kriminalmeklesana

Ieskaites jautājumi izvēles kursā
“Ievads kriminālajā meklēšanā”
studiju programmā
Publiskās tiesības

Atklātā operatīvā novērošana tās nepieciešamība izmantošanai kriminālmeklēšanā.
Atklātā novērošana ir operatīvās novērošanas paveids, kurš Latvijā līdz ODL pieņemšanai vispār nav lietots. No slepenās novērošanas tas būtiski atšķiras gan pēc saviem mērķiem, gan metodēm. Kā jau pats nosaukums liecina – atklātā novērošana, policijas darbinieks to veic atklāti, tas nozīmē ka par novērošanu zina un viņu redz novērojamais.
Atklātajā novērošanā novērotāja uzdevums ir fiksēt visas novērojamā darbības un personas ar kurām tas tiekas un kontaktējas, kā arī nepieļaut novērojamas personas noziedzīgu un prettiesisku rīcību vai apdraudējumu Atklāto novērošanu var ielietot pret personu, kura tiek turēta aizdomās par nozieguma izdarīšanu vai arī pret apsūdzēto, ja nevar izvēlēties kādu citu drošības līdzekli. Šīs novērošanas mērķis ir atturēt no darbībām, kas varētu traucēt izmeklēšanu.
Šo operatīvās vērošanas paveidu var pielietot arī ar mērķi garantēt novērojamo personu pret apdraudējumiem sakarā ar viņa liecībām vai citām darbībām kriminālmeklēšanā vai kriminālprocesā. Jāpiebilst, ka šādos gadījumos novērošanu var veikt tikai pēc novērojamās personas lūguma, vai ar personas rakstisku piekrišanu. Atklātajā novērošanā jāpiedalās vismaz diviem darbiniekiem. Bet vajadzības gadījumā novērotāju skaits var būt arī lielāks.

Atsevišķu iedzīvotāju iesaistīšana kriminālmeklēšanā, tās principi.
Gadījumos, kad nav iespējama policijas darbinieku iesaistīšana kriminālmeklēšanas pasākumos, tad var izmantot arī citu personu palīdzību, izvēloties no konkrētajā brīdī un vietā klātesošajiem cilvēkiem. Šādi gadījumi var rasties pēkšņi nepieciešamai sekošanai vai novērošanai, kuras gaitā vajag piesegt novērotāju vai paziņot par situāciju kriminālpolicijai.
Rezultāti no iedzīvotāju iesaistīšanas kriminālmeklēšanā ir atkarīgi no kriminālpolicijas darbinieka prasmes, novērtēt cilvēka godīgumu un lojalitāti. To var izdarīt pēc cilvēka ārienes, apģērba un uzvedības. Visos gadījumos dalībpersonas piedalīšanās kriminālizmeklēšanā ir jāfiksē aktā vai arī palūdzot iesaistīto personu uzrakstīt paskaidrojumu par konkrēti redzēto un dzirdēto.

Atsevišķu kriminālmeklēšanas pasākumu un paņēmienu pielietošana citu dienestu darbā, tās priekšnoteikumi.
Kriminālmeklēšanas pasākumu saturā ietilpst operatīvās darbības pasākumi, kriminālmeklēšanas pasākumi kā arī citi pasākumi.
Operatīvās darbības pasākumi veicami vispārējā veidā – ja to veikšanas paņēmieni, forma un apjoms būtiski neaizskar personu konstitucionālas tiesības (šos pasākumus uzsāk ar priekšnieka vai tiešā vadītāja vai viņa vietnieka piekrišanu).
Un sevišķā veidā veicami operatīvās darbības pasākumi veicami, ja operatīvās darbības pasākumu gaitā tiek būtiski aizskartas personu konstitucionālās tiesības (šos pasākumus uzsāk ar Augstākās tiess priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša piekrišanu). Sevišķā veidā veicamie pasākumi ir:
Operatīva korespondences kontrole;
Operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem;
Operatīvā nepublisku sarunu slepena noklausīšanās;
Operatīva iekļūšana.
Kriminālmeklēšanas pasākumos ietilpst:
Eventuālo liecinieku meklēšana;
Slēpnis;
Noziedznieka iespējamo atrašanās vietu apsekošana;
Kriminogēno objektu apsekošana;
Noziedznieka vajāšana un pārtveršana;
Noziedznieka atrašanās rajona bloķēšana;
Masu mēdiju publikāciju un citas personas operatīvi nozīmīgas informācijas analīze un izpēte.
Operatīvās darbības pasākumi, kuri jāveic sevišķā veidā nekavējoties ( valstij svarīgu interešu apdraudējums, slepkavības vai cits smags noziegums, terora vai diversijas akts, reāli apdraudēta persona, tās dzīvība, veselība, īpašums) var veikt bez tiesneša piekrišanas, taču diennakts laikā par to ir jāziņo prokuroram, savukārt trīs diennakšu laikā jāsaņem tiesneša piekrišana, pretēja gadījumā opertatīvā darbība jāpārtrauc.

Bezvēsts pazudušu personu meklēšanas sākotnējie pasākumi, to nozīme pazušanas versiju izvirzīšanā.
No kriminālmeklēšanas definīcijas izriet, ka līdz ar noziegumu novēršanu un atklāšanu kriminālpolicijas pienākumos ietilpst arī bezvēsts pazudušu personu meklēšana. Šo kriminālpolicijas darbības virzienu sauc par policejisko meklēšanu, kuru īsteno kriminālmeklēšanas procesa attiecīgos posmos. Bezvēsts pazudušo meklēšana uzsāk ierosinot operatīvās uzskaites lietu, pamatojoties uz iedzīvotāju vai organizāciju iesnieguma par bezvēsts pazušanu. Ja sakarā ar personas bezvēsts pazušanu uzsākts kriminālprocess par kādu nozieguma faktu, tad operatīvās uzskaites lietu neierosina, bet meklēšanas pasākumus veic neatklātā nozieguma operatīvās pārbaudes lietā. Bezvēsts pazudušo personu meklēšana iedalās intensīvajā un vispārējā meklēšanā. Meklēšanas lietvedības kārtībā, par katru meklējamo personu ir jāierosina operatīvās uzskaites lieta, kuru ierosina sastādot lēmumu par lietas ierosināšanu un kuru apstiprina operatīvās darbības iestādes vadītājs.

Detektīvā fotografēšana un videoieraksts, pielietošanas taktiskie paņēmieni un risināmie jautājumi.
Detektīvā fotografēšana un videoieraksts ir viens no tradicionālajiem operatīvās tehnikas līdzekļiem. To lieto, lai fiksētu:
· nozieguma sagatavošanu un norisi;
· nozieguma dalībnieku tikšanos vai viņu atrašanos noteiktā vietā, ja tam ir liela nozīme;
· dokumentus un citus lietiskos pierādījumus, ja ir pamats bažām, ka līdz procesuālās izņemšanas iespējai tos var iznīcināt;
· pārbaudāmā personas fotoattēlu vēlākai tās personības noteikšanai, uzrādot atpazīšanai;
· citu kriminālmeklēšanas pasākumu.
Lai nevarētu atšifrēt detektīvfotografēšanā un viedeoierakstā lietotos līdzekļus un taktiskos paņēmienus, bet nodrošinātu tās rezultātu procesuālu pārbaudi un izmantošanu pierādīšanā iegūtie uzņēmumi un negatīvi jāpievieno lietas materiāliem kopā ar ziņojumu, ka tie iegūti kriminālmeklēšanas darbību veikšanas laikā. Jābūt eksperta atzinumam, ka uzņēmumi nav viltoti un tos var atzīt par pierādījumiem. Šī aparatūra mūsdienās ir ļoti kvalitatīva, to var iemontēt zem apģērba izdarot uzņēmumu caur pogu vai siksnas sprādzi, izdarīt kvalitatīvus uzņēmumus pat līdz 1000 metru attālumam, videokameras iemontē diplomātos, somās, zem apģērba utt.

Dienesta meklēšanas suņu pielietošana kriminālmeklēšanā, ar to palīdzību risināmie uzdevumi.
Dienesta suņu izmantošana ir viens no senākajiem kriminālmeklēšanas līdzekļiem. Kriminālmeklēšanā policija izmanto;
· Noziedznieka atrašanā un vajāšanā a viņa pēdām;
· Bēgoša noziedznieka aizturēšanai;
· Noziedznieka atrašanai no personu grupas izmantojot notikuma vietā atstātu priekšmetu;
· Notikuma vietas un tās apkārtnes apsekošanai;
· Grūti apskatāmu vietu un telpu apsekošanai;
· Noziedznieka aizturēšanai slēpni;
Pie dienesta suņu sevišķiem uzdevumiem pieskaitāmi;
Narkotisko vielu atrašana;
Sprāgstvielu atrašana;
Odoroloļģiskā izlase;
Līķu un asins pēdu atrašana;
Ugunsgrēku vietās degšķidrumu palieku atrašana
Sevišķo uzdevumu katram sunim māca tikai vienu.

Dokumentēšanas jēdziens un nozīme noziegumu atklāšanā.
Dokumentēšana ir operatīvās darbības un kriminālmeklēšanas pasākumu pielietojums, lai noskaidrotu ziņas par konkrētu personu noziedzīgām darbībām un nodrošinātu šo zinu fiksāciju kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā krimināllietas izmeklēšanas interesēs.
Parasti ir dokumentējamas ziņas, kuras veido krimināllietā pierādāmos apstākļus- nozieguma notikumu, apsūdzētā vainu nozieguma izdarīšanā, apstākļus, kas ietekmē apsūdzētā atbildības pakāpi un raksturu, ar noziegumu nodarītā kaitējuma apmērus uc.
Dokumentēšanu veido divi elementi:
sākotnējo ziņu ieguve- īstenības noskaidrošana un attiecināmība uz konkrēto lietu;
iegūto ziņu tālākās izmantošanas izmeklēšanā nodrošināšanu.
Piemēram lietā, kas ierosināta sakarā ar aizdomām par personas nodarbošanos ar dzīvokļu apzagšanu, būtu jādokumentē tās izdarīto zādzību fakti, jānoskaidro kādos apstākļos viņš izdarījis zādzības, kas ir cietušie un vai policijā ir iesniegumi par šiem noziegumiem.

Eventuālo liecinieku meklēšanas taktika un tas efektivitātes priekšnoteikumi.
Eventuālo liecinieku meklēšana visbiežāk tiek veikta izdarot dzīvokļu, telpu vai ēku apgaitu. Tā izpaužas tādējādi, ka policijas darbinieks pēc kārtas pastaigājot dzīvokļus, citas telpas un ēkas, kurās varētu atrasties cilvēki, kuri redzējuši vai redzējuši notikumu vai var zināt citu nozīmīgu informāciju, attiecīgā telpā esošos iedzīvotājus iztaujā par viņu interesējošiem faktiem un apstākļiem. Liecinieku meklēšana būtu jāveic vienam darbiniekam. Tā uzsākama no notikuma vietai vistuvākā dzīvokļa vai ēkas un jāveic virzoties pa spirāli tālāk no viena uz otru. Ja policijas darbinieku skaits to pieļauj, informācijas ieguves paātrināšanai var izdarīt arī mērķtiecīgo izlases apgaitu – apmeklējot tos dzīvokļus un ēkas, kuros visticamāk izdosies uzzināt nozīmīgas ziņas. Tomēr nedrīkst aprobežoties tiki ar izlases apgaitu.
Rūpīgi jāuzskaita aptaujātie objekti un aptaujātās personas neatkarīgi no tā vai objektā kāds ir bijis un vai paziņojis nozīmīgu informāciju.
Eventuālie liecinieki ir personas, kuras var liecināt par kriminālprocesā pieradāmajiem apstākļiem un ar tiem saistītajiem faktiem. Tos var meklēt arī izmantojot masu mēdiju starpniecību.

Ierīces novērošanai tumsā, to izmantošanas iespējas kriminālmeklēšanā.
Veicot kriminālmeklēšanas pasākumus naktī ir jālieto īpašas ierīces, kas ļauj novērot objektus tumsā. Visbiežāk lieto tādus, kas dod iespēju tumsā fotografēt un veikt video uzņemšanu. Izmantojot nakts redzes aparātus nepieciešams nodrošināt, lai to nevarētu atklāt objekts pret kuru tos lieto un nemanītu apkārtējie. Izmantojot novērošanas aparatūru nepieciešams ievērot šādus nosacījumus:
Lai labāk veiktu objekta novērošanu naktī ir jāizpēta objektu diennakts gaišajā laikā;
Jāveic darba treniņus, jāapskata kādi objekti traucē un kā ierīce darbojas dotajā apvidū;
Jānodrošina, lai novērošanas faktu nevarētu atklāt novērojamais objekts;
Jāzin ierīču tehniskās īpatnības.

Konspirācijas prasību ievērošana kā viens no pamatprincipiem operatīvajā darbībā, tās izpausmes.
Kā viens no pamatprincipiem operatīvajā darbībā ir konspirācijas prasību ievērošana. Pirmkārt tie ir segdokumenti, kas nodrošina vai atvieglo kāda cita kriminālizmeklēšanas pasākuma vai līdzekļa pielietošanu, lai pastiprināti varētu veicināt informācijas ieguvi. To uzdevums ir noslēpjot piederību kriminālpolicijai, iestādei, firmai, kā arī noslēptu subjekta amatpersonas, objekta vai dalībpersonas patieso identitāti, lai nodrošinātu attiecīgā operatīvā uzdevuma izpildi.
Otrkārt telpu operatīvā izmantošana, izveidojot slēptās novērošanas posteņus, objektu, noziedznieku novērošanai un aizturēšanai. Telpas var izmantot par to vienojoties operatīvās darbības pasākumu dalībniekiem ar organizāciju, uzņēmumu, personu telpu, transportlīdzekļu un citu īpašumu īpašniekiem.
Treškārt tā ir operatīvā garderobe un transports. Garderobē ietilpst apģērbs, kuram ir jābūt saskaņotam, integrētam, pastāvīgi atjaunojamam, kas veicinātu sekmīgu operatīvās darbības pasākuma izpildi. To izmanto gan novērošanai, gan ziņu ievākšanai, ka arī citiem kriminālmeklēšanas pasākumiem. Operatīvajam darbiniekam veicot iepriekšminētos pasākumus jāsaskaņo apģērbs, priekšmeti, aksesuāri un citas lietas ar segdokumenta iegūšanas iespējām. Kā arī jāsaskaņo transports.
Ceturtkārt pildot operatīvā dienesta pienākumus ir tiesības dibināt seguzņēmumus, organizācijas u.c, dokumentus, lai to aizsegā vai ar to palīdzību, atkarībā no uzdevuma rakstura nodrošinātu kriminālmeklēšanas uzdevumu atrisināšanai labvēlīgus apstākļus.