IEKŠEJAIS AUDITS

Darbs priekšmetā
“IEKŠĒJAIS AUDITS”

Rīga 2006

Satura rādītājs

1.Uzņēmuma apraksts
2. Uzņēmuma struktūra
3. Uzņēmuma Iekšējā Audita nolikums
4. Iekšējā Audita nodaļas vadītāja amata apraksts
5. Sitēmas mērķi, vadības bažas
6. Kopīgais risku novērtējums
7. Personālresursu aprēķini
8. Stratēģiskais plāns
9. Gada plāns
10. Audita lieta
11. Normatīvie dokumenti
12. Iekšējās kontroles novērtējums
13. Ziņojuma projekts
16. Ieteikuma tabula

SIA reklāmas aģentūra “MŪSIŅŠ”
Reģ.Nr. 400054003811
Ganību Dambis 41, Rīga, LV – 1023
Tālrunis: 7411234, fakss 7411233
e-mails: musins@info.lv

SIA REKLĀMAS AĢENTŪRAS “MŪSIŅŠ”
UZŅĒMUMA APRAKSTS

SIA MŪSIŅŠ ir pilna servisa aģentūra, kuras pamatkompetences ir DIZAINS, VIDE un e-REKLĀMA. Mākslinieka domas brīvība ir mūsu darba pamatinstruments.
Mūsu moto: “Trīs idejas – viens risinājums”
SIA MŪSIŅŠ Latvijas reklāmas biznesā strādā no 1995. gada pavasara un patlaban saviem klientiem piedāvā vienotu servisu trijās atšķirīgās mārketinga disciplīnās – reklāma, komunikācijas un aktivitāšu analīze. Mūsu uzņēmumā strādā 75 radoši un erudīti cilvēki.
SIA MŪSIŅŠ piedāvā: konsultācijas un reklāmas aktivitāšu plānošanu, klienta mārketinga aktivitāšu koordināciju, preču/pakalpojumu zīmju (brandname) radīšanu un/vai izvirzīšanu tirgū, kampaņu realizāciju mēdijos, dizaina projektus, drukas darbu kompleksu realizāciju, grafiskā stila izstrādi un realizāciju. Mūsu Izstāžu un Internet nodaļu klātbūtne ļauj vienlaicīgi nodrošināt klientus ar pakalpojumiem dalības organizēšanai un nodrošināšanai komercizstādēs (stendi), semināros un prezentācijās, kā arī mājas lapu un interaktīvu produktu (CD prezentācijas, lietišķās spēles) izstrādi un realizāciju, saglabājot vienotu stilu.
SIA MŪSIŅŠ piedāvā reklāmaktivitāšu koordināciju Latvijā, kā arī visā Baltijas tirgū. Mūsu darba pamatmērķis ir piedāvāt klientam pārdomātus un sabalansētus risinājumus preču/pakalpojumu mārketingā, kuri spētu reāli ietekmēt biznesa procesus un nodrošināt klienta peļņas pieaugumu.
• Konsultācijas – esošo aktivitāšu audits, vajadzību izpēte, potenciālās auditorijas noteikšana, reklāmnesēju raksturojums, ideju virzība.

• Plānošana – mārketinga plānu izstrāde, kampaņu plānošana, piemērotāko reklāmnesēju izvēle, reklāmkoncepcijas izstrāde, budžetu sastādīšana.

• Dizains – klienta reklāmmateriālu idejiska, saturiska un mākslinieciska izstrāde, grafiskā
stila izstrāde, preču/pakalpojumu zīmes, iepakojuma dizains, vizuālās prezentācijas.

• Realizācija – izstrādāto reklāmmateriālu izgatavošana un/vai izvietošana mēdijos, reklāmas kampaņu koordinācija, klienta pasākumu organizēšana.

