Ģimenes tiesības

Ģimenes un mantojuma tiesības LR

Tests ģimenes tiesībās.

1) Vai varu laulību noslēgt baznīcā, ja nepiederu nevienai no CL uzskaitītajām konfesijām? Speciālā kārtībā.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Otrā apakšnodaļa, Saderināšanās,II. Iesniegums laulības noslēgšana, Izsludināšana– 51. Ja laulājamie pieder pie ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas un vēlas salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, izsludināšanu izdara pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem.

2) Vai var noslēgt laulību nepilngadīga persona, ta tam nepiekrīt vecāki? Ar bāriņtiesas piekrišanu.

CL, Pi

iirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Otrāapakšnodaļa, Laulības noslēgšana unizbeigšanās,I. Šķēršļi laulības noslēgšanai33. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.

3) Laulībā nodzīvojām pus gadu. Vai tiesa izšķirs mūsu laulību, ja abi par to esam vienojušies? Jā.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Otrāapakšnodaļa, Laulības noslēgšana unizbeigšanās,V. Laulības šķiršana-74. Ja la

aaulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, laulību var šķirt tikai tādā gadījumā, ja:
1) laulības turpināšana tam laulātajam, kas pieprasa laulības šķiršanu, ir neiespējama tādu iemeslu dēļ, kuri ir atkarīgi no otra laulātā un kuru dēļ kopdzīve ar viņu būtu ne
eeizturama cietsirdība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu;
2) abi laulātie pieprasa laulības šķiršanu vai viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību;
3) viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana.
Ja tiesa uzskata, ka, pastāvot šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, ir iespējams saglabāt laulību, tā laulāto samierināšanas nolūkā var atlikt lietas izskatīšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

4) Kādi ir termiņi laulības noslēgšanai no pieteikuma iesniegšanas? 1. mēnesis.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Otrā apakšnodaļa, Saderināšanās,II. Iesniegums laulības noslēgšana, Izsludināšana45.Izsludināšana notiek, izliekot uz vienu mēnesi sludinājumu dzimtsarakstu nodaļā, kurā iesniegts iesniegumspar vēlēšanos doties laulībā.
Steidzamos gadījumos, raugoties pēc apstākļiem, dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir tiesība saīsināt izsludināšanas laiku pēc sava ieskata.

5) Noslēgts laulības līgums par visas ma

aantas kopību. Par pārvaldītāju iecelta sieva. Viņa vēlas saņemt bankas kredītu, ieķīlājot nekustamo īpašumu. Vai vajadzīga vīra piekrišana?

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Ceturtā apakšnodaļa, Laulāto mantiskās tiesības, I. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības90. Katram laulātajam visā laulības pastāvēšanas laika ir tiesība pārvaldīt un lietot visu savu mantu — kā pirms laulības piederējušo, tā ari laulības laikā iegūto.
Abu laulāto kopīgo mantu (89. p. 2. d.) laulātie pārvalda un ar to rīkojas kopīgi, bet, abiem laulātajiem vienojoties, to var pārvaldīt arī viens no viņiem. Viena la

aaulātā rīcībai ar šo mantu nepieciešama otra laulātā piekrišana.
Trešo personu interesēs pieņemams, ka rīcībai ar kustamo mantu šāda piekrišana bijusi, izņemot gadījumus, kad trešās personas zināja vai tām vajadzēja zināt, ka piekrišanas nav bijis vai ka manta, ar kuru viens laulātais rīkojies, ir tāda, kas acīmredzami pieder otram laulātajam.

6) Noslēgts laulības līgums, nosakot mantas šķirtību. Sieva paņem no bankas kredītu, ārzemēs to iztērē, atpakaļ neatbrauc. Banka prasa parādu segt vīram. Vai tas viņam jādara? Nē.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Ceturtā apakšnodaļa,III. Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības, 2. Visas laulāto mantas šķirtība– 121. Par saviem parādiem katrs laulātais atbild ar savu mantu.

7) Izrādās, ka laulība noslēgta fiktīvu un finansiālu apsvērumu dēļ. Tiesa atzīst laulību par spēkā neesošu. Vai varu pieprasīt bijušo vīru nodrošināt mani ar dzīvokli, jo man tas nepieciešams? Tikai tajā gadījumā, ja pie sievas palikuši nepilngadīgie bērni.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Otrāapakšnodaļa, Laulības noslēgšana unizbeigšanās,VI. Laulības neesamības un šķiršanas sekas

81. Pienākums nodrošināt iepriekšējo labklājības līmeni vai uzturu bijušajam laulātajam izbeidzas pēc tam, kad pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu pagājis tikpat ilgs laiks, cik attiecīgi ilgusi šķirtā laulība vai kopdzīve laulībā, kas atzīta par neesošu. Gadījumos, kad bijušo laulāto kopīgs bērns šajā laikā nav sasniedzis pilngadību un ir tā bijušā laulātā aizgādībā, kuram ir tiesības prasīt līdzekļus, šis pienākums turpinās, līdz bērns sasniedz pilngadību.
Pienākums nodrošināt iepriekšējo labklājības līmeni vai uzturu bijušajam laulātajam atkrīt, ja:
1) bijušais laulātais devies jaunā laulībā;
2) bijušā laulātā ienākumi nodrošina attiecīgi iepriekšējo labklājības līmeni vai uzturu;
3) bijušais laulātais izvairās iegūt līdzekļus uzturam ar savu darbu;
4) ir citi apstākļi, kas liecina, ka zudusi nepieciešamība saņemt līdzekļus no bijušā laulātā.

8) Gribu uzdāvināt draudzenei vakarkleitu. Vai man vajadzīga vīra piekrišana? Nē.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība,Ceturtā apakšnodaļa, Laulāto mantiskās tiesības, I. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības– 89. Katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat ari to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā (91. p.).
Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.
Ja kādas vienam laulātajam piederošas mantiskas vērtības laulības laikā atvieto ar citām, pēdējās ir šā laulātā manta.

9) Mans nākamais vīrs man uzdāvināja saderināšanās gredzenu. Laulība izjuka, jo viņš iemīlēja citu. Vai gredzenu jāatdod? Nē.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Ceturtā apakšnodaļa, Laulāto mantiskās tiesības, I. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības91. Katra laulātā atsevišķa manta ir:
1) manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības vai ko laulātie līgumā noteikuši par atsevišķu mantu;
2) priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā;
3) manta, ko viens laulātais ieguvis bez atlīdzības laulības laikā;
4) laulātā atsevišķās mantas ienākumi, kas nav nodoti ģimenes un kopīgās mājsaimniecības vajadzībām;
5) manta, ar ko atvietota iepriekšējos (1.—4.) punktos minētā manta.
Tas, ka zināma manta ir atsevišķa, jāpierāda tam laulātajam, kas to apgalvo. Tas, ka nekustamais īpašums ir viena laulātā atsevišķa manta, ierakstāms zemes grāmatās.

10) Dāvināsim meitai mūsu kopdzīves laikā iegādāto mašīnu, kas reģistrēta uz sievas vārda. Vai vajadzīga vīra piekrišana? Nē.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Ceturtā apakšnodaļa, Laulāto mantiskās tiesības, I. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības96. Par saistībām, ko laulātie kopīgi noslēguši ģimenes vai kopīgās mājsaimniecības vajadzībām, viņi atbild ar kopīgo mantu un katrs ar savu atsevišķo mantu, ja kopīgās mantas nepietiek.
Par saistībām, ko viens no laulātajiem noslēdzis ģimenes vai kopīgās mājsaimniecības vajadzībām, šis laulātais atbild ar savu mantu tad, ja laulāto kopīgās mantas nepietiek. Otrs laulātais par šīm saistībām ar savu mantu atbild tikai tad, japēc saistības saņemtais izlietots ģimenes vai kopīgās mājsaimniecības vajadzībām.

11) Automašīna nopirkta laulības laikā par naudu ko ieguvām man (sievai) pirms laulības piederējušo dārza māju pārdodot. Kam piederēs auto? Sievai.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Pirmā nodaļa, Laulība, Ceturtā apakšnodaļa,III. Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības, 3. Laulāto mantas kopība- 124. Ja laulības līgumā noteikta laulāto mantas kopība, viņiem pirms laulības piederējusī, kā arī laulības laikā iegūtā manta, izņemot atsevišķo (125. p.), ir apvienota vienā kopīgā nedalāmā masā, kura laulības laikā nepieder nevienam laulātajam atsevišķā daļā. Laulības līgumā, nosakot laulāto mantas kopību, laulātie vienojas par to, kurš no viņiem būs mantas kopības valdītājs (vīrs, sieva vai abi kopīgi). Ja mantas kopības valdītājs ir viens no laulātajiem, viņš ar 128. pantā paredzētajiem aprobežojumiem bez norēķina lieto un ar to rīkojas savā vārdā un viņam ir pienākums segt ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumus.
Ja laulātajam, kura valdījumā atrodas mantas kopība, slimības vai prombūtnes dēļ nav iespējams noslēgt darījumu, kas attiecasuz kopīgā masā ietilpstošo mantu, vai vest tiesā uz šo mantu attiecošos lietu, otrs laulātais var atvietot viņu, ja vilcināšanās ir bīstama.
Ja laulātais, kura valdījumā atrodas mantas kopība, atzīst, ka otra laulātā noslēgtais darījums kaitē tās mantas interesēm, kas ietilpst mantas kopībā, viņš var viena gada laikā no dienas, kad par to uzzinājis, to apstrīdēt. Šādā gadījumā viņam jāpierāda, ka otram laulātajam nav bijis šā panta otrajā daļā minēto pamatu viņu atvietot.

12) Aizgādnību nodibina pār: Nepilngadīgajiem.

CL, Pirmā daļa,Ģimenes tiesības,Otrā nodaļa, Vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un pienākumi, Trešā apakšnodaļa, Aizgādība, I. Vecāku un bērnu personiskās attiecības– 186. Vecāki kopīgi pārstāv bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās (koppārstāvība). Ja vecāki dzīvo šķirti, koppārstāvība iespējama tikai tad, ja abi vecāki ir vienojušies par kopīgu aizgādību vai ir pieņemams, ka pastāv vecāku kopīga aizgādība (178.1 p.).
Viens no vecākiem vienpersoniski pārstāv bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās, ja:
1) otrs vecāks nav sasniedzis pilngadību, izņemot gadījumu, kad viņš ir stājies laulībā;
2) otrs vecāks ir miris;
3) ar vienošanos vai tiesas spriedumu aizgādības tiesības piešķirtas vienam vecākam, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumu bērnu viņa personiskajās attiecībās pārstāv abi vecāki;
4) par kādu no vecākiem nodibināta aizgādnība sakarā ar viņa atzīšanu par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ vai sakarā ar izlaidīgu vai izšķērdīgu dzīvi, alkohola vai narkotiku pārmērīgu lietošanu.
Katram no vecākiem ir tiesības veikt tiesiskas darbības, kuras ir bērna interesēs, ja pastāv nokavējuma risks. Par veiktajām darbībām viņam ir pienākums nekavējoties paziņot otram vecākam, izņemot gadījumu, kad šīs darbības veicis tas vecāks, kuram ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt bērnu.