Pārvedu vekseļi

Augstskola SIA “”Turības” Mācību Centrs”

Vadības katedra

Patstāvīgais studiju darbs

Pārvedu vekseļi

E.Pekainis

Rīga 1999

Saturs

Saturs 2
Ievads 3
Pārvedu vekseļu sastādīšana 4
Pārvedu vekseļu galvotāji 5
Pārvedu vekseļu izdošana 5
Pārvedu vekseļu turētāji un viņu pilvarotie 6
Vekseļtiesiskā atbildība pārvedu veseļu saistībās 6
Atbildība 6
Ierunas 7
Ierunu pierādīšana 8
Secinājumi 9
Izmatotās literatūras saraksts 10

Ievads

Mana studiju darba izvēlētā tēma – Pārvedu vekseļi. Studiju darba tēmas izvēle saistīta ar manuprāt vēl maz sabiedrībā pazīstamo vērtspapīru (vekseli), tā paveidiem un iespējām.

Manis izstrādātā darba mērķis ir raksturot darbības, kas saistītas ar pārvedu vekseļa izstrādi , akcentējot iesaistītās puses.

Darbā izmantota dažāda rakstura informācija, kas sevī ietver kā teorētisku tā arī praktisku informāciju. Pie teorētiskās informācijas pieder publicēti mācību līdzekļi, studiju materiāli. Praktiskā informācija sastāv no dažādu masu mēdiju informācijas, maniem atzinumiem par pārvedu vekseli.

Vekselis izpilda daudz un dažādus saimnieciskās dabas uzdevumus, tā darbības lauks ir ļoti plašs. Svarīgākā ir kredīta funkcijas .Šo uzdevumu vekselis veic ar pārveidēm, ar kurām tas tiek nodots jaunā vekseļa ņēmēja īpašumā. Tādā veidā vekselis apgrozās kā maiņas līdzeklis, atvietojot naudu. Vekseļa diskonta iestādēm(bankām) vekselis ir kā pirkšanas un pārdošanas objekts – prece. Ar vekseli ir iespējams veikt arī samaksu, kaut gan tikai uz zināmu laiku, tādā veidā vekselis izpilda arī maksāšanas līdzekļa funkciju.

Starptautiskajās attiecībās ar vekseļiem nokārto dažādu prasījumu un parādu saistības bez naudas. Ar vekseli iespējams izdarīt naudas pārvedumus bez pašas naudas pārvešanas.

Vekseļa samaksas drošība pieaug ar katru jaunu pārvedi, jo katrs pārvedējs atbild patstāvīgi par vekseļa samaksu.

Pārvedu vekseļu sastādīšana

Pārvedu vekselī piedalās trīs personas: vekseļa devējs (trasants), vekseļa ņēmējs (remitents) un vekseļa maksātāj (trasāts). Vekseļa maksātājs līdz vekseļa pieņemšanai vēl gan par tiešu vekseļa parādnieku neskaitās un arī vekseļtiesiski neatbild. Vekseļa maksātāja vekseļtiesiskā atbildība iesākas tikai ar vekseļa pieņemšanas brīdi. Vekseļa akceptācija vekseļa maksātājam nav vekseļtiesisks pienākums ja vekseļa maksātājs vekseli neakceptē, tad par to vekseļtiesiski atbild vekseļa devējs. Attiecības starp vekseļa devēju un vekseļa maksātāju dibinās uz viņu savstarpējām civiltiesiskām saistībām. Tās apspriežamas pēc civiltiesībām nevis pēc vekseļtiesībām.
Pie pārvedu vekseļa sastādīšanas ir jāievēro tie paši noteikumi un arī tās pašas sastāvdaļas ar maziem izņēmumiem, kā pie vienkāršiem vekseļiem.
Pārvedu vekselis, tāpat kā vienkāršais vekselis rakstāms uz attiecīgas vērtības zīmogpapīra vai uz vienkārša papīra, nomaksājot proporcionālo zīmognodokļi – no katriem pilniem vai nepilniem 10 latiem 3santīmi zīmogmarkās.
Pārvedu vekselī, lai akts būtu vekselis, ir jābūt uzrādītām šādām sastāvdaļām.
1. Vekseļa izrakstīšanas vietas un laika apzīmējumam.
2. Vekseļa tekstā jābūt apzīmējumam, ka akts ir vekselis (trata), bet, ja tas nav rakstīt valsts valodā , tad attiecīgu nosaukumu tajā valodā, kurā tas rakstīts.
3. Vekseļa maksātāja (trasāta) apzīmējumam
4. Pavēlei vekseļa maksātājam maksāt pret vekseli.
5. Pirmā vekseļa ieguvēja ( remitenta)apzīmējumam
6. Maksājamās naudas summas apzīmējumam
7. Samaksas termiņa apzīmējumam
8. Samaksas vietas vai maksātāja dzīves vietas apzīmējumam
9. Vekseļa devēja ( trasanta) parakstam.

