Pietiek ar „Pietiek”! Ir jārīkojas.

Latvijas studējošai jaunatnei, kultūras, izglītības, sociālās sfēras darbiniekiem, jauniešu organizāciju, reliģisko draudžu, pensionāru apvienību, represēto personu apvienību biedriem, pašdarbnieku kolektīvu dalībniekiem, nevalstisku organizāciju pārstāvjiem, pašvaldību deputātiem, novadu laikrakstu redaktoriem.

Pietiek ar „Pietiek”! Ir jārīkojas.

Katram apzinīgam Latvijas tautas pārstāvim ir jāpilda savs pienākums kopīgiem spēkiem aizsargāt Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot mierā un pārticībā visos Latvijas novados.

(Latvijas Republikas Satversme I nodaļa Vispārējo noteikumi. 2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.)

Lai atgūtu savu valsti un jāsaliedētu tautu cīņai pret Latvijas Kangaru un Jūdu dominanci La

a
atvijas politikas augšējos ešelonos, viņu ielikteņu visatļautību valsts pārvaldē un ekonomikā ir maz pateikt „PIETEK ZAGT”, „PIETIEK KAMT”, „PIETIEK MELOT” un citu neskaitamu PIETIEK. Par to Kangari un Jūdas tikai smejas un dara savu netīro darbu tālāk.

Jautāsiet, ko tad darīt?

Atbilde ir vienkārša – Ir jāsāk cīnīties par savām un savu bērnu likumīgajām tiesībām dzīvot valstī, kurā galvenā uzmanība tiek veltīta cilvēku labklājībai, viņu veselības aprūpei, izglītībai un nodrošinājumam ar darbu.

Kas ir vaajadzīgs šāda mērķa sasniegšanai?

• Katra Latvijas godīga iedzīvotāja ne
e
eiecietība pret negodīgiem politiķiem, valsts amatpersonām informējot par notikušām nelikumībām tiesībsargājošajās institūcijas, novadu laikrakstus, vietējo televīziju, BEZ TABU, DELNA, nevalstiskās organizācijas;

• Novados, pilsētās un reģionos ir jāizveido Koordinācijas padomes, kuros ir jāiekļauj kultūras, izglītības, sociālās sfēras darbinieku organizāciju, Latvijas studējošās jaunatnes, ja
a
auniešu organizāciju, reliģisko draudžu, pensionāru apvienību, represēto personu apvienību un citu biedrību un nevalstisku organizāciju pārstāvjus. Kā galvenos Koordinācijas padomes uzdevumus būtu jānosaka:

• regulāra pašvaldību deputātu, valsts amatpersonu un pašvaldības uzņēmumu darba pārskatu novērtēšana;

• pašvaldībai piešķirtā finansējuma izmantošanas kontrole;

• prioritāšu noteikšana pašvaldības budžetam;

• Ņemot vērā faktu, ka Latvijas valstij un tautai naidīgi spēki aizvien aktīvāk veic Latvijā dzīvojošo cittautiešu psiholoģisko apstrādi ar mērķi destabilizē politisko situāciju valstī un saasināt nacionālo spriedzi starp Latvijā dzīvojošajām tautām, novadu/pilsētu un reģionu Koordinācijas padomēm ir jākļūst par novados un reģionos dzīvojošo dažādu nacionalitāšu cilvēku pārdomātu diskusiju platformām.

