„Datora izpratnes līmenis jauniešu vidū”.

Tēmas zinātniskais pamatojums
Cik zināms, tēma nav izstrādāta zinātniskā veidā.
Petijuma priekšmets un uzdevumi
Dotā pētījuma objekts ir ………iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri savā veidā izmanto datoru (turpmāk – jūzeri))(vai domā, ka turpmāk savu dzīvi saistīt ar datoru.

Dotā pētījuma priekšmets : Datora izpratnes līmeņa jūzeru vidū izpēte, kā arī motivācijas tendenču un likumsakarību izpēte norādīto spēju apgūšanā..

Dotā pētījuma mērķis: noskaidrot, kā jūzeru profesionālās sagatavotības līmenis atbilst mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim.
Petijuma hipoteze
Ir pieņemts, ka dators, galvenokārt, tiek izmantots darbā un darbam( tiem, kuri strādā), vai mājās- atpūtai. Turklāt visticamāk,. Ka lielākā daļa uzskata, ka viņu datora izpratnes līmenis ir zemāks par vidējo, jo abos gadījumos datora izmantošana notiek šaurā – konkrētā jomā(teksta redaktori, elektroniskās tabulas un spēles).
Pētījuma uzdevumi
Dotā pētījuma uzdevumos tiek iekļauti jelgavas jūzeru profesionālā līmeņa noteikšana datoru un datortehnoloģiju izmantošanā darbā, sadzīvē un brīvajā laikā.
Tika nosprausti sekojoši uzdevumi:
o Sniegt kvalitatīvu vērtējumu savstarpējām attiecībām cilvēks- dators;
o Noteikt jelgavnieku attieksmi pret datoru mājās;
o Noteikt jelgavnieku attieksmi pret datoru darbā;
o Noteikt, kādas ir aptaujāto cilvēku domas par datora ietekmi uz cilvēku;
o Noskaidrot domas par datortehnoloģiju attīstību XXI gadsimtā.

Galveno jēdzienu loģiskā analīze
Atslēgas vārdi:
1. Jelgavnieki
2. Jaunieši
3. Dators
4. Datora izpratne

Atslēgas vārdu teorētisks izskaidrojums
1. Jelgavnieki-Jelgavas pilsētas iedzīvotāji un Jelgavas rajona iedzīvotāji
2. Jaunieši-jauni cilvēki vecumā no 15 līdz 29 gadiem
3. Dators- elektroniski skaitļojamā mašīna
4. Datora izpratne – prasme izmantot skaitļojamās tehnikas līdzekļus, informātikas pamatu un informatīvo tehnoloģiju nozīmes cilvēku dzīvē izpratne. Latvijas valsts skolās skolēni apgūst priekšmetu ”Informātika un tās tehnoloģijas”.

І. Pētījumu teorētiskais pamatojums

1) Dators- elektroniski skaitļojamā mašīna.
Datora izpratne – prasme izmantot skaitļojamās tehnikas līdzekļus, informātikas pamatu un informatīvo tehnoloģiju nozīmes cilvēku dzīvē izpratne. Latvijas valsts skolās skolēni apgūst priekšmetu ”Informātika un tās tehnoloģijas”.
2) Respondentu vecumposma raksturojums

Aptaujā piedalījās Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 18 – 25 gadiem, kuru vidū bija arī LLU studenti – 78 %. Attiecīgais vecumposms tika izvēlēts, galvenokārt, tāpēc, ka bija interesanti analizēt un izpētīt, kā straujas pārmaiņas (ko ietekmējis zinātnes un tehnikas progress), kas notikušas pēdējo 20 gadu laikā, ietekmē to cilvēku viedokļus un uzskatus, kas tikko iegāja piaugušo dzīves ritmā. Pēc veiktās analīzes ir jāsaka, ka gandrīz visiem respondentiem ir laba pieredze un iemaņas darbā ar datoru. Raksturīgs arī ir tas, ka datoram ir liela loma arī jauniešu ikdienu dzīvē, pamatā, to izmanto kā palīgierīci dažādu darbu realizēšanai.

Galveno jēdzienu strukturāla operacionalizācija
Specifiskās

ІІ. Pētījuma iegūto datu analīze

Informācijas iegūšanas veidi
Socioloģiskās informācijas iegūšanas veids- aptauja
Aptaujas veids – anketēšana
Tiek pievienota anketa
Datu analīze
Viens no šī pētījuma mērķiem bija apzināt respondentu datorlietošanas prasmes un pieredzi.
No visiem respondentiem pamatiemaņas darbā ar datoru bija 95%, bet 5% respondentu atbildēja, ka viņiem šādu prasmju nav vai arī tās nav pietiekošas (sk. 1. attēlu). Tas liecina, ka, gandrīz visiem jauniešiem ir labas iemaņas darbā ar datoru, tādējādi varētu secināt, ka viņi nav pakļauti digitālās atstumtības riskam, kas, manuprāt, ir vērtējams visai pozitīvi.

1. attēls. Respondentu sadalījums pēc datorlietošanas prasmēm.

Lai noskaidrotu Jelgavas pilsētas jauniešu datorlietošanas pieredzes līmeni, tika uzdots jautājums „Cik sen Jūs lietojat datoru?”(sk. 2. attēlu). Atbildes tika sadalīti sekojošā veidā: vispopulārākā atbilde jauniesu vidū bija – no 5 līdz 10 gadiem, tā ir atbildējuši 65% aptaujāto; 25 % atbildēja, ka viņi lieto datoru jau pietiekoši ilgu laiku – vairak nekā 10 gadus; pārējie respondenti – 10% – no 2 līdz 5 gadiem. Kā mēs varam secināt, vecumposms, kurā meklējami datorlietošanas aizsākumi aptaujātiem jauniešiem ir 8 – 16 g. Šo faktu var novērtēt gan pozitīvi, gan negatīvi, pozitīvs ir tas – ka cilvēku jau agrā vecumā iepazinās ar digitālām tehnoloģijam, kas palīdz viņiem iet līdzi šo tehnoloģiju attīstības tendencēm., savukārt, negatīvais ir tas, ka šajā vecumā notiek ļoti straujš jauniešu socializācijas ceļš un tās varētu provocēt socializācijas problēmu veidošanās.
2. attēls. Datorlietošanas pieredze

Ja aplūko, kur aptaujātie, kas prot lietot datoru, ir apguvuši datorprasmes (sk. 3. attēlu), redzam, ka vispopulārāka datorprasmju apguves vieta ir mājās – pašmācības ceļā (55%), jo gandrīz katrs otrais aptaujātais ir sniedzis šādu atbildi. Nākama populārāka datorprasmju apguves vieta, ko izmantojuši kaut reizi 39% aptaujāto, ir skola, ar ko arī ir izskaidrojams tas, ka vecumposms, kurā meklējami respondentu datorlietošanas aizsākumi ir 8 – 16 g. Tātad var secināt, ka pašmācība ir populārākais datorprasmju apguves veids. No vienas puses, tas liecina par aptaujāto ieinteresētību vai nepieciešamību izmantot datoru, bet, no otras puses tie, kas ir šādi apguvuši datorprasmes, nav tās sistemātiski apguvuši kvalificēta pasniedzēja vadībā, tādēļ ir liela varbūtība, ka apgūtās prasmes un iemaņas ir fragmentāras un nepilnīgas.
3. attēls. Respondentu sadalījums pēc tā, kur apgūtas datorlietošanas prasmes.

Datoru lietošana ir cieši saistīta ar datoru pieejamību. 4. attēlā parādīts, vai respondentiem ir iespējama piekļuve datoram („Vai Jums mājās ir dators?”).
4. attēls. Respondentu pieeja datora un interneta lietošanai.

Dators mājās ir 96% respondentu, savukārt, dators ar interneta pieslēgumu – 85% respondentu. Tātad, ievērojamākai respondentu daļai, dators ir pieiejams mājās, kas, savukārt, ir cieši saistīts ar pavadīšanas laiku pie datora, tādā veida palielinot to.
Lai noskaidrotu respondentu ieinteresību ar datoriem un tās programmām, tika uzdots jautājums: „ Vai Jūs lasat literatūru, kas veltīta datortēmām?”. Atbildes uz šo jautajumu sadalījās sekojošā veidā (sk. 5 attēlu).
5. attēls. Respondentu ieinteresība ar datortēmām.

Kā mēs varam redzēt, lielākā daļa respondentu, t. i. 90% ir ieinteresēti ar datortēmām un laiku palaikam vai arī regulāri lasa šai tēmai veltīto literatūru. Tas nozīme, ka mūsdienu jaunieši cenšās sekmēt līdzi digitālo tehnoloģiju progresām un attīstībai, tādā veidā arī sekmējot savai kompetencei šajā sfērā, kas ir vērtējams diezgan pozitīvi.
Sniegto atbilžu kopsavilkums
Jautājumi

Varianti 1. Vai Jums ir pamatiemaņas darbā ar datoru? 2. Cik sen Jūs lietojat datoru? 3. Kur Jūs pirmo reizi iepazināties ar datoru? 4. Vai Jums mājās ir dators? 5. Vai Jūs lasat literatūru, kas veltīta datortēmām?
1. Jā – 95 % No 2-5 – 10% Mājās – 55% Jā – 96% Lasu regulāri – 50%
2. Nē – 5% No 5-10 – 65% Skolā – 39% Nē – 4% Lasu palaikam – 21%
3. – Vairāk kā 10 – 25% Cits – 6% – Reti lasu – 19%
4. – – – – Nelasu – 10%

Anketa
Jaunieši un datori

Cienījamais aptaujas dalībniek!
.Mēs Jūs ļoti lūdzam atvēlēt nedaudz laika dotajai anketai un atbildēt uz dažiem viegliem jautājumiem, lai palīdzētu mūsu pētījumam. Lūdzam atbildēt godīgi . Anonimitāti un konfidencialitāti mēs garantējam. Vairāki jautājumi prasa konkrētu atbildi, tikai tur, kur ir norādījumi, ir iespējami vairāki atbilžu varianti. Jautājumus, kuri neattiecas uz Jums, varat izlaist.

Pateicamies par sadarbību!

1. Jusu vecums___________
2. Dzimums
a) Vīriešu
b) Sieviešu
3. Jūs esat
a) Skolnieks
b) Students
c) Strādnieks
4. ______________ģimenes statuss
5. Izglītība
a) Nepabeigta vidējā
b) Vidējā
c) Vidējā speciālā
d) Nepabeigta augstākā
e) augstākā
6. Cik sen jūs lietojat datoru
a) mazāk par mēnesi
b) No mēneša l…līdz gadam
c) No viena līdz diviem gadiem
d) No diviem līdz pieciem gadiem
e) No pieciem līdz desmit gadiem
f) Vairāk nekā 10 gadus
7. Kur Jūs pirmo reizi iepazināties ar datoru
a) Skolā
b) universitātē
c) Pie draugiem, radiniekiem, paziņām
d) citi
8. Vai jūs esat mācījies profesionāli strādāt ar datoru
a) jā
b) nē
9. Pirmo reisu Jūs sēdāties pie datora intereses vai nepieciešamības dēļ
a) Intereses dēļ
b) nepiecesamibas dēļ
c) neatceros
10. Cik ilgi dienā Jūs pavadāt laiku pie datora
a) mazāk par stundu
b) no vienas līdz divām stundām
c) no divām līdz piecām stundām
d) no piecām līdz desmit stundām
e) vairāk kā desmit stundas
11. vai jūs spētu darbā iztikt bez datora
a) jā
b) iespējams
c) diez vai
d) nē
e) grūti atbildēt
12. vai Jūs spētu mājās iztikt bez datora
a) Jā

b) Iespējams

c) diez vai

d) nē

e) grūti atbildēt
13. Kur Jūs izmantojat datoru
a) tikai darbā
b) tikai mājās
c) gan darbā, gan mājās
d) citi
14. vai Jūs uzskatāt, ka datora pārvaldīšana ir neatņemama Jūsu (nākotnes /tagadējās) profesijas daļa.
a) jā
b) vairāk jā, nekā nē
c) vairāk nē, nekā jā
d) nē
e) grūti atbildēt
15. vai Jums mājās ir dators
a) jā
b) nē
16. Vai Jums ir pieredze programmu uzrakstīšana?
a) Jā
b) Nē
c) Grūti atbildēt
17. Vai jūs lasāt periodiskos laikrakstus, kuri ir veltīti datortēmām?
a) lasu regulāri
b) lasu pa laikam
c) reti lasu
d) nelasu
18. Vai Jūs lasāt citu literatūru, kas veltīta datortēmām?
o lasu regulāri
o lasu pa laikam
o reti lasu
o nelasu
19. Vai Jums palīdz iegūtā no literatūras informācija pilnveidot savu meistarību?
a) jā
b) nē
c) grūti atbildēt
20. Lielāko laika daļu Jūs izmantojat
a) spēlēm
b) mācībām
c) darbam
21. Vai Jūs spēlējat datorspēles?
a) spēlēju katru dienu
b) spēlēju laiku pa laikam
c) Spēlēju reti
d) nespēlēju
22. Kā Jūsuprāt, datorspēles ietekmē pusaudžu attīstību?
a) nekā
b) pozitīvi
c) vairāk pozitīvi, nekā negatīvi
d) negatīvi, nekā pozitīvi
e) negatīvi
f) grūti atbildēt
23. vai Jūs izmantojat internētu?
a) katru dienu
b) regulāri
c) pa laikam
d) reti
e) nekad
f) nedzirdēju par tādu
24. vai jūs zināt, kas ir „ICQ”
a) jā
b) nē
25. Kā Jūs domājat, vai komunicēšanās caur internetu var aizvietot pilnvērtīgu komunicēšanos ar cilvēkiem?
a) jā
b) Mazliet
c) diez vai
d) nē
26. Vai Jūs kādreiz esat apguvis patstāvīgi datoru nodrošinājumu?
o Jā
o Nē
o neatceros
27. Kā Jūs vērtējat savu datorprasmi
a) teicami
b) labi
c) viduvēji
d) zemāk par vidējo
e) slikti
28. Vai Jūs plānojat tuvākajā laikā veikt sava datora modernizāciju?
a) obligāti
b) jā, ja būs līdzekļi
c) laikam
d) nē
e) nezinu
29. Vai Jūs izjūtat diskomfortu, ja ilgi neesat bijis pie datora?
a) Obligāti
b) Var but
c) ne
d) nekad
30. vai jūs bieži sēžat pie datora arī naktīs?
a) katru nakti
b) vairāk nekā divas reizes nedēļā
c) 1,2 reizes nedelja
d) 2 reizes menesi
e) 2 reizes gada
f) nekad
31. Jūs iegādājaties sava datora nodrošināšanai pirātprogrammas?
a) ja
b) ne
c) gruti atbildet
32. Kādu naudas summu katru gadu Jūs tērējat(ja Jums ir dators) vai esat gatavi tērēt (ja Jums nav datora) datora apkalpošanai un tā modernizācijai?
33. Kāda ir Jūsu draugu un radinieku attieksme pret to, ka Jūs aizraujaties ar datoru?
a) pozitivi
b) vairak pozitivi, neka negativi
c) vairak negative, neka pozitivi
d) negativi
e) vienaldzigi
f) nezinu
34. Jums ir E-mail vai interneta lapaspuse/
a) gan viens, gan otrs
b) tikai E-mail
c) tikai interneta lapaspuse
d) nav ne viena, ne otra
34. Vai Jūs zināt Jūsu datora Video-kartes firmas izgatavotājas nosaukumu?
a) ja
b) ne
c) gruti atbildet
34. Rakstot tekstu datorā, Jūs lietojat
a) tikai divus pirkstus
b) abu roku gandrīz visus pirkstus, neskatoties ekrānā
c) экран abu roku gandrīz visus pirkstus, skatoties ekrānā
d) 10 pirkstu metodi, turklāt skatoties ekrānā
e) 10 pirkstu metodi, turklāt neskatoties ekrānā
f) Grūti atbildēt
28. Vai Jūs pazīstat tādus uzvārdus, kā Kevins Mitņiks un Vladimirs Levins
a) jā, es zinu kas tie ir
b) Jā, es pazīstu, bet tikai vienu uzvārdu
c) Uzvārdi ir pazīstami, bet kas tie ir, es nezinu
d) nekad par tādiem neesmu dzirdējis
29. Vai Jūs esat sastapušies ar datoru vīrusiem?
a) vienmēr
b) reti
c) vienu reizi
d) nekad
e) es tos rakstu

Paldies! Visu labu!