Visi labojumi vekselī jāizdara un par to jāatzīmē katrā ziņā pirms paraksta. Vekseļa summā labojumi nav pieļaujami.
Akts, kuram trūktu kaut viena no minētajām prasībām, par vekseli nav uzskatāms. Parakstiem un uzrakstiem uz šāda akta nav vekseļtiesiska spēka.
Pie pārvedu vekseļiem pieļaujams arī blanko vekselis, bet pirms blanka nav aizpildīta ar attiecīgu saturu, tam nav vekseļtiesiska spēka.
Bez minētajām nepieciešamajām sastāvdaļām, lai akts būtu pārvedu vekselis, var ievietot arī citus blakus noteikumus, kuri uz vekseļa spēku neatstāj nekādu iespaidu .

Pārvedu vekseļu galvotāji

Par pārvedu vekseļa atbildīgām personām ir iespējams arī galvojums. Vekseļa samaksu var nodrošināt ar galvojumu. Galvojumu izdara uzraksta veidā uz paša vekseļa. Parastais galvojuma uzraksts ir : “Galvoju par (vārds, uzvārds)”, zem uzraksta galvotāja paraksts un paraksta atšifrējums. Galvot var par vekseļa devēju un par katru atbildīgu pārvedēju.
Galvojumu var dot tikai par visu vekseļa summu, var būt arī vairāki galvotāji, bet nedrīkst sadalīt vekseļa summu par kādu tiek galvots.
Galvotājs atbild tāpat kā tas, par ko viņš galvojis. Galvotājs iestājas pilnīgi galvojamā vietā, viņš atbild tai pašā kārtībā un arī apmērā kā galvojamais. Pret pārvedēja galvotāju vekselis ir protestējams, jo viņš pilnīgi iestājas pārvedēja vietā un tāpat kā pārvedējs atbild tikai uz regrestiesību pamata.
Vekseļa galvotājs, ja viņš vekseli samaksājis iegūst vekseļa turētāja tiesības pret to personu, par kuru viņš galvojis, kā arī pret visām citām personām, kuras atbild galvojamam.

Pārvedu vekseļu izdošana

Vekselis ir likumīgs un tiesīgs, ja tas izdots bez maldiem ,spaidiem un draudiem, tas jāizdod labprātīgi, brīvi.
Vekseļa ieguvējam vekselis jāiegūst labticīgi no sava priekšgājēja. Ļaunticīgi iegūts vekselis nav saistošs vekseļatbildīgām personām.
Pārvedu vekseļa devējs var paša izdoto vekseli arī uz pārvedes pamata iegūt savā īpašumā kā arī var to ar pārvedi dot tālāk cita īpašumā. Pārvedu vekseļa devējs kurš vekselī piedalās ar pārvedi, atbild divējādi:
1. Kā vekseļa devējs
2. Kā vekseļa pārdevējs
Vekseļa devējs nedrīkst pārvedē ievietot atzīmi “Bez regresa tiesībām pret mani”.
Vekselis tiek uzskatīts par izdotu, ja vekselis atrodas pirmā vekseļņēmēja labticīgā valdīšanā. Pirmais vekseļņēmējs ir tā persona, kuras vārdā vekselis ir izdots.

Pārvedu vekseļu turētāji un viņu pilnvarotie

Ja vekseļa turētājs kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas pats vekseļus iekasēt, viņš tos var nodot citam iekasēt. Ar vekseļu iekasēšanu pa lielākai daļai nodarbojas bankas, kas par savu pakalpojumu saņem samaksu.
Lai vekseli varētu iekasēt, uz vekseļa jāizdara pilnvarojuma uzraksts. Pilnvarnieks visas savas darbības var veikt tikai pilnvarotāja, bet ne savā vārdā. Ja pilnvarojumā nav noteikti ierobežojumi pilnvarnieks var pilnvarot kādu citu personu, ko apliecina ar jaunu uzrakstu uz vekseļa.

Vekseļtiesiskā atbildība pārvedu vekseļu saistībās

Atbildība

Pārvedu vekseļa devējs izdodot vekseli, uzņemas atbildību par tā samaksu un arī par vekseļa pieņemšanu no vekseļa maksātāja . Ja vekseli paraksta vairākas personas, tad viņas atbild solidāri, it kā katra patstāvīgi būtu izdevusi šo vekseli. Tāpat katrs pārveduma uzraksta izdarītājs atbild patstāvīgi par vekseļa summas samaksu, it kā viņš pats būtu izdevis vekseli, jo principā katrs uzraksts uzskatāms par saīsinātu vekseļa tekstu. Izņēmums ir pārvedes ar atzīmi “Bez regresa pret mani” un “Ne orderim” un arī pilnvarojuma uzraksts. Turklāt katrs vekseļa dalībnieks atbild par visu vekseļa summu un summa nekādā gadījumā nav dalāma.
Ja paraksts vai uzraksts izrādītos viltots vai nesaistošs tai personai, kura to parakstījusi, tad tas vēl neatbrīvo pārējās vekselī iesaistītās personas no atbildības. Ja vekselī piedalās vekseļnespējīgas un vekseļspējīgas personas, tad vekseļspējīgās personas katrā ziņā atbild par vekseļa samaksu.
Ja kāds paraksta vekseli , vai uz tā izdara uzrakstu cita vietā bez attiecīga pilnvarojuma, tad paraksta vai uzraksta izdarītājs atbildīgs par savu rīcību un šādos gadījumos visa nasta guļas uz vekseļa parakstītāju vai uzraksta izdarītāju.
Ja vekselis nonāk pie vekseļdevēja tad viņam vairs nav tiesību vekseli dot tālāk, jo vekselis pie vekseļa devēja var nonākt tikai tā dzēšanas gadījumā.

