par attela formatiem

Ir daudz dazadi grafiskie formati, kas domati dazadam lietam, tacu fotografija parasti izmanto dazus – universalakos, kas attiecigi ari ir popularakie. Tos tad ari apskatisim.

TIFF (Tagged Image File Format)
TIFF formatu pamata izmanto failu apmaina starp dazadam grafiskajam programmam un dazadam operetajsistemam (OS). Tas ir loti universals, ko saprot praktiski jebkura grafiska programma, sakot no pasas vienkarsakas fotografiju apskates programmas, beidzot ar maketesanas programmam jebkura OS.

So formatu atbalsta ari visi skeneri. TIFF formats uztur CMYK, RGB, Indexed Colour, LAB un Grayscale ar alpha kanalu un Bitmap bez alpha kanala tonalitates rezimus. Formats uztur ari neierobezotu slanu (layers) skaitu, ka ari anotacijas, slana caurspidigumu, redigejamu tekstu, tacu sis papildiespejas iespejams saglabat un velak rediget tikai ar Photoshop 6. versiju. Citas grafiskas programmas, ari vecakas Photoshop versijas so slanaino TIFF formatu redz ka vienkarsu bildi.

TIFF formatu var saglabat gan nesaspiestu, gan ari izmantot kompresiju. Pamata TIFF kompresija izmanto LZW algoritmu, bet Photoshop 6 atlauj saglabat failu ari JPEG un ZIP kompresija, tacu atkal – so failu vares nolasit tikai ar Photoshop 6. Nesaspiests formats saglaba pilnigi visas savas kvalitates ipasibas jebkura ta saglabasanas – atversanas reize, tapec to izmanto praktiski visas nozares, kur nepieciesams augstas kvalitates attels.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Gluzi ka TIFF formats, ari JPEG formats ir loti universals, pat vairak – to var izmantot ari Interneta. JPEG formatu uztur visas OS, ka ari visi grafiskie redaktori un apskates programmas, ieskaitot Interneta brauzerus. Neliela faila izmera un universaluma del sis formats ir visiecienitakais. JPEG formats uztur CMYK, RGB, Indexed Colour, LAB un Grayscale tonalitates, tacu neuztur alpha kanalu un slanus. Saglabajot failu saja formata, 12 lielumos iespejams izveleties kompresijas pakapi. Jo mazaks skaitlis, jo lielaka kompresijas pakape, mazaks faila izmers un zemaka ta kvalitate. Tadel saglabajot failu, janem vera ta turpmaka izmantosana un jasabalanse faila lielums ar ta kvalitati.

PSD (Photoshop Format)
PSD formats ir Photoshop dzimtais formats, tadel tas ari uztur pilnigi visas Photoshop failu apstrades iespejas, kuras nekompreseta veida var saglabat un atkal rediget pilnigi bez kvalitates zudumiem. Tacu, atkariba no ta, kada Photoshop versija izmantota efektu iegusanai, vecaka programmas versija sie efekti nebus redigejami. PSD formats atbalsta visas iespejamas Photoshop tonalitates, ari Duotone, Tritone un Quadtone tonalitates, vadlinijas, slanus un to efektus, redigejamu tekstu, ICC profilus. PSD formatu iespejams atvert ari citos grafiskajos redaktoros, tacu PSD formata iespejas izpauzas tikai Photoshop programma.

BMP (Windows Bitmap)
BMP ir failu apmainas formats starp Windows un OS/2 operetajsistemam. Citas OS so formatu var ari neatpazit. Uztur RGB, Indexed Colour, Grayscale un Bitmap tonalitates. Formats ir bez ipasam iespejam. Saglabajot attelu saja formata, vienigais ko var izveleties ir krasu dzilumu (1, 4, 8 vai 24 biti pikseli) un OS izveli (Windows vai OS/2). 4 un 8 bit atteliem var izmantot ari RLE kompresiju.

