Noliec Auto

SIA „Noliec Auto”
2006. gads 1. jūnijs
Reģ. Nr. XXXXXXXXX
A/s „Mūsu Banka”, Priekšpilsētas filiāle
SWIFT kods XXXXLVxx
Konts XXXX-XXXXXXX-XXX
• Juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts
Rīga, Dzelzavas 54, dz.21 ; Tālr. 7586511
Fakss 70XXXX
E-pasts ilona2005@inbox.lv
• plānotā uzņēmējdarbības vieta
Rīga, Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums
• Uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas
Ilona Doliete, SIA „Noliec auto” īpašnieks un direktors
Personas kods: 250988-11216
Adrese: Rīga, Nīcgales iela 38-70, LV-1035
Ivo Berze, SIA „Noliec auto” līdzīpašnieks
Personas kods: 120888-44444
Adrese: Rīga, Sesku iela 54-21, LV-1035
Uzņēmuma darbības sfēra: Transporta pakalpojum

Pamatkapitāla lielums: Ls 5000

Vārds, uzvārds Pamatkapitāla lielums
Ls Procentuālais sadalījums %
Ilona Doliete 2500 50
Ivo Berze 2500 50
KOPĀ 5000 100%

Īpašuma uzskaitījums
Iekārtas, tehnika, nekustamais īpašums Daudzums
Vienības, platība
Gruntsgabala nomas tiesības uz 20 gadiem 400 m2

• Jaundibināts uzņēmums

Uzņēmuma apraksts.

SIA „Noliec Auto” dibināta ar mērķi sniegt fiziskām un juridiskām personām maksas autostāvvietas pakalpojumus speciāli tam izveidotā teritorijā, par kuras izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un kura tiks labiekārtota atbilstoši šīs komercdarbības specifikai.
Izvēli par šo komercdarbības veidu noteica attiecīgā gruntsgabala teritoriālais izvietojums, pilsētas attīstības plānā paredzētā mikrorajona infrastruktūras attīstība, kas tuvākajā nākotnē noteiks pieprasījuma pieaugumu pēc šāda veida pakalpojumiem Pagrieziena un Ātrumposma ielu tuvākajā apkārtnē, projekta iesniedzēja finansiālās iespējas un iepriekšējā pieredze ar autotransportu un tā apkopi saistītos uzņēmumos (pēdējos gados, strādājot par SIA „Mašīnīte” servisa vadītāja vietnieku, iegūtas zināšanas par šo komercdarbības veidu, izveidojušies kontakti ar automašīnu īpašniekiem, uzkrāta informāciju par viņu paradumiem un vajadzībām, iegūtas iemaņas uzņēmuma darba vadīšanā, sadarbībā ar valsts institūcijām, darbu plānošanā un darbinieku veikto pienākumu izpildes kontrolē).

Pakalpojums.
SIA “Noliec Auto” pamatdarbība būs maksas autostāvvietas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām 24 stundas diennaktī visās gada dienās, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
SIA „Noliec Auto” sniegtie pakalpojumi nodrošinās klientiem aizsardzību no viņu autotransporta zādzības, aplaupīšanas vai ļaunprātīgas bojāšanas. Autostāvvieta atradīsies ērti un viegli sasniedzamā attālumā no klientu dzīvesvietas un pakalpojums tiks sniegts par iedzīvotāju vidusslānim pieņemamu cenu.

Cenas tiks noteiktas katram pakalpojumu veidam (mēneša abonementa iegāde, automašīnas novietošana uz vienu diennakti u.tml.) atsevišķi. Aprēķinā tiks ņemti vērā konkurentu cenu analīzes rezultāti, piedāvājuma un pieprasījuma analīze, kā arī autostāvvietas ekspluatācijas izmaksas un maksimālā ietilpība.
Ar mērķi piesaistīt vairāk pastāvīgo klientu tiks ieviestas atlaides ½ gada un gada abonentiem, kas ļaus precīzāk prognozēt uzņēmuma ieņēmumus.
Cenu līmenis visiem pakalpojumiem būs zemāks vai vienāds ar tuvāko konkurentu piedāvātajām cenām. Uzņēmuma cenu stratēģija būs cenu konkurence.
Sortimenta dažādošanas iespējas:
1. Piedāvatas iespējas iegādāties mēneša abonementu ar tiesībām novietot/izņemt automašīnu 24 h diennaktī bez novietošanas/izņemšanas skaita ierobežojuma vai arī automašīnas novietošana un vienu diennakti;
2. Piedāvatas pastāvīgajiem klientiem (abonentiem) dažādus maksājuma termiņus – iespēju norēķināties 2 reizes mēnesī;
3. Diferencēt cenas atkarībā no klienta automašīnas novietošanas vietas autostāvvietā (augstāku maksu ieturot par sargam tuvāk novietotajām automašīnām).

Papildu serviss

Klientu ērtībām būs pieejami tādi autopiederumi kā troses automašīnu vilkšanai, cimdi sīku remontu veikšanai, vadi automašīnu akumulatoru savienošanai, piederumi sniega tīrīšanai no automašīnas ziemas periodā un dažādi instrumenti sīkam automašīnu remontam, par ko papildus maksa netiks ieturēta.

Pieprasījuma prognozes.

Tiešā autostāvvietas tuvumā atrodas 16 daudzdzīvokļu mājas, kopskaitā 480 dzīvokļi un 4 biroji ar aptuveni 50 strādājošajiem. Pieņemot, ka puse no birojos strādājošajiem un katra otrā no šīm ģimenēm lieto dienesta vai personīgo automašīnu, veidojas pieprasījums pēc novietošanas iespējām 265 automašīnām. Tuvākajā apkārtnē pašreiz darbojas 2 autostāvvietas ar kopējo vietu skaitu 100, kas šajā brīdī nespēj apmierināt pieprasījumu pēc šī pakalpojuma.
Uzņēmuma sniegto pakalpojumu pieprasījuma palielināšanos un uzņēmuma vērtības pieaugumu var veicināt šādas prognozes: 1) iedzīvotāju ienākuma līmeņa palielināšanās tuvākajos gados izraisīs vieglo automašīnu skaita palielinājumu uzņēmuma tuvākajā apkārtnē; 2) jaunu daudzdzīvokļu namu un/vai uzņēmumu biroju, ražošanas telpu, viesnīcu vai atpūtas un tirdzniecības centru izveidošana līdzās; 3) šāda veida komercdarbībai izmantojamo gruntsgabalu nomas cenu ikgadējā palielināšanās – tas kavēs jaunu konkurentu ienākšanu tirgū.
SIA „Noliec Auto” potenciālie klienti ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kuriem pieder salīdzinoši jaunas personīgās automašīnas (ražotas pēdējos 3-7 gados) vai arī dienesta automašīnas.
80% SIA „Noliec Auto” klientu būs iedzīvotāji, kas vēlēsies automašīnas novietot pastāvīgi un iegādāsies mēneša abonementus. No šiem klientiem 15% autostāvvietā novietos dienesta automašīnas un par saņemto pakalpojumu norēķināsies juridiskas personas.
20% klientu būs apkārtējo namu iedzīvotāju viesi, kas automašīnas novietos, maksājot par 1-3 diennaktīm.

