Dow Jones Riga Stock Exchange indekss

Koncepcija:
Rīgas Fondu biržā aktīvi tirgoto akciju indekss, kas kalpotu kā Latvijas akciju tirgus raksturotājlielums. Aprēķināts gan USD, gan LVL.
Metodika: Dow Jones Globālā indeksa (Dow Jones Global Index) metodika, kas balstās uz īpatsvaru tirgus kapitalizācijā. Indeksu uzturēs, par pamatu ņemot Rīgas Fondu biržas sniegtos tirdzniecības datus, kā arī citus avotus.
Uzturēšana: balstoties uz tirgus datiem no Rīgas Fondu Biržas un citiem Dow Jones Riga Stock Exchange indekss
avotiem.
Kritēriji: 1. Uzņēmums iekļauts Rīgas Fondu biržas oficiālajā vai otrajā sarakstā;
2. Indeksā nav iekļauti uzņēmumi, kur liels īpatsvars akciju kapitālā pieder kādam no iekļautajiem uzņēmumiem vai valstij, ja vien nepastāv būtiska nepieciešamība iekļaut;
3. Parastās akcijas vai citi vērtspapīri ar parasto akciju pazīmēm;
4. Tirgus vērtība virs 1 m LVL *.
* kritērijam (4) laika gaitā, iespējams, būs nepieciešama koriģēšana, lai nodrošinātu, ka indeksā tiktu iekļautas tikai lielāko uzņēmumu un visaktīvāk tirgotās akcijas.
Formulas:

M(t) X(t)
I(t) = I(t-1) * ————- ; $I(t) = I(t) * —-
M(t-1) + C(t) X(0)
kur: I(t = Indeksa vērtība LVL t sesijā.
M(t = Indeksa portfeļa kapitalizācija t sesijā, t.i., beigu cena reiz akciju skaits publiskajā apgrozībā, summēts visiem vērtspapīriem, kuri t sesijā ietilpst indeksā
C(t = Ar tirgu nesaistītas izmaiņas indeksa kapitalizācijā, kuras ir spēkā t sesijā.
$I(t = Indeksa vērtība USD t sesijā.
X(t = valūtas maiņas kurss USD pret LVL t sesijā (Latvijas Bankas noteiktais kurss USD pret LVL).
X(0 = valūtas maiņas kurss USD pret LVL bāzes periodā (Latvijas Bankas noteiktais kurss dolāram pret latu 1996. gada 2. aprīlī).

Korekcijas: Mainīgais lielums C nodrošina, lai ar tirgu nesaistītas indeksa kapitalizācijas izmaiņas neietekmētu indeksu lielumu. Ar tirgu nesaistītas izmaiņas rodas sakarā ar vērtspapīru notikumiem – akciju dalīšanu, jaunu (publisko akciju) emisiju, kā arī sakarā ar vērtspapīru iekļaušanu vai izņemšanu no indeksa sastāva. Lielums C ir pozitīvs, kad šādi ar tirgu nesaistīti notikumi noved pie tirgus kapitalizācijas palielināšanās, un negatīvs, kad tirgus kapitalizācija samazinās. Ar vērtspapīru notikumiem saistītā korekcija tiek rēķināta pēc Dow Jones Globālā indeksa standartmetodikas. Jāievēro, ka šīs nav “kopējās atdeves” indekss, korekcija netiek veikta parastajām dividenžu izmaksām naudā.
Bāze: Indeksa vērtība vienāda ar 100.00 1996. gada 2. aprīlī.
Regularitāte: Indekss tiek aprēķināts pēc katras tirdzniecības sesijas. (Tirdzniecības sesijas notikušas 1 reizi nedēļā no 1996. gada 2. aprīļa līdz 7. maijam; 2 reizes nedēļā no 1996. gada 7. maija līdz 1. oktobrim; 3 reizes nedēļā no 1996. gada 1. oktobra līdz 17. decembrim; 4 reizes nedēļā no 1996. gada 17. decembra līdz 1997. gada 3. februārim; 5 reizes nedēļā kopš 1997. gada 3. februāra.)

Indeksa grozs
9 uzņēmumi (2000. gada 3. janvārī)
Uzņēmums
Nozare Akciju skaits indeksā
01.07.99 Tirgus vērtība
(LVL) 01.07.99 Iekļauts
no
Ventspils nafta Naftas tranzīts 60,298,121 31,355,022.92 Jan 1999
Latvijas Unibanka Bankas – vietējās 37,075,655 37,075,655.00 Apr 1996
Rīgas Transporta flote Jūras transports un ostas 17,000,000 4,590,000.00 Jun 1996
Latvijas Gāze Gāzes piegāde 11,828,520 20,108,484.00 Jul 1999
Valmieras stikla šķiedra Būvmateriāli 11,500,000 4,945,000.00 Feb 1997
Rīgas Kuģu būvētava Mašīnbūves pakalpojumi un kuģubūve 10,000,000 2,000,000.00 May 1997
Latvijas balzams Alkoholisko dzērienu ražošana 5,791,900 3,243,464.00 Apr 1999
Balta Nedzīvības apdrošināšana 3,322,050 9,237,760.00 Oct 1997
Staburadze Pārtikas produkti 3,027,197 3,208,828.82 Jan 1997

Indeksā iekļauto uzņēmumu skaits nav nemainīgs. Katra ceturkšņa sākumā notiek indeksa sastāva pārskatīšana. Akcijas tiek attiecīgi vai nu iekļautas, vai izslēgtas no indeksa šīs pārskatīšanas laikā, taču izņēmuma gadījumos izmaiņas var izdarīt arī citā laikā. Indeksa sastāva pārskatīšanas mērķis ir precīzi atspoguļot apstākļus Latvijas akciju tirgū, kā arī saglabāt indeksa nepārtrauktību. Tādējādi, investori indeksu var uzskatīt par ticamu raksturotājlielumu.

