tautassaimniecība

Pārskatā par situāciju Latvijas tautsaimniecībā ir aplūkots laika periods no 1990. līdz 2006. gadam. Tajā ir analizēta tautsaimniecības struktūra, dinamika un produktivitāte. Pārskats ir sadalīts divās tematiskajās daļās. Pirmajā daļā tiek aplūkota Latvijas tautsaimniecība kopumā un sadalījumā pa agregētajām nozarēm. Otrā daļa ir veltīta apstrādes rūpniecībai, tās lielākajām apakšnozarēm. Katras daļas nobeigumā ir doti īsi secinājumi.