Firma “Džeina” Biznesa plāns

Fir¬ma
“Džeina”

Biz¬ne¬sa plāns

Au¬to¬ri: 11d. kla¬ses skol¬nie¬ki:
Val¬ters Šverns
Di¬dzis Koz¬lov¬skis

Dar¬ba va¬dī¬tā¬ja:
Eko¬no¬mi¬ka sk. In¬ga

2002. gads
Sa¬turs

1) Plā¬na kop¬sa¬vil¬kums
2) Uz¬ņē¬mu¬ma ap¬raksts
3) Uz¬ņē¬mu¬ma va¬dī¬ba
4) Pro¬duk¬ta un pa¬kal¬po¬ju¬ma rak¬stu¬ro¬jums
5) Tir¬gus
6) Kon¬ku¬ren¬ti
7) Uz¬ņē¬mu¬ma ra¬žo¬ša¬nas plāns
8) Stra¬tē¬ģis¬kā plā¬no¬ša¬na
9) Ie¬spē¬ja¬mās pro¬blē¬mas un risks
10) Fi¬nan¬šu plāns

Plā¬na kop¬sa¬vil¬kums

Piedāvātā produkta ar nosaukums ir “Saules baterija – diplomāts” (turpmāk SBD).
Fir¬mas “Džeina” produkts ap¬mie¬ri¬nās to pa¬tē¬rē¬tā¬ju vēl¬mes, ku¬ri in¬te¬re¬sē¬jas par teh¬no¬lo¬ģi¬jām, kaut ko jaun¬u, ne¬bi¬ju¬šu, sti¬lī¬gu un re¬vo¬lu¬ci¬onā¬ru. Šī pre¬ce ap¬mie¬ri¬nās pa¬tē¬rē¬tā¬ju va¬ja¬dzī¬bu pēc elek¬trī¬bas, kad tā nav pie¬eja¬ma, bet ir ne¬pie¬cie¬ša¬ma. Šī prece pilda arī visas portfeļa funkcijas.
SBD elektrību ražo diennakts gaišajā laikā, neatkarīgi no tā, vai saule spīd vai nē, protams, ja ir pārāk apmākusies diena, tad efektivitāte būs ļoti zema, vai nebūs nemaz. SBD ļauj būt cilvēkam neatkarīgam no energonesējiem. Ir izslēgtas situācijas, kad kāds no lietotāja pārnēsājamiem elektroaparātiem paliek bez strāvas. Cilvēks var doties ar SBD jebkurā virzienā un katrreiz, kad uz ilgāku laiku apstājas, novieto SBD bateriju uzlādēšanai izdevīgākajā vietā.
Ja cilvēks mēnesī 4 baterijas izlieto, tad gadā tās jau 48 baterijas. Ja vienas baterijas cena ir 30 sant., tad gadā par baterijām tiek iztērēts 14,40 gadā. Redzams, ka portfelītis atmaksājas 4,5 gados. Atlikušo mūžu tas īpašniekam nes peļņu. Nedrīkst aizmirst, ka tā ir gan bateriju ekonomija, gan klasiska dizaina portfelis.
Pie pareizi izvēlētas reklāmas stratēģijas, uzņēmums var gūt ievērojamu peļņu. Pie labvēlīgiem apstākļiem ražošanas apjomus iespējams arī palielināt, bet tas protams atkarīgs no modes tendencēm, konkurentiem, labvēlīgas valstu situācijas.