PICT (MacOS Picture)
PICT formatu plasi izmanto Macintosh OS un failu apmaina starp dazadam maketesanas programmam. Formats uztur RGB tonalitati ar vienu alpha kanalu, Indexed Colour, Grayscale un Bitmap bez alpha kanala. PICT formats ir loti efektivs, kompresejot failus ar lieliem vientona laukumiem, tacu tas var but dramatiski alpha kanalam, kas satur lielus baltas un melnas krasas laukumus. Saglabajot attelu PICT formata, iespejams izveleties 16 vai 32 bitu krasu dzilumu, savukart Grayscale bildem – 2, 4 vai 8 bitu. MacOS ar uzinstaletu QuickTime attelus var saglabat ari JPEG kompresija.

Photoshop EPS (Encapsulated PostScript)
EPS formats ir PostScript valodas faila formats, kas sevi ietver gan vektorgrafikas, gan rastra grafikas komponentus un ko atbalsta jebkurs vektorgrafikas vai rastra grafikas redaktors, ka ari maketesanas programmas. Ja EPS formatu atver Photoshop, tad jaizvelas pareizais bildes izmers, jo Photoshop vektorgrafiku rasterize. EPS formats uztur CMYK, RGB, Indexed Colour, LAB, Duotone, Grayscale un Bitmap, tacu neuztur alpha kanalus. Formats uztur ari clipping paths. DSC (Desktop Color Separations) formats, kas ir standarta EPS formata versija, lauj saglabat CMYK attelu krasu dalijumus, kas nepieciesami poligrafija. Lai izdrukatu EPS failu, nepieciesams PostScript printeris.

GIF (Graphics Interchange Format)
GIF formata saglabatos attelus pamata izmanto Interneta vajadzibam. Formats uztur attela caurspidigumu, tacu neuztur alpha kanalus. GIF formats uztur vienigi Indexed Colours tonalitati. Atskiriba no citiem failu formatiem, GIF formata iespejams veidot animetas bildites, izmantojot filmstrip metodi, ko pamata izmanto videofailos.

PNG (Portable Network Graphics)
PNG formats attistits ka brivi pieejama alternativa GIF formatam izmantosanai Interneta. Tacu janem vera, ka vecakas paaudzes Interneta parlukprogrammas so formatu “neredz”. Atskiriba no GIF, PNG formats uztur 24 bitu krasas, ka ari attela caurspidigumu, turklat bez robotas robezas starp attelu un caurspidigajam vietam. Formats uztur RGB, Indexed Colours, Bitmap tonalitates bez alpha kanaliem. caurspidigumu PNG formats saglaba tikai RGB un Grayscale tonalitates.

RAW (Photoshop RAW)
RAW formatu pamata izmanto digitalaja fotografija tiesa datu saglabasana uz CCD matricas, jo tas aiznem mazak vietas neka standarta grafiskie formati un to var atrak saglabat. Formats ir universals to parnesot starp dazadam datoru platformam un programmam. Tas uztur CMYK, RGB, Grayscale ar alpha kanaliem un Multichanel un LAB bez alpha kanaliem. RAW formats sastav tikai no krasu informacijas un bildes apraksta datu plusmas, tacu nesatur pasu bildi. Faila formata galvinas (header) lielums ir 0. Apraksts var saturet jebkuru no citiem formatiem.

Ar specialas programmaturas palidzibu, kas no apraksta informacijas genere attelu un faila galvinas informaciju, RAW formatu ieimporte grafiskaja redaktora jau ka apraksta definetu attelu. Katrs RAW pikselis sastav no binara formata, kur 0 attelo melnu krasu un 255 – baltu.

PCD (Kodak PhotoCD)
PCD formats ir ipass Kodak firmas produkts, ar kura palidzibu fotografijas tiek kodeta veida saglabatas uz kompaktdiska dazadas izskirsanas spejas. Formats nav atverams un redigejams citos grafiskajos redaktoros ka vien speciala Kodak PhotoCD programmatura. Faktiska bilde tiek saglabata Kodak Image Pac formata pec ipasas Kodak Photo YCC kodesanas shemas.

Scroll to Top