Latīņu izteicieni..

• Homo sum, humani nil a me alienum puto. (Es esmu cilvēks un nekas cilvēcisks man nav svešs.)
• Nil de nihilo fit. (Nekas nerodas no nekā.)
• Fortuna est caeca. (Laime ir akla.)
• Iucundi acti labores. (Darbi, kas padarīti, ir patīkami.)
• Labor omnia vincit improbus. (Neatlaidīgs darbs uzvar visu.)
• Mendacem momorem esse oportet. (Meliem jābūt ar labu atmiņu.)
• Mihi res, non me rebus subiungere conor. (Es cenšos pakļaut lietas sev, nevis pakļauties lietām.)
• Malum nullum est sine aliquo bono. (Nav ļaunuma bez sava labuma.)
• Amicitia nisi inter bonus esse non potest. (Draudzība iespējama tikai starp krietniem cilvēkiem.)
• Per aspera ad astra. (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.)
• Potius sero quam nunquam. (Labāk vēlu nekā nekad.)
• Scientia est potentia. (Zināšanas ir spēks.)
• Seris venit usus ab annis. (Pieredze nāk līdz ar gadiem.)
• Vivere est cogitare. (Dzīvot nozīmē domāt.)
• Quot capita, tot sensus. (Cik galvu, tik prātu.)
• Nihil est annis velocius. (Nekas nav ātrāks par gadiem.)
• Omnia mutantur, nihil interit. (Viss mainās, bet nekas nezūd.)
• Festina lente! (Steidzies lēnām!)
• Verba Volant, scripta manent. (Vārdi aizlido, uzrakstītais paliek.)
• Errare humanum est. (Kļūdīties ir cilvēcīgi.)
• Venia dignus est humānos error. (Cilvēciska kļūdīšanās pelna piedošanu.)
• Non scholae, sed vitae discimus. (Ne skolai, bet dzīvei mācāmies.)
• Vox populi- vox Dei. (Tautas balss- Dieva balss.)
• Usus magister est optimus. (Pieredze ir labākais skolotājs.)
• Amor vincit omnia. (Mīlestība uzvar visu.)
• Dum spiro, spero. (Kamēr elpoju, ceru.)
• Fugit irreparabile tempus. (Aizsteidzas neatgriežamais laiks.)
• Faber est suae quisque fortunae. (Katrs ir pats savas laimes kalējs.)
• Hominis est errare, insipientis preseverare. (Cilvēkam raksturīgi ir kļūdīties, bet muļķim – palikt pie sava.)
• Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui.(Labāk ir gudri klusēt, nekā tukšu runāt.)
• Non est census super censum salutis corporis. (Nav mantas, kas vērtīgāka par miesas veselību.)
• Non progredi est regredi. (Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ.)
• Noscitur ex sociis. (Cilvēku pazīst pēc viņa darbiem.)
• Ne tentes aut perfice. (Vai nu nemaz nesāc, vai arī pabeidz.)
• Omnia rerum principia parva sunt. (Jebkura lieta sākas no niecīgā.)
• Omnia mutantur et nos mutamur in illis. (Viss mainās, un mēs maināmies tam līdz.)
• Pigritia mater vitiorum. (Slinkums ir netikumu māte.)
• Repetitio est mater studiorum. (Atkārtošana ir zināšanu māte.)
• Sine amicitia vitam esse nullam! (Bez draudzības nav nekādas dzīves!)

Scroll to Top