Dramas teksta analīze

Dramaturģijas teksta analīze

Analizējot dramaturģijas tekstu, jāprot:
1. nosaukt un raksturot lugas fragmenta tēmu;
2. raksturot lugas fragmenta konfliktu;
3. raksturot lugas fragmenta uzbūvi (kompozīcija, dialoga veidojums, remarkas);
4. raksturot lugas fragmenta varoņus un viņu savstarpējās attiecības;
5. raksturot lugas fragmenta valodu, tās nozīmi raksturu atklāsmē;
6. raksturot lugas fragmentā paustās problēmas aktualitāti mūsdienās vai kāda cita latviešu dramaturga darbā.

1.Tēma – parādību kopums, kas atveidots literārā darbā. Dažas tēmas ir svarīgas dažādos laikmetos
un kultūrās(cilvēks un viņa liktenis, cilvēks un daba, dzīvība un nāve, mīlestība un naids,
uzticība un nodevība, sapnis un īstenība).

2. Konflikts –pretspēku cīņa. Lugas darbība attīstās ar dialoga palīdzību. Konflikts veidojas:
• starp 2 indivīdiem,
• starp indivīdu un sabiedrību,
• pašā indivīdā, pārvarot iekšējās pretrunas;
Jānosaka, kāds ir konflikta cēlonis, jāanalizē konflikta virzība.
Var runāt par ārējo un iekšējo konfliktu.

3. Lugas uzbūve (kompozīcija, dialogu veidojums, remarkas)ir personāža un tā darbības mērķtiecīgs izkārtojums telpā un laikā.
• Tradicionālie sižeta elementi(ekspozīcija, sarežģījums, darbības attīstība, kulminācija, atrisinājums)ir sastopami gandrīz katrā lugā.
• Raksturi atklājas konfliktā. Dialogu veidojumā izpaužas ne tikai raksturi un to attiecības, bet arī autora vērtējošā attieksme pret tēliem un viņu attiecībām.
• Autors savu attieksmi pauž arī remarkās – piezīmes par tēliem(izskatu, runu)vai darbību(žestiem, mīmiku).Remarkas pieder pie mākslinieciskā teksta.

4.Varoņu raksturs atklājas:
• konfliktā, lugas norises laikā tas var būt nemainīgs vai arī mainīties;
• dialogos un rīcībā jāņem vērā arī autora attieksme pret varoņiem.
Analizējot lugas fragmenta varoņus:
• nosauciet, kuri, jūsuprāt, ir galvenie, kuri – otrā plāna varoņi, kā viņi atklājas konfliktā,
• nosauciet viņu zīmīgākās rakstura īpašības,
• saskatiet kopīgās un atšķirīgās īpašības,
• analizējiet varoņu savstarpējās attiecības.

5. Valodas bagātība izpaužas:
• valodas leksiskajā daudzveidībā – vārdu grupas(sinonīmi, antonīmi, homonīmi),īpatnējie leksikas slāņi (poētismi, sarunvalodas vārdi, žargonismi, vienkāršrunas vārdi, vecvārdi, jaunvārdi);
• tēl.izt.līdzekļi(metafora,epitets,personifikācija,salīdzinājums,paralēlisms,alegorija,simbols,ironija,hiperbola u.c.).
Vērtējot lugas valodu, jāpierāda tās nozīme rakstura atklāsmē. Lugas valoda ietver zemtekstu, kas saistīts ar varoņu raksturu un tēloto situāciju.
Jāmin konkrēti valodas piemēri un jāanalizē to nozīme tekstā.
Jāanalizē sintaktiskās konstrukcijas teikumā(teikumi pēc uzbūves, izteikuma mērķa).
Ko tie liecina par varoni?

6. Problēmas risinājums cita autora darbā – gatavojoties eksāmenam, jāatkārto iepriekš lasītās lugas un jāformulē problēma un tās risinājums.

Scroll to Top