Anglijas tiesu sistēma

SATURS Saturs …………………………………………………………… 1 Ievads …………………………………………………………… 2 Augstâs un zemâs tiesas …………………………………. 3 Protokolu un neprotokolu tiesas ………………………. 3 Lordu palâta ………………………………………………….. 4 Apelâcijas tiesas ……………………………………………. 4 Augstâ tiesa ………………………………………………….. 5 # kancelejas nodaïa ……………………………….. 5 # karaliskâ krçsla nodaïa ……………………….. 6 # ìimeòu lietu nodaïa ……………………………. 6 Karaliskâ tiesa ……………………………………………… 6 Maìistrâtu tiesa ……………………………………………. … Read more Anglijas tiesu sistēma