organizācijas kultūra

Pēc veiksmīgas stratēģijas izstrādes kā nākamais solis jāizvēlas veiksmīga organizācijas kultūras izstrāde. Kā tas ir jau zināms katrā organizācijā ir sava veida kultūras līmenis.
Kā pats galvenais komponents , kuram ir jāpievērš lielāku uzmanību ir klimats pašā organizācijā.
Par ko mūsdienās vadītāji dažkārt aizmirst!

Organizāciju kultūras līmeņi

E.Šeins iedala organizāciju kultūru 3 līmeņos.
Pirmais līmenis – organizāciju kultūras pamatlīmenis, ir cilvēku pamatpieņēmumi par apkārtējo vidi un attieksmi pret to. Šie priekšstati atrodas cilvēka psihes neapzinātajā sfērā un par tiem var spriest tikai hipotētiskās veidā, pateicoties to netiešajām izpausmēm pārējos līmeņos.
Otrais – organizācijas vērtību un sociālo normu sistēma.
Trešais – organizāciju kultūras ārējās izpausmes: redzamā cilvēku darbība, cilvēku izskats, organizāciju interjers un dizains. Tā ir organizāciju kultūras redzamā daļa, tomēr tās jēga un nozīme var palikt nesaprasta, ja nav zināmi pamatpieņēmumi, uz kuriem balstās organizāciju kultūra kopumā (skat. 1zīm).