Biznesa plans.

Uzņēmuma apraksts

SIA ‘’ Stāvi un maksā ‘’ pamatdarbība būs maksas autostāvvietas pakalpojuma sniegšana fiziskām un juridiskām personām 24 stundas diennaktī visās gada dienās, ieskaitot brīvdienas un svētku dienās. Izveidots – 2005. gads 1. jūnijs.
Atrodas Rīgā, Pagrieziena ielā 2
Talr. 29200019
Zane Ošleja, SIA ‘’Stāvi un maksā’’ īpašniece un direktore. Juris Kalniņš, SIA ‘’ Stāvi un maksā’’ līdzīpašnieks. Finanšu avoti – Latvijas Krājbanka
(kredīts)
Īpašniekam ir tiesības uzņēmumu pārdot, pieņemt darbā darbinieku pēc pašas izvēles.

2. Preces / pakalpojuma raksturojums

Klientu ērtībām būs pieejami tādi autopiederumi kā troses automašīnu vilkšanai, cimdi sīku remontu veikšanai, vadi automašīnu akumulatoru savienošanai, piederumi sniega tīrīšanai no automašīnas ziemas periodā un dažādi instrumenti sīkam automašīnu remontam, par ko papildus maksa netiks ieturēta. SIA „Stāvi un maksā” sniegtie pakalpojumi nodrošinās klientiem aizsardzību no viņu autotransporta zādzības, aplaupīšanas vai ļaunprātīgas bojāšanas. Autostāvvieta atradīsies ērti un viegli sasniedzamā attālumā no klientu dzīvesvietas un pakalpojums tiks sniegts par iedzīvotāju vidusslānim pieņemamu cenu.

3. Tirgus analīze

Tiešā autostāvvietas tuvumā atrodas 16 daudzdzīvokļu mājas, kopskaitā 480 dzīvokļi un 4 biroji ar aptuveni 50 strādājošajiem. Pieņemot, ka puse no birojos strādājošajiem un katra otrā no šīm ģimenēm lieto dienesta vai personīgo automašīnu, veidojas pieprasījums pēc novietošanas iespējām 265 automašīnām. Tuvākajā apkārtnē pašreiz darbojas 2 autostāvvietas ar kopējo vietu skaitu 100, kas šajā brīdī nespēj apmierināt pieprasījumu pēc šī pakalpojuma. Galvenie faktori, kuri rada konkurenci šāda profila komercdarbībā, ir cena par maksas autostāvvietas izmantošanu, attālums no automašīnas novietotāja uzturēšanās vietas, kad automašīna ir autostāvvietā, un pašas autostāvvietas. Autostāvvietas ierīkošanai paredzētājā mikrorajonā pašreizējais konkurences līmenis nav augsts.

Nozīmīgākie konkurenti – SIA „Auto stāv” – neliels vietu skaits (25) un maza teritorija, nevar piedāvāt papildu servisu, orientējas tikai uz pastāvīgiem klientiem, cenas zemākas (LVL 20 mēnesī).
SIA „Noliec auto” – vietu skaits līdzīgs (75), taču cenas ir augstākas (LVL 30 mēnesī), netiek organizēts papildu serviss.

Blakus faktori, kas var ietekmēt uzņēmuma darbības rezultātus:
1) iedzīvotāju ienākuma līmeņa palielināšanās tuvākajos gados izraisīs vieglo automašīnu skaita palielinājumu uzņēmuma tuvākajā apkārtnē; 2) jaunu daudzdzīvokļu namu un/vai uzņēmumu biroju, ražošanas telpu, viesnīcu vai atpūtas un tirdzniecības centru izveidošana līdzās; 3)  šāda veida komercdarbībai izmantojamo gruntsgabalu nomas cenu ikgadējā palielināšanās – tas kavēs jaunu konkurentu ienākšanu tirgū.

4.Tirgzinības (mārketinga)
plāns.