Galvenokārt mēs pārdosim :

Mērķa grupas Klienti Procentuālais sadalījums
Privātais sektors privāto automašīnu stāvvietas 80%
Valsts sektors dienesta automašīnu stāvvietas 10%
Komersanti (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, ražotāji u.c.) dienesta automašīnu stāvvietas 10%
KOPĀ: 100%

Pastāvīgais klients gadā samaksās maksimāli: 25 * 12 = Ls 625 (ja netiek piemērotas pusgada vai gada abonementa atlaides). Kopējie ieņēmumi (ieskaitot arī diennakts abonentus) plānoti – Ls 21 908
Noteicošie faktori par labu apsargātas autostāvvietas izmantošanai ir:
1) ievērojamais autotransporta līdzekļu zādzību, ļaunprātīgi izdarītu bojājumu un aplaupīšanu skaits Rīgā;
2) apdrošināšanas kompāniju prasība, lai transporta līdzekļi, kuriem tiek noformēta KASKO apdrošināšana, diennakts tumšajā daļā atrastos apsargātā vai nožogotā teritorijā.
SIA „Best Place” konkurētspēju ietekmēs cena par piedāvātajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kultūra, iespējamais papildu serviss.
Nodrošināšana.
Autostāvvietas sarga pienākumos ietilps klientu vēlmju uzklausīšana un iegūtās informācijas tālāka nodošana uzņēmuma vadībai, kas nepieciešamības gadījumā lems par servisa paplašināšanu. Uzņēmuma vadība veiks regulāru kontroli, lai pārliecinātos par klientu laipnu apkalpošanu.

Par autostāvvietas darbības efektivitāti un klientu apmierinātību raksturojošiem lielumiem izvēlēti:
1) autostāvvietas noslodze;
2) abonentu skaits
3) ikmēneša apgrozījums.
Regulāri tiks veikts šo rādītāju salīdzinājums ar konkurentu rādītājiem.
Uzņēmuma vadība autostāvvietas darbības laikā rūpīgi analizēs uzņēmējdarbības iegūtos rezultātus un adekvāti rīkosies, lai nodrošinātu racionālu autostāvvietas izmantošanu ar nolūku maksimāli apmierināt auto novietotāju vajadzības.
Veicot tirgus pētījumus, noskaidrots, ka vidējais autostāvvietu noslogojums vasarā ir 65%, ziemā – 80%. Paredzot pastāvīgo klientu skaitu – vidēji 60 abonentus, diennakts abonenti plānoti vidēji: vasarā – 150, ziemā 600.
Konkurenti.
Galvenie faktori, kuri rada konkurenci šāda profila komercdarbībā, ir cena par maksas autostāvvietas izmantošanu, attālums no automašīnas novietotāja uzturēšanās vietas, kad automašīna ir autostāvvietā, un pašas autostāvvietas. Autostāvvietas ierīkošanai paredzētājā mikrorajonā pašreizējais konkurences līmenis nav augsts.
SIA „Stāv” – neliels vietu skaits (25) un maza teritorija, nevar piedāvāt papildu servisu, orientējas tikai uz pastāvīgiem klientiem, cenas zemākas (LVL 20 mēnesī).
SIA „Mari & Co” – vietu skaits līdzīgs (75), taču cenas ir augstākas (LVL 30 mēnesī), netiek organizēts papildu serviss.
Atšķirība no konkurentiem:
Visu diennakti apgaismota autostāvvieta ar papildu servisu, kas netiek piedāvāts tuvākajos konkurējošos uzņēmumos.

