Pievienotās vērtības nodokļa noteikšanas nianses Latvijā un Eiropas Savienībā

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un reāli to samaksā preces vai pakalpojuma galīgais patērētājs. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi ir preču piegāde, pašpatēriņš, pakalpojumu sniegšana un preču imports.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nodoklis, kas tiek pieskaitīts pie preces vai pakalpojuma tirgus vērtības naudas izteiksmē. Tas tiek piemērots visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. PVN maksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs.
Eiropas Savienībā pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN ir vispārējs nodoklis, ko principā piemēro jebkurai saimnieciskai darbībai, kas paredz preču ražošanu un izplatīšanu un pakalpojumu sniegšanu. Tas ir patēriņa nodoklis, jo to samaksā tiešais patērētājs. Tas nav uzņēmumiem paredzēts maksājums. Tas tiek maksāts kā procenti no cenas, kas nozīmē, ka faktiskā nodokļu masa ir zināma visos ražošanas un izplatīšanas posmos. Tas tiek iekasēts pa daļām, izmantojot atskaitījumu sistēmu, saskaņā ar kuru ar nodokli apliekamās personas (t.i., uzņēmumi, kuriem ir PVN reģistrācijas numurs) no sava PVN konta var atskaitīt to nodokļa apjomu, ko tie samaksājuši citām ar nodokli apliekamām personām, lai iegādātos savām saimnieciskajām darbībām nepieciešamās preces.