Biznesa plāns SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram

Rēzeknes Augstskola

Ekonomikas Fakultāte

Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedra

Studiju darbs

Biznesa plāna sastādīšana SIA “BVP”

Veselības un relaksācijas centram

Otrā līmeņa augstākas

profesionālas izgītības

Studiju programma Ekonomika

ar specializāciju Tūrisma

un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība

pilna laika studijas

3. kursa students

Vladislavs Bautris

Stud.apl.Nr. 01E1061

Zinātniskais vadītājs

M.oec. Iveta Zaļūksne

Rēzekne

2004

Saturs

Ievads..............................3

Biznesa plāna titullapa..............................4

Biznesa plāna saturs..............................5

Biznesa plāna kopsavilkums..............................6

Uzņēmuma apraksts..........................8

Pamatinformācija par uzņēmumu..................8

Uzņēmuma mērķi........................8

Uzņēmuma vajadzības......................9

Pakalpojumu raksturojums.......................10

Pakalpojumu apraksts......................10

Tirgus analīze............................13

Tirgus vispārējs raksturojums...................13

Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana...............13

Konkurentu analīze.......................14

SVID analīze.........................16

Mārketinga stratēģija.........................17

Uzņēmuma cenu politika.....................17

Noieta veicināšanas pasākumi...................17

Reklāma...........................17

Uzņēmuma tēla veidošana....................18

Uzņēmuma funkcionēšanas plāns....................19

Uzņēmuma atrašanas vietas vispārējs raksturojums..........19

Uzņēmumā izmantojamie resursi.................19

Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums...............20

Uzņēmuma telpu raksturojums..................22

Uzņēmuma vadība un

n
n personāls.....................24

Problēmas un risks..........................27

Finansu informācija.........................29

Kredīta atmaksāšanas grafiks...................29

Pakalpojumi un to cenas .....................30

Noieta apjoma plāns......................32

Ieņēmumi............................32

Naudas plūsmas pārskats.....................37

Secinājumi..............................41

Priekšlikumi..............................42

Izmantotā literatūra..............................43

Ievads

Mūsdienu dzīve ir pilna ar problēmām, grūtībām un daudziem citiem nepatīkamiem mirkļiem un tāpēc viņu jāpadara pēc iespējas patīkamāku un neaizmirstāku. Tieši tāpēc tiek izstrādāts biznesa plāns veselības un relaksācijas centram. Tieši šajā centrā cilvēki varēs iet gan atpūsties pēc fiziski grūtas dienas, gan, otrādāk, fiziski pavingrot pēc “krēslā” pavadītās darbadienas.

Pasaulē šī joma ir viena no vadošākajām, jo cilvēki vairs nevar iedomāties savu dzīvi bez veselības, at

t
tpūtas un relaksācijas. Daudzie, kuri var sev to atļauties, ierīko tādus centrus savās mājās, citi meklē brīvo laiku, lai aizietu uz publisko centru.

Latvijā šī joma sāka attīstīties nesen, bet jau ir redzami rezultāti un vairākās pilsētās jau ir attaisījusies tādi uzņēmumi.

Rēzeknē pi
i
iedāvājums ir ļoti mazs un tāpēc tiek izstrādāts biznesa plāns SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram.

Biznesa plāna mērķis ir izstrādāt biznesa plānu jaunam uzņēmumam – SIA “BVP” veselības un relaksācijas centram.

Biznesa plāna uzdevumi ir veikt:

 Nozares analīzi

 Uzņēmuma analīzi

 Tirgus, konkurentu, pakalpojumu analīzi

 Plānot uzņēmuma ieņēmumus un izdevumus

 Vispārējo uzņēmuma analīzi

SIA “BVP”

Biznesa plāns

Iesniegšanai bankā

Veselības un relaksācijas centram

Krišjāņa Valdemāra iela 5

Rēzekne

Latvija, LV-4600

Tālrunis 4612123

Uzņēmuma īpašnieks: Vladislavs Bautris

Saturs

Kopsavilkums.............................6

Uzņēmuma apraksts..........................8

Pamatinformācija par uzņēmumu..................8

Uzņēmuma mērķi........................8

Uzņēmuma vajadzības......................9

Pakalpojumu raksturojums.......................10

Pakalpojumu apraksts......................10

Tirgus analīze............................13

Tirgus vispārējs raksturojums...................13

Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana...............13

Konkurentu analīze.......................14

SVID analīze.........................16

Mārketinga stratēģija.........................17

Uzņēmuma cenu politika.....................17

Noieta veicināšanas pasākumi...................17

Reklāma...........................17

Uzņēmuma tēla veidošana....................18

Uzņēmuma funkcionēšanas plāns....................19

Uzņēmuma atrašanas vietas vispārējs raksturojums..........19

Uzņēmumā izmantojamie resursi.................19

Uzņēmuma pamatlīdzekļu raksturojums...............20

Uzņēmuma telpu raksturojums..................22

Uzņēmuma vadība un personāls.....................24

Problēmas un risks..........................27

Finansu informācija.........................29

Kredīta atmaksāšanas grafiks...................29

Pakalpojumi un to cenas .....................30

Noieta apjoma plāns......................32

Ieņēmumi............................32

Naudas plūsmas pārskats.....................37

Secinājumi..............................41

Priekšlikumi..............................42

Izmantotā literatūra..............................43

Kopsavilkums

Dibinot uzņēmumu, biznesa plāns nepieciešams, lai pl

l
lānotu, prognozētu un darītu redzamu sev, kā arī potenciālajiem kreditoriem dibināmā uzņēmuma darbību, funkcionēšanu un spēju eksistēt tā darbības tirgū. SIA „BVP” biznesa plāns atspoguļo Sabiedrības nosprausto mērķu īstenošanu. Sabiedrība nodarbojas ar sporta, atpūtas un relaksācijas pakalpojumu sniegšanu ar mērķi veikt veiksmīgu uzņēmējdarbību un sniegt labumu kā klientiem, tā arī uzņēmuma dibinātājam un Latvijas tautsaimniecībai.

Uzņēmuma mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, nodrošināt interesentus ar nepieciešamajiem sporta, kā arī aktīvas un atraktīvas atpūtas apstākļiem un inventāru, ve
e
eicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.

Uzņēmums pēc savas pamatdarbības raksturojumiem pieder komercdarbības klasifikācijas nozarei „Pārējie sociālie, komunālie un individuālie pakalpojumi”, precīzāk, tās apakšnozarei „Sports”, un nodarbojas ar sporta, atpūtas kā arī relaksācijas un veselības konsultāciju pakalpojumu sniegšanu. Šai komercdarbības nozarei mūsdienās ir liels izaugsmes potenciāls. Šajā nozarē aizvien veidojas jauni un progresīvi uzņēmumi, tāpēc uzņēmumam jārēķinās ne tikai ar pastāvošajiem, bet arī ar nākotnē paredzamajiem konkurentiem. Lai nodrošinātu vietu šajā tirgū tika veikta tirgus un konkurences izpēte un analīze, kā arī izstrādāta mārketinga stratēģija un noteiktas efektīvākās mērķa tirgus iekarošanas metodes.

