finansu anlize

Finansu analīzē tiek izmantoti dažādi rādītāji:

Finansu analīzes rādītāji

Finansu analīzē tiek izmantoti dažādi rādītāji:

– rādītāji, kuri raksturo uzņēmuma ekonomisko potenciālu;

– rādītāji, kuri raksturo uzņēmuma saimniecisko darbību;

– uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāji;

– uzņēmuma finansiālā stāvokļa un maksātspējas rādītāji;

– uzņēmuma konkurētspējas rādītāji.

Visbiežāk rādītāji tiek iedalīti šādi:

1. Likviditātes

2. Maksātspējas vai saistību

3. Aktivitātes

4. Rentabilitātes

Šajā darbā izmantošu SIA “Tūrisms un informācija” 1999. gada finansu rādītājus.

Uzņēmums nodarbojas ar tūrisma nozares pakalpojumu sniegšanu.

Likviditātes rādītāji un novērtējums

Likviditāte raksturo svarīgu uzņēmuma finansiālā stāvokļa aspektu – uzņēmuma spēju jebkurā laikā atmaksāt savas īstermiņa saistības. Un šī iespēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma maksāšanas līdzekļu potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām.

Informācija par likviditāti ir ļoti svarīga, jo maksātnespējas iestāšanās draud ar uzņēmuma darbības pārtraukšanu.

Likviditātes vērtēšanas gaitā apgrozāmo līdzekļu posteņus iedala grupās: likvīdie aktīvi un mazāk likvīdie aktīvi. Likvīdi – aktīvi, kuri ir naudas formā kā arī tādi, kurus ātrā laikā var pārvērst naudas formā.

Ja uzņēmumam ir vairāk aktīvi, kuri ir naudas izteiksmē un tie palielinās, tad paaugstinās uzņēmuma likviditāte un maksātspēja.

Jo lielāka ir likvīdo aktīvu summa, jo augstāka ir uzņēmuma likviditāte.

Uzņēmuma likviditāti var paaugstināt arī potenciālās saistības.

Kopējās likviditātes koeficients (CR) = Apgrozāmie aktīvi

Istermiņa saistības

Saskaņā ar vispārpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem uzskata, ka šim koeficientam jāatrodas robežās starp 1 un 2 ( dažreiz 3).

Zemāko robežu nosaka tas, ka uzņēmumā apgrozāmo līdzekļu daudzumam ir jābūt vismaz tik lielam, lai segtu īstermiņa saistības.

gada sākumā 4679 = 3,785

1236

gada beigās 4701 = 0,889

5284

Kā redzams, tad gada sākumā ir izteikts apgrozāmo līdzekļu pārsvars pār īstermiņa saistībām. Tas liecina par uzņēmuma kapitāla neracionālu struktūru.

Starpseguma likviditātes koeficients = apgr. aktīvi – (krājumi+nāk. per. izm.)

īstermiņa saistības

Starpseguma likvitātes rādītājs ir likvīdo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām.

Pēc starptautiskajiem standartiem uzskata, ka šim rādītājam jābūt vismaz 1, jo tikai tādā gadījumā uzņēmums spēj reāli segt īstermiņa saistības.

gada sākumā 4679 – (679 + 145) = 3,11

1236

gada beigās 4701 – (836 + 68) = 0,71

5284

Kā redzamsuzņēmumam gada sākumā starpseguma likviditātes rādītājs ir pārāk augsts, bet gada beigās pārlieku zems.

Tas, ka šis rādītājs ir pārlieku augsts varētu nozīmēt to, ka uzņēmumam bankā vai kasē ir uzkrājusies daudz nauda.

Absolūtās likviditātes koeficients = naudas līdzekļi kasē un bankā

īstermiņa saistības

Bieži vien šis ir visdrošākais likviditātes novērtējums, kurš ir pēc naudas līdzekļu lieluma, kurš ir uzņēmuma rīcībā.

Tas tiek aprēķināts kā naudas līdzekļu un īstermiņa saistību dalījums.

gada sākumā 1563 = 1,26

1236

gada beigās 254 = 0,04

5284

No aprēķiniem redzam, ka uzņēmumam likviditātes rādītāji ir ļoti svārstīgi, tie krasi atšķiras no iepriekšējā gada. Respektīvi gada sākuma rādītāji atšķiras no gada beigu rādītājiem. Uzņēmumam ir problemātiski dzēst savas īstermiņa saistības

Liela nozīme uzņēmuma likviditātes analīzē ir tīro apgrozāmo aktīvu noteikšanai.