Ierunas

Ierunas var iedalīt :
1. Vekseļtiesiskās
2. Personīgās

Vekseļtiesiskās sarunas izriet no vekseļtiesībām. Ierunas par atbildētāja vekseļspēju pašā vekselī var celt pret katru vekseļa turētāju. Ar šīm ierunām atspēko atbildētāja parakstu kā viltotu vai citādi nesaistošu parakstītājam.
Paraksts ir nesaistošs, ja pret vekseļa devēju vai uzraksta izdarītāju ir lietoti spaidi, vai notikusi maldināšana.
Paraksts ir nesaistošs vekseļa devēja vai uzraksta izdarītāja darbības nespējas dēļ. Darbības nespējīgas personas ir nepilngadīgie, plānprātīgie un citas, kuras atrodas aizbildnībā un aizgādībā. Šīs ir galvenās ierunas pret vekseļu turētāju, citām jau ir daudz mazāka nozīme.

Personīgās ierunas pamatojas uz vekseļatbildīgās personas tiešām attiecībām ar vekseļa turētāju.
Personīgās ierunas pret vekseļa turētāju var pamatot uz tādiem faktiem, kuri izriet no personīgām attiecībām vai formāli likumiskiem trūkumiem.
Personīgās attiecībās kurām vekseļa saistībās ir nozīme, var būt dažādas, bet parastās ir tās kur vekselis samaksāts, atlaists vai citādi dzēst; vekseļa summa var būt iemaksāta tiesas depozītā. Bieži gadās, ka ir pretprasības un tādā veidā viena prasība otru dzēš.
Formālas ierunas ir tādas, kuras dibinās uz dažādiem formāliem trūkumiem. Tādas varētu būt vekseļa likumīgās valdīšanas trūkumā – vekseļa turētājs vekseli nav likumīgi ieguvis.
Ja vekseļa turētājam bijis zināms, ka vekselis no vekseļa parakstītāja rokām izgājis pret viņa gribu, tas var būt par iemeslu vekseļa devēja atbrīvošanas no vekseļa samaksas.

Ierunu pierādīšana

Ierunas var pierādīt ar dokumentiem un lieciniekiem. Bet tā kā vekselis ir abstrakts formāls akts no kura tā izcelšanās pamats nav redzams, tad arī ierunu pierādīšana būs grūta.
Var pierādīt, ka vekseļa parakstītājs ir pievilts, ka pret viņu ir lietoti spaidi vai draudi un ka vekseļa parakstītājs ir maldījies; var arī pierādīt, ka vekseļa devējs pret vekseli nekādu pretvērtību nav saņēmis, bet vekselis ir izdots tikai draudzības dēļ. Var pierādīt ka vekselis izgājis no vekseļa parakstītāja pret viņa gribu, tas ir , vekselis ir nozagts, pazudis utt.

Secinājumi

 Pārvedu vekseli sastāda trīs puses kurām jābūt rīcībspējīgām;
 Pārvedu vekselī, lai akts būtu vekselis, ir jābūt noteiktām sastāvdaļām un rekvizītiem;
 Par pārvedu vekseļa atbildīgām personām ir iespējams arī galvojums;
 Galvotājs atbild tāpat kā tas, par ko viņš galvojis;
 Vekseļa galvotājs, ja viņš vekseli samaksājis iegūst vekseļa turētāja tiesības pret to personu, par kuru viņš galvojis, kā arī pret visām citām personām, kuras atbild galvojamam;
 Vekselis ir likumīgs un tiesīgs, ja tas izdots bez maldiem, spaidiem un draudiem, tas jāizdod labprātīgi, brīvi;
 Vekselis tiek uzskatīts par izdotu, ja vekselis atrodas pirmā vekseļņēmēja labticīgā valdīšanā;
 Ja vekseļa turētājs kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas pats vekseļus iekasēt, viņš tos var nodot citam iekasēt;
 Pilnvarnieks visas savas darbības var veikt tikai pilnvarotāja, bet ne savā vārdā;
 Pārvedu vekseļa devējs izdodot vekseli, uzņemas atbildību par tā samaksu un arī par vekseļa pieņemšanu no vekseļa maksātāja;
 Ar ierunām, kas pamatotas ar dokumentiem vai liecinieku liecībām, atspēko atbildētāja parakstu kā viltotu vai citādi nesaistošu parakstītājam.

Izmatotās literatūras saraksts

1. “Padomnieks vekseļu lietās” Ž.Bundurs, ZVAIGZNE ABC,1994.
2. Vekseļu likums
3. Civillikuma 4.daļa “Saistību tiesības”