SIA reklāmas aģentūra “MŪSIŅŠ”
Reģ.Nr. 400054003811
Ganību Dambis 41, Rīga, LV – 1023
Tālrunis: 7411234, fakss 7411233
e-mails: musins@info.lv

IEKŠĒJĀ AUDITA STRUKTŪRA

SIA reklāmas aģentūra “MŪSIŅŠ”
Reģ.Nr. 400054003811
Ganību Dambis 41, Rīga, LV – 1023
Tālrunis: 7411234, fakss 7411233
e-mails: musins@info.lv

SIA reklāmas aģentūras “MŪSIŅŠ”
Iekšējā audita
Nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Iekšējais audits ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību reeklāmas aģentūras “Mūsiņš” (turpmāk – aģentūra) patstāvīga struktūrvienība, kura darbojas, pamatojoties aģentūras Statūtiem un šo Nolikumu.
1.2. Iekšējais audits ir aģentūras iekšējās kontroles sistēmas vienība, kuras galvenais uzdevums ir veikt iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu, lai palīdzētu aģentūras vadībai un tai pakļauto struktūrvienību vadībai efektīvāk pildīt savas funkcijas.
1.3. Iekšējā audita darbības galvenais mērķis ir panākt efektīvu aģentūras darbības risku pārvaldīšanu un to minimizāciju, aktīvu aizsardzību, informācijas patiesīgumu un savlaicīgumu, spēkā esošo likumdošanas aktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvo noteikumu un norādījumu, aģentūras politiku un procedūru ievērošanu aģentūras struktūrvienībās.
1.4. Iekšējais audits ir tiešā aģentūras vadītāja pakļautībā un veic savu darbību saskaņā ar aģentūras vadītāja apstiprināto darbības plānu.
1.5. Iekšējais audits savā darbībā vadās no Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvajiem norādījumiem, aģentūras apstiprinātajām politikām, instrukcijām un citiem struktūrvienību darbību reglamentējošiem norādījumiem.
1.6. Iekšējais audits savā darbā ievēro Latvijas Iekšējā audita standartus.
1.7. Iekšējā audita štatu sarakstu, darbinieku skaitu un amatalgas apstiprina aģentūras vadītājs.

2. Iekšējā audita vadība un struktūra

2.1. Iekšējo auditu vada vadītājs. Vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata aģentūras vadītājs.
Vadītājs veic šādas funkcijas:
2.1.1. plāno, organizē un koordinē Iekšējā audita darbu saskaņā ar šo Nolikumu un atbild par Nolikumā noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
2.1.2. nosaka Iekšējā audita darbinieku pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi;
2.1.3. pārstāv Iekšējo auditu attiecībās ar aģentūras vadību un citām struktūrvienībām un reģionālajām nodaļām;
2.1.4. iesniedz aģentūras vadībai priekšlikumus jautājumos, kas ietilpst Iekšējā audita kompetencē un kuru risināšanai nepieciešams aģentūras vadības lēmums;
2.1.5. nodrošina Iekšējā audita darbību budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

3. Iekšējā audita uzdevumi un funkcijas

3.1. Iekšējā audita uzdevumi:
3.1.1. aģentūras struktūrvienību darbības atbilstības aģentūras politikām, plāniem, procedūrām, Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvo norādījumu, spēkā esošo likumdošanas aktu novērtēšana;
3.1.2. Iekšējās kontroles sistēmas procedūru darbības un to ievērošanas pārbaude;
3.1.3. grāmatvedības sistēmas un ar to saistīto iekšējās kontroles mehānismu pārbaude aģentūras struktūrvienībās;
3.1.4. finansiālās informācijas ticamības un pilnības pārbaude aģentūras struktūrvienībās;
3.1.5. informācijas sistēmu audits un novērtēšana;
3.1.6. aģentūras struktūrvienību darbības efektivitātes un rezultātu novērtēšana.