Uzņēmuma īpašumā ir telpas Krišjāna Valdemāra ielā 5. Telpas sīkāk sadalītas dažādos sektoros:

 trenažieru zāle;

 relaksācijas, atpūtas sektors, kas ietver saunu, pirti, džakuzi telpu, solārija telpu, masiera kabinetu, dušas, labierīcības, ģērbtuvi;

 biroja sektors. Tas ietver vadības un funkcionālās telpas, kur tiek kārtoti visi ar uzņēmuma pārvaldību un klientu pieņemšanu saistītie darījumi.

Uzņēmuma telpas ir izremontētas atbilstoši Eiropas komforta, drošības un stila prasībām.

Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra tiek veidota pēc lineārās vadīšanas struktūras pamatprincipiem – uzņēmuma vadītājs, izmantojot visas vadīšanas funkcijas, tiešā administratīvā kārtībā iedarbojas uz padotajiem, savukārt padotie par visiem jautājumiem ir atbildīgi tikai vienam vadītājam. Šīs vadīšanas struktūras priekšrocība ir tāda, ka tā ir vienkārša un skaidra un ir labi piemērota SIA „BVP”.

Biznesa plāna mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.

Uzņēmuma apraksts

Pamatinformācija par uzņēmumu

Komercsabiedrības pilns nosaukums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BVP” .

Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 21. aprīlī ar reģistrācijas Nr.010334031;

Uzņēmuma juridiskā adrese ir Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rēzekne, Latvija, LV-4600, tālrunis: 4612123, fakss: 4612123.

Uzņēmuma pamatkapitāls (statūtfonds) uz 2004. gada 21. aprīli sastāda 2000(divi tūkstoši) latu. Pamatkapitāls ir sadalīts 100 (simts) daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 20 (divsimt) latu.

Uzņēmuma pamatdarbība:

– Sporta arēnu un stadionu darbība (NACE 92.61);

– Pārējā sporta darbība (NACE 92.62);

– Citur neklasificēta rekreatīva darbība (NACE 92.72);

– Fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE 93.04);

Uzņēmuma mērķi

Uzņēmuma mērķis ir veikt uzņēmējdarbību sporta, sabiedriskajā un organizatoriskajā darbības sfērā, nodrošināt interesentus ar nepieciešamajiem sporta kā arī aktīvas un atraktīvas atpūtas apstākļiem un inventāru, veicināt sportiska un veselīga dzīvesveida attīstību Latvijā, gūt peļņu un pieredzi uzņēmējdarbībā.

Uzņēmuma mērķi:

Stratēģiskie mērķi:

– nodrošināt uzņēmuma stingru un konsekventu darbību;

– 3 gadu laikā atmaksāt ilgtermiņa aizdevumu.

Taktiskie mērķi:

– ar vērienīgu reklāmas kampaņu piesaistīt klientus;

– celt uzņēmuma slavu un popularitāti gan klientu, gan konkurentu acīs;

– iesaistīties Latvijas un starptautiskās sporta sacensībās un pasākumos;

– kļūt par Latvijas Bodibildinga Asociācijas biedru;

– kļūt par profesionālu sportistu sponsoru sacensībās gan Latvijā, gan ārvalstīs;

Operatīvie mērķi:

– nodrošināt uzņēmumu ar profesionāliem speciālistiem;

– nodrošināt uzņēmumu ar modernāko sporta inventāru;

– veikt efektīgu reklāmas kampaņu;

– izveidot uzņēmuma mājas lapu internetā;

Uzņēmuma vajadzības

Lai uzsāktu darbību uzņēmumam nepieciešams ilgtermiņa aizdevums no bankas 35000 latu apmērā:

– telpu remontam;

– interjera, biroja mēbeļu un aprīkojuma iegādei;

– trenažieru, sporta inventāra iegādei;

– telpu un trenažieru apdrošināšanai;

– citu pamatlīdzekļu iegādei;

– reklāmas kampaņas izveidei;

– citiem izdevumiem.

Aizdevums un procenti tiks segti 3 gadu laikā no uzņēmuma peļņas.

Pakalpojumu raksturojums

Pakalpojumu apraksts

Uzņēmuma pakalpojumu sfēra:

– individuālo treniņu programmu izstrāde;

– treneru, masiera konsultācijas, pakalpojumi;

– fiziskās sagatavotības nostiprināšana, spēka attīstīšana;

– liekā svara samazināšana;

– ķermeņa formu, stājas korekcija;

– muskuļu masas palielināšana;

– sirds asinsvadu sistēmas treniņš;

– fiziskā rehabilitācija pēc traumām;

– relaksācijas procedūras;

Uzņēmuma piedāvātās treniņprogrammas piemērojamas jebkura vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības klientiem un sniegs tiem iespēju attīstīt spēku, pilnveidot savu fizisko sagatavotību, nostiprināt ķermeni, uzlabot un nostiprināt veselības stāvokli kā arī ieviest pārliecību par veselīga dzīvesveida nepieciešamību.

Pakalpojumu veidi:

– Trenažieru zāles, treneru–konsultantu pakalpojumi;

– Masiera, veselības konsultanta pakalpojumi;

– Relaksācijas procedūras, citi pakalpojumi.

Trenažieru zāle ir aprīkota ar firmas „Kettler” augstākās kvalitātes trenažieriem un iekārtām, kas garantē to lietošanas ērtumu, drošību un izturību. Trenažieru un sporta inventāra plašais un vispusīgais sortiments ļaus piemeklēt sev atbilstošāko jebkura vecuma un fiziskās sagatavotības klientiem. Klientu komfortam un labsajūtai sporta zālē ierīkota gaisa kondicionēšanas sistēma, dinamiska mūzika, atpūtas telpās TV.

Nodarbības notiek profesionālu un atsaucīgu treneru uzraudzībā pēc klientu īpaši sastādītām individuālām treniņu programmām, atbilstoši jebkurai fiziskai sagatavotībai un mērķiem.

1.tabula (sast.aut.)

Trenažieru zāle un sauna (abonements)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Laiks Abonementa termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes

8.00-17.00 Mēnesis 5 25 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī

17.00-23.00 Mēnesis 7 30 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī

2.tabula (sast.aut.)

