Prasības pieteikums par zaudējumu piedziņu

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesai
Baložu ielā 14, Rīgā, LV-1048

Prasītājs: Jānis Ozols,
personas kods 111111-11111,
dzīvo Bauskas ielā 1, dz. 111, Rīgā, LV-1004

Atbildētājs: Ivars Upīte,
personas kods 222222-22222,
dzīvo Ceraukstes ielā 2, dz. 222, Rīgā, LV-1004

Prasības pieteikums
par zaudējumu piedziņu

2003. gada 01. janvārī Ivars Upīte izsita manā īpašumā esošajam dzīvoklim loga stiklu. Es 2003. gada 02. janvārī izsaucu stiklinieku un viņš iestikloja logu. Mani izdevumi par loga iestiklošanu bija Ls 20,00 (divdesmit lati).

Saskaņā ar Civillikuma 1779. pantu „katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis”. Ivars Upīte ar savu darbību izsita man loga stiklu un nodarīja man zaudējumus. Tādējādi viņam ir pienākums atlīdzināt man radušos zaudējumus, tas ir, Ls 20,00.

Lai arī 2003. gada 02. janvārī es rakstiski brīdināju Ivaru Upīti par nodarītajiem zaudējumiem un pienākumu man tos atlīdzināt, viņš neatbildēja man, ne arī sedz nodarītos zaudējumus līdz pat šim brīdim.

Mani kaimiņi Lūcija Bērziņa, personas kods 333333-33333, un Ritvars Bērziņš, personas kods 444444-44444, kuri dzīvo blakus dzīvoklī Bauskas ielā 1, dz. 112, Rīgā, LV-1004, var apliecināt notikušo. Stiklinieka Oļega Ivanova izrakstītā kvīts sērija LK, numurs 043912 savukārt pierāda izdevumus par loga iestiklošanu.

Pamatojoties uz Civillikuma 1779. pantu un Civilprocesa likuma 41. panta pirmo daļu, 44. panta pirmās daļas 1. punktu, 105. panta pirmo un otro daļu un 127. panta pirmo daļu,

lūdzu:

1) piedzīt man par labu no Ivara Upītes zaudējumus Ls 20,00 (divdesmit latus);
2) piedzīt man par labu no Ivara Upītes visus tiesas izdevumus, tas ir, valsts nodevu un kancelejas nodevu par divu liecinieku uzaicināšanu;
3) piedzīt man par labu no Ivara Upītes izdevumus advokāta palīdzības samaksai;
4) izsaukt uz tiesas sēdi un nopratināt kā lieciniekus Lūciju Bērziņu, personas kods 333333-33333, un Ritvaru Bērziņu, personas kods 444444-44444, kuri dzīvo Bauskas ielā 1, dz. 112, Rīgā, LV-1004, un kuri var apliecināt, ka 2003. gada 01. janvārī Ivars Upīte izsita mana loga stiklu.

Prasības pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts:

1. Dzīvokļa reģistrācijas apliecības apliecināta kopija (uz vienas lapas).
2. Kvīts par loga iestiklošanu (uz vienas lapas).
3. Pasta kvīts par vēstules nosūtīšanu (uz vienas lapas).
4. Vēstules kopija Ivaram Upītem (uz divām lapām).
5. Kvīts par valsts nodevas un kancelejas nodevas samaksu (uz divām lapām).
6. Kvīts par advokāta atlīdzību (uz vienas lapas).
7. Prasības pieteikuma noraksts atbildētājam.

Rīgā, 2005. gada 12. martā.

Jānis Ozols ______________________

Leave a comment