3.2. Lai nodrošinātu šo uzdevumu izpildi, Iekšējais audits veic sekojošas funkcijas:
3.2.1. Iekšēja audita pienākums pārbaudīt:
• grāmatvedības sistēmu uz atbilstību,
• finansiālās informācijas ticamību un pilnību,
• noteikto limitu un citu normatīvu ievērošanu un atbilstību noteikumiem,
• jebkurus citus aģentūras darbības jautājumus.
3.2.2. Iekšēja audita pienākums novērtēt:
• aģentūras darbības rezultātus un efektivitāti,
• darbības atbilstību politikām, plāniem, procedūrām, likumdošanai un citām regulējošām prasībām,
• informācijas sistēmas darbības drošību.
3.2.3. Iekšējais audits ir atbildīgs par problēmu noteikšanu, aģentūras vadības informēšanu par šīm problēmām, kā arī padomu sniegšanu noteikto problēmu risināšanai.
3.2.4. Iekšējais audits ir atbildīgs par darba oranizēšanu un pārbaužu veikšanu saskaņā ar vispārēji pieņemtajiem vietējiem un starptautiskajiem audita un grāmatvedības standartiem.
3.2.5. Iekšējā audita darbinieku pienākums ir darīt visu iespējamo, lai ar galveno pārbaudes paņēmienu palīdzību noteiktu materiālās kļūdas aģentūras uzskaites sistēmā, vai riskus, kuri veicina materiālo kļūdu parādīšanos, kā arī piedāvāto šo kļūdu, risku un to seku novēršanas ceļus.
3.3. Iekšējā audita uzdevumi aģentūras reģionālajās nodaļās:
3.3.1. ceturkšņa pārbaudes, izskatot to darbības atbilstību aģentūras politikām, plāniem, procedūrām, spēkā esošo likumu un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sniedzot atzinumu par nodaļu finansiālās informācijas ticamību un pilnību;
3.3.2. atkārtotās pārbaudes par atklāto trūkumu novēršanu – ja attiecīgu lēmumu pieņem aģentūras vadītājs;
3.3.3.. izsaka priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai un kontrolē to izpildi;
3.3.4. izskata aģentūras reģionālo nodaļu materiālus par darbinieku ļaunprātīgas vai paviršas rīcības rezultātā pieļautiem zaudējumiem, kontrolē to dzēšanas kārtību;
3.3.5. apkopo pārbaužu materiālus un iesniedz tos aģentūras vadībai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai;
3.2.7. izpilda citus aģentūras vadības uzdevumus.

4. Iekšējā audita tiesības un atbildība

4.1.1.pieprasīt un saņemt no pārbaudāmo struktūrvienību amatpersonām nepieciešamo informāciju, pārskatus, aprēķinus, izziņas un citus dokumentus Iekšējā audita uzdevumu izpildei;
4.1.2. nepieciešamības gadījumos pārbaudēs iesaistīt citus aģentūras struktūrvienību speciālistus, saskaņojot to ar viņu tiešo vadību;
4.1.3. pieprasīt no aģentūras struktūrvienību vadītājiem paskaidrojumus par pārbaudē atklātiem trūkumiem un pārkāpumiem, kā arī pasākumu plānu to novēršanai;
4.1.4. veikt nepieciešamo saraksti ar aģentūras nodaļām, citām iestādēm un organizācijām Iekšējam auditam piešķirto tiesību apjomā;
4.1.5. iesniegt aģentūras vadībai priekšlikumus par aģentūras amatpersonu saukšanu pie atbildības vai atbrīvošanu no ieņemamā amata, ja pārbaudes laikā konstatēti nopietni trūkumi vai pārkāpumi viņu darbā;
4.1.6. saņemt visus Latvijas republikas Ministru kabineta reglamentējošos normatīvos norādījumus, kā arī aģentūras iekšējos norādījumus, aģentūras vadības lēmumus, kas attiecas uz aģentūras darbu un ir nepieciešami Iekšējā audita funkciju īstenošanai;
4.1.7. saņemt Iekšējā audita funkciju veikšanai dienesta telpas, sakaru līdzekļus, autotransportu.

5. Pārbaudes slēdziens

5.1. Pārbaudes rezultātus Iekšējā audita darbinieki apkopo ziņojumā, kurā apraksta veiktās darbības, slēdziena izveidošanas pamatojumu, kā arī izsaka savu viedokli par iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, politiku un procedūru pārkāpumiem, nepietiekami kontrolētiem riskiem.
5.2. Audita slēdzienam jābūt objektīvam, pilnīgam, patiesam, kurš balstās uz konkrētiem faktiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu.
5.3. Viens audita ziņojuma eksemplārs tiek iesniegts pārbaudītās aģentūras struktūrvienības vadībai pret parakstu.