Tīrie apgrozāmie aktīvi = apgrozāmo aktīvu summa – īstermiņa saistības

Tīrie apgrozāmie aktīvi, kuri ir uzņēmuma rīcībā, pārliecina kreditorus par līdzekļu aizdošanu uzņēmumam.

gada sākumā 4679 – 1236 = 3443

gada beigās 4701 – 5284 = – 583

Šeit varam redzēt, ka gada sākumā uzņēmums varēja nosegt savas īstermiņa saistības, kaut gan tam nav lieli finansu resursi savas darbības paplašināšanai nākotnē. Savukārt gada beigās mēs redzam, ka situācija ir ļoti slikta un uzņēmums nav spējīgs nosegt savus īstermiņa kredītus.

Debitoru iekasēšanas periods = debitori x 365 dienas < 60

gada neto apgrozījums

gada sākumā 2437 x 365 = 46,4

19151

gada beigās 3611 x 365 = 165,6

7956

Efektivitātes rādītāji un to novērtējums

Galvenais uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs ir peļņa. Rādītājus, kurus lieto efektivitātes noteikšanai attiecina pret iegūto peļņu.

Pašu kapitāla rentabilitātes rādītājs (ROE) = neto peļņa

pašu kapitāls

gada sākums 2316 = 0,59

3903

gada beigas -2869 = -2,77

1033

Šī rādītāja pieaugums liecina par pašu kapitāla izmantošanas efektivitātes paaugstināšanos. Tas dod iespēju palielināt izmaksājamās dividende, paredzēt vairāk līdzekļu investīcijām. Šajā konkrētajā gadījumā ir redzams, ka uzņēmumam šis rādītājs ir ļoti zems. Gada beigās uzņēmuma peļņa ir mīnusos un līdz ar to arī uzņēmuma pašu kapitāla rentabilitātes rādītājs ir negatīvs.

Aktīvu rentabilitātes rādītājs (ROA) = neto peļņa

aktīvi

gada sākumā 2316 = 0,359

6439

gada beigās -2869 = -0,454

6317

Šeit redzama atdeve no kopējām investīcijām uzņēmumā.

Šis rādītājs raksturo uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti.

Realizācijas rentabilitātes rādītājs (ROS) = neto peļņa

neto apgrozījums

gada sākumā 2316 = 0,120

19151

gada beigas -2869 = -0,360

7956

Šis rādītājs rāda uzņēmuma finansiālā rezultāta attiecību pret realizācijas apgrozījumu. Jo augstāka ir rentabilitāte, jo efektīvāk strādā uzņēmums. Dotajā gadījumā rādītājs ir negatīvs.

Maksātspējas rādītāji un to novērtējums

Maksātnespējas rādītāji rāda uzņēmuma saistību attiecību salīdzinājumā ar pašu kapitālu, palīdz novērtēt uzņēmuma spēju palielināt saistību summu, novērtēt spēju noteiktā termiņā dzēst savas saistības.

Maksātspējas rādītāju lielums ir sevišķi svarīgs kreditoriem, lai noteiktu uzņēmuma kredītspēju. Ja saistību un tātad arī maksājamo procentu summas ir pārmērīgas, uzņēmumam var draudēt maksātnespēja.

Galvenais rādītājs ir pašu kapitāls. Ja pašu kapitāls ir mazāks par 0, tad tas nozīmē uzņēmuma faktisko maksātnespēju.

Saistību īpatsvars bilancē = saistības

bilances kopsumma

gada sākumā 2536 = 0,39

6439

gada beigās 5284 = 0,84

6317

Pēc aprēķiniem redzam, ka saistību kopsumma sastāda attiecīgi 39% un 84% no bilances kopsummas. Kreditori parasti vēlas, lai šis rādītājs būtu zemāks, jo līdz ar to ir drošākas iespējas netraucēti saņemt aizdotās naudas summas. Augstais šī rādītāja līmenis norāda to, ka par aizņēmumiem ir jāmaksā liela procentu summa, un uzņēmums var zaudēt iespēju vēl saņemt aizņēmumu.

Ja šis rādītāja līmenis ir pārāk augsts, tad uzņēmumam ir jāpazemina saistību summa, vai arī ir nepieciešams papildus saņemt ilgtermiņa aizņēmumu, lai ar tā palīdzību varētu dzēst ilgtermiņa saistības, kurām tuvojas dzēšanas termiņš.

Maksātspējas rādītājs = kreditori > 0,8

aktīvi

gada sākumā 2536 = 0,39

6439

gada beigās 5284 = 0,84

6317

Šajā gadījumā redzams, ka gada sākumā uzņēmums nav maksātspējīgs, bet mazliet labāk ir gada beigās. Uzņēmumam pastāv problēmas ar kredīta saņemšanu.

Saistību attiecība pret pašu kapitālu = saistības

pašu kapitāls

gada sākumā 2536 = 0,65

3903

gada beigās 5284 = 5,11

1033

Šim koeficientam ir noteikta kritiskā robeža. Uzskata, ka ja šis koeficients sasniedz 1, tad uzņēmuma finansiālā stabilitāte ir sasniegusi kritisko punktu. Šis koeficients ir atkarīgs no saimnieciskās darbības rakstura un apgrozāmo līdzekļu aprites ātruma. Kreditori parasti dod priekšroku zemākam šī koeficienta līmenim, jo tas saistīts ar mazāku risku.

Augsts šī koeficienta līmenis rāda, ka liela daļa finansējuma ir saistības. Respektīvi uzņēmums daudz izmanto aizņemtos līdzekļus.

Aktivitātes rādītāji un to novērtējums

Šīs grupas rādītāji rāda, cik intensīvi uzņēmums izmanto savus aktīvus, lai izveidotu un sniegtu pakalpojumus. Šie rādītāji dod iespēju spriest par to, vai ieguldījumi uzņēmuma aktīvos ir par lielu vai par mazu.

Aprēķinu vairākus aktivitātes rādītājus:

Krājumu aprites koeficients = pārdoto pakalpojumu raž. izmaksas

krājumu vidējais atlikums

Vispirms noteikšu krājumu vidējo lielumu gada laikā: 679 + 836 : 2 = 757,5

7229 : 757,5 = 9,5

Redzams, ka krājumos ieguldītie līdzekļi gada laikā apritējuši 9,5 reizes.

Pircēju parādu vidējais dzēšanas ilgums = pircēju parādi

vidēji vienā dienā uz kredīta

pārdoto preču summa

Vidēji 1 dienā uz kredīta pārdots = 7956 = 22,1

360

Pircēju parādu vidējais iekasēšanas ilgums:

2226 = 100,7 dienas

22,1

Ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients = neto apgrozījums

ilgtermiņa ieguldījumi

gada sākumā 19151 = 11,85 reizes

1616

gada beigās 7956 = 4,52 reizes

1760

Šis koeficients raksturo ilgtermiņa ieguldījumu izmantošanas intensitāti. Zems koeficienta līmenis nozīmē to, ka ir pieļauta pārmērīga līdzekļu investīcija ilgtermiņa ieguldījumos, salīdzinājumā ar uzņēmuma sniegto pakalpojumu apjomu.

Visu aktīvu aprites koeficients = neto apgrozījums

aktīvu summa

gada sākumā 19151 = 3,03

6317

gada beigās 7956 = 1,23

6439

Šis koeficients rāda, cik efektīvi tiek izmantoti aktīvi neto apgrozījuma veidošanā. Dotajā gadījumā redzams, ka gada beigās šis koeficients ir visai zems. Iespējams, ka uzņēmumam būtu nepieciešams likvidēt daļu no pamatlīdzekļiem, lai iegūtos līdzekļus varētu ieguldīt likvīdos, vai arī atmaksāt īstermiņa saistības.

Izmantotā literatūra

1. L.Bernardskis, V.Paupa, J.Vaikulis, Finansu pārskatu analīze., LU, 1994.g.

2.Uzņēmējdarbības ekonomika., Phare, 1999.g.

3. M. Rurāne,Uzņēmuma finansu vadība., SIA”TMC” 1997.g.

Uzņēmuma finansu analīze

1

1

Dace Raituma ST4D2