Trenažieru zāle un sauna (1reizes apmeklējums)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Laiks Termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes

8.00-17.00 1 reize 0.50 2.50 Darbadienās

17.00-23.00 1 reize 0.70 3.00 Darbadienās

10.00-19.00 1 reize 0.60 2.70 Sestdienās,svētdienās

3.tabula (sast.aut.)

Individuālie pakalpojumi (1 mēnesim)

Pakalpojums Cena, Ls

Individuālās treniņu programmas sastādīšana 3.00

Individuālais treniņš trenera–konsultanta uzraudzībā 4.00

Masāžu veic un darbojas kā veselības konsultants profesionāls speciālists. Klientam tiek sniegta profesionāla ķermeņa aprūpe atbilstoši viņa ķermeņa īpatnībām. Nepieciešamības gadījumā arī konsultācijas.

4.tabula (sast.aut.)

Masiera pakalpojumi, mediķa konsultācijas

Masāža Laiks Cena, Ls

Vispārēja masāža 40 – 60 min 10.00

Mugura, kakls 20 – 30 min 5.00

Rokas, pleci 15 – 20 min 4.00

Kājas, gurni 20 – 30 min 4.00

Fizioterapeita, mediķa konsultācija 20 – 40 min 3.00

Sauna un turku pirts ierīkota atbilstoši visiem drošības standartiem.

Džakuzi un sauna atbilst preču zīmes „Gustavsberg” drošības un komforta līmenim. Autostāvvieta ir apsargājama.

Piedāvāto pakalpojumu sortiments uzņēmuma darbības laikā var mainīties atkarībā no klientu vēlmēm un pieprasījuma.

5.tabula (sast.aut.)

Relaksācijas procedūras un citi pakalpojumi

Pakalpojums Laiks Piezīmes Cena, Ls

Sauna 30 – 60 min ———— 2.00

Turku pirts 20 – 40 min 3.00

Džakuzi 20 – 60 min Ūdens masāža 2.00

Solārijs 10 min Sauļošanās krēms iekļauts cenā 2.50

15 min 3.00

20 min 4.00

Tirgus analīze

Tirgus vispārējs raksturojums

Uzņēmums pēc savas pamatdarbības raksturojumiem pieder komercdarbības klasifikācijas nozarei „Pārējie sociālie, komunālie un individuālie pakalpojumi”, precīzāk, tās apakšnozarei „Sports”, un nodarbojas ar sporta, atpūtas kā arī relaksācijas un veselības konsultāciju pakalpojumu sniegšanu. Šai komercdarbības nozarei mūsdienās ir liels izaugsmes potenciāls. Šajā nozarē aizvien veidojas jauni un progresīvi uzņēmumi, tāpēc uzņēmumam jārēķinās ne tikai ar pastāvošajiem, bet arī ar nākotnē paredzamajiem konkurentiem. Lai nodrošinātu vietu šajā tirgū tika veikta tirgus un konkurences izpēte un analīze, kā arī izstrādāta mārketinga stratēģija un noteiktas efektīvākās mērķa tirgus iekarošanas metodes.

Mērķa tirgus un tirgus nišas noteikšana

Lai noteiktu potenciālo klientu loku Sabiedrība ir veikusi tirgus segmentāciju, kura sekmēs pakalpojumu piemērošanu atbilstoši potenciālā klientu loka vēlmēm un vajadzībām;

Ģeogrāfiskie raksturlielumi;

Uzņēmuma atrašanās vieta ir Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rēzekne, Latvija. Šis ir Rēzeknes centrālais sektors un viens no visblīvāk apdzīvotājiem rajoniem, līdz ar to tiek paredzēts stabils pieprasījums pēc pakalpojumiem, kuri potenciālajiem klientiem būs kā fiziski, tā arī morāli viegli pieejami.

Pakalpojumi ir orientēti uz dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības klientiem, jo nodarboties ar sportu var un vajag jebkurā vecumā un nekad arī nav par vēlu sākt to darīt. Neskatoties uz to, vispārēji masu mēdiju pētījumi un prakstiski novērojumi liecina, ka visbiežāk šādus un līdzīgus pakalpojumus izmanto 18 – 28 gadus jaunas sievietes un 15 – 25 gadus jauni vīrieši, kuriem intreresē sava veselība, izskats un fiziskā sagatavotība līdz ar to uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu pakete tiks orientēta tieši uz šāda vecuma klientiem. Protams, tā būs tikpat pieņemama arī vecāka gadagājuma klientiem.

Sociāli ekonomiskie raksturlielumi;

Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu cenas ir orientētas uz Rēzeknes iedzīvotāju ienākumu līmeni, bet tie būs pa kabatai arī iedzīvotājiem ar zemāku ienākumu līmeni. Uzņēmums paredz dažādus finansiālos atvieglojumus tādām apmeklētāju grupām kā skolēni, studenti un invalīdi nosakot tiem zemākas cenas par piedāvātajiem pakalpojumiem, tāpat arī pakalpojumi ir lētāki pastāvīgajiem klientiem. Uzņēmuma pakalpojumus izmantos visu sociālo slāņu iedzīvotāji.

Psihogrāfiskie raksturlielumi;

Uzņēmuma pakalpojumus izmantos klienti neatkarīgi no tautības, reliģiskās pārliecības, izglītības un zināšanu līmeņa, jo pakalpojumi vairāk orientēti uz fiziskas labsajūtas sniegšanu, kura nenoliedzami stimulē arī psiholoģisku komfortu. Tiek plānots intensīvāks pieprasījums pēc pakalpojumiem gada aukstajos mēnešos, jo gada siltajos mēnešos cilvēka organisms uzņem daudz vairāk pozitīvas un lietderīgas enerģijas atrodoties ārpus telpām svaigā gaisā, kas gada aukstajos mēnešos ne vienmēr ir tik patīkams.

Konkurentu analīze

Konkurence vienmēr ir bijis un būs galvenais produktu un pakalpojumu attīstības un pilnveidošanās dzinējspēks un jo sīvākas konkurentu cīņas savā starpā, jo izdevīgāki nosacījumi patērētājam – konkurences rezultātā samazinās cenas, pieaug produkta, apkalpošanas, piegādes kvalitāte. Lai piesaistītu klientus, izcīnot konkurentu cīņu katram uzņēmumam jāizdomā un jāpiedāvā patērētājiem kas tāds, kas nav citiem konkurentiem vai arī tas pats, bet labākā kvalitātē un par izdevīgākām cenām. Uzņēmums piesaistīs klientus pirmkārt ar efektīvu reklāmas kampaņu, kā arī ar augstām un kvalitatīvām tehnoloģijām, komfortablām telpām un laipnu apkalpojošo personālu, pie tam, par pieņemamām cenām.