6. Konfidencialitāte

6.1. Iekšējā audita darbiniekiem ir jāievēro informācijas konfidencialitāte. Iekšējā audita darbinieki ir atbildīgi par visas audita procesā iegūtās informācijas slepenību un neizpaušanu trešām personām.
6.2. Jebkuras informācijas izsniegšanu citu personu pieprasījumā ir jāsakaņo ar aģentūras vadītāju.
6.3. Iekšējā audita darbinieka darba attiecību ar aģentūru izbeigšanas gadījumā, darbiniekam jāievēro informācijas slepenības statuss.
6.4. Slepenas informācijas izpaušanas gadījumā, Iekšējā audita darbiniekam saskaņā ar Latvijas Republikas un citu valstu likumdošanu var iestāties kriminālā atbildība.

Laimnesis Mūsiņš
SIA reklāmas aģentūra “MŪSIŅŠ”
komercdirektors

SIA reklāmas aģentūra “MŪSIŅŠ”
Reģ.Nr. 400054003811
Ganību Dambis 41, Rīga, LV – 1023
Tālrunis: 7411234, fakss 7411233
e-mails: musins@info.lv

AMATA APRAKSTS

Amata nosaukums: Iekšējā audita daļas vadītājs
Amata tiešā pakļautība: SIA reklāmas aģentūra “MŪSIŅŠ” komercdirektors
Amata galvenā atbildība : Iekšējā audita daļas darba organizācija, vadība un kontrole

Amata galvenie pienākumi:

1. nodrošināt Iekšējā audita darba atbilstību Iekšējā audita procedūrām, Iekšējā audita Nolikumam,
2. sniegt norādījumus par audita uzsākšanu, mērķiem un izpildes laiku,
3. apstiprināt, ka audita darbs tiek izpildīts atbilstoši plānotajam, ja vien nav notikušas pamatotas un ar aģentūras vadītāju saskaņotas izmaiņas,
4. nodrošināt, ka ikvienā auditā piemēro vienotas audita metodes un paņēmienus,
5. apstiprināt, ka audita atklātie fakti un secinājumi pamatojas uz pierādījumiem, kas detalizēti norādīti darba dokumentācijā,
6. nodrošināt savlaicīgu, precīzu un objektīvu audita ziņojumu sagatavošanu,
7. nodrošināt, lai ikvienā auditā iekšējo auditoru darbs tiktu vadīts katrā tā posmā,
8. atbildēt par auditoru darbu, salīdzināt to ar plāniem, seko jebkurām novirzēm no plānotās audita gaitas un novērtēt to efektivitāti
9. iepazīstinat darbiniekus ar atbilstošām Iekšējā audita procedūrām,
10. parakstīt audita darba dokumentāciju, kā arī norādīt parakstīšanas datumu,
11. pārvērtēt audita uzdevuma prioritātes vai veikt atsevišķu jautājumu detalizētāku izpēti,
12. informēt aģentūras vadītāju, ja izmaiņas būtiski ietekmē iekšējā audita struktūrvienības darbības plānu,
13. veikt Iekšējo auditu aģentūrā.

Iekšējā audita daļas vadītājam ir jābūt :

1. ar augstāko izglītību ekonomikas vai finansu jomā
2. vismaz trīs gadu darba pieredzi audita veikšanā

Jēkabs Durvis _________________ 20.02.2003.
(Iekšējā audita daļas vadītājs) (paraksts)

Sistēmas klasifikators

Šifrs Sistēmas nosaukums Sistēmas mērķi Vadības bažas
1 Organizācijas vadības un pārvaldes sistēma
1A Informācijas plūsmasorganizācija un nodrošināšana ► nodrošināt uzņēmuma efektīvu darbību 1
1B Iekšējo noteikumu standarta izstrāde 1
1C Organizācijas stratēģijas un politikas izstrāde, realizācija un kontrole 2
1D Sabiedrisko attiecību organizācija un kontrole 1
1E Lēmumu pieņemšanas kārtība 2