Dow Jones Riga Stock Exchange indekss
1,067. tirdzniecîbas sesija 06.10.2000
.
Indeksa vērtība LVL 132.20
Izmaiņas punktos pret vērtību iepriekšējā sesijā -2.51
Izmaiņas % pret vērtību iepriekšējā sesijā -1.87
Vērtība iepriekšējā sesijā 134.72

Indeksa vērtība USD 117.25
Izmaiņas punktos pret vērtību iepriekšējā sesijā -2.42
Izmaiņas % pret vērtību iepriekšējā sesijâ -2.02
Vērtība iepriekšējā sesijā 119.68

Dow Jones Rîgas Fondu biržas indekss biržā aktîvi tirgoto akciju kapitalizâcijas indekss. Indeksu aprēķina vienu reizi dienâ pēc katras tirdzniecîbas sesijas. Indeksa bâzes vērtîba bâzes datumâ 1996. gada 2. aprîlî ir 100,00 punkti. Indeksa grozs uz 03.01.2000
Balta
Latvijas balzams
Latvijas Gāze
Latvijas Unibanka
Rîgas kuģu būvētava
Rîgas Transporta flote
Staburadze
Valmieras stikla šķiedra
Ventspils nafta

Kas ir biržas indekss? Kādēļ tas ir vajadzīgs?
Fondu biržā parasti tiek tirgots liels skaits akciju. Ir ļoti sarežģīti ātri pārskatīt visu tirgu, konstatēt notiekošās izmaiņas. Tāpēc tiek ieviesti specifiski rādītāji, kurus sauc par indeksiem.
Indeksus aprēķina, ņemot vērā noteikta akciju skaita cenu izmaiņas biržā, lai varētu ātri noteikt biržas tirgū notiekošās izmaiņas
Fondu biržas indekss ir nozīmīgs rādītājs, jo sniedz plašāku ieskatu ne tikai norisēs vērtspapīru tirgū, bet arī visas valsts ekonomiskā stāvokļa izmaiņās. Šobrīd Rīgas Fondu biržai ir divi indeksi – Rīgas Fondu biržas cenu indekss RICI un akciju tirgus kapitalizācijas indekss Dow Jones Riga Stock Exchange.

Vēsturiskās korekcijas
Datums
C vērtība Notikums
13.06.96 + 6,800,000.00 Iekļauta Rīgas Transporta flote
04.07.96 + 3,921,405.30 Unibankas publiskā emisija
17.09.96 + 11,640,000.00 Unibankas publiskā emisija
02.01.97 + 6,267,500.00 Iekļauta Staburadze, Lode, Rīgas raugs
24.02.97 + 25,300,000.00 Iekļauta Valmieras stikla škiedra
05.03.97 + 2,789,038.12 Unibankas publiskā emisija
04.07.97 – 22.46 Unibankas dividendes un prēmijakciju emisija
05.06.97 + 14,300,000.00 Iekļauta Rīgas kuģu būvētava
01.07.97 + 6,498,933.00 Iekļauta Olainfarm
01.10.97 + 23,175,024.00 Iekļauta Balta, izslēgts Rīgas Raugs
16.02.98 + 34,760.00 Daugavpils PKR publiskā emisija
01.04.98 + 2,394,283.29 Iekļauts Rēzeknes PKK, izslēgta Lode
16.04.98 – 215.00 Unibankas dividendes un prēmijakciju emisija
20.04.98 + 0.00 Rēzeknes PKK 303,360 prēmijakciju emisija
01.06.98 + 0.00 Staburadzes 860,000 prēmijakciju emisija
25.06.98 + 471,700.00 Kaijas un Baltas slēgto emisiju konversija publiskajās
01.07.98 + 17,476,267.52 Iekļauta Komercbanka, izslēgts Liepājas ML
01.10.98 – 3,257,162.00 Iekļauts Grindex, izslēgts Olainfarm un Rēzenknes PKK
30.11.98 + 158,837.15 Staburadzes slēgto akciju publiskošana
04.01.99 + 50,676,252.85 Iekļauta Ventspils nafta, izslēgta Kaija
10.03.99 – 3,008,402.02 Izslēgta Rīgas Komercbanka
01.04.99 + 2,886,640.40 Iekļauts Latvijas balzams, izslēgta Daugavpils PKR
12.05.99 + 9,148,500.00 Unibankas slēgtās emisijas akciju publiskošana
01.07.99 + 18,729,057.60 Iekļauta Latvijas Gāze, izslēgts Grindeks
11.11.99 + 68,550.00 Baltas slēgtās emisijas akciju publiskošana
Papildināts 03.01.2000