Uz¬ņē¬mu¬ma ap¬raksts

Fir¬ma “Džeina” ra¬žo sau¬les ba¬te¬ri¬ju por¬tfe¬ļus, ku¬rus var lie¬tot gan ve¬ci, gan jaun¬i. Pre¬cēm ir no¬iets. Gal¬ve¬nie pir¬cē¬ji vidēja gājuma cilvēki, jaunieši. Pre¬ci va¬rēs ie¬gā¬dā¬ties lielākos elek¬tro¬pre¬ču vei¬ka¬los Lat¬vi¬jā, arī ārzemēs. Pie¬gā¬de nav īpa¬ši dār¬ga. Tik dār¬ga cik mak¬sā vieg¬lās ma¬šī¬nas pār¬vie¬to¬ša¬nās, jo por¬tfe¬ļi nav lie¬li – kā jau pa¬ras¬ti por¬tfe¬ļi. Iz¬ej¬ma¬te¬ri¬āli (de¬ta¬ļas) tiks pa¬sū¬tī¬ti vai¬ru¬mā no ār¬ze¬mēm (aku¬mu¬la¬tor¬ba¬te¬ri¬jas, saules bateriju paneļi) – no Ame¬ri¬kas pa lē¬tu nau¬du – pa tiešo no rūp¬nī¬cām. Portfeļu konstrukciju arī pasūtīs pa lētu naudu, no ārzemēm kā specpasūtījumu. Ra¬žo¬ša¬na no¬tiks Cē¬sīs. Ražošana principā ir ti¬kai pro¬duk¬ta sa¬kom¬plek¬tē¬ša¬na. Vie¬ta, kur ra¬žos ir kā¬da vie¬ta ne¬tā¬lu no pil¬sē¬tas, kas pie¬de¬rēs fir¬mai. Ap¬tu¬ve¬ni 150 kvad¬rāt¬met¬ri ze¬mes. Uz¬ņē¬mu¬mā ir kla¬si¬fi¬cēts dar¬ba spēks. Katrs da¬rīs to, kas vi¬ņam jā¬da¬ra. Uz¬ņē¬mu¬mā ir 4 strād¬nie¬ki. Darbs nav smags. Uz¬ņē¬mu¬mam ir va¬ja¬dzī¬gi tele¬fo¬ni, ka¬na¬li¬zā¬ci¬ja, elek¬trī¬ba, ma¬šī¬na. Kon¬ku¬rē¬jo¬šie uz¬ņē¬mu¬mi tu¬vā¬ka¬jā ap¬kār¬tnē nav un tā¬lā¬kā ap¬kār¬tnē arī nav. No¬dok¬ļi gan slik¬ti ie¬tek¬mēs pro¬duk¬ta ce¬nu un līdz ar to arī fir¬mas dar¬bī¬bu, bet tas at¬ri¬si¬nā¬sies, jo biz¬ness aizies un būs labs no¬iets.

Uz¬ņē¬mu¬ma va¬dī¬ba

Uz¬ņē¬mu¬ma va¬dī¬tājs – Val¬ters Šverns, vi¬ņam pie¬der šī fir¬ma, vi¬ņam ir vi¬dē¬jā iz¬glī¬tī¬ba, dar¬ba pie¬re¬dze maz, bet ra¬dī¬sies jau pēc pār¬is mē¬ne¬šiem. No vi¬ņa ir at¬ka¬rī¬ga fir¬mas dar¬bī¬ba, fir¬mas lik¬te¬nis. Viņš ir fir¬mas gal¬va – no¬pietns, gudrs, no¬svērts, tāl¬re¬dzīgs.
Pā¬rē¬jie va¬dī¬bas dar¬bi¬nie¬ki – Iz¬pil¬ddi¬rek¬tors (Di¬dzis Koz¬lov¬skis). Pa¬ras¬ti at¬bild par do¬ku¬men¬tiem. Pil¬da uz¬ņē¬mu¬ma va¬dī¬tā¬ja fun¬kci¬jas ga¬dī¬ju¬mā, ja fir¬mas va¬dī¬tājs ir iz¬brau¬cis, vai kā ci¬tā¬di ne¬at¬ro¬das fir¬mā.
Pā¬rē¬jie strād¬nie¬ki – 1 šo¬fe¬ris, pā¬rē¬jie strād¬nie¬ki – 3 de¬ta¬ļu komplektētāji.
Uz¬ņē¬mu¬ma īpaš¬nieks ir arī uz¬ņē¬mu¬ma va¬dī¬tājs.
Uz¬ņē¬mums ar ak¬ci¬jām ne¬no¬dar¬bo¬jas, lai ne¬bū¬tu ne¬va¬ja¬dzī¬gi pie¬nā¬ku¬mi, do¬ku¬men¬ti.
Dar¬bi¬nie¬ku skaits ir 6 – uz¬ņē¬mu¬ma va¬dī¬tājs, iz¬pil¬ddi¬rek¬tors, šo¬fe¬ris un ap¬tu¬ve¬ni 3 strād¬nie¬ki, kas strā¬dā uz¬ņē¬mu¬mā kā pas¬tā¬vī¬gi strād¬nie¬ki.
Fir¬mas gal¬va (V.Š.) ir no¬tei¬cējs pār iz¬pil¬ddi¬rek¬to¬ru (D.K.) un pā¬rē¬jiem dar¬bi¬nie¬kiem. Sa¬vu¬kārt iz¬pil¬ddi¬rek¬tors ir no¬tei¬cējs ti¬kai pār ci¬tiem dar¬bi¬nie¬kiem fir¬mā.
Ad¬mi¬nis¬trā¬ci¬ja fun¬kci¬onē kā gal¬ve¬nā, kas vi¬su kon¬tro¬lē – to kon¬tro¬lē Fir¬mas īpaš¬nieks. Par tir¬dznie¬cī¬bu, rek¬lā¬mas struk¬tū¬ru, fi¬nan¬sēm at¬bild arī fir¬mas di¬rek¬tors, ti¬kai ga¬dī¬ju¬mā, ja fir¬mas di¬rek¬tors ne¬at¬ro¬das uz¬ņē¬mu¬mā, tad fir¬mas pie¬nā¬ku¬mus veic iz¬pil¬ddi¬rek¬tors un par to pa¬zi¬ņo di¬rek¬to¬ram.