Pēc novadu/pilsētu un reģionu Koordinācijas padomju izveidošanas to pilnvarotajiem pārstāvjiem kopējā sanāksmē ir jāizlemj jautājums par Latvijas pilsoņu kongresa sasaukšanu, tajā izskatāmajiem jautājumiem, darba kārtību. Svarīgākie izskatāmie jautājumi va
a
arētu būt:

• Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu algu sistēmas sakārtošanas vadlīniju noteikšana;

• Tiesībsargājošo institūciju darbības efektivitātes uzlabošana,

• Likumdošanas sakārtošanas vadlīnījas;

• Ēnu ekonomikas, korupcijas un tirgoņu negodīgas cenu politikas, ar mērķi gūt maksimāli iespējamo peļņu, apkarošanas vadlīnijas;

• Latvijas Kangaru un Jūdu īstenotā ekonomiskā genocīda pret Latvijas iedzīvotājiem izvērtēšana un tā seku novēršanas vadlīniju izstrāde ar mērķi radīt apstākļus emigrējušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos no darba ārzemēs;

• Latvijas zemes izpārdošanas ārzemniekiem, cukura ražošanas nozares likvidēšanas seku izvērtēšana;

• Valsts pārvaldes efektivitātes audits.

Latvijas pilsoņu kongresā ir jāizveido Latvijas Koordinācijas padome. Kā

ā
ā galvenos Koordinācijas padomes uzdevumus būtu jānosaka:

• regulāra Saeimas deputātu, Latvijas pilsētu pašvaldību deputātu, Latvijas bankas, Valsts uzņēmumu un ministriju vadošo amatpersonu darba pārskatu novērtēšana;

• valsts budžeta līdzekļu izmantošanas lietderīguma kontrole;

• valsts budžeta prioritāšu noteikšana;

• Latvijas tautsaimniecības nozaru sabalansētās attīstības vadlīniju noteikšana;

Latvijas pilsoņu kongresa sasaukšanas nepieciešamību nosaka arī notikušā Latvijas nepilsoņu kongresa destabilizējošais faktors. Latvijas pilsoņu kongresā obligāti ir jāiekļauj jautājums par visu Latvijā dzīvojošo progresīvi domājošo dažādu nacionalitāšu cilvēku iesaistīšanu cīņā ar nacionālo attiecību spriedzes uzturētājiem.

Iniciatīvu par novadu, pilsētu un reģionu Koordinācijas padomju izveidi būtu jāuzņemas novadu /pilsētu un reģionu Jaunatnes organizācijām (novadu Jauniešu domēm, augstskolu studentu padomēm) vai kultūras darbiniekiem ( novada kultūras nodaļu pārstāvjiem, kultūras/tautas namu vadītājiem, pašdarbības kolektīvu vadītājiem) ciešā sadarbībā ar iniciatīvu pilniem kultūras, izglītības, sporta darbiniekiem, NVO pārstāvjiem un tiem pašvaldību deputātiem, kuri pirmkārt domā par Latvijas valsts un katra tās iedzīvotāja interesēm nevis par savu un dažādu grupējumu interesēm.

Esmu pārliecināts, ka Reformu partijas, Vienotības, Zemnieku Savienības un citu partiju rindās ir daudz jaunu, godīgu cilvēku, kuriem patiešām rūp Latvijas tautas labklājība un tautas garīgā mantojuma saglabāšana nevis bibliotēku plauktos bet katra Latvijas iedzīvotāja sirdī.

Jūsu spēkos ir attīrīt partiju rindas no korumpētiem liekuļiem visos līmeņos. Ikvienam no mums piemīt drosme. Vajadzīga tikai un uzņēmība. Sāciet no apakšām – iztīriet novadu nodaļas no sevi kompromitējušiem partijas biedriem. Aiciniet jaunus, godīgus, enerģiskus cilvēkus novados iestāties partiju rindās. Ar godīgu darbu un atklātumu panākiet godīgu vidēja gadu gājuma un vecāka gada gājuma cilvēku atbalstu jūsu darbam tautas labā. Jūs varat pārņemt varu novados un tad pašlabuma meklētāju – liekuļu dienas partiju augšās būs skaitītas. Esiet drosmīgi un dariet to vienreiz, palīdziet piepildīt tautas sapni par dižu Latviju, kuras varenība sakņojas pārtikušas tautas garīgajās vērtībās. Dariet to lai jūsu bērniem, mazbērniem, vecākiem, vecvecākiem un pārejiem Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodrošināta pārtikusi dzīve, kvalitatīva veselības aprūpe un izglītība.To izdarīt varat tikai jūs paši.

