli pieejami.
Pakalpojumi ir orientēti uz dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības klientiem, jo nodarboties ar sportu var un vajag jebkurā vecumā un nekad arī nav par vēlu sākt to darīt. Neskatoties uz to, vispārēji masu mēdiju pētījumi un prakstiski novērojumi liecina, ka visbiežāk šādus un līdzīgus pakalpojumus izmanto 18 – 28 gadus jaunas sievietes un 15 – 25 gadus jauni vīrieši, kuriem intreresē sava veselība, izskats un fiziskā sagatavotība līdz ar to uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu pakete tiks orientēta tieši uz šāda vecuma klientiem. Protams, tā būs tikpat pieņemama arī vecāka gadagājuma klientiem.
Sociāli ekonomiskie raksturlielumi;
Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu cenas ir orientētas uz Rēzeknes iedzīvotāju ienākumu līmeni, bet tie būs pa kabatai arī iedzīvotājiem ar zemāku ienākumu līmeni. Uzņēmums paredz dažādus finansiālos atvieglojumus tādām apmeklētāju grupām kā skolēni, studenti un invalīdi nosakot tiem zemākas cenas par piedāvātajiem pakalpojumiem, tāpat arī pakalpojumi ir lētāki pastāvīgajiem klientiem. Uzņēmuma pakalpojumus izmantos visu sociālo slāņu iedzīvotāji.
Psihogrāfiskie raksturlielumi;
Uzņēmuma pakalpojumus izmantos klienti neatkarīgi no tautības, reliģiskās pārliecības, izglītības un zināšanu līmeņa, jo pakalpojumi vairāk orientēti uz fiziskas labsajūtas sniegšanu, kura nenoliedzami stimulē arī psiholoģisku komfortu. Tiek plānots intensīvāks pieprasījums pēc pakalpojumiem gada aukstajos mēnešos, jo gada siltajos mēnešos cilvēka organisms uzņem daudz vairāk pozitīvas un lietderīgas enerģijas atrodoties ārpus telpām svaigā gaisā, kas gada aukstajos mēnešos ne vienmēr ir tik patīkams.
Konkurentu analīze
Konkurence vienmēr ir bijis un būs galvenais produktu un pakalpojumu attīstības un pilnveidošanās dzinējspēks un jo sīvākas konkurentu cīņas savā starpā, jo izdevīgāki nosacījumi patērētājam – konkurences rezultātā samazinās cenas, pieaug produkta, apkalpošanas, piegādes kvalitāte. Lai piesaistītu klientus, izcīnot konkurentu cīņu katram uzņēmumam jāizdomā un jāpiedāvā patērētājiem kas tāds, kas nav citiem konkurentiem vai arī tas pats, bet labākā kvalitātē un par izdevīgākām cenām. Uzņēmums piesaistīs klientus pirmkārt ar efektīvu reklāmas kampaņu, kā arī ar augstām un kvalitatīvām tehnoloģijām, komfortablām telpām un laipnu apkalpojošo personālu, pie tam, par pieņemamām cenām.
Tika izpētīti tuvāko un nopietnāko konkurentu piedāvātie pakalpojumi un apkopoti 6.tabulā, kurā uzņēmuma un tās nopietnāko konkurentu pakalpojumi vērtēti 5 ballu sistēmā, kur 1- slikti, 2- gandrīz slikti, 3- vidēji, 4- gandrīz labi, 5- labi.

6.tabula (sast.aut.)
Konkurenti

Rādītāji Konkurenti SIA „BVP”
Sporta centrs“Daugava” Sporta centrs”Rebir” Poliklīnikas sporta centrs RA sporta centrs
Tehnoloģijas 3 4 3 3 5
Cenas 4 2 3 3 5
Apkalpošana 3 4 5 3 5
Atlaides 3 2 4 4 4
Atrašanās vieta 5 3 5 4 5
Kvalitāte 4 4 5 4 5
Reklāma 2 3 3 2 5
Konsultācijas 4 4 5 4 4
Kopā 28 26 33 27 38

Tabulā apkopotie rādītāji parāda uzņēmuma vispārīgās priekšrocības konkurentu vidū. Neskatoties uz to stāvoklis tirgū var mainīties, tāpēc uzņēmumam pastāvīgi jāseko konkurentu rīcībai, centieniem pārvilināt klientus un pastāvīgi jāveic pasākumus, kas palīdzētu pievilināt jaunus un noturēt jau esošos klientus.

SVID analīze.
SVID analīze jāveic katram uzņēmumam, lai noskaidrotu tā stiprās un vājās puses, iespējas un iespējamos draudus. Sabiedrības priekšrocības, trūkumi, iespējas un draudi atspoguļoti tabulā Nr.7
7.tabula (sast.aut.)
SVID analīze

Stiprās puses • izdevīga atrašanās vieta Rēzeknē, klientiem pieejama;
• augstas kvalitātes, jaunas tehnoloģijas;
• augsta pakalpojumu un konsultāciju kvalitāte;
• pieņemamas cenas, izdevīgi maksas nosacījumi un atlaides;
• komfortablas telpas, pozitīva aura un plašas relaksācijas iespējas;
Vājas puses • nav pieredzes šāda veida pakalpojumu sniegšanā;
• spēcīgi konkurenti;
• augstas komunālās izmaksas;
Iespējas • tirgus apgūšana un darbības paplašināšana;
• pieredzes gūšana un realizēšana praksē;
• sporta pasākumu organizēšana un popularizēšana;
• uzņēmuma pozitīva tēla veidošana;
• uzņēmuma aktivitāšu un pakalpojumu reklamēšana;
• iesaistīšanās starptautiskos projektos.
Draudi • konkurences intensivitātes pieaugums;
• izmaiņas likumdošanā;
• pēkšņi pamat/apgrozāmo līdzekļu zaudējumi (zādzības utt.)

Mārketinga stratēģija
Uzņēmuma cenu politika
Lai gūtu panākumus savā tirgus nišā uzņēmuma pakalpojumu cenas tiek noteiktas balstoties uz šādiem galvenajiem faktoriem:
– uz konkurentu cenām;
– uz uzņēmuma izmaksām;
– uz pieprasījumu pēc uzņēmuma pakalpojumiem.
Galvenais uzsvars tiks likts uz konkurentu cenām un tiks ieviests sekojošs cenu veidošanas pamatprincips, proti, cenām jābūt tādām, lai būtu iespējams nosegt uzņēmuma izmaksas un nodrošināt peļņu, bet nedaudz zemākām par nopietnāko konkurentu cenām. Pēc tāda pamatprincipa tiek veidota gandrīz katra uzņēmuma cenu politika, bet, lai to īstenotu praksē, jābūt labi pārdomātam un izstrādātam cenu veidošanas plānam, kas ietver gan pamatīgu konkurentu izpēti, gan arī uzņēmuma mainīgo un nemainīgo izmaksu veidošanās analīzi, tāpēc uzņēmuma kompetencē ir veikt šīs darbības, lai nodrošinātu uzņēmuma spēju iegūt savu vietu šajā tirgus nišā un protams arī veiksmīgi darboties.
Noieta veicināšanas pasākumi
No uzņēmuma pakalpojumu noieta veicināšanas pasākumiem lielā mērā būs atkarīgs arī pieprasījums pēc tiem. No tā cik veiksmīga un piesaistoša būs pakalpojumu reklāma atkarīga arī publikas atsaucība un, ja reklāma būs neveiksmīga, atsaucība var būt arī negatīva. Reklāmai jābūt pārdomātai un efektīgai, jo tā ne tikai piesaista klientus, bet arī zināmā mērā veido uzņēmuma tēlu, tāpēc uzņēmuma sadarbosies ar reklāmas aģentūru “3. studija”, kura atrodas Rēzeknē, 18. Novembra 16-105 un kura ir profesionāla efektīvas reklāmas izstrādes procesā un īstenošanā.
Reklāma
Lai iepazīstinātu publiku ar saviem pakalpojumiem un piesaistītu potenciālo klientu uzmanību, uzņēmuma veiks plašu reklāmas kampaņu, par kuru tiks noslēgts līgums ar reklāmas aģentūru “3.studija”. Sabiedrības piedāvātie pakalpojumi tās darbības uzsākšanas procesā tiks reklamēti lielākajos masu medijos Rēzeknē, proti, vietējās televīzijas un radio pārraidēs, kā arī presē. Izmaksas uz šo pasākumu būs lielas, bet panākumi tajā nodrošinās arī uzņēmumu ar klientiem, kas noteikti nesīs arī lielākus ienākumus.
8.tabula (sast.aut.)
Reklāmas veids, mērķi un izmaksas

Veids Mērķis Izplatīšanas līdzekļi Izmaksas, Ls Periods
Informējošā Publikas informēšana ar radio starpniecību Radiostacijas “Ef-Ei” un radio “Latgalei” 150 1 mēnesis
Informējošā Uzņēmuma pakalpojumu iepazīstināšana ar publiku ar interneta starpniecību Internets 50 Nav noteikts
Informējošā Publikas informēšana ar preses starpniecību Laikraksti “Rēzeknes Vēstīs” un “Vietēja” 50 1 mēnesis
Pārliecinošā Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu priekšrocību atspoguļošana un konkurentu fona Radio, prese 250 1 mēnesis
Kopā 500

Uzņēmuma tēla veidošana
Uzņēmuma attiecības svarīgas katram uzņēmumam, jo no tā atkarīgs arī pieprasījums pēc to piedāvātās produkcijas.
Uzņēmuma tēla veidošanai tiks nošķirti īpaši līdzekļi:
 tēla veidošanā liela nozīme ir reklāmai, uzņēmumam tā būs atbilstoša sporta pasaules likumiem, proti, sportiska, dinamiska, atraktīva;
 lai iegūtu klientu atzinību pakalpojumiem jābūt augstas kvalitātes un par klientiem pieejamām cenām;
 tiek plānota uzņēmuma dalība dažādos vairāk vai mazāk populāros sporta pasākumos pārstāvot un sponsorējot labākos sportistus, kas nopietni darbojušies SIA „BVP” sporta kompleksā;
 tiek plānota arī līdzdalība fitnesa un bodibildinga sporta pasākumu sponsorēšanā un finansēšanā tādējādi piesaistot interesentu uzmanību uzņēmuma darbībām un tās sniegto pakalpojumu klāstam.

Uzņēmuma funkcionēšanas plāns
Uzņēmuma atrašanās vietas vispārējs raksturojums
Uzņēmuma atrašanās vieta ir Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rēzekne. Tas ir Rēzeknes centrālais sektors un līdz ar to arī ļoti apdzīvots. Šajā rajonā ik dienas apgrozās tūkstošiem cilvēku, tāpēc uzņēmumam nebūs problemātiski piesaistīt potenciālo darbinieku un klientu uzmanību.

Uzņēmumā izmantojamie resursi;
Uzņēmuma funkcionēšanai nepieciešami resursi, kas tiks patērēti uzņēmuma funkcionālajām vajadzībām un tiks izmantoti tās darbības gaitā.
Elektroenerģija:
Elektroenerģija nepieciešama dažādu elektrisko un apgaismes ierīču darbībai: uzņēmuma telpu apgaismei, saunai, pirtij, solārijam, gaisa kondensētājiem, TV un audio ierīcēm kā arī citām elektroiekārtām.
Par patērēto elektroenerģiju uzņēmums maksās A/S „Latvenergo”.

Ūdens, siltumenerģija;
Siltumenerģija uzņēmuma funkcionēšanai nepieciešama telpu apsildei gada aukstajos mēnešos. Ūdens nepieciešams dažādām individuālām vajadzībām – dušāsm, džakuzi u.c. Par siltumenerģijas izmantošanu uzņēmums norēķināsies ar A/S „Siltums”, bet par ūdens izmantošanu A/S „Rēzeknes Ūdenskanāls”.
Sakari;
Uzņēmuma vajadzībām tiks ierīkoti arī telefonsakari, kā arī internets. Par izmantotajiem telefonsarunu resursiem uzņēmums norēķināsies ar A/S „Lattelekom” un SIA „Latvijas Mobilais Telefons”.
Transports;
Uzņēmuma vajadzībam tiks iegādāta vieglā automašīna.

Uzņēmuma pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu raksturojums.
Uzņēmumam pieder sekojoši pamatlīdzekļi:
1) Nekustamais īpašums – telpas Krišjāņa Valdemāra ielā 5.
2) Tehnoloģiskās iekārtas – trenažieri, TV, muzikālā iekārta, datori.
3) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs – trenažieri un to inventārs, sauna, solārijs, pirts, džakuzi un to inventārs, kā arī 1 automašīna.

9.tabula (sast.aut.)

Pamatlīdzekļi

Pamat-līdzeklis Firma Modelis Skaits Cena, Ls Summa, Ls
Dators IBM Special 2 800 1600
Dator- programmas IBM – 10 – 1200
Santehnika Gust – – – 1000
Biroja mēbeles – – – – 2000
Biroja inventārs – – – – 500
Kāju trenažieris Kettler Slyle 1 168 168
Kāju trenažieris Kettler Strong Leg 1 80 80
Kāju trenažieris Kettler Beauty 1 150 150
Kompleksais trenažieris Kettler Flash 1 120 120
Kompleksais trenažieris Kettler BodyBike 1 250 250
Trenažieris Kettler Lever 1 120 120
Trenažieris Kettler Beast 1 133 133
Roku trenažieris Kettler Armstrong 2 120 240
Kāju trenažieris Kettler Runaway 2 280 560
Velo trenažieris Kettler BodyBike 1 120 120
Trenažieris Kettler Zip 1 238 238
Stienis Kettler Strong 4 15 60
Hanteles Kettler Gold 20 5 100
Svarubumba Kettler Heavy 6 15 90
Svari Kettler Weight 1 48 48
Svaru ripas Kettler Dažādi 50 5 250
Inventārs Kettler – – – 100

Solārijs Kase Brown 1 1200 1200
Džakuzi Sanit Comfort 1 1000 1000
Sauna Belst Hot 1 2400 2400
Turku pirts Belst Komono 1 3500 3500
Relaksācijas inventārs – – – – 200
Televizors Sony E-452 Trinitron 2 400 800
Muzikālā iekārta Sony Surround 1 400 400
Automašīna VW Passat 1 4000 4000
Kopā 22627

Uzņēmuma telpu raksturojums
Uzņēmuma īpašumā ir telpas Krišjāna Valdemāra ielā 5. Telpas sīkāk sadalītas dažādos sektoros:
1) trenažieru zāle;
2) relaksācijas, atpūtas sektors, kas ietver saunu, pirti, džakuzi telpu, solārija telpu, masiera kabinetu, dušas, labierīcības, ģērbtuvi;
3) biroja sektors. Tas ietver vadības un funkcionālās telpas, kur tiek kārtoti visi ar uzņēmuma pārvaldību un klientu pieņemšanu saistītie darījumi.
Uzņēmuma telpas ir izremontētas atbilstoši Eiropas komforta, drošības un stila prasībām.

1.attēls(sast.aut.)
Telpu izvietojums

1.stāvs

ieēja

2.attēls(sast.aut.)

Telpu izvietojums

2.stāvs

Uzņēmuma vadība un personāls

Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra tiek veidota pēc lineārās vadīšanas struktūras pamatprincipiem – uzņēmuma vadītājs, izmantojot visas vadīšanas funkcijas, tiešā administratīvā kārtībā iedarbojas uz padotajiem, savukārt padotie par visiem jautājumiem ir atbildīgi tikai vienam vadītājam. Šīs vadīšanas struktūras priekšrocība ir tāda, ka tā ir vienkārša un skaidra un ir labi piemērota SIA „BVP”.
3.attēls (sast.aut.)
Uzņēmuma organizatoriska struktūra

VladislavsVVB

Vladislavs Bautris, direktors, 21 gadu vecs;
Darbojas kā atbildīgā persona par visiem uzņēmumā notiekošajiem procesiem, konsultējoties ar pārējiem diviem līdzīpašniekiem pieņem lēmumus un izstrādā uzņēmuma funkcionālo darbības plānu. Viņa kompetences ietvaros ir veikt darījumus uzņēmuma vārdā, pārstāvēt to tiesas iestādēs, kā arī pieņemt un atlaist darbiniekus, noteikt to pienākumus, darba algas un prēmijas.
Inita Lele, Kasiere/grāmatvedis, 25 gadus veca:
Ieguvusi augstāko ekonomisko izglītību, ir pieredze. Divus gadus strādāja par grāmatvedi SIA “LMT”.
Grāmatvedis/Kasiere ir bilancspējīga ar augstāko izglītību, darba pieredzi un spēju orientēties ar finansēm saistītos uzņēmuma procesos. Atbildīgs par uzņēmuma ienākumu un izdevumu uzskaiti un fiksāciju, ir godīgs un punktuāls, lieliski orientējas skaitļos un pārzina kases operācijas, ar darba pieredzi. Atbildīgs par kases operāciju uzskaiti un kontrolēšanu, skaidras naudas iekasēšanu.
Igors Vasiļjevs, zāles pārzinis 22 gadus vecs:
Augstākā finanšu izglītība. Pieredze darbā par zāles pārzini. Trīs gadus strādāja SIA “Spēks” par zāles pārzini.
Treneris ir ar augstāko izglītību sporta pedagoģijā. Ar pieredzi atlētiskajā un fitnesa nodarbību konsultēšanā. Fiziski attīstīti, patīkami un komunikabli, sava darba profesionāļi. Atbildīgi par klientu fiziskās formas uzlabošanu, konsultāciju sniegšanu fiziskās veselības jautājumos. Sadarbojoties ar uzņēmuma vadību organizē sacensības un fizisku nodarbību pasākumus fitnesā un bodibildingā.
Masieris. Ar profesionālām iemaņām savā darbā, masāžas speciālists. Iemaņas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
Apkopējs atbildīgs par kārtību un tīrību uzņēmuma telpās.

10.tabula (sast. aut.)
Darbinieku algas(1.mēnesim)

Amats Aprēķinātā alga, Ls Sociālais nodoklis (9.0%)
Sociālais nodoklis
(24.09%) Atvieglojumi par apgādājamo Neapl. min Ar algas nod.apl.summa Ieņ.nod.(25%) Alga izmaksai
Direktors 220 19.8 52.99 0 21 179.2 44.75 155.45
Grāmatvedis/Kasieris
180 16.2
43.36 21 21 121.8 30.45 133.35
Zāles pārzinis 150 13.5 36.14 0 21 115.5 28.88 107.62
Treneris, konsultants 120 10.8 28.91 10.5 21 77.7 19.43 87.15
Masieris, mediķis 120 10.8 28.91 0 21 88.2 22.05 93.97
Apkopējs 95 8.55 22.89 0 21 65.45 16.36 70.09
Kopā 79.65 177.06 647.63

Sabiedrības darbinieku algas tiek aprēķinātas saskaņā ar LR likumiem „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, „Par sociālo nodokli” un citiem normatīvajiem aktiem likumā noteiktajā kārtībā.

Problēmas un risks
Uzņēmums savā darbības uzsākšanas gaitā vai darbības laikā var saskarties ar dažāda veida riskiem un problēmām, kas varētu traucēt tās sekmīgai attīstībai un veicināt darbības aizkavēšanos vai pat likvidēšanos, tāpēc potenciālā riska un problēmu analīzes rezultātā ir izstrādāta dažādu riska mazināšanas pasākumu pakete, kas orientēta uz riska faktora nelabvēlīgās ietekmes ierobežošanu un likvidāciju jau tā rašanās stadijā.
11.tabula (sast. aut.)
Problēmas un risks

Riska vide Iespējamie riski un problēmas Pasākumi riska samazināšanai
Saimnieciskā darbība Straujas tirgus konjuktūras izmaiņas, pieprasījuma samazināšanās, nepiemērota cenu politika u.c. Pastāvīgi tiek veikta tirgus analīze un pētīšana. Tiek īstenota un pilnveidota efektīva mārketinga stratēģija un mērķauditorijas analīze un piesaiste.
Dabas faktori Ugunsgrēks, dabas stihijas. Viss sabiedrības nekustamais īpašums ir apdrošināts un apgādāts ar nepieciešamajiem šādiem gadījumiem paredzētiem drošības elementiem t.sk. ugunsdzēšamajiem aparātiem, dūmu detektoriem u.c.
Cilvēku darbība Zādzības u.c. pretlikumīgas darbības t.sk. darbinieku negodīga rīcība. Noslēgts sadarbības līgums ar apsardzes firmu SIA „Falk”.
Darbā tiek pieņemti tikai uzticamākie un korektākie kā arī profesionālākie sava amata kandidāti.
Nākotnes nenoteiktība Izmaiņas valsts ekonomikā, likumdošanā un politikā. Tiek izveidoti rezervju fondi šādiem gadījumiem. Tiek veikta ekonomiskās situācijas uzmanīga vērošana un izpēte, attiecīgu lēmumu pieņemšana, īstenotas konsultācijas ar juristiem, ekonomikas speciālistiem, savas tirgus nišas pastāvīga izpēte.

Finansiālais risks Inflācija, valūtas svārstības, kredītprocentu likmju pieaugums u.c.
Informācijas nepietiekamība Informācijas trūkums par tirgu, izdevīgāko cenu politiku u.c.

Tabulā izskatītos iespējamos riskus, problēmas un to negatīvās sekas uzņēmums risina pēc saviem ieskatiem balstoties uz savām profesionālajām zināšanām un uz profesionālu speciālistu padomiem un ieteikumiem.

Finansu informācija
Kredīts tiek paņemts uz 3 gadiem ar procentu likmi 7% gadā.
12.tabula(sast.aut.)
Kredīta atmaksas grafiks
Datums Kredīta vērtība uz mēn. sākumu,Ls Kredīta pamatsummas atmaksa,Ls Kredīta procenti Kredīta vērtība uz mēn. deigam,Ls
01.01.2005 35000 1000 204.17 34000
01.02.2005 34000 1000 198.33 33000
01.03.2005 33000 1000 192.5 32000
01.04.2005 32000 1000 186.67 31000
01.05.2005 31000 1000 180.83 30000
01.06.2005 30000 1000 175 29000
01.07.2005 29000 1000 169.17 28000
01.08.2005 28000 1000 163.33 27000
01.09.2005 27000 1000 157.5 26000
01.10.2005 26000 1000 151.67 25000
01.11.2005 25000 1000 145.83 24000
01.12.2005 24000 1000 140 23000
01.01.2006 23000 1000 134.17 22000
01.02.2006 22000 1000 128.33 21000
01.03.2006 21000 1000 122.5 20000
01.04.2006 20000 1000 116.67 19000
01.05.2006 19000 1000 110.83 18000
01.06.2006 18000 1000 105 17000
01.07.2006 17000 1000 99.17 16000
01.08.2006 16000 1000 93.33 15000
01.09.2006 15000 1000 87.5 14000
01.10.2006 14000 1000 81.67 13000
01.11.2006 13000 1000 75.83 12000
01.12.2006 12000 1000 70 11000
01.01.2007 11000 1000 64.17 10000
01.02.2007 10000 1000 58.33 9000
01.03.2007 9000 1000 52.5 8000
01.04.2007 8000 1000 46.67 7000
01.05.2007 7000 1000 40.83 6000
01.06.2007 6000 1000 35 5000
01.07.2007 5000 1000 29.17 4000
01.08.2007 4000 1000 23.33 3000
01.09.2007 3000 1000 17.5 2000
01.10.2007 2000 1000 11.6 1000
01.11.2007 1000 1000 5.84 0
Kopā 35000 3674.71

Pakalpojumi un to cenas

13.tabula (sast. aut.)

Trenažieru zāle un sauna (abonements)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna
Laiks Abonementa termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes
8.00-17.00 Mēnesis 5 25 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī
17.00-23.00 Mēnesis 7 30 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī

14.tabula (sast.aut.)
Trenažieru zāle un sauna (1reizes apmeklējums)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna
Laiks Termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes
8.00-17.00 1 reize 0.50 2.50 Darbadienās
17.00-23.00 1 reize 0.70 3.00 Darbadienās
10.00-19.00 1 reize 0.60 2.70 Sestdienās,svētdienās

15.tabula (sast.aut.)
Individuālie pakalpojumi (1 mēnesim)

Pakalpojums Cena, Ls
Individuālās treniņu programmas sastādīšana 3.00
Individuālais treniņš trenera–konsultanta uzraudzībā 4.00

16.tabula (sast.aut.)
Masiera pakalpojumi, mediķa konsultācijas

Masāža Laiks Cena, Ls
Vispārēja masāža 40 – 60 min 10.00
Mugura, kakls 20 – 30 min 5.00
Rokas, pleci 15 – 20 min 4.00
Kājas, gurni 20 – 30 min 4.00

Fizioterapeita, mediķa konsultācija 20 – 40 min 3.00

17.tabula (sast.aut.)

Relaksācijas procedūras un citi pakalpojumi

Pakalpojums Laiks Piezīmes Cena, Ls
Sauna 30 – 60 min ———— 2.00
Turku pirts 20 – 40 min 3.00
Džakuzi 20 – 60 min Ūdens masāža 2.00
Solārijs 10 min Sauļošanās krēms iekļauts cenā 2.50
15 min 3.00
20 min 4.00

18.tabula (sast.aut.)
Plānotais noieta apjoma plāns uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna
Noslogojums (%) Max.apm.st. Apm.st. Noslogojums (%) Max.apm.st. Apm.st.
Janvāris 25 402 100 25 402 100
Februāris 30 402 120 30 402 120
Marts 40 402 160 40 402 160
Aprīlis 50 402 201 50 402 201
Maijs 60 402 241 60 402 241
Jūnijs 55 402 221 55 402 221
Jūlijs 50 402 201 50 402 201
Augusts 40 402 160 40 402 160
Septembris 30 402 120 30 402 120
Oktobris 20 402 80 20 402 80
Novembris 10 402 40 10 402 40
Decembris 15 402 60 15 402 60

19.tabula (sast.aut.)

Gaidamie ieņemumi no trenažieru zāles un saunas uzņēmuma”BVP” 2005. gadā

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna
Apm.st.
(mēn.) Vid.cilv.
skaits, stundā Vid.cena, Ls Kopā,Ls Apm.st.
(mēn.) Vid.cilv.
skaits, stundā Vid.
cena,
Ls Kopā,
Ls
Janvāris 100 5 0.6 300 100 5 2.7 1350
Februāris 120 5 0.6 360 120 5 2.7 1620
Marts 160 5 0.6 480 160 5 2.7 2160
Aprīlis 201 5 0.6 603 201 5 2.7 2713
Maijs 241 5 0.6 723 241 5 2.7 3253
Jūnijs 221 5 0.6 663 221 5 2.7 2984
Jūlijs 201 5 0.6 603 201 5 2.7 2714
Augusts 160 5 0.6 480 160 5 2.7 2160
Septembris 120 5 0.6 360 120 5 2.7 1620
Oktobris 80 5 0.6 240 80 5 2.7 1080
Novembris 40 5 0.6 120 40 5 2.7 540
Decembris 60 5 0.6 180 60 5 2.7 810
Kopā 5112 23004
Kopā 28116

20.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no turku pirts uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls
Janvāris 100 3 300
Februāris 110 3 330
Marts 130 3 390
Aprīlis 150 3 450
Maijs 130 3 390
Jūnijs 120 3 360
Jūlijs 100 3 300
Augusts 90 3 270
Septembris 80 3 240
Oktobris 70 3 210
Novembris 80 3 240
Decembris 90 3 270
Kopā 3750

21.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no džakuzi uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls
Janvāris 100 2 200
Februāris 110 2 220
Marts 130 2 260
Aprīlis 150 2 300
Maijs 130 2 260
Jūnijs 120 2 240
Jūlijs 100 2 200
Augusts 90 2 180
Septembris 80 2 160
Oktobris 70 2 140
Novembris 80 2 160
Decembris 90 2 180
Kopā 2500

22.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no solārija uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par izm.reizi,Ls Kopā,Ls
Janvāris 150 4 600
Februāris 165 4 660
Marts 195 4 780
Aprīlis 225 4 900
Maijs 195 4 780
Jūnijs 180 4 720
Jūlijs 150 4 600
Augusts 135 4 540
Septembris 120 4 480
Oktobris 105 4 420
Novembris 120 4 480
Decembris 135 4 540
Kopā 7500

23.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no fizioterapeita un mediķa konsultācijas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls
Janvāris 5 3 15
Februāris 7 3 21
Marts 8 3 24
Aprīlis 8 3 24
Maijs 10 3 30
Jūnijs 11 3 33
Jūlijs 9 3 27
Augusts 8 3 24
Septembris 6 3 18
Oktobris 4 3 12
Novembris 4 3 12
Decembris 3 3 9
Kopā 249

24.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no saunas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls
Janvāris 100 2 200
Februāris 110 2 220
Marts 130 2 260
Aprīlis 150 2 300
Maijs 130 2 260
Jūnijs 120 2 240
Jūlijs 100 2 200
Augusts 90 2 180
Septembris 80 2 160
Oktobris 70 2 140
Novembris 80 2 160
Decembris 90 2 180
Kopā 2500

25.tabula (sast.aut.)
Gaidāmie ieņēmumi no masāžas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls
Janvāris 30 10 300
Februāris 35 10 350
Marts 40 10 400
Aprīlis 35 10 350
Maijs 35 10 350
Jūnijs 30 10 300
Jūlijs 20 10 200
Augusts 15 10 150
Septembris 20 10 200
Oktobris 20 10 200
Novembris 25 10 250
Decembris 30 10 300
Kopā 3350

26.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no individuālas treniņu programmas sastādīšanas un individuāla treniņa trenera-konsultanta uzraudzībā uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Ind.treniņa progr. sast. Ind.tr.trenera-kons.uzraudzībā
Izmant.sk.,reizes Cena par 1 izm.reizi,Ls Lopā,Ls Izmant.sk.,reizes Cena par 1 izm.reizi,Ls Lopā,Ls
Janvāris 20 3 60 20 4 80
Februāris 25 3 75 25 4 100
Marts 30 3 90 30 4 120
Aprīlis 35 3 105 35 4 140
Maijs 40 3 120 40 4 160
Jūnijs 35 3 105 35 4 140
Jūlijs 30 3 90 30 4 120
Augusts 25 3 75 25 4 100
Septembris 20 3 60 20 4 80
Oktobris 20 3 60 20 4 80
Novembris 15 3 45 15 4 60
Decembris 20 3 60 20 4 80
Kopā 945
1260

Kopā 2205

27.tabula (sast.aut.)
Naudas plūsmas pārskats uzņēmumā”BVP” 2005.gadā,Ls
2004.gads
Nov. Dec. Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kopā
Naudas ieņēmumi:
ieņemumi no trenažieru zāles un saunas 1650 1980 2640 3316 3976 3650 3317 2640 1980 1320 660 990 28116
ieņēmumi no turku pirts 300 330 390 450 390 360 300 270 240 210 240 270 3750
ieņēmumi no džakuzi 200 220 260 300 260 240 200 180 160 140 160 180 2500
ieņēmumi no solārija 600 660 780 900 780 720 600 540 480 420 480 540 7500
ieņēmumi no fizioterapeita un mediķa konsultācijas 15 21 24 24 30 33 27 24 18 12 12 9 249
ieņēmumi no saunas 200 220 260 300 260 240 200 180 160 140 160 180 2500
ieņēmumi no masāžas 300 350 400 350 350 300 200 150 200 200 250 300 3350
ieņēmumi no individuālas treniņu programmas sastādīšanas un individuāla treniņa trenera-konsultanta uzraudzībā 140 175 210 245 280 245 210 175 140 140 105 140 2005
Kredīts 35000 35000
Ieņēmumi kopā 85170
Naudas izdevumi:
Pamatlīdzekļi 22627 22627
Telpu remonts 5000 5000 10000
Reklāmas izdevumi 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Telefona izdevumi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Transporta izdevumi
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Komunālie pakalpojumi 40 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40 500
Elektrība
90 85 85 80 80 80 80 85 85 85 85 90 1010
Apdrošināš. 7.5 7.5 7.5 79.65 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90
Algas izmaksai 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 7771. 56
Soc.nod. 9  79. 65 79. 65 79.65 79. 65 79.65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 955.8
Soc.nod. 24.09  177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 2124. 72
Kredita pamatsummas atmaksa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Kredita procentu atmaksa 204.17 198.33 192.5 186.67 180.83 175 169.17 163.33 157.5 151.67 145.83 140 2064.7
Nekustama īpašuma nodoklis 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 225
Zemes nodoklis
—- —- 12 —- —- 12 —- —- 12 —- —- —- 36
Citas izm. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Izd.kopā 68764.78
Peļņa pirms nodokļiem 16405.22
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2460. 78
Tīra peļņa
13944. 44

28.tabula(sast.aut.)
Naudas plūsmas pārskats uzņēmumā “BVP” 2006/2007/2008 gados

2006. gads 2007. gads 2008. gads
Ieņēmumi 50170 50170 50170
Izdevumi 35298.05 34842.39 23457.38
Peļņa pirms nodokliem 14871.95 15327.61 26712.62
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2230.79 2299.14 4006.89
Tīra peļņa 12641.16 13028.47 22708.73

Secinājumi

1. Veselība ir ļoti nepieciešama katram cilvēkam. Jau no senajiem laikiem cilvēki centās papildināt savu grūto dzīvi ar atpūtu un relaksāciju, lai piesmeltu tajos spēku nākošajai dienai. Rēzeknē šo iespēju ir ļoti maz, tāpēc arī tiek izstrādāts biznesa plāns jaunām uzņēmumam.
2. SIA “BVP” galvenie darbības mērķi ir saistīti ar veselības un relaksācijas industriju.Mūsu klientiem tiks sniegti šādi pakalpojumi:
 Trenažieru zāle
 Sauna
 Turku pirts
 Solārijs
 Džakuzi
 Konsultācijas
3. SIA “BVP” dibinātājs ir Vladislavs Bautris. Uzņēmējdarbības uzsākšanas finansēšanu nodrošina pamatkapitāls 2000 Ls un tiek ņemts kredīts no bankas 35000 Ls apmērā uz 3 gadiem.
4. Visi pakalpojumi tiks piedāvāti par atbilstošam, ļoti pieņemamam cenām.
5. SIA “BVP” veselības un relaksācijas centrā kopējais darbinieku skaits ir 6 cilvēki. Tas ir direktors, grāmatvedis/kasiere, zāles pārzinis, treneris, masieris un apkopējs. Visiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un pieredze darbā.

Priekšlikumi

1. Reāli īstenot doto biznesa plānu.
2. Izveidot efektīvu reklāmas kampaņu.
3. Ieviest klientu kartes, kuras dotu ievērojamas atlaides.
4. Ar laiku paplašināt uzņēmumu, to piedāvājumu un paaugstināt apkalpošanas un tehnoloģijas līmeni.

Izmantotā literatūra

1. “Kā sastādīt biznesa plānu” Lī Babkoks, Karola Hamblina, Sūzana Hāna,
Lielvārds, 1993

2. “Mārketings” I. Beļčikovs, V. Praude,Vaidelote, 1999

3. “Menedžments” I. Beļčikovs, V. Praude, Vaidelote, 2001

4. “Uzņēmējdarbības kurss” A. Vedļa, Rīga, 2000

5. “Komercdarbības (biznesa) plāns” Marga Živitere, Rīga, 1999

6. “Reklāma. Katalogs” Lielvārds, 2000/01