Pre¬ces

Fir¬mas “Džeina” pre¬ce ap¬mie¬ri¬nās to pa¬tē¬rē¬tā¬ju vēl¬mes, ku¬ri in¬te¬re¬sē¬jas par teh¬no¬lo¬ģi¬jām, kaut ko jaun¬u, ne¬bi¬ju¬šu, sti¬lī¬gu un re¬vo¬lu¬ci¬onā¬ru. Šī pre¬ce ap¬mie¬ri¬nās pa¬tē¬rē¬tā¬ju va¬ja¬dzī¬bu pēc elek¬trī¬bas, kad tā nav pie¬eja¬ma, bet ir ne¬pie¬cie¬ša¬ma. Šī prece pilda arī visas portfeļa funkcijas.
Šī pre¬ce ir vie¬nī¬gā, tā¬da vei¬da Lat¬vi¬jā. Tai nav arī kon¬ku¬ren¬ti.
Pre¬ce ir lie¬to¬ja¬ma zie¬mā, va¬sa¬rā, gan ru¬de¬nī, gan pa¬va¬sa¬rī, kad tik spīd kaut ne¬daudz sau¬le.
Pre¬ces ne¬ga¬tī¬vās īpa¬šī¬bas nav, ja nu vie¬nī¬gi, šis sau¬les ba¬te¬ri¬ju por¬tfe¬lis at¬šķi¬ras no ci¬tiem ar to, ka ir par kā¬du pus ki¬lo¬gra¬mu sma¬gāks.
Pre¬ces kva¬li¬tā¬te ir augst¬a.
Sa¬stāvs: Ko¬fe¬ris (tā bā¬ze). Sau¬les ba¬te¬ri¬ju pa¬ne¬lis (30 X 40 cm2). Sau¬les ba¬te¬ri¬ju pa¬ne¬lis ir augst¬as kva¬li¬tā¬tes un efek¬ti¬vi¬tā¬tes (nor¬mā¬lā ap¬gais¬mo¬ju¬mā lā¬dē¬jot 1h, aku¬mu¬la¬tor¬ba¬te¬ri¬ja dar¬bo¬jas ap¬tu¬ve¬ni 1h). Ir 2 mai¬nā¬mas aku¬mu¬la¬tor¬ba¬te¬ri¬jas – kad 1 tiek lie¬to¬ta, tad ot¬ra lā¬dē¬jas un ot¬rā¬dāk. Ir arī rezerves baterija, kuru lietotājs varēs uzglabāt uzlādētu. Sau¬les ba¬te¬ri¬ju aiz¬sar¬gā iz¬tu¬rīgs or¬ga¬nis¬kais stikls pa¬sar¬gā¬jot sau¬les ba¬te¬ri¬ju gan no trie¬cie¬niem, gan no ūdens.
Di¬zains ir tāds kā pa¬ras¬tam ko¬fe¬rim – ār¬pu¬se no ma¬tē¬ta ma¬te¬ri¬āla (iz¬tu¬rī¬gas plast¬ma¬sas). Vienā pusē ir saules bateriju panelis. Nemaz neizceļas, bet tieši piestāv portfelim.
Preci ražo saliekot vajadzīgās detaļas precīzi kā vajag. Nekā īpaši sarežģīta ražošanas procesā nav.
Ražošanā tiks izmantots roku darbs. Lielas iekārtas un nekāda milzīga tehnika netiks izmantota. Tieši otrādi – mazi darba rīki, kas ir vajadzīgi tikai strādniekiem (3 strādnieki kopā pa dienu saražotu 23 vienības, pa mēnesi – aptuveni 650, pa gadu: 7700).
Materiālus, kā jau minēju ieved no Amerikas. Saules bateriju paneļus pasūtīta vairumā, aptuveni Ls 25 gabalā. Akumulatorbaterijas arī ievad vairumā, aptuveni par Ls 4 gabalā. Portfeļa konstrukcija tiks pasūtīta no ārzemēm, aptuveni Ls 16 gabalā. Dārgākā detaļa, kā redzams, ir saules bateriju panelis, jo tas pieder pie jaunajām tehnoloģijām. Detaļu pasūtīšana notiek ar pirmsapmaksu.
Gadā tiek domāts pārdošanai Latvijā (1500 produktu), bet lielākie ienākumi plānoti ārzemēs (no 6 200 produktu).
Firmai ir vajadzīgas investīcijas (plānots pārsimts tūkstoši Ls). Tās varētu piesaistīt no kādiem dabas draugiem (no “zaļajiem”, kas ir par saules baterijām, kas nepiesārņo vidi).
Kopējā nepieciešamā naudas summa – aptuveni 1,2 miljoni Ls. No bankas varētu aizņemties Ls 400 000 pie % likmes 6%. Tad atdot varētu 3 gada beigās Ls 472 000 un tad firma “Džeina” varētu attīstīties bez problēmām.
Strādnieki ir vajadzīgi kvalificēti. Kopumā, kā jau minēju, 4. Tik daudz strādnieku nav grūti savākt. Darba ilgums 1 strādniekam: 7 stundas. Alga mēnesī vienam strādniekam: 80 Ls.
Gatavo produkciju izplata pa lielākajiem elektropreču veikaliem Latvijā un ārzemēs. Uz tirgus firmas ”Džeina” produkti nepārdodas!
Precei ir 2 gadu garantija. Tas arī piesaistītu pircējus vairāk.
Realizācijas cena ir diezgan liela – aptuveni Ls 65. Produkta pašizmaksa aptuveni Ls 45.

