Ķīmiskā rūpniecība

Ķīmiskā rūpniecība
Ķīmiskajā rūpniecībā no = izejvielām,=20 kas var būt gan dabas materiāli, gan = ķīmiskajos procesos=20 iegūti savienojumi, tiek iegūti jauni = produkti. Ar nosaukumu=20 ķīmiskā rūpniecība mēs = parasti saprotam naftas un gāzes=20 pārstrādes uzņēmumus, plastmasas = un gumijas izstrādājumu=20 ra=9Eotnes, organisko un neorganisko = izejmateriālu ra=9Eo=9Aanas=20 uzņēmumus, kā arī farmācijas = uzņēmumus.

Ķīmijas = uzņēmumos pla=9Ai tiek lietots=20 skābeklis, slāpeklis, ūdeņradis, = oglekļa dioksīds, kā arī citi=20 gāzveida produkti. =8Aīs gāzes tiek = izmantotas gan kā=20 izejmateriāli ķīmisko produktu = ra=9Eo=9Aanā, gan kā=20 palīgmateriāli, piemēram, = izejmateriālu attīrī=9Aanai no citiem=20 gāzveida produktiem, da=9Eādu procesu = temperatūras=20 kontrolei.

Viens no=20 būtiskākajiem slāpekļa = pielietojumiem ir da=9Eādu sistēmu,=20 piemēram, cauruļvadu un rezervuāru = invertē=9Aana, tādejādi=20 pasargājot tajos atrodo=9Aos produktus no = saskares ar gaisa=20 skābekli un mitrumu. Tādejādi = nodro=9Ainot augstu produktu=20 kvalitāti un samazinot eksploziju un = aizdeg=9Aanās=20 risku.
AGA = pieredze da=9Eādu=20 procesu optimizē=9Aanā dod iespēju = izstrādāt visoptimālāko=20 risinājumu katram konkrētajam klientam, = tādejādi paaugstinot=20 darba efektivitāti un dro=9Aību, kā = arī samazinātot=20 izmaksas.

Divas AGA = izstrādātās tehnoloģijas, CIRRUS=AE=20 VEC (gaisto=9Ao savienojumu emisijas kontrole) un = CUMULUS=AE FTC=20 (=9Aķidrumu temperatūras kontrole), = kurās tiek izmantots=20 =9Aķidrais slāpeklis, ir tie=9As = rezultāts AGA fokusam uz=20 apkārtējās un darba vides = aizsardzību. =8Ao tehnoloģiju=20 izmanto=9Aana ļauj samazināt da=9Eādu = gaisto=9Ao savienojumu=20 nokļū=9Aanu gaisā, kā arī = samazina nepiecie=9Aamību izmantot=20 iekārtas un tehnoloģijas, kurās tiek = izmantoti halogēnus=20 saturo=9Ai ogļūdeņra=9Ei.

Scroll to Top