Vienu mēnesi pirms plānoto būvdarbu pabeigšanas tiks uzsākta darbinieku atlase un pieņemšana un potenciālo klientu reģistrēšana. Liela uzmanība tiks pievērsta klientu servisam, lai noturētu esošos klientus un viņu pozitīvās atsauksmes tiktu nodotas tālāk. 
Kopējā projekta summa Ls 11 000.Projekta realizācijai nepieciešamas investīcijas Ls 11 000 apmērā, kas sevī ietver: projektēšanas darbu izmaksas – Ls 1 000, celtniecības darbus – Ls 9 900 un reklāmas izdevumus – Ls 100.Projekta īstenošanai nepieciešams aizdevums Ls 7000 apmērā, jo uzņēmuma līdzīpašnieki iegulda Ls 4000 no personīgajiem līdzekļiem (katrs 50%).
Nozīmīgākie konkurenti, viņu produktu/pakalpojumu cenas:
SIA „Auto stāv” – (LVL 20 mēnesī).
SIA „Noliec auto” – (LVL 30 mēnesī)
Uzsākot autostāvvietas būvniecības darbus, pie tās tiks izvietots reklāmas plakāts ar kontakttālruni, pa kuru varēs pieteikties potenciālie abonenti. Īsi pirms autostāvvietas atklāšanas tiks ievietotas reklāmas lapiņas apkārtējo namu iedzīvotāju un biroju pastkastītēs.

5. Uzņēmuma darbība.

Projekta realizācijai nepieciešamie resursi:

Vieta – gruntsgabals (300 m2 platība, nomas tiesības uz 20 gadiem,

Darbinieki – direktors, viens no uzņēmuma līdzīpašniekiem, 4 sargi, grāmatvedis, reģistrators, sētnieks, apkopēja.

Atļauja autostāvvietas celtniecības uzsākšanai, infrastruktūras izveidei (elektrība, ūdensvads, kanalizācija utt.)

Infrastruktūra (komunikāciju sistēmas, sargu būdas nožogojums)

6.Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas

Uzņēmuma darbības saskaņošanu ar pašvaldības institūcijām, darbu organizēšanu, darbinieku pieņemšanu un darbu izpildes kontroli veiks SIA „Stāvi un maksā” direktore. Par uzņēmuma grāmatvedi tiks pieņemta Liene Cipariņa, kurai ir atbilstoša izglītība ieņemamajam amatam un kura jau vairākus gadus strādā par grāmatvedi vairākos līdzīga profila uzņēmumos. Tiks izsludināta vakance uz 5 sargu darba vietām, un tiks veikta darbinieku atlase, izvērtējot atbilstību piedāvātajam amatam, darba pieredzi un veicot pārrunas.

Direktoram un grāmatvedei tiks noteikta pastāvīga darba alga, sargiem samaksa atkarīga no nostrādāto stundu skaita mēnesī. Prēmijas darbiniekiem tiks noteiktas atkarībā no uzņēmuma realizācijas ieņēmumiem.

7. Riska faktoru analīze

Riska faktors Pasākumi lai tos mazinātu
Klientu automašīnu zādzība vai aplaupīšana Pietiekams apgaismojums diennakts tumšajās stundās visā autostāvvietas teritorijā, regulāra teritorijas apsekošana, stingra potenciālo darbinieku (sargu) atlase, darbinieku atbildības noteikšana, kontroles un uzraudzības pasākumi.

Klientu loka sašaurināšanās inflācijas vai konkurences rezultātā
Klientu vēlmju izzināšana, papildus servisa ieviešana, elastīga cenu politika, atklāto trūkumu savlaicīga novēršana.

Ugunsgrēks
Stingra ugunsdrošības noteikumu ievērošanas  kontrole.

SIA „Stāvi un maksā” klienti ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kuriem pieder salīdzinoši jaunas personīgās automašīnas (ražotas pēdējos 3-7 gados) vai arī dienesta automašīnas.

80% SIA „Stāvi un maksā” klientu būs iedzīvotāji, kas vēlēsies automašīnas novietot pastāvīgi un iegādāsies mēneša abonementus. No šiem klientiem 15% autostāvvietā novietos dienesta automašīnas un par saņemto pakalpojumu norēķināsies juridiskas personas.

20% klientu būs apkārtējo namu iedzīvotāju viesi, kas automašīnas novietos, maksājot par 1-3 diennaktīm.