Tika izpētīti tuvāko un nopietnāko konkurentu piedāvātie pakalpojumi un apkopoti 6.tabulā, kurā uzņēmuma un tās nopietnāko konkurentu pakalpojumi vērtēti 5 ballu sistēmā, kur 1- slikti, 2- gandrīz slikti, 3- vidēji, 4- gandrīz labi, 5- labi.

6.tabula (sast.aut.)

Konkurenti

Rādītāji Konkurenti SIA „BVP”

Sporta centrs“Daugava” Sporta centrs”Rebir” Poliklīnikas sporta centrs RA sporta centrs

Tehnoloģijas 3 4 3 3 5

Cenas 4 2 3 3 5

Apkalpošana 3 4 5 3 5

Atlaides 3 2 4 4 4

Atrašanās vieta 5 3 5 4 5

Kvalitāte 4 4 5 4 5

Reklāma 2 3 3 2 5

Konsultācijas 4 4 5 4 4

Kopā 28 26 33 27 38

Tabulā apkopotie rādītāji parāda uzņēmuma vispārīgās priekšrocības konkurentu vidū. Neskatoties uz to stāvoklis tirgū var mainīties, tāpēc uzņēmumam pastāvīgi jāseko konkurentu rīcībai, centieniem pārvilināt klientus un pastāvīgi jāveic pasākumus, kas palīdzētu pievilināt jaunus un noturēt jau esošos klientus.

SVID analīze.

SVID analīze jāveic katram uzņēmumam, lai noskaidrotu tā stiprās un vājās puses, iespējas un iespējamos draudus. Sabiedrības priekšrocības, trūkumi, iespējas un draudi atspoguļoti tabulā Nr.7

7.tabula (sast.aut.)

SVID analīze

Stiprās puses • izdevīga atrašanās vieta Rēzeknē, klientiem pieejama;

• augstas kvalitātes, jaunas tehnoloģijas;

• augsta pakalpojumu un konsultāciju kvalitāte;

• pieņemamas cenas, izdevīgi maksas nosacījumi un atlaides;

• komfortablas telpas, pozitīva aura un plašas relaksācijas iespējas;

Vājas puses • nav pieredzes šāda veida pakalpojumu sniegšanā;

• spēcīgi konkurenti;

• augstas komunālās izmaksas;

Iespējas • tirgus apgūšana un darbības paplašināšana;

• pieredzes gūšana un realizēšana praksē;

• sporta pasākumu organizēšana un popularizēšana;

• uzņēmuma pozitīva tēla veidošana;

• uzņēmuma aktivitāšu un pakalpojumu reklamēšana;

• iesaistīšanās starptautiskos projektos.

Draudi • konkurences intensivitātes pieaugums;

• izmaiņas likumdošanā;

• pēkšņi pamat/apgrozāmo līdzekļu zaudējumi (zādzības utt.)

Mārketinga stratēģija

Uzņēmuma cenu politika

Lai gūtu panākumus savā tirgus nišā uzņēmuma pakalpojumu cenas tiek noteiktas balstoties uz šādiem galvenajiem faktoriem:

– uz konkurentu cenām;

– uz uzņēmuma izmaksām;

– uz pieprasījumu pēc uzņēmuma pakalpojumiem.

Galvenais uzsvars tiks likts uz konkurentu cenām un tiks ieviests sekojošs cenu veidošanas pamatprincips, proti, cenām jābūt tādām, lai būtu iespējams nosegt uzņēmuma izmaksas un nodrošināt peļņu, bet nedaudz zemākām par nopietnāko konkurentu cenām. Pēc tāda pamatprincipa tiek veidota gandrīz katra uzņēmuma cenu politika, bet, lai to īstenotu praksē, jābūt labi pārdomātam un izstrādātam cenu veidošanas plānam, kas ietver gan pamatīgu konkurentu izpēti, gan arī uzņēmuma mainīgo un nemainīgo izmaksu veidošanās analīzi, tāpēc uzņēmuma kompetencē ir veikt šīs darbības, lai nodrošinātu uzņēmuma spēju iegūt savu vietu šajā tirgus nišā un protams arī veiksmīgi darboties.

Noieta veicināšanas pasākumi

No uzņēmuma pakalpojumu noieta veicināšanas pasākumiem lielā mērā būs atkarīgs arī pieprasījums pēc tiem. No tā cik veiksmīga un piesaistoša būs pakalpojumu reklāma atkarīga arī publikas atsaucība un, ja reklāma būs neveiksmīga, atsaucība var būt arī negatīva. Reklāmai jābūt pārdomātai un efektīgai, jo tā ne tikai piesaista klientus, bet arī zināmā mērā veido uzņēmuma tēlu, tāpēc uzņēmuma sadarbosies ar reklāmas aģentūru “3. studija”, kura atrodas Rēzeknē, 18. Novembra 16-105 un kura ir profesionāla efektīvas reklāmas izstrādes procesā un īstenošanā.

Reklāma

Lai iepazīstinātu publiku ar saviem pakalpojumiem un piesaistītu potenciālo klientu uzmanību, uzņēmuma veiks plašu reklāmas kampaņu, par kuru tiks noslēgts līgums ar reklāmas aģentūru “3.studija”. Sabiedrības piedāvātie pakalpojumi tās darbības uzsākšanas procesā tiks reklamēti lielākajos masu medijos Rēzeknē, proti, vietējās televīzijas un radio pārraidēs, kā arī presē. Izmaksas uz šo pasākumu būs lielas, bet panākumi tajā nodrošinās arī uzņēmumu ar klientiem, kas noteikti nesīs arī lielākus ienākumus.

8.tabula (sast.aut.)

Reklāmas veids, mērķi un izmaksas

Veids Mērķis Izplatīšanas līdzekļi Izmaksas, Ls Periods

Informējošā Publikas informēšana ar radio starpniecību Radiostacijas “Ef-Ei” un radio “Latgalei” 150 1 mēnesis

Informējošā Uzņēmuma pakalpojumu iepazīstināšana ar publiku ar interneta starpniecību Internets 50 Nav noteikts

Informējošā Publikas informēšana ar preses starpniecību Laikraksti “Rēzeknes Vēstīs” un “Vietēja” 50 1 mēnesis

Pārliecinošā Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu priekšrocību atspoguļošana un konkurentu fona Radio, prese 250 1 mēnesis

Kopā 500

Uzņēmuma tēla veidošana

Uzņēmuma attiecības svarīgas katram uzņēmumam, jo no tā atkarīgs arī pieprasījums pēc to piedāvātās produkcijas.