Tirgus

Cilvēki iegādājoties firmas “Džeina” preci zina ko nopērk. Cilvēki zina, ka pērk kvalitāti.
Potenciālie pircēji – vidējā gada gājuma cilvēki gan Latvijā, gan ārzemēs. Var arī lietot jaunieši, tas jau viņiem būtu ideāli, tikai, diemžēl, viņiem tas nav pa kabatai, ja nu vienīgi vecāki nosponsorē.
Pircēji ir caurmērā visu gadu aptuveni 7000.
Sākumā pircēji varbūt nemaz nebūs 100, bet ja kādam parādīsies, tad cilvēki sapratīs, ka firmas “Džeina” produkts ir labs un noderīgs un pircēji būs daudz. Pēc aptuveni 3 gadiem pietiekami daudz – aptuveni 7500 pastāvīgi pircēji kopā. Tad jau varētu ražošanu kontrolēt vieglāk.
Plānots, ka 3 gadu laikā pirkumu biežums sākumā būs mazs, tad palielināsies, tad lēnām, īsu brīdi samazināsies un beigās paliks gandrīz nemainīgs, ko nedaudz mainīs sezonu svārstības, proti, vasarā pircēji būs nedaudz vairāk (Latvijā), bet ārzemēs cauru gadu būs tāds pats pieprasījums, piemēram tur, kur saule spīd cauru gadu.
Plānots, ja cena būtu 70 Ls, tad tāda cena būtu rentabla. Reālā cenā tāda ir aptuveni 65 Ls.
Latvijā cilvēku pirktspēja ir diezgan zema, bet ārzemēs augsta.
Preci plānots piedāvāt arī reklāmās (lielākajos Latvijas, ārzemju laikrakstos) kā jaunu, labu, kvalitatīvu, stilīgu ilg¬gadīgu preci.

Konkurenti

Konkurenti firmai “Džeina” nav, jo neviena cita firma pagaidām tāda vaida produktus neražo – saules bateriju portfeļus. Pat ārzemēs nē.