Ar cieņu,

Alfrēds Buls ( tel. 26694977; alfbu@inbox.lv)

.....................

Projekts

Iespējamais rīcības plāns:

1. novadu/pilsētu un reģionu Jaunatnes organizācijām (Jauniešu koordinācijas padomēm, augstskolu studentu pašpārvaldēm) ciešā sadarbībā ar iniciatīvu pilniem kultūras, izglītības, sporta darbiniekiem, NVO pārstāvjiem un pašvaldību deputātiem ciešā sadarbībā ar Lielās talkas pārstāvjiem novados/pilsētās nepieciešams izstrādāt pasākumu plānu iekļaujamu Lielās talkas norisē 27.04.2013.g. kas apliecinātu Novadu/ pilsētu un visas Latvijas iedzīvotāju gatavību vienoti, demokrātiskā ceļā aizstāvēt savas tiesības Lielās talkas laikā.

Iespējamie pasākumi:

• Novadu/pilsētu iedzīvotāju aktīva iesaiste talkā;

• Ja ir iespējams – Aizlūgumi baznīcās par Latviešu tautas vienotību. Latvijas katoļticīgo konfesiju dievnamu zvanu [ja ir iespējams vienlaicīga vai laika posmā no (piemēram no 11.00 līdz 12.00 pirms vai pēc dievkalpojumiem)] iezvanīšana visā Latvijas teritorijā (jautājumu ir jāizrunā ar priesteriem uz vietas)

• Vienotības simbolu ugunskuru/svecīšu iedegšana talkas beigās plkst.15.00

• Jauniešu, NVO pārstāvju un pašvaldības deputātu

īsa uzruna talkotājiem;

• Ja ir iespējams – Īsi pašdarbības kolektīvu priekšnesumi talkošanas vietās.

• Ja ir iespējams – Amatnieku darbu izstādes brīvā dabā.

2. Novadu, pilsētu un reģionu Koordinācijas padomju izveide un Latvijas pilsoņu kongresa delegātu ievēlēšana – (ierosinājums – līdz 04.05.2013.g.)

3. Latvijas pilsoņu kongresa sasaukšanas darba grupas izveide – (ierosinājums – līdz 04.05.2013.g.)

4. Latvijas pilsoņu kongresa sasaukšana – (ierosinājums – 25-26. 05.2013.g.

5. Vieta (ja iespējams) – Latviešu biedrības nams, Rīgā.

..............................

Projekts

Novada/reģiona/pilsētas Koordinācijas padomes darba mērķis – ekonomiskā un sabiedriskā dzīvē aktīvi novada vidēja gadu gājuma darbaspējīgie iedzīvotāji, izglītota un iniciatīvu pilna, radoša jaunatne, aprūpēti un laimīgi pensionāri un invalīdi, attīstīta uzņēmējdarbības vide novadā/pilsētā.

Novada/reģiona/pilsētas Koordinācijas padomei ar savu darbu ir jāpanāk:

• lai novada/pilsētas domes realizētu pašvaldībai piešķirtā finansējuma racionālu, taupīgu, godīgu un caurspīdīgu izlietošānu visa novada/pilsētas iedzīvotāju interesēs;

• Domes struktūras optimizācija un domes personāla darba efektivitātes audits (Maza un efektīvi strādājošā novada pārvalde, kas darbojas visu novada iedzīvotāju interesēs);

• Sabiedrības līdzdalība – novada iedzīvotāju aktīva iesaiste Domes darbā un lēmumu sagatavošanas procesā;

• Daudzbērnu ģimeņu, maznodrošināto, vientuļo pensionātu, vecu slimu cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanas pasākumu realizēšanas kontrole;

• uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības atbalsta pasākumu realizācijas kontrole novadā/pilsētā.

• Citi svarīgi jautājumi iekļaujami atbilstoši novada/pilsētas specifikai.

Leave a comment