PIRMSTIESAS IZMEKLĒŠANĀ PAREDZĒTO APSŪDZĒTĀ TIESĪBU IZMANTOŠANAS ASPEKTI

Iepazīstoties ar darbu pievērs uzmanību likumu izmaiņām!!! – Referāts – PIRMSTIESAS IZMEKLĒŠANĀ PAREDZĒTO APSŪDZĒTĀ TIESĪBU IZMANTOŠANAS ASPEKTI Ievads Patreizējā pirmstiesas sagatavošanas procedūra lielākajā daļā Eiropas izveidota pēc Francijā pastāvošās kriminālprocesuālās likumdošanas sistēmas parauga. “Šī sistēma vēsturiski izveidojusies uz Franciju pārnestās anglo-sakšu sacīkšu procedūras, un šai zemē jau sen iesakņojušās inkvizīcijas kārtības kombinācijas rezultātā. Inkvizīcijas kārtība pamatojas uz patiesības noskaidrošanu, ko veic izziņas izdarītājs viens pats, aizsargāts no citu ziņkārības. Bet savukārt sacīkstes process savā koncepcijā pamatojas uz pušu strīdu – apsūdzību no viens puses un aizstāvību no otras puses. Starp šiem diviem diametrāli pretējiem principiem Francijā kompromisa veidā tika sadalīts viss kriminālprocess, pie kam pirmajam principam bija atstāta sagatavošanas procedūra, bet otram – pirmstiesas izmeklēšana un pati tiesa.” Šī kriminālprocesa, ko lielākajā Eiropas daļā ieviesa, sākot ar 1889. gadu, iezīmes zināmā mērā ir saglabājušās arī mūsdienās Latvijā. Tas nozīmē, ka pati pirmstiesas izmeklēšanas procedūra pie mums joprojām tiek turēta slepenībā un, pēc profesora P. Minca teorijas, tās būtība ir inkvizitoriska, jo neskatoties uz to, ka aizstāvība tiek pielaista no brīža, kad persona tiek atzīta par aizdomās turēto, lielākajā daļā gadījumu ne aizstāvim, ne aizdomās turētajai vai vēlāk apsūdzētajai personai līdz pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas brīdim nav iespēju reāli iepazīties ar visiem ... Read more...

Anglijas tiesu sistēma

SATURS Saturs …………………………………………………………… 1 Ievads …………………………………………………………… 2 Augstâs un zemâs tiesas …………………………………. 3 Protokolu un neprotokolu tiesas ………………………. 3 Lordu palâta ………………………………………………….. 4 Apelâcijas tiesas ……………………………………………. 4 Augstâ tiesa ………………………………………………….. 5 # kancelejas nodaïa ……………………………….. 5 # karaliskâ krçsla nodaïa ……………………….. 6 # ìimeòu lietu nodaïa ……………………………. 6 Karaliskâ tiesa ……………………………………………… 6 Maìistrâtu tiesa ……………………………………………. 7 Grâfistes tiesa ………………………………………………. 7 Koronieru tiesa …………………………………………….. 8 Slepenâ padome …………………………………………… 8 Secinâjumi ………………………………………………….. 9 Literatûras saraksts ………………………………………. 10 Pielikumi ……………………………………………………. 11 IEVADS. Anglijas tiesu sistçma radâs nevis kâda izdomâta projekta rezultâtâ. Tâpat nevar noteikt mirkli, kad ðî sistçma tika ieviesta darbîbâ, un neeksistç dokumenti, kuros bûtu kâda norâde, kâdai tai jâbût. Ja ðo sistçmu bûtu radîjis kâds zinâtnieks vai organizâcija, tad tâ bûtu diezgan savâdâka par esoðo. Neviens taèu ar nodomu neveidotu tik sareþìitu mozaîku, kâda eksistç patreiz. Manuprât, vajadzçtu lielu iztçli un asu prâtu, lai izveidotu tik brînumainu sistçmu. Anglijas tiesu sistçma ir pilna ar pârsteigumiem. Tâ arî nepadodas nekâdai zinâtniskai klasifikâcijai, un pat tos, kas veltîjuði savu dzîvi Anglijas tiesu sistçmas izpçtei, nevar uzskatît, ka viòi ir apguvuði to visos sîkumos. Par pirmajâm vispârîgajâm tiesîbâm var uzskatît tautas paraþas, kuras izmantoja un atcerçjâs tiesneði un nejuristi, kuri aizstâvçja likumus. Un, manuprât, ... Read more...