Uzņēmuma ražošanas plāns

Lai ražotu, ir nepieciešamas tikai detaļas. Tās tik iepirktas, kā jau minēju, jo, lai tās saražotu Latvijā, nepieciešams neiedomājami daudz naudas.
Piegādātājs: kāda no Amerikas firmām.
Samaksas veids piegādātājiem: pirmsapmaksa.
Ražošanas process: katrs no aptuveni 3 strādniekiem komplektē detaļas, vienu produktu viens strādnieks.
Nekādas tehnikas, iekārtas netiks izmantotas. Visu veic ar rokām, vai ar kādiem palīginstrumentiem. Vienīgais, katram darbiniekam ir sava darba vieta.
Pirmajā gadā plānots ievest 6000 detaļu komplektu pārējos gados plānots ievest aptuveni 7700 detaļu komplektu, lai darbs noritētu bez pārtraukuma. Gatavā produkcija glabājas turpat, firmā un tiek pārdošanā aizvesta, kad sakrājies noteikts daudzums gatavās produkcijas (aptuveni 150).
Telpas tiek nopirktas, firmas direktors ir arī firmas īpašnieks.
Kā jau minēju, pieņemti darbā ir aptuveni 4 cilvēki, tiem ir nepieciešamā kvalifikācija, lai veiktu šo darbu.
Ražošanas izmaksas vienam produktam ir Ls 45, bet tirgus cenai aptuveni Ls 65.

Stratēģiskā plānošana

Nākotnes plāni ir pelnīt naudu ar nemainīgiem ienākumiem, lai varētu nodrošināt darbinieku algu, savu algu – lai veidotos peļņa. To var panākt, tā pastāvīgi strādājot un ar laiku atdodot bankai parādu. Pēc pirmā gada ienākumi kopumā būs 390 000 no 6000 pārdotiem produktiem.
Ienākumu pieaugums 2. gadā varētu būt par Ls 110 500 lielāks, jo tiks pārdots par 1700 produktiem vairāk. Turpmākos gadus tāds arī paliks ienākumu daudzums – nedaudz palielināsies, samazināsies bet kopumā aptuveni būs tāds pats – Ls 500 500.
Nākotnes redzējums: pēc pāris gadiem firmai “Džeina” piederēs vadošā pozīcija industrijā.

Iespējamās problēmas, risks

Viena no problēmām ir – muita. Tā ir visai nepatīkama lieta bijusi visos laikos. Nekādas nopietnas problēmas jau maitas dēļ nevar rasties, tikai tas visu nedaudz sarežģī. Bet ko tur darīt, ar to ir jārēķinās.
Vienīgais, pašos pirmajos mēnešos varētu būt grūtības pierādīt, ka firmas “Džeina” preces ir labas, bet, ja cilvēki uzzinās “uz ko tās ir spējīgas”, tad gan bizness plauks un zels.
Principā tehnoloģiju problēmas, valūtas kursa izmaiņas, ekoloģijas izmaiņas, izejmateriālu nepietiekamība, bankas parāds firmas “Džeina” darbību nevar izmainīt.
Nākotnē varētu jau saskarties ar konkurentiem, jo tie pamanīs, ka tāda lieta, iet, ar ko nodarbojas firma “Džeina”. Bet to jau tad jau, ja vajadzēs, varēs atrisināt. Vēl viena problēma nākotnē – daudzi jau iegādājušies firmas “Džeina” produktus un nebūtu vairāk, kas pērk. Bet tas tikai teorētiski. Kā praktiski būs, to jau redzēs, kad tas laiks paies.

Finanšu plāns

Izdevumi Ieņēmumi Peļņa
Gads/Izdevumi, ieņēmumi (Ls) Kredīta
atdošana bankai 4 darbinieku alga
(vienam strādniekam alga– Ls 80) Detaļas
(1 komplekts– Ls 40)
1. gadā 6000, pārējos 7700 detaļu. Nodokļi (muitas, peļņas) Tran¬sporta izdevumi Reklāma Komunālie maksājumi Firmas būvniecība Kredīts ir Ls 400000, investīcijas Ls 500000 Ieņēmumi
1 gadā no 6000, pārējos no 7700 pārdotiem produktiem Kopējā nauda firmai
1 – 320 240 000 14 000 450 30 000 1800 500 000 900 000 400 000 513 430
2 – 320 308 000 15 000 500 25 000 1800 – – 500 500 663 310
3 472 000 320 308 000 15 000 500 25 000 1800 – – 500 500 813 190
4 – 320 308 000 15 000 500 25 000 1800 – – 500 500 341 190
5 320 308 000 15 000 500 15 000 1800 – – 500 500 501 070
6 – 320 308 000 15 000 500 15 000 1800 – – 500 500 660 950
7 – 320 308 000 15 000 500 15 000 1800 – – 500 500 820 950
8 – 320 308 000 15 000 500 15 000 1800 – – 500 500 980 650

Tīrā peļņa vidēji, sākot ar otro gadu, būtu aptuveni Ls 150 000 un pēc kredīta atdošanas Ls 160 000.

Scroll to Top