Preces pirkuma līguma paraugs

Preces pirkuma līgums Nr._______

Rīgā 200__.gada _____._______________

SIA “ML”¬¬¬¬¬¬¬¬¬, reģ.Nr. 40002055075, turpmāk saukta Pārdevējs, direktora Mārtiņa Lāča personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un

____________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬,
(nosaukums, reģ. Nr.)
turpmāk saukts(-a) Pircējs, ________________________________________________ personā, kas darbojas uz ________________________________ pamata, no otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot preces, turpmāk sauktas Prece, bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Prece tiek pārdota Pircējam atsevišķās partijās saskaņā ar Pircēja pasūtījumiem, atbilstoši preču pavadzīmē-rēķinā noteiktajam daudzumam, sortimentam, cenai, piegādes un apmaksas noteikumiem.
1.3. Pārdodamā prece ir automašīna „BMW-X5”. Automašīnas krāsa ir melna. Tās jauda ir 150ZS. Cena 100 000 EUR.
1.4. Pārdevējs apliecina, ka viņa pārdodamā prece ir sertificēta.

2. Pārdošanas noteikumi un termiņi.
2.1. Pārdodamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preču partijas pārdošanas.
2.2. Katras atsevišķas Preces partijas nodošanas un pieņemšana tiek noformēta ar preču pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta pušu pilnvarotie pārstāvji Preces nodošanas brīdī Pircējam.
2.3. Preču pavadzīme-rēķinā Pārdevējs norāda tās pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība.
3.1. Preces apmaksa notiek saskaņā ar atbilstošu preču pavadzīmi-rēķinu.
3.2. Pircējs apņemas apmaksāt preču pavadzīme-rēķinā noteikto cenu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu _____________________________________ dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
3.3. Pircējam piešķirts kredītlimits LVL ___________________________ ar PVN 18%.
3.4. Ja apmaksa netiek veikta līgumā noteiktā termiņā, Pircējs maksā līgumsodu 0.2 % apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu. Summas, kuras apmaksā Pircējs, vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda dzēšanai. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību izpildes.

4. Preces pieņemšana-nodošana.
4.1. Preces atbilstību pavadzīmē noradītajām Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz preču pavadzīmes-rēķina. Pēc preču pavadzīmes parakstīšanas Pircējam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu, marķējuma neatbilstību, preces iepakojumu .
4.2. Preces pieņemšanas laikā konstatētā nekvalitatīvā vai bojātā Prece tiek atdota atpakaļ Pārdevējam, kurš to apmaina laikā, par kuru puses vienojas.

5. Īpašuma un valdījuma tiesības.
5.1. Pārdevējs nodod Pircēja valdījumā pārdotās preces ar brīdi, kad Pircējs parakstījis preču pavadzīmi-rēķinu.
5.2. Īpašuma tiesības uz nopirktajām precēm pāriet Pircēja īpašumā ar brīdi, kad Pārdevēja kontā ir ieskaitīti attiecīgie naudas līdzekļi.
5.3. Visā laika periodā no preču pārdošanas brīža Pircējam līdz pilnai preču apmaksai, t.i., līdz tam brīdim, kad Pircējs iegūst īpašumtiesības uz preci, kas saņemtas saskaņā ar šo līgumu, Pircējs ir atbildīgs par preču uzglabāšanu, ekspluatāciju un komplektāciju.Visā minētajā laika periodā Pircējs apņemas nodrošināt nepieciešamos apstākļus preču uzglabāšanai, nodrošināt tās pret zādzībām, zaudējumiem, zudumiem, bojājumiem, lūzumiem, izkomplektēšanu.
5.4. Gadījumā, ja prece tiek nodota Pircējam pirms apmaksas un ja Pircējs nesamaksā līgumā noteiktā termiņā rēķinā norādīto summu, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt attiecīgās preces piespiedu apmaksu vai saņemt atpakaļ no Pircēja tam nodoto preci, kā arī saņemt no Pircēja līgumsoda naudu tādā apmērā kā noteikts šī līguma 3.4.punktā. Prece var būt atgriezta tikai ar Pārdevēja piekrišanu. Preču atdošana atpakaļ Pārdevējam neatbrīvo Pircēju no saistībām pilnā mērā atlīdzināt Pārdevējam radušos zaudējumus.

6. Strīdu atrisināšana un atbildība.
6.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Jebkurš neatrisināts strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, kā arī jebkurš cits strīds, kas saistīts ar jebkuriem agrāk noslēgtajiem līgumiem starp Pircēju un Pārdevēju, tiks izšķirti tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
6.2. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šī līguma, ja līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība.
7.1. Šīs līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas puses un ir spēkā līdz 200__.gada __._______________.
7.2. Ja līguma darbības termiņa izbeigšanas brīdī, kas norādīts šī līguma 6.1.punktā kāda no Pircēja saistībām par Preces apmaksu saskaņā ar šo līgumu nav izpildīta, tad līguma darbības termiņš pagarinās līdz brīdim, kad Pircējs ir pilnībā izpildījis savas saistības.
7.3. Līgums var būt lauzts jebkurā laikā pēc abu pušu savstarpējas vienošanās.
7.4. Līgumu var lauzt ja viena no pusēm rakstiski brīdina otru pusi vienu mēnesi iepriekš.
7.5. Ja līguma saistības netiek izpildītas, pirmai pusei ir tiesības lauzt līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
7.6. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Pušu pilnvaroto personu pārstāvju parakstīti.

8. Nobeiguma noteikumi.
8.1. Ja kāds no šā līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie līguma punkti paliek spēkā.
8.2. Pircējam ir nekavējoties jāziņo Pārdevējam par savas adreses, tālruņa numura vai norēķinu rekvizītu maiņu, kā arī jāpaziņo par izmaiņām pilnvarotās personas paraksta tiesībās.
8.3. Ar līgumu ir noteikta pilnīga Pušu vienošanās un pēc tā parakstīšanas tas atstāj un atsauc visas iepriekšējās mutiskas un rakstiskas vienošanās, sarunas, dokumentus, protokolus un korespondenci starp Pusēm sakarā ar līguma priekšmetu, termiņu un noteikumiem.
8.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei, kuriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti.

Pārdevējs: Pircējs:
______________________________________
Reģ.Nr. _______________________________
PVN maksātāja reģ.Nr. ___________________
Juridiskā adrese _________________________
______________________________________
Banka: ________________________________
Kods: ________________________________
Konts: _______________________________
Tālr.: ___________________________
Fakss: _______________________________
Mob.t.: _____________________________

________________________ / ____________ / ________________________ / _____________/

z.v. z.v.