Prasības pieteikums par kaitējuma atlīdzināšanu

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesai
Baložu ielā 14, Rīgā, LV-1048

Prasītājs: Jānis Ozols,
personas kods 111111-11111,
dzīvo Bauskas ielā 1, dz. 111, Rīgā, LV-1004

Atbildētājs: Ivars Upīte,
personas kods 222222-22222,
dzīvo Ceraukstes ielā 2, dz. 222, Rīgā, LV-1004

Prasības pieteikums
par kaitējuma atlīdzināšanu

2005. gada 01. janvārī sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saule”, kuras valdes priekšsēdētājs es esmu, Jaungada svinību ballē Ivars Upīte mani visu citu, aptuveni 50 (piecdesmit) darbinieku klātbūtnē nosauca mani par meli, vergturi un laupītāju. Viņš ilgi un rupji lamājās, aizskarot manu godu un cieņu un izsakot nepatiesus apgalvojumus.

Es nekavējoties lūdzu Ivaru Upīti ņemt atpakaļ viņa vārdus, tomēr viņš palika pie sava un līdz pat šim brīdim man nav atvainojies. Turklāt viņa rīcība radīja tādas pamanāmas sekas mūsu sabiedrībā kā darbinieku neuzticību pret mani, baumošanu un runāšanu par Ivara Upītes izteikumu atbilstību patiesībai. Es biju spiests kavēt savu un pārējo darbinieku laiku, lai sasauktu darbinieku sapulci un izskaidrotu viņiem Ivara Upītes apgalvojumu melīgumu.

Goda un cieņu aizskarošo ziņu izpaušanu var apliecināt visi sabiedrības darbinieki, kas piedalījās Jaungada pasākumā, piemēram, galvenā grāmatvede Lūcija Bērziņa, personas kods 333333-33333, kura dzīvo Bauskas ielā 3, dz. 333, Rīgā, LV-1004, kā arī valdes loceklis Ritvars Bērziņš, personas kods 444444-44444, kurš dzīvo Bauskas ielā 4, dz. 444, Rīgā, LV-1004.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 95. pantu „valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu”. Arī saskaņā ar 2352a. pantu pirmo daļu „katram ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un cieņu”. Saskaņā ar šī panta trešo daļu „ja kāds prettiesiski aizskar personas godu un cieņu mutvārdiem (…), tad viņam jādod atlīdzība (mantiska kompensācija”.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 95. pantu, Civillikuma 2352a. panta pirmo un trešo daļu, Civilprocesa likuma 41. panta pirmo daļu, 44. panta pirmās daļas 1. punktu un 105. panta pirmo un otro daļu,

lūdzu:

1) pieprasīt, lai Ivars Upīte atsauc ziņas, ko viņš par mani izplatījis, mutiski atvainojoties man tiesas sēdē;
2) piedzīt man par labu no Ivara Upītes kaitējuma atlīdzību – mantisku kompensāciju Ls 100,00 (viens simts latus);
3) piedzīt man par labu no Ivara Upītes visus tiesas izdevumus, tas ir, valsts nodevu un kancelejas nodevu par divu liecinieku uzaicināšanu;
4) piedzīt man par labu no Ivara Upītes izdevumus advokāta palīdzības samaksai;
5) izsaukt uz tiesas sēdi un nopratināt kā lieciniekus Lūciju Bērziņu, personas kods 333333-33333, kura dzīvo Bauskas ielā 3, dz. 333, Rīgā, LV-1004, un Ritvaru Bērziņu, personas kods 444444-44444, kurš dzīvo Bauskas ielā 4, dz. 444, Rīgā, LV-1004, un kuri var apliecināt notikušo.

Prasības pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts:

1. Kvīts par valsts nodevas un kancelejas nodevas samaksu (uz divām lapām).
2. Kvīts par advokāta atlīdzību (uz vienas lapas).
3. Prasības pieteikuma noraksts atbildētājam.

Rīgā, 2005. gada 12. martā.

Jānis Ozols ______________________

Leave a comment