Uzņēmuma tēla veidošanai tiks nošķirti īpaši līdzekļi:

 tēla veidošanā liela nozīme ir reklāmai, uzņēmumam tā būs atbilstoša sporta pasaules likumiem, proti, sportiska, dinamiska, atraktīva;

 lai iegūtu klientu atzinību pakalpojumiem jābūt augstas kvalitātes un par klientiem pieejamām cenām;

 tiek plānota uzņēmuma dalība dažādos vairāk vai mazāk populāros sporta pasākumos pārstāvot un sponsorējot labākos sportistus, kas nopietni darbojušies SIA „BVP” sporta kompleksā;

 tiek plānota arī līdzdalība fitnesa un bodibildinga sporta pasākumu sponsorēšanā un finansēšanā tādējādi piesaistot interesentu uzmanību uzņēmuma darbībām un tās sniegto pakalpojumu klāstam.

Uzņēmuma funkcionēšanas plāns

Uzņēmuma atrašanās vietas vispārējs raksturojums

Uzņēmuma atrašanās vieta ir Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rēzekne. Tas ir Rēzeknes centrālais sektors un līdz ar to arī ļoti apdzīvots. Šajā rajonā ik dienas apgrozās tūkstošiem cilvēku, tāpēc uzņēmumam nebūs problemātiski piesaistīt potenciālo darbinieku un klientu uzmanību.

Uzņēmumā izmantojamie resursi;

Uzņēmuma funkcionēšanai nepieciešami resursi, kas tiks patērēti uzņēmuma funkcionālajām vajadzībām un tiks izmantoti tās darbības gaitā.

Elektroenerģija:

Elektroenerģija nepieciešama dažādu elektrisko un apgaismes ierīču darbībai: uzņēmuma telpu apgaismei, saunai, pirtij, solārijam, gaisa kondensētājiem, TV un audio ierīcēm kā arī citām elektroiekārtām.

Par patērēto elektroenerģiju uzņēmums maksās A/S „Latvenergo”.

Ūdens, siltumenerģija;

Siltumenerģija uzņēmuma funkcionēšanai nepieciešama telpu apsildei gada aukstajos mēnešos. Ūdens nepieciešams dažādām individuālām vajadzībām – dušāsm, džakuzi u.c. Par siltumenerģijas izmantošanu uzņēmums norēķināsies ar A/S „Siltums”, bet par ūdens izmantošanu A/S „Rēzeknes Ūdenskanāls”.

Sakari;

Uzņēmuma vajadzībām tiks ierīkoti arī telefonsakari, kā arī internets. Par izmantotajiem telefonsarunu resursiem uzņēmums norēķināsies ar A/S „Lattelekom” un SIA „Latvijas Mobilais Telefons”.

Transports;

Uzņēmuma vajadzībam tiks iegādāta vieglā automašīna.

Uzņēmuma pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu raksturojums.

Uzņēmumam pieder sekojoši pamatlīdzekļi:

1) Nekustamais īpašums – telpas Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

2) Tehnoloģiskās iekārtas – trenažieri, TV, muzikālā iekārta, datori.

3) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs – trenažieri un to inventārs, sauna, solārijs, pirts, džakuzi un to inventārs, kā arī 1 automašīna.

9.tabula (sast.aut.)

Pamatlīdzekļi

Pamat-līdzeklis Firma Modelis Skaits Cena, Ls Summa, Ls

Dators IBM Special 2 800 1600

Dator- programmas IBM – 10 – 1200

Santehnika Gust – – – 1000

Biroja mēbeles – – – – 2000

Biroja inventārs – – – – 500

Kāju trenažieris Kettler Slyle 1 168 168

Kāju trenažieris Kettler Strong Leg 1 80 80

Kāju trenažieris Kettler Beauty 1 150 150

Kompleksais trenažieris Kettler Flash 1 120 120

Kompleksais trenažieris Kettler BodyBike 1 250 250

Trenažieris Kettler Lever 1 120 120

Trenažieris Kettler Beast 1 133 133

Roku trenažieris Kettler Armstrong 2 120 240

Kāju trenažieris Kettler Runaway 2 280 560

Velo trenažieris Kettler BodyBike 1 120 120

Trenažieris Kettler Zip 1 238 238

Stienis Kettler Strong 4 15 60

Hanteles Kettler Gold 20 5 100

Svarubumba Kettler Heavy 6 15 90

Svari Kettler Weight 1 48 48

Svaru ripas Kettler Dažādi 50 5 250

Inventārs Kettler – – – 100

Solārijs Kase Brown 1 1200 1200

Džakuzi Sanit Comfort 1 1000 1000

Sauna Belst Hot 1 2400 2400

Turku pirts Belst Komono 1 3500 3500

Relaksācijas inventārs – – – – 200

Televizors Sony E-452 Trinitron 2 400 800

Muzikālā iekārta Sony Surround 1 400 400

Automašīna VW Passat 1 4000 4000

Kopā 22627

Uzņēmuma telpu raksturojums

Uzņēmuma īpašumā ir telpas Krišjāna Valdemāra ielā 5. Telpas sīkāk sadalītas dažādos sektoros:

1) trenažieru zāle;

2) relaksācijas, atpūtas sektors, kas ietver saunu, pirti, džakuzi telpu, solārija telpu, masiera kabinetu, dušas, labierīcības, ģērbtuvi;

3) biroja sektors. Tas ietver vadības un funkcionālās telpas, kur tiek kārtoti visi ar uzņēmuma pārvaldību un klientu pieņemšanu saistītie darījumi.

Uzņēmuma telpas ir izremontētas atbilstoši Eiropas komforta, drošības un stila prasībām.

1.attēls(sast.aut.)

Telpu izvietojums

1.stāvs

ieēja

2.attēls(sast.aut.)

Telpu izvietojums

2.stāvs

Uzņēmuma vadība un personāls

Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra tiek veidota pēc lineārās vadīšanas struktūras pamatprincipiem – uzņēmuma vadītājs, izmantojot visas vadīšanas funkcijas, tiešā administratīvā kārtībā iedarbojas uz padotajiem, savukārt padotie par visiem jautājumiem ir atbildīgi tikai vienam vadītājam. Šīs vadīšanas struktūras priekšrocība ir tāda, ka tā ir vienkārša un skaidra un ir labi piemērota SIA „BVP”.

3.attēls (sast.aut.)

Uzņēmuma organizatoriska struktūra

VladislavsVVB

Vladislavs Bautris, direktors, 21 gadu vecs;

Darbojas kā atbildīgā persona par visiem uzņēmumā notiekošajiem procesiem, konsultējoties ar pārējiem diviem līdzīpašniekiem pieņem lēmumus un izstrādā uzņēmuma funkcionālo darbības plānu. Viņa kompetences ietvaros ir veikt darījumus uzņēmuma vārdā, pārstāvēt to tiesas iestādēs, kā arī pieņemt un atlaist darbiniekus, noteikt to pienākumus, darba algas un prēmijas.

