Darbatiesības pārkāpumi

Darbatiesības pārkāpumi

Galvenie konstatētie pārkāpumi:
• nebija izsniegti vai netika pielietoti individuālie aizsardzības līdzekļi;
• darbiniekiem nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes
• ne visi darbinieki bija instruēti drošai darba izpildei;
• darbinieki nenoformēti darbā.

Piemērs darba likuma pārkapšana :
Nepareizi aprēķināti un/vai maksāti nodokļi no darbinieku algām.

1. Tematiskajās pārbaudēs atklājas, ka darbinieku darba līgumos ir noteikta minimālā samaksa par normālo darba laiku, bet pēc darba laika uzskaites tabelēm redzams, ka darbinieku darba laiks pārsniedz normālo darba laiku. Līdz ar to nav apmaksātas stundas, kas ir virs normālā darba laika, nav pareizi aprēķinātas darba algas un nav veikta precīza nodokļu aprēķināšana un samaksa budžetā.Ar šo pārkāpumu cieši saistīti ir pārkāpumi darba laika uzskaitē. Darba likuma 137. pants nosaka, ka darba devēja pienākums ir precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas un virsstundas, tajā skaitā nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Tematiskajās pārbaudēs bieži vien tiek konstatēts, ka uzņēmumam ir noteikts darba laiks arī sestdienās un svētdienās, savukārt darba uzskaites tabelēs sestdienas un svētdienas visiem uzņēmuma darbiniekiem ir norādītas kā brīvdienas.
Darba devējs nav noslēdzis darba līgumu ar darbinieku.

2. Darba likuma 40. pants nosaka, ka darba līgums slēdzams rakstveidā un sagatavojams divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, bet otrs – pie darba devēja. Konstatējot, ka darba devējs ar darbinieku nav noslēdzis darba līgumu, Valsts ieņēmumu dienests par to informē Valsts darba inspekciju, kura lemj par vainīgās personas saukšanu pie administratīvās atbildības.