Studentu un studējošo kreditēšana

IEVADS

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru konkrētai studiju. Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.
Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 120 latu mēnesī. Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Studējošā kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.
Kā saņemt kredītu?
Kredītus piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei
 Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa un pārējie dokumenti.
 Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.
 Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un izziņa par darba algu. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods.
 Ministru kabineta noteikumos paredzētā komisijas maksa par kredīta pieprasījuma izskatīšanu un izvērtēšanu ir 3 lati, kas jāiemaksā noslēdzot aizdevuma līgumu ar banku.
 Pēc aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas students kredītu saņems aptuveni 3 līdz 4 nedēļu laikā. Pirms banka veic naudas pārskaitījumu, Studiju fonds pārbaudīs kredītņēmēju sarakstu, kā arī organizēs valsts galvojuma parakstīšanu. Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.
Kredīta atmaksa ir veicama 5 gadu laikā no studiju beigšanas datuma, ja kredīts ir mazāks par 1000 latiem. Ja kredīts ir lielāks par 1000 latiem, tad 10 gadu laikā. Kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar trešo mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Procenti jāmaksā katru mēnesi. Tie tiek aprēķināti no jau izsniegtās kredīta summas.
Ja pēdējo 6 mēnešu laikā nav bijuši kredīta maksājuma parādi, tad kredīta pamatsummas maksājums var tik atlikts un atmaksas termiņš pagarināts par laiku, kamēr:
 grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
 bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotra gadu vecumam un nestrādā pilnu darba laiku,
turpina studijas maģistrantūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā
 Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).
 Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā (120 latu mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa – vismaz minimālās algas apmērā katru mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā – bankā, kas izsniedz kredītu studentam.
 Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairāku studentu kredītiem tikai gadījumā, ja šie studenti ir viņa bērni. Par galvotāju nevar kļūt persona, kas pati saņem vai atmaksā kredītu no valsts budžeta līdzekļiem vai kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
 Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam) kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.
 Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi).
 Par kredītu var galvot arī pašvaldība.

SEB UNIBANKA

Procentu likme

Procentu likme ir atkarīga no nodrošinājuma veida:
Nodrošinājuma veids Piemērojamā procentu likme
Depozīts SEB Unibankā RIGIBOR 6M*+ 1,5%
Nekustamā īpašuma ķīla RIGIBOR 6M* + 2,5%
Pašvaldības galvojums RIGIBOR 6M* + 2,5%
Aizņēmēja un/vai galvotāja personīgie ienākumi RIGIBOR 6M* + 5%
 RIGIBOR – (Riga Interbank Offered Rate) – vidējā Latvijas starpbanku kerdītu procentu likme, ko SEB Unibanka Studiju kredītam skata par pēdējiem 6 mēnešiem. Uz 21.11.07. – RIGIBOR 6M = 12.34 %

Kredīti studijām ārzemēs
Kredīta apmēru to studiju programmu apguvei, kuras netiek īstenotas Latvijas augstākajās izglītības iestādēs, nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs.

SEB Unibankas studiju komerckredīts
SEB Unibankas Studiju kredīts ir ērts risinājums mācību apmaksai, jo segs visu nepieciešamo summu, to var izmantot kā papildinājumu ierobežotajam valsts galvotam kredītam un tas ir ātri nokārtojams. To piešķir arī licencēto programmu studentiem.

HANSABANKA

A/s “Hansabanka” ļoti veiksmīgi noslēgusi 2003. gada studentu kreditēšanas procesu, kopumā šogad izsniedzot 4454 studiju un studējošo kredītus par kopējo summu 7,43 miljoni latu. Studiju kredīti izsniegti 4,17 miljonu latu apmērā, savukārt studējošo kredīti 3,26 miljonu latu apmērā.
Kopumā “Hansabanka” 2003. gadā noslēdza 4593 līgumus ar studentiem, no kuriem 4454 studenti jeb 97% atrada nepieciešamo nodrošinājumu un saņēma studiju vai studējošo kredītu.
AS Hansabankas studiju kredīta priekšrocības.
Banka garantē studiju kredītu vēl pirms iestāšanās augstskolā. Students neuzņemas saistības ar banku pirms studiju uzsākšanas. Uzreiz pēc iestāšanās maksas grupā studenta rīcībā būs garantēta naudas summa, ko bez kavēšanās varēsim pārskaitīt attiecīgajai augstskolai. Studiju kredīts tagad ir pieejams arī EUR valūtā.
 Ātra un vienkārša pieteikšanās un noformēšana:
 Kredīta noformēšana un saņemšana 2-3 dienās;
 Piešķir bez apstiprinājuma no augstskolas;
 Elastīgi atmaksas noteikumi:
 Atmaksa pēc studiju beigšanas, līdz pat 10 gadiem;
 Iespējamas kredīta brīvdienas līdz 2 gadiem.
 Kredīts sedz visu (100%) mācību maksu summā līdz 7000 LVL vai 10000 EUR;
 Maksimālā kredīta summa atkarīga no galvotāja vai studenta ienākumiem mēnesī;
 Der arī zemi galvotāja ienākumi, sākot no 100 LVL mēnesī;
 Galvotājam nav obligāti jāpārskaita darba alga uz kontu Hansabankā;
 Nav nepieciešams galvotājs, ja studenta ienākumi ir sākot no 200 LVL mēnesī;
 Kredītu vari saņemt, ja mācies arī licencētā studiju programmā.
Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams 1 fiziskas personas galvojums. Galvotājam ir jābūt vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Viņa ienākumiem ir jābūt regulāriem sākot no 100,- LVL mēnesī pēc nodokļu un ilgtermiņa kredīta/auto līzinga ikmēneša maksājumiem.
.
Cenrādis
 AS Hansabanka piedāvātā procentu likme ir 6mRigibor+3.3% (LVL), 8.2% (EUR)” .
 Menedžmenta komisija par studiju kredīta pieteikuma izskatīšanu: 5 LVL
 Komisija par dokumentu izmaiņu noformēšanu (izglītības iestādes maiņa, grafika maiņa): 5 LVL