Inita Lele, Kasiere/grāmatvedis, 25 gadus veca:

Ieguvusi augstāko ekonomisko izglītību, ir pieredze. Divus gadus strādāja par grāmatvedi SIA “LMT”.

Grāmatvedis/Kasiere ir bilancspējīga ar augstāko izglītību, darba pieredzi un spēju orientēties ar finansēm saistītos uzņēmuma procesos. Atbildīgs par uzņēmuma ienākumu un izdevumu uzskaiti un fiksāciju, ir godīgs un punktuāls, lieliski orientējas skaitļos un pārzina kases operācijas, ar darba pieredzi. Atbildīgs par kases operāciju uzskaiti un kontrolēšanu, skaidras naudas iekasēšanu.

Igors Vasiļjevs, zāles pārzinis 22 gadus vecs:

Augstākā finanšu izglītība. Pieredze darbā par zāles pārzini. Trīs gadus strādāja SIA “Spēks” par zāles pārzini.

Treneris ir ar augstāko izglītību sporta pedagoģijā. Ar pieredzi atlētiskajā un fitnesa nodarbību konsultēšanā. Fiziski attīstīti, patīkami un komunikabli, sava darba profesionāļi. Atbildīgi par klientu fiziskās formas uzlabošanu, konsultāciju sniegšanu fiziskās veselības jautājumos. Sadarbojoties ar uzņēmuma vadību organizē sacensības un fizisku nodarbību pasākumus fitnesā un bodibildingā.

Masieris. Ar profesionālām iemaņām savā darbā, masāžas speciālists. Iemaņas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Apkopējs atbildīgs par kārtību un tīrību uzņēmuma telpās.

10.tabula (sast. aut.)

Darbinieku algas(1.mēnesim)

Amats Aprēķinātā alga, Ls Sociālais nodoklis (9.0%)

Sociālais nodoklis

(24.09%) Atvieglojumi par apgādājamo Neapl. min Ar algas nod.apl.summa Ieņ.nod.(25%) Alga izmaksai

Direktors 220 19.8 52.99 0 21 179.2 44.75 155.45

Grāmatvedis/Kasieris

180 16.2

43.36 21 21 121.8 30.45 133.35

Zāles pārzinis 150 13.5 36.14 0 21 115.5 28.88 107.62

Treneris, konsultants 120 10.8 28.91 10.5 21 77.7 19.43 87.15

Masieris, mediķis 120 10.8 28.91 0 21 88.2 22.05 93.97

Apkopējs 95 8.55 22.89 0 21 65.45 16.36 70.09

Kopā 79.65 177.06 647.63

Sabiedrības darbinieku algas tiek aprēķinātas saskaņā ar LR likumiem „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, „Par sociālo nodokli” un citiem normatīvajiem aktiem likumā noteiktajā kārtībā.

Problēmas un risks

Uzņēmums savā darbības uzsākšanas gaitā vai darbības laikā var saskarties ar dažāda veida riskiem un problēmām, kas varētu traucēt tās sekmīgai attīstībai un veicināt darbības aizkavēšanos vai pat likvidēšanos, tāpēc potenciālā riska un problēmu analīzes rezultātā ir izstrādāta dažādu riska mazināšanas pasākumu pakete, kas orientēta uz riska faktora nelabvēlīgās ietekmes ierobežošanu un likvidāciju jau tā rašanās stadijā.

11.tabula (sast. aut.)

Problēmas un risks

Riska vide Iespējamie riski un problēmas Pasākumi riska samazināšanai

Saimnieciskā darbība Straujas tirgus konjuktūras izmaiņas, pieprasījuma samazināšanās, nepiemērota cenu politika u.c. Pastāvīgi tiek veikta tirgus analīze un pētīšana. Tiek īstenota un pilnveidota efektīva mārketinga stratēģija un mērķauditorijas analīze un piesaiste.

Dabas faktori Ugunsgrēks, dabas stihijas. Viss sabiedrības nekustamais īpašums ir apdrošināts un apgādāts ar nepieciešamajiem šādiem gadījumiem paredzētiem drošības elementiem t.sk. ugunsdzēšamajiem aparātiem, dūmu detektoriem u.c.

Cilvēku darbība Zādzības u.c. pretlikumīgas darbības t.sk. darbinieku negodīga rīcība. Noslēgts sadarbības līgums ar apsardzes firmu SIA „Falk”.

Darbā tiek pieņemti tikai uzticamākie un korektākie kā arī profesionālākie sava amata kandidāti.

Nākotnes nenoteiktība Izmaiņas valsts ekonomikā, likumdošanā un politikā. Tiek izveidoti rezervju fondi šādiem gadījumiem. Tiek veikta ekonomiskās situācijas uzmanīga vērošana un izpēte, attiecīgu lēmumu pieņemšana, īstenotas konsultācijas ar juristiem, ekonomikas speciālistiem, savas tirgus nišas pastāvīga izpēte.

Finansiālais risks Inflācija, valūtas svārstības, kredītprocentu likmju pieaugums u.c.

Informācijas nepietiekamība Informācijas trūkums par tirgu, izdevīgāko cenu politiku u.c.

Tabulā izskatītos iespējamos riskus, problēmas un to negatīvās sekas uzņēmums risina pēc saviem ieskatiem balstoties uz savām profesionālajām zināšanām un uz profesionālu speciālistu padomiem un ieteikumiem.

Finansu informācija

Kredīts tiek paņemts uz 3 gadiem ar procentu likmi 7% gadā.

12.tabula(sast.aut.)

Kredīta atmaksas grafiks

Datums Kredīta vērtība uz mēn. sākumu,Ls Kredīta pamatsummas atmaksa,Ls Kredīta procenti Kredīta vērtība uz mēn. deigam,Ls

01.01.2005 35000 1000 204.17 34000

01.02.2005 34000 1000 198.33 33000

01.03.2005 33000 1000 192.5 32000

01.04.2005 32000 1000 186.67 31000

01.05.2005 31000 1000 180.83 30000

01.06.2005 30000 1000 175 29000

01.07.2005 29000 1000 169.17 28000

01.08.2005 28000 1000 163.33 27000

01.09.2005 27000 1000 157.5 26000

01.10.2005 26000 1000 151.67 25000

01.11.2005 25000 1000 145.83 24000

01.12.2005 24000 1000 140 23000

01.01.2006 23000 1000 134.17 22000

01.02.2006 22000 1000 128.33 21000

01.03.2006 21000 1000 122.5 20000

01.04.2006 20000 1000 116.67 19000

01.05.2006 19000 1000 110.83 18000

01.06.2006 18000 1000 105 17000

01.07.2006 17000 1000 99.17 16000

01.08.2006 16000 1000 93.33 15000

01.09.2006 15000 1000 87.5 14000

01.10.2006 14000 1000 81.67 13000

01.11.2006 13000 1000 75.83 12000

01.12.2006 12000 1000 70 11000

01.01.2007 11000 1000 64.17 10000

01.02.2007 10000 1000 58.33 9000

01.03.2007 9000 1000 52.5 8000

01.04.2007 8000 1000 46.67 7000

01.05.2007 7000 1000 40.83 6000

01.06.2007 6000 1000 35 5000

01.07.2007 5000 1000 29.17 4000

01.08.2007 4000 1000 23.33 3000

01.09.2007 3000 1000 17.5 2000

01.10.2007 2000 1000 11.6 1000

01.11.2007 1000 1000 5.84 0

Kopā 35000 3674.71

Pakalpojumi un to cenas

13.tabula (sast. aut.)

