ūdens

Ūdens vispārējais raksturojums

 Ūdens ķīmiskā formula- H2O

 Ūdens molekulmasa- Mr(H2O)=18g/mol

Ūdens sastāvs

Ūdens ir salikta viela. Ūdens molekula sastāv no 2 ūdeņraža atomiem un 1 skābekļa atoma.

Analīze un sintēze

Paņēmienu,kad saliktas vielas sastāvu noskaidro,sadalot to vienkāršās vielās,sauc par analīzi.

Paņēmienu, kad saliktas vielas sastāv noskaidro, to iegūstot no vienkāršām vielām,sauc par sintēzi

Ūdens dabā

 Ūdens sastopams trijos veidos

šķidrā(upēs,ezeros u.c.),gāzveida(gaisā), cietā(ledus polos,kalnu virsotnēs). Ir arī pazemes ūdeni,kuri noder cilvēku veselībai. Tos sauc par minerālūdeņiem.

Ūdens dabā

 Ūdens ir viens no visizplatītākajām vielām dabā. Ar to ir pārklāta ¾ zemeslodes virsa(okeāni,jūras,līči,upes,ezeri,kā arī milzīgie ledāji po

o
olos).

 Dabā ir sastopami saldūdeņi un sālsūdeņi.

 Daudz ūdens ir augu,dzīvnieku un cilvēku organisma sastāvā.

 Tas satur dažādus piemaisījumus.

 Lietus ūdens ir pats tīrākais. Pilnībā tīrs tas nav, jo lietus lāsēm krītot cauri gaisa slāņiem, ūdenī nokļūst dažādas gāzes,putekļi un sīkbūtnes.

Koncentrācija

Latvijas gruntsūdeņos ir satopams ķīmisks elements mangāns (Mn). Filtrējoties caur zemes iežiem Mn gruntsūdeņos nonāk izšķīdušā veidā un tā piesārņo ūdeni. Ja tā koncentrācija ir lielāka par 0.1 mg/l, parādās izmaiņas ūdens garšā, krāsā un smaržā. Tādēļ Latvijā ir noteikta Mn maksimāli pieļaujamā koncentrācija dzeramajā ūd

d
denī – 0.05 mg/l.

Ūdens attīrīšana

Ūdenskrātuvēs ūdens parasti nav derīgs dzeršanai. Tas jālaiž cauri ūdens attīrīšanas centram, kur attīra mikrobus un citas kaitīgas vielas. Tas notiek šādi: Ūdens nokrīt lietus veidā un uzkrājas ezeros un mākslīgās ūdenskrātuvēs  ūdeni attīra ūdens attīrīšanas iekārta 

attīrīto ūdeni pārsūknē augstā tvertnē(ūdenstornī) lai tas būtu viegli pieejams lietošanai  tā kā ūdenstornī ūdens atrodas augstu virs zemes, tad atgriežot vaļā ūdensvada krānu, no tā tek ūdens.

Upe nostādināšanas baseins  akas šahta ar ūdeni  filtrs  hlorēšanas iekārtas  sūknis  ūdenstornis  destilēts ūdens

Dzeramo ūdeni attīra no dažādām vielām un piemaisījumiem ūdens attīrīšanas stacijās.

Ūdens fizikālās īpašības

 Tīrs ūdens ir dzidrs šķidrums bez garšas un smaržas. Biezā slānī tas ir zilganzaļš, bet plānā bezkrāsains.

 Ūdens sasalšanas temperatūra normālā atmosfēras spiedienā ir 0oC, bet viršanas temp. 100oC.

 Ūdens sasalstot izplešas.

 Ūdenim ir ļoti liela siltumietilpība.

 Ūdenim ir liels virsmas spraigums un spēja saplacināt cietas vielas.

 Ūdens spēj šķīdināt dažādas vielas.

Ūdens ķīmiskās īpašības

 ūdeni iespējams sadalīt par ūdeņradi un skābekli ar līdzstrāvas palīdzību .

2H2O līdzstrāva 2H2 + O2

 ūdens reaģē ar ak

k
ktīviem metāliem

2N2 + 2H2O  2NaOH + H2 

Ūdens izmantošana

 Cilvēka ikdienas dzīvē

 Augu un dzīvnieku ikdienas dzīvē

 Šķīdinātājs dažādās tautsaimn. nozarēs

 Ūdeņraža iegūšanai

 Skābju iegūšanai

 Sārmu iegūšanai

 Dzesēšanas iekārtās

 Hidroelektrostaciju un termoelektrostaciju turbīnu darbināšanai

Virsmas spraigums

Ūdens virsmu var salīdzināt ar elastīgu ādu. To var redzēt novērojot sīkos ūdensmērītājus. Šiem kukaiņiem skrienot pa ūdens virsmu , to kājas ūdens virsmā iespiež bedrītes, bet kukaiņi negrimst. To sauc par virsmas spraigumu. To izraisa ūdens molekulu savstarpējie pievilkšanās spēki. Ūdens spraigums liek ūdenim veidot pilienus.

 sāļš ūdens vārās augstākā temperatūra un sasalst zemākā temperatūrā ne

e
ekā saldūdens, tāpēc ziemā uz ceļiem kaisa sāli lai novērstu to apledošanu.

Izmantotā literatūra

S.Ozols,E.Liepiņš „Ķīmija pamatskolai”

„Lielā ilustrētā enciklopēdija”

http://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAdens

http://www.liis.lv/globe/hydrosfera/1.htm

http://www.lvif.gov.lv/?object_id=965

http://ecoagents.lv.eea.europa.eu/research/waterpollution

Piesārņojums

Izlietoto ūdeni, ko mēs esam izmantojuši savās mājās, sauc par notekūdeņiem. Pirms notekūdeņus iepludina atpakaļ upēs un jūrā, tie ir jāatīra. Rietumeiropā arvien lielāka daļa notekūdeņu tiek attīrīti, un tas padara mūsu ūdeņus tīrākus. Tomēr Austrumeiropā un Balkānu valstīs notekūdeņus attīra retāk, tāpēc tