kriminalmeklesana

40. Operatīvās informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem jēdziens un būtība. Informācijas un datu noņemšana vai kopēšana no elektroniskajiem un cita veida informācijas glabātājiem un kanāliem un šīs informācijas tematiskās analīzes veikšana. Par informācijas analīzes tematiem informējams ģenerālprokurors vai viņa pilnvarots prokurors. Izlūkošanas darbība un to veic tikai Satversmes aizsardzības birojs, saņemot informāciju par valstij svarīgu interešu, drošības vai organizēto kriminālgrupu un īpaši narkokriminalitātes apkarošanas jomā.

41. Operatīvās izstrādes jēdziens un nozīme noziedzības apkarošanā. Ja operatīvās darbības subjekta rīcībā ir informācija par konkrētām personām(iegūta ar

r
rī operatīvās pārbaudes rezultātā) un tā dod pietiekamu pamatu turēt šīs personas aizdomās par nn. gatavošanu vai izdarīšanu vai par valstij svarīgu interešu apdraudējumu, vai arī tās tiek meklētas par izdarīto nn, tad pret šīm personām jāuzsāk operatīvā izstrāde. Sākotnējā informācija neapšaubāmi norāda uz izdarītu noziegumu, taču nav zināmas personas,, kuras noziegumu izdarījušas. Sākotnējā inf. Norāda uz kādas personas vai personu grupas gatavotajiem, veicamiem vai jau veiktiem nn. Sākotnējā inf. Liecina par konkrēta noziedznieka slēpšanos no izmeklēšanas, tiesas vai soda iz
z
zciešanas. Sākotnējā inf.norāda uz bezvēsts pazušanu, kam var būt krimināla rakstura, visbiežāk slepkavības, iemesli. OI lietas ierosina, lai atmaskotu personas, par kurām iegūtas ticamas ziņas, ka tās gatavo, izdara vai izdarījušas noziegumus, kā arī bēguļojošu noziedznieku meklēšanai.

42. Operatīvas korespondences kontroles jēdziens, pi
i
ielietošanas kartība. Operatīvā korespondences kontrole — tas ir, drīkst kontrolēt šo personu nosūtāmo un saņemamo pasta, telegrāfa un cita veida korespondenci un tās rīcībā esošās elektrosakaru un cita veida sistēmas šādas korespondences nosūtīšanai un saņemšanai; operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem — tas ir, informācijas noņemšana vai kopēšana no personu īpašumā vai rīcībā esošajām elektroniskajām un cita veida informācijas glabāšanas ierīcēm un informācijas kanāliem; operatīvā sarunu noklausīšanās — tas ir, to sarunu noklausīšanās, kuras notiek starp šīm personām un citām personām (arī pa tālruni, ar elektroniskajiem un cita veida sakaru līdzekļiem). 72 stundu laikā jāpieņem akcepts vai pasākumi jāpārtrauc. Katra pasākuma akceptam jāpieņem īpašs lēmums, jāizpilda attiecīgās instrukcijās paredzētās veidlapas un jādod iespēja tiesnesim iepazīties ar visiem materiāliem, kuri pamato konkrētā pasākuma nepieciešamību. Tiesneša ak
k
kcepts nav vajadzīgs, ja sarunu noklausīšanās notiek pēc kāda tās dalībnieka rakstiska lūguma, kā arī, ja pasākumi tiek veikti pret aizturētām, aizdomās turētām, apsūdzētām, tiesājamām un notiesātām personām operatīvās darbības subjektu vai penitenciāro iestāžu telpās. Publiskās sarunas bez tiesneša akcepta, bet nepubliskās ar tiesneša akceptu.

43. Operatīvās noskaidrošanas jēdziens un nozīme kriminālmeklēšanā. Operatīvo noskaidrošanu veic, izzinot informāciju no personām, ja ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir attiecīgo personu rīcībā, bet tās nevēlas to tieši sniegt. Inf. No personām, kuras negrib to sniegt ti
i
ieši, iegūstama dažādos veidos. Jāievēro likums noteiktā kārtībā.

44. Operatīvās tehnikas jēdziens, pielietošanas tiesiskais pamatojums un noteikumi. Īpaši konstruēti un izgatavoti tehniskie līdzekļi, gan pielāgoti vai pat nemanītā veidā izmantoti kriminālistikās tehnikas un citu zinātnes nozaru vai sadzīves tehnikas līdzekļi, ja tos izmanto kriminālmeklēšanā. ODL. Izmantojot tehniku, jāievēro visi kriminālmeklēšanas principi, bet jo īpaši šādi aspekti: 1)visiem izmantojamiem līdzekļiem jābūt absolūti nekaitīgiem cilvēka dzīvībai un veselībai; 2)nododot operatīvās tehnikas izmantošanas rezultātus procesuālai pārbaudei jānodrošina slepeno līdzekļu konstrukcijas un to izmantošanas taktikas un metožu slepenības saglabāšana.

45. Operatīvās uzskaites jēdziens, tās veidi. Operatīvās darbības iestādes ir tiesīgas vākt, sistematizēt, analizēt, uzglabāt un uzskaitīt oficiālo legālo un slepeno informāciju par personām, faktiem, notikumiem un lietām (pasīvā uzskaites forma), kas nepieciešama un kam ir nozīme operatīvās darbības un kriminālprocesa uzdevumu veikšanai. Iekļaut personas operatīvajā uzskaitē (aktīvā uzskaites forma) ir atļauts tikai tad, ja attiecībā uz tām tiek veikta operatīvā izstrāde. Operatīvajā uzskaitē iekļauto personu tiesības un brīvības var ierobežot tikai Latvijas Kriminālprocesa likumā vai citos likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Pasīvā un aktīvā

Leave a Comment