Klienti izvēlēsies šo produktu/pakalpojumu:
Izvēlēsies jo – Ērtums (izdevīga piebraukšana), diennakts apgaismojums, standartiem atbilstoša drošības sistēma.
Noteicošais faktors par labu apsargātas autostāvvietas izmantošanai ir:
1) ievērojamais autotransporta līdzekļu zādzību, ļaunprātīgi izdarītu bojājumu un aplaupīšanu skaits Rīgā;
Veicot tirgus pētījumus, noskaidrots, ka vidējais autostāvvietu noslogojums vasarā ir 65%, ziemā – 80%. Paredzot pastāvīgo klientu skaitu – vidēji 60 abonentus, diennakts abonenti plānoti vidēji: vasarā – 150, ziemā 600.
Pastāvīgais klients gadā samaksās maksimāli: Ls 625 (ja netiek piemērotas pusgada vai gada abonementa atlaides). Iespējamas apjoma atlaides – pusgada un gada abonentiem.

Patērētāju vēlmes Savs uzņēmums
Cenas Cenas tiks noteiktas katram pakalpojumu veidam (mēneša abonementa iegāde, automašīnas novietošana uz vienu diennakti u.tml.) atsevišķi. Aprēķinā tiks ņemti vērā konkurentu cenu analīzes rezultāti, piedāvājuma un pieprasījuma analīze, kā arī autostāvvietas ekspluatācijas izmaksas un maksimālā ietilpība.Ar mērķi piesaistīt vairāk pastāvīgo klientu tiks ieviestas atlaides ½ gada un gada abonentiem, kas ļaus precīzāk prognozēt uzņēmuma ieņēmumus.

Atrašanās vieta Pilsētas rajons tuvu centram – Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums – daudzdzīvokļu māju un biroju teritorija.

Sortiments ·1 Piedāvāt iespēju iegādāties mēneša abonementu ar tiesībām novietot/izņemt automašīnu 24 h diennaktī bez novietošanas/izņemšanas skaita ierobežojuma vai arī automašīnas novietošana un vienu diennakti
·2 Piedāvāt pastāvīgajiem klientiem (abonentiem) dažādus maksājuma termiņus – iespēju norēķināties 2 reizes mēnesī
·3 Diferencēt cenas atkarībā no klienta automašīnas novietošanas vietas autostāvvietā (augstāku maksu ieturot par sargam tuvāk novietotajām automašīnām).
Garantija SIA „Stāvi un maksā” sniegtie pakalpojumi nodrošinās klientiem aizsardzību no viņu autotransporta zādzības, aplaupīšanas vai ļaunprātīgas bojāšanas. Autostāvvieta atradīsies ērti un viegli sasniedzamā attālumā no klientu dzīvesvietas un pakalpojums tiks sniegts par iedzīvotāju vidusslānim pieņemamu cenu.

Pakalpojuma veids Informācija
Maksas autostāvvieta 24 stundas diennaktī. Pilsētas rajons tuvu centram – Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums – daudzdzīvokļu māju un biroju teritorija.
80% klientu būs iedzīvotāji, kas vēlēsies automašīnas novietot pastāvīgi un iegādāsies mēneša abonementus.
20% klientu būs apkārtējo namu iedzīvotāju viesi, kas automašīnas novietos, maksājot par 1-3 diennaktīm.Pastāvīgais klients gadā samaksās maksimāli: Ls 625 (ja netiek piemērotas pusgada vai gada abonementa atlaides). Iespējamas apjoma atlaides – pusgada un gada abonentiem.

Nosaukums
Mērvienība Daudzums Cena, Ls Kopā, Ls
Darba alga Ls grāmatvedis – 350 Ls
apkopēja – 120 Ls
sētnieks – 120 Ls
reģistrators – 240 Ls
4sargi – 250 Ls (katram)
1830Ls
Elektroenerģija KW 1000 KW 0,051 Ls 51 Ls
Kurināmais m3 19 Ls
Noma Gab./ m2 92 m2 2.30 Ls 69 Ls
Telefons Ls 60 Ls
Kancelejas preces Ls 50 Ls

Tabulā tiek apkopotas izmaksas mēnesī, kas rodas uzņēmuma darbības laikā.

Preces/pakalpojuma nosaukums Izmaksas gadā Peļņa gadā
SIA ‘’Stāvi un maksā’’ 24 948 Ls 102 756 Ls