2 Finansu vadība
2A Budžets tā izstrāde ►nodrošināt efektīvu finansu līdzekļu 2
2B Aktīvu plānošana, uzraudzība pārvaldi 3
2C Finasu darījumu uzskaites sistēma 2
2D Personāla atalgojuma plānošana 1

3 Personāla vadība
3A Personāla resursu plānošanas politika ►nodrošināt efektīvu personāla politiku 1
3B Personāla apmācība, kvalifikācijas celšana 2
3C Personāla atlase, pieņemšana un noformēšana 2
3D darba drošība un aizsardzība 2
3E Ikgadējo atvaļinājuma slimību lapu noformēšana 1

4 Lietvedība
4A Dokumentu apgrozība un kontrole ► nodrošināt efektīvu dokumetu apriti 1
4B Arhīvu vadība uzņēmumā 2
4C Elektronisko dokumentu apgrozība, izstrādāšana 3

5 Padoto uzraudzības sistēma
5A Reģionālo nodaļu darbības plānošana, darbība un atskaites kārtība ► nodrošināt kontroli pār Reģionālām nodaļām 3
5B Zemgales Reģionālā nodaļa 2
5C Vidzemes Reģionālā nodaļa 2
5D Kurzemes Reģionālā nodaļa 2
5E Latgales Reģionālā nodaļa 2
5F Rīgas Reģionālā nodaļa 2

6 Juridisko attiecību sistēma
6A Līgumu noformēšanas un slēgšanas kārtība ► nodrošināt uzņēmuma darbību atbilstoši 3
6B Strīda izskatīšaans kartība Likumdošanas aktiem 3
6C Likumdošanu prasību uzraudzība 3

Gada plāns 2003. gadam
Šifrs Sistēmas nosaukums Audita
apjoms 2003.g. Termiņš Auditors Audita pārbaude
Sākuma datums Beigu datums
1 Organizācijas vadības un pārvaldes sistēma
1A Informācijas plūsmasorganizācija un nodrošināšana M 15
1B Iekšējo noteikumu standarta izstrāde M 15
1C Organizācijas stratēģijas un politikas izstrāde, realizācija un kontrole V 20
1D Sabiedrisko attiecību organizācija un kontrole M 15
1E Lēmumu pieņemšanas kārtība V 20

2 Finansu vadība
2A Budžets tā izstrāde V 20 20 01.08.2003. 28.08.2003.
2B Aktīvu plānošana, uzraudzība L 35
2C Finasu darījumu uzskaites sistēma L 35 35 11.08.2003. 26.09.2003.
2D Personāla atalgojuma plānošana M 15

3 Personāla vadība
3A Personāla resursu plānošanas politika V 20
3B Personāla apmācība, kvalifikācijas celšana V 20 20 29.09.2003. 24.10.2003.
3C Personāla atlase, pieņemšana un noformēšana V 20
3D darba drošība un aizsardzība V 20 20 13.10.2003. 07.11.2003.
3E Ikgadējo atvaļinājuma slimību lapu noformēšana M 15

4 Lietvedība
4A Dokumentu apgrozība un kontrole V 20
4B Arhīvu vadība V 20
4C Elektronisko dokumentu apgrozība, izstrādāšana V 20

5 Padoto uzraudzības sistēma
5A Reģionālo nodaļu darbības plānošana, darbība un atskaites kārtība L 35 35 03.03.2003. 22.04.2003.
5B Zemgales Reģionālā nodaļa V 20 20 23.04.2003. 21.05.2003.
5C Vidzemes Reģionālā nodaļa V 20 20 12.05.2003. 06.06.2003.
5D Kurzemes Reģionālā nodaļa V 20 20 28.05.2003. 26.06.2003.
5E Latgales Reģionālā nodaļa V 20 20 16.06.2003. 15.07.2003.
5F Rīgas Reģionālā nodaļa V 20 20 04.07.2003. 31.07.2003.

6 Juridisko attiecību sistēma
6A Līgumu noformēšanas un slēgšanas kārtība L 35 35 10.11.2003. 30.12.2003.
6B Strīda izskatīšaans kartība V 20 20 22.12.2003. 21.01.2004.
6C Likumdošanu prasību uzraudzība L 35 35 12.01.2004. 27.02.2004.
Kopā: 320

Reģionālo nodaļu darbības plānošana,
darba un uzskaites kārtība

S a g a t a v o š a n ā s p o s m s

1. Reģionālo nodaļu darbības nolikums. Darba plānu izstradāšanas, īstenošanas un atskaišu iesniegšanas kārtība.

2. Dokumentu arhīva veidošanas instrukcija. Lietu nomenklatūras sastādīšanas, lietu noformēšanas, dokumentu glabāšanas un izmantošanas instrukcija.

3. Pārvaldes dokumentu aprites un lietvedības kārtošanas kārtība.

4. Grāmatvedības nolikums.

5. Projektu dokumentēšanas kārtība.

6. Iespieddarbu un citu izdevumu un citu izdevumu uzskaites kārtība.

7. Klientu piesaistīšanas un apkalpošanas politika.

8. Organizatorisko dokumentu izskatīšanas kārtība.

9. Darba kārtības noteikumi.

10. Elektronisko informācijas resursu nolikums.

11. Darba drošības instrukcija.

12. Instrukcija darbam ar elektroierīcēm.

13. Materiālo resursu un tehniskās apkalpošanas nolikums.

14. Komandējumu izdevumu uzskaites procedūra.

Audita uzdevuma darba plāns

AUDITA NOSAUKUMS Reģionālo nodaļu darba plānošana, darbība un atskaitīšanās kārtība
AUDITA NUMURS 5B
KOPĒJAIS DIENU SKAITS Auditam paredzēto dienu skaits: 35 dienas
AUDITA ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANAS PLĀNOTAIS DATUMS 03.03.2003.
AUDITA NOSLĒGUMA ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANAS DATUMS 22.04.2003.
AUDITORS Jēkabs Durvis, Violeta Zilā
Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja paraksts:
SISTĒMAS MĒRĶIS
Nodrošināt kontroli pār reģionālajām nodaļām un to darbību

KONTROLES MĒRĶI:
– Visu iespējamo risku atklāšanās, tehnoloģiju veidošanas un realizācijas procesa efektivitātes novērtēšana;
– Iespējamo zaudējumu mazināšanas un novēršanas sistēmas darbības efektivitātes novērtēšana;
– Izstrādāto politiku, procedūru un citu normatīvo dokumentu atbilstība kontroles vadības mērķiem uzņēmuma normatīvajiem dokumentiem;
– Informācijas apmaiņas sistēmas darbības novērtēšana;
– Procedūru un kārtību, kā arī likumu un citu normatīvo aktu ievērošana struktūrvienību darbā.

PAREDZAMAIS AUDITA DARBA APJOMS

Tiks apskatīts:
– izstrādātās politikas, procedūras, noslēgtie līgumi un citi normatīvie dokumenti ar mērķi – noteikt to atbilstību vadības mērķiem, un uzņēmuma normatīvajiem dokumentiem;
– informācijas apmaiņas sistēma starp darbiniekiem un klientiem, ar mērķi – noskaidrot, vai tiek ievērota infromācijas konfidencialitāte

KOMENTĀRI

Iekšējā audita dienesta vadītāja vēstule

SIA reklāmas aģentūra “Mūsiņš” direktoram
Laimnesim Mūsiņam

Iekšējā audita nodaļas vadītāja
Jēkaba Durvis

Gribu Jūs informēt, ka uzņēmuma reģionālajās nodaļās tiks veiktas iekšējā audita pārbaudes laika posmā no 2003.gada 03.marta līdz 22.aprīlim. Auditu veiks Iekšējā audita dienesta auditors Jēkabs Durvis un Violeta Zilā.
Audita mērķis ir pārbaudīt iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību iekšējo dokumentu prasībām, ar finansiālo darbību saistīto risku klasifikācijas un iespējamo zaudējumu mazināšanas un novēršanas sistēmas darbības efektivitātes novērtēšanas jomā, kā arī izanalizēt darbības pilnveidošanas iespējas.
Audita laikā būs nepieciešams tikties ar Jums, tāpēc lūdzu paziņojot par Jums piemērotāko laiku līdz 2003.gada 14.martam.

Ar cieņu,

Iekšējā audita nodaļas vadītājs
Jēkabs Durvis
Tālr. 7804516

2003.gada 21.februārī

Iekšējās kontroles novērtējums

Sistēma: Padoto uzraudzības sistēma
Apakšsistēma: Reģionālo nodaļu darbības plānošana, darbība un atskaites kārtība
Sistēmas mērķis: Nodrošināt kontroli pār Reģionālām nodaļām

Galvenie riska faktori Nepieciešamā kontrole Nepieciešamās kontroles novērtējums Pārbaudes metodes noteikšana Atsauces Kontroles novērtējums
1. Nav noteikta pienākumu sadale reģionālās nodaļās. Veikt pienākumu sadales plānošanu un to sadali. Laba kontrole Pārbaude par plāna izpildi.
Dokumentu analīze.
Pārrunas. 1.1. Reģionālo nodaļu nolikums.
1.2. Reģionālo nodaļu politika.
1.3. Amata apraksti.
Ir atbildīgais.
2. Nav noteikta nodaļu atskaišu analīzes kārtība. Jānozīmē atbildīgais par atskaišu analīžu veikšanu. Nepilnīga kontrole Darbinieku pārrunas.
Dokumentu analīze. 2.1. Nodaļu nolikumi.
2.2. Dokumentu aprites kārtība.
2.3. Amata apraksti. Nozīmēt 1 atbildīgo par atskaišu analīzes kārtību.

3. Nav efektīva informācijas apmaiņa ar citām struktūrvienībām. Jānodrošina informācijas koordināciju. Nav kontroles Dokumentu analīze.
Pārrunas. 3.1. Reģionālo nodaļu nolikums.
3.2. Komercdirektora vietnieka pienākumu apraksts. Nav atbildīgās personas.

Sagatavoja: ____________________________________

Pārbaudīja: ____________________________________

SIA reklāmas aģentūra “MŪSIŅŠ”
Reģ.Nr. 400054003811
Ganību Dambis 41, Rīga, LV – 1023
Tālrunis: 7411234, fakss 7411233
e-mails: musins@info.lv

Protokols

Rīga, 22.04.2003. Nr.1

Sapulci vada: Laimnesis Mūsiņš, uzņēmuma direktors
Sapulci protokolē: Violeta Zilā, Iekšējā audita daļas vadītāja palīgs
Sapulcē piedalās: Reģionālo nodaļu vadītāji, Personāldaļas vadītāja Daiga Bise, IT
IT uzturēšanas daļas vadītājs Oļegs Halsis
Darba kārtībā:

Uzņēmuma darbības uzlabošanas, pienākumu sadales, sadarbības analīzes un informācijas aprites efektivitātes celšana Reģionālajās nodaļās.
Nolēma:

1. Noteikt atbildīgo personu par pārskatu analīzes veikšanu.
2. Noteikt atbildīgo personu par informācijas aprites efektivitātes celšanas veikšanu.
3. Veikt pienākumu sadales plānošanu nosakot atbildīgās personas.
4. Veikt uzlabojumus uzņēmuma iekšējos amata aprakstos, nosakot un precizējot detalizētu aprakstu

Sapulces vadītājs: Jēkabs Durvis

Sapulces protokoliste: Violeta Zilā

Sapulces dalībnieki: Daiga Bise
Oļegs Halsis
Valērija Auza
Artūrs Silovs
Ilga Pentjuša
Mairis Ziemelis
Igors Teletūbijs
Ilona Beņuša

]

Veikto pārbaužu kopsavilkums

Dokumenta numurs

Audits

Datums

Par

Pārbaudes mērķis

Atsauce uz Iekšējās kontroles novērtējumu

Apraksts

Rezultāti

Secinājumi

Sagatavoja _____________________________________ V.Zilā

Pārbaudīja ______________________________________ J.Durvis