Reklāma.
Uzsākot autostāvvietas būvniecības darbus, pie tās tiks izvietots reklāmas plakāts ar kontakttālruni, pa kuru varēs pieteikties potenciālie abonenti. Īsi pirms autostāvvietas atklāšanas tiks ievietotas reklāmas lapiņas apkārtējo namu iedzīvotāju un biroju pastkastītēs. Paredzamās izmaksas: Ls 100. Pēc darbības uzsākšanas liela uzmanība tiks pievērsta klientu servisam, lai noturētu esošos klientus un viņu pozitīvās atsauksmes tiktu nodotas tālāk.
• Ērtums (izdevīga piebraukšana), diennakts apgaismojums, standartiem atbilstoša drošības sistēma.
• Vasarā – 60 pastāvīgie klienti un 150 diennakts abonenti, ziemā – 60 pastāvīgie un 600 diennakts abonenti.
• Iespējamas apjoma atlaides – pusgada un gada abonentiem.
Projekta realizācija
• esošie: vieta – gruntsgabals (300 m2 platība, nomas tiesības uz 20 gadiem), darbinieki – direktors (viens no uzņēmuma līdzīpašniekiem –Ilona Doliete), atļauja autostāvvietas celtniecības uzsākšanai, infrastruktūras izveidei (elektrība, ūdensvads, kanalizācija utt.);
• nepieciešamie – infrastruktūra (komunikāciju sistēmas, sargu būdas nožogojums utt.), 5 darbinieki (4 sargi, grāmatvedis).
Celtniecības darbus paredzēts veikt 1 mēneša laikā. Aizdevuma atmaksa plānota 5 gados.
Autostāvvietas būvdarbi tiks veikti šādā kārtībā: 1)esošās grunts izvešana; 2)ūdens noteksistēmas, notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas, elektrības pieslēguma ierīkošana; 3)sargu būdas celtniecība; 4)šķembu atvešana un planēšana; 5)sētas stabu ievietošana; 6)asfalta seguma ieklāšana; 7)sētas drāšu žoga, drošības sistēmu un gaismas ķermeņu uzstādīšana; 8)“zaļās” zonas ierīkošana 9)pabeigtā objekta nodošana ekspluatācijā. Vienu mēnesi pirms plānoto būvdarbu pabeigšanas tiks uzsākta darbinieku atlase un pieņemšana un potenciālo klientu reģistrēšana.

Projekta realizācijai nepieciešamas investīcijas Ls 11 000 apmērā, kas sevī ietver: projektēšanas darbu izmaksas – Ls 1 000, celtniecības darbus – Ls 9 900 un reklāmas izdevumus – Ls 100.
Projekta īstenošanai nepieciešams aizdevums Ls 7000 apmērā, jo uzņēmuma līdzīpašnieki iegulda Ls 4000 no personīgajiem līdzekļiem (katrs 50%).
Organizācijas struktūra un personāls.
Uzņēmuma darbības saskaņošanu ar pašvaldības institūcijām, darbu organizēšanu, darbinieku pieņemšanu un darbu izpildes kontroli veiks SIA „Noliec Auto” direktors. Par uzņēmuma grāmatvedi tiks pieņemta Līne Cipariņa, kurai ir atbilstoša izglītība ieņemamajam amatam un kura jau vairākus gadus strādā par grāmatvedi vairākos līdzīga profila uzņēmumos. Tiks izsludināta vakance uz 5 sargu darba vietām, un tiks veikta darbinieku atlase, izvērtējot atbilstību piedāvātajam amatam, darba pieredzi un veicot pārrunas. Direktoram un grāmatvedei tiks noteikta pastāvīga darba alga, sargiem samaksa atkarīga no nostrādāto stundu skaita mēnesī. Prēmijas darbiniekiem tiks noteiktas atkarībā no uzņēmuma realizācijas ieņēmumiem.
Pirmajā uzņēmuma darbības mēnesī plānots pabeigt celtniecības darbus, tādēļ pirmie ieņēmumi plānoti no otrā mēneša otrās puses (pieņemot, ka pakalpojumu faktiska sniegšana nesāksies līdz ar otrā mēneša pirmo dienu). Savukārt ieņēmumi pārējā gada laikā balstīti uz tirgus pētījumu par autostāvvietu vidējo noslogojumu atkarībā no sezonas (vasarā 65%, ziemā 80%) un pieņemot, ka ir pastāvīgie klienti – 60 abonenti.
Personāla darba algas (ieskaitot soc.nod.) balstītas uz noteiktām pastāvīgām algām un prēmijām – procentiem no plānotajiem ieņēmumumiem.
Kredīta atmaksas uzsākšana tiek plānota tūlīt pēc celtniecības darbu pabeigšanas līdz ar pirmajiem ieņēmumiem. Kredīta atmaksas termiņš – 5 gadi.