PAREX BANKA

 Pieejamā kredīta summa:
 Ja galvinieka ienākumi no 100–199 LVL mēnesī – summa līdz 3500 LVL
 Ja galvinieka un/vai studenta ienākumi no 200–299 LVL mēnesī – summa līdz 6000 LVL
 Ja galvinieka un/vai studenta ienākumi no 300 LVL mēnesī – summa līdz 10 000 LVL

 Procentu likme:
 0,5% + 6 mēn. Rigibor vai Libor
 Ja tiek nodrošināts depozīts izsniegtās kredīta summas apmērā, tad procentu likme 0% + 6 mēn. Rigibor vai Libor

SECINĀJUMI

Salīdzinot studentu kreditēšanu Parex bankā, Hansabankā un SEB Unibankā, secināju, ka katrā bankā ir atšķirīga procentu likme, maksa par dokumentu izskatīšanu un noformēšanu un par naudas izsniegšanu. Piemēram, Parex bankā ir zema procentu likme – ~12,84 %, bet augsta dokumentu noformēšanas maksa (~18 Ls). Hansabankā ir augstāka procentu likme- 15,64%, bet zemāka dokumentu noformēšanas maksa (~ 15 Ls). SEB Unibankā ir augstākā procentu likme ~ 17,34 %, un zemākā dokumentu noformēšanas maksa (~6 Ls).
Manuprāt, visizdevīgāk būtu kļūt par Parex bankas klientu, jo tur ir zema ikmēneša likme,salīdzinājumā ar Hansabanku un SEB Unibanku, un pēc manām domām šadā gadījumā dokumentu noformēšanas maksai nav īpaši lielas nozīmes.

PIELIKUMS

HANSABANKA

Studiju kredīts bez valsts galvojuma
Procentu likme gadā 6mRigibor+3.3% (LVL); 8.2% (EUR)
Komisija
Kredīta pieteikuma izskatīšana 5 LVL
Kredīta izsniegšana Bez maksas
Komisija par dokumentu izmaiņu noformēšanu (izglītības iestādes maiņa, grafika maiņa) 5 LVL

Kredīts studijām ārvalstīs
Procentu likme Kre-dīta valū-ta Nodrošinājums
Fiziskas personas galvojums Fiziskas personas galvojums un nekustamais īpašums Fiziskas personas galvojums un depozīts
LVL 6mRigibor+3,5% 6mRigibor+2,5% Depozīta procentu likme+2%
EUR 8,5% 7,2%
USD 6mLibor+3,5% 6mLibor+2,5%
Komisija
Komisija par aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu bez maksas
Komisija par aizdevuma līgumu sagatavoša-nu 5 LVL
Komisija par aizdevuma izsniegšanu 0.2% no aizdevuma summas (min. 5 LVL)
Komisija par aizdevuma nosacījumu maiņu
– par papildus summas izsniegšanu 0.2% no papildus aizdevuma summas (min. 5 LVL)
– par aizdevuma atmaksas grafika, gadā izmaksājamās kredīta summas daļas vai studiju beigu gada maiņu 10 LVL
– par citu aizdevuma nosacījumu maiņu 10 LVL1

1ja aizdevuma nodrošinājums ir fiziskas personas galvojums un nekustamais īpašums, komisijas par citu aizdevuma noteikumu maiņu un bankas pakalpojumiem tiek piemērotas saskaņā ar Iespēju kredīta cenrādi

PAREX BANKA
Parex bankas studiju/ studējošā kredīts (privātpersonām)
1. Pieteikuma izskatīšana kredīta saņemšanai studiju un/ vai studējošo izdevumu finansēšanai bezmaksas
2. Jauna kredīta noformēšana studiju un/ vai studējošo izdevumu finansēšanai 3 LVL
3. Pieteikuma par līguma noteikumu grozījumiem izskatīšana bezmaksas
4. Līguma noteikumu grozījumu noformēšana 3 LVL
5. Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu:
5.1. ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā 15 LVL par katru dokumentu
5.2. ja dokuments nav jāapliecina notariālā kārtībā 5 LVL par katru lapu
6. Kredīta atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa bezmaksas
7. Pārfinansēšanas pie cita kreditora darījuma noformēšana 150 LVL

Izmantotā literatūra

http://www.seb.lv/lv/private/services/trusts/forstudents/credit/
http://hansabanka.lv/pakalp/pr_3_1_9.php
http://www.hansabanka.lv/cenas/cenradis.php?nr=7-17
http://www.hansabanka.lv/cenas/cenradis.php?nr=7-14
http://www.sf.gov.lv/index.php?sadala=144&id=97

Scroll to Top