Trenažieru zāle un sauna (abonements)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Laiks Abonementa termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes

8.00-17.00 Mēnesis 5 25 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī

17.00-23.00 Mēnesis 7 30 Apmeklēšanas ilgums-1 st.,12 reizes mēnesī

14.tabula (sast.aut.)

Trenažieru zāle un sauna (1reizes apmeklējums)

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Laiks Termiņš Cena, Ls Cena, Ls Piezīmes

8.00-17.00 1 reize 0.50 2.50 Darbadienās

17.00-23.00 1 reize 0.70 3.00 Darbadienās

10.00-19.00 1 reize 0.60 2.70 Sestdienās,svētdienās

15.tabula (sast.aut.)

Individuālie pakalpojumi (1 mēnesim)

Pakalpojums Cena, Ls

Individuālās treniņu programmas sastādīšana 3.00

Individuālais treniņš trenera–konsultanta uzraudzībā 4.00

16.tabula (sast.aut.)

Masiera pakalpojumi, mediķa konsultācijas

Masāža Laiks Cena, Ls

Vispārēja masāža 40 – 60 min 10.00

Mugura, kakls 20 – 30 min 5.00

Rokas, pleci 15 – 20 min 4.00

Kājas, gurni 20 – 30 min 4.00

Fizioterapeita, mediķa konsultācija 20 – 40 min 3.00

17.tabula (sast.aut.)

Relaksācijas procedūras un citi pakalpojumi

Pakalpojums Laiks Piezīmes Cena, Ls

Sauna 30 – 60 min ———— 2.00

Turku pirts 20 – 40 min 3.00

Džakuzi 20 – 60 min Ūdens masāža 2.00

Solārijs 10 min Sauļošanās krēms iekļauts cenā 2.50

15 min 3.00

20 min 4.00

18.tabula (sast.aut.)

Plānotais noieta apjoma plāns uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Noslogojums (%) Max.apm.st. Apm.st. Noslogojums (%) Max.apm.st. Apm.st.

Janvāris 25 402 100 25 402 100

Februāris 30 402 120 30 402 120

Marts 40 402 160 40 402 160

Aprīlis 50 402 201 50 402 201

Maijs 60 402 241 60 402 241

Jūnijs 55 402 221 55 402 221

Jūlijs 50 402 201 50 402 201

Augusts 40 402 160 40 402 160

Septembris 30 402 120 30 402 120

Oktobris 20 402 80 20 402 80

Novembris 10 402 40 10 402 40

Decembris 15 402 60 15 402 60

19.tabula (sast.aut.)

Gaidamie ieņemumi no trenažieru zāles un saunas uzņēmuma”BVP” 2005. gadā

Trenažieru zāle Trenažieru zāle + sauna

Apm.st.

(mēn.) Vid.cilv.

skaits, stundā Vid.cena, Ls Kopā,Ls Apm.st.

(mēn.) Vid.cilv.

skaits, stundā Vid.

cena,

Ls Kopā,

Ls

Janvāris 100 5 0.6 300 100 5 2.7 1350

Februāris 120 5 0.6 360 120 5 2.7 1620

Marts 160 5 0.6 480 160 5 2.7 2160

Aprīlis 201 5 0.6 603 201 5 2.7 2713

Maijs 241 5 0.6 723 241 5 2.7 3253

Jūnijs 221 5 0.6 663 221 5 2.7 2984

Jūlijs 201 5 0.6 603 201 5 2.7 2714

Augusts 160 5 0.6 480 160 5 2.7 2160

Septembris 120 5 0.6 360 120 5 2.7 1620

Oktobris 80 5 0.6 240 80 5 2.7 1080

Novembris 40 5 0.6 120 40 5 2.7 540

Decembris 60 5 0.6 180 60 5 2.7 810

Kopā 5112 23004

Kopā 28116

20.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no turku pirts uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 100 3 300

Februāris 110 3 330

Marts 130 3 390

Aprīlis 150 3 450

Maijs 130 3 390

Jūnijs 120 3 360

Jūlijs 100 3 300

Augusts 90 3 270

Septembris 80 3 240

Oktobris 70 3 210

Novembris 80 3 240

Decembris 90 3 270

Kopā 3750

21.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no džakuzi uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 100 2 200

Februāris 110 2 220

Marts 130 2 260

Aprīlis 150 2 300

Maijs 130 2 260

Jūnijs 120 2 240

Jūlijs 100 2 200

Augusts 90 2 180

Septembris 80 2 160

Oktobris 70 2 140

Novembris 80 2 160

Decembris 90 2 180

Kopā 2500

22.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no solārija uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par izm.reizi,Ls Kopā,Ls

Janvāris 150 4 600

Februāris 165 4 660

Marts 195 4 780

Aprīlis 225 4 900

Maijs 195 4 780

Jūnijs 180 4 720

Jūlijs 150 4 600

Augusts 135 4 540

Septembris 120 4 480

Oktobris 105 4 420

Novembris 120 4 480

Decembris 135 4 540

Kopā 7500

23.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no fizioterapeita un mediķa konsultācijas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 5 3 15

Februāris 7 3 21

Marts 8 3 24

Aprīlis 8 3 24

Maijs 10 3 30

Jūnijs 11 3 33

Jūlijs 9 3 27

Augusts 8 3 24

Septembris 6 3 18

Oktobris 4 3 12

Novembris 4 3 12

Decembris 3 3 9

Kopā 249

24.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no saunas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 100 2 200

Februāris 110 2 220

Marts 130 2 260

Aprīlis 150 2 300

Maijs 130 2 260

Jūnijs 120 2 240

Jūlijs 100 2 200

Augusts 90 2 180

Septembris 80 2 160

Oktobris 70 2 140

Novembris 80 2 160

Decembris 90 2 180

Kopā 2500

25.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no masāžas uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Izm.skaits,reizes Vid.cena par st.,Ls Kopā,Ls

Janvāris 30 10 300

Februāris 35 10 350

Marts 40 10 400

Aprīlis 35 10 350

Maijs 35 10 350

Jūnijs 30 10 300

Jūlijs 20 10 200

Augusts 15 10 150

Septembris 20 10 200

Oktobris 20 10 200

Novembris 25 10 250

Decembris 30 10 300

Kopā 3350

26.tabula (sast.aut.)

Gaidāmie ieņēmumi no individuālas treniņu programmas sastādīšanas un individuāla treniņa trenera-konsultanta uzraudzībā uzņēmumā “BVP” 2005. gadā

Ind.treniņa progr. sast. Ind.tr.trenera-kons.uzraudzībā

Izmant.sk.,reizes Cena par 1 izm.reizi,Ls Lopā,Ls Izmant.sk.,reizes Cena par 1 izm.reizi,Ls Lopā,Ls

Janvāris 20 3 60 20 4 80

Februāris 25 3 75 25 4 100

Marts 30 3 90 30 4 120

Aprīlis 35 3 105 35 4 140

Maijs 40 3 120 40 4 160

Jūnijs 35 3 105 35 4 140

Jūlijs 30 3 90 30 4 120

Augusts 25 3 75 25 4 100

Septembris 20 3 60 20 4 80

Oktobris 20 3 60 20 4 80

Novembris 15 3 45 15 4 60

Decembris 20 3 60 20 4 80

Kopā 945

1260

Kopā 2205

27.tabula (sast.aut.)

Naudas plūsmas pārskats uzņēmumā”BVP” 2005.gadā,Ls

2004.gads

Nov. Dec. Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kopā

Naudas ieņēmumi:

ieņemumi no trenažieru zāles un saunas 1650 1980 2640 3316 3976 3650 3317 2640 1980 1320 660 990 28116

ieņēmumi no turku pirts 300 330 390 450 390 360 300 270 240 210 240 270 3750

ieņēmumi no džakuzi 200 220 260 300 260 240 200 180 160 140 160 180 2500

ieņēmumi no solārija 600 660 780 900 780 720 600 540 480 420 480 540 7500

ieņēmumi no fizioterapeita un mediķa konsultācijas 15 21 24 24 30 33 27 24 18 12 12 9 249

ieņēmumi no saunas 200 220 260 300 260 240 200 180 160 140 160 180 2500

ieņēmumi no masāžas 300 350 400 350 350 300 200 150 200 200 250 300 3350

ieņēmumi no individuālas treniņu programmas sastādīšanas un individuāla treniņa trenera-konsultanta uzraudzībā 140 175 210 245 280 245 210 175 140 140 105 140 2005

Kredīts 35000 35000

Ieņēmumi kopā 85170

Naudas izdevumi:

Pamatlīdzekļi 22627 22627

Telpu remonts 5000 5000 10000

Reklāmas izdevumi 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Telefona izdevumi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Transporta izdevumi

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Komunālie pakalpojumi 40 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40 500

Elektrība

90 85 85 80 80 80 80 85 85 85 85 90 1010

Apdrošināš. 7.5 7.5 7.5 79.65 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90

Algas izmaksai 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 647.63 7771. 56

Soc.nod. 9  79. 65 79. 65 79.65 79. 65 79.65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 79. 65 955.8

Soc.nod. 24.09  177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 177.06 2124. 72

Kredita pamatsummas atmaksa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Kredita procentu atmaksa 204.17 198.33 192.5 186.67 180.83 175 169.17 163.33 157.5 151.67 145.83 140 2064.7

Nekustama īpašuma nodoklis 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 56. 25 —- —- 225

Zemes nodoklis

—- —- 12 —- —- 12 —- —- 12 —- —- —- 36

Citas izm. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Izd.kopā 68764.78

Peļņa pirms nodokļiem 16405.22

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2460. 78

Tīra peļņa

13944. 44

28.tabula(sast.aut.)

Naudas plūsmas pārskats uzņēmumā “BVP” 2006/2007/2008 gados

2006. gads 2007. gads 2008. gads

Ieņēmumi 50170 50170 50170

Izdevumi 35298.05 34842.39 23457.38

Peļņa pirms nodokliem 14871.95 15327.61 26712.62

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2230.79 2299.14 4006.89

Tīra peļņa 12641.16 13028.47 22708.73

Secinājumi

1. Veselība ir ļoti nepieciešama katram cilvēkam. Jau no senajiem laikiem cilvēki centās papildināt savu grūto dzīvi ar atpūtu un relaksāciju, lai piesmeltu tajos spēku nākošajai dienai. Rēzeknē šo iespēju ir ļoti maz, tāpēc arī tiek izstrādāts biznesa plāns jaunām uzņēmumam.

2. SIA “BVP” galvenie darbības mērķi ir saistīti ar veselības un relaksācijas industriju.Mūsu klientiem tiks sniegti šādi pakalpojumi:

 Trenažieru zāle

 Sauna

 Turku pirts

 Solārijs

 Džakuzi

 Konsultācijas

3. SIA “BVP” dibinātājs ir Vladislavs Bautris. Uzņēmējdarbības uzsākšanas finansēšanu nodrošina pamatkapitāls 2000 Ls un tiek ņemts kredīts no bankas 35000 Ls apmērā uz 3 gadiem.

4. Visi pakalpojumi tiks piedāvāti par atbilstošam, ļoti pieņemamam cenām.

5. SIA “BVP” veselības un relaksācijas centrā kopējais darbinieku skaits ir 6 cilvēki. Tas ir direktors, grāmatvedis/kasiere, zāles pārzinis, treneris, masieris un apkopējs. Visiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un pieredze darbā.

Priekšlikumi

1. Reāli īstenot doto biznesa plānu.

2. Izveidot efektīvu reklāmas kampaņu.

3. Ieviest klientu kartes, kuras dotu ievērojamas atlaides.

4. Ar laiku paplašināt uzņēmumu, to piedāvājumu un paaugstināt apkalpošanas un tehnoloģijas līmeni.

Izmantotā literatūra

1. “Kā sastādīt biznesa plānu” Lī Babkoks, Karola Hamblina, Sūzana Hāna,

Lielvārds, 1993

2. “Mārketings” I. Beļčikovs, V. Praude,Vaidelote, 1999

3. “Menedžments” I. Beļčikovs, V. Praude, Vaidelote, 2001

4. “Uzņēmējdarbības kurss” A. Vedļa, Rīga, 2000

5. “Komercdarbības (biznesa) plāns” Marga Živitere, Rīga, 1999

6. “Reklāma. Katalogs” Lielvārds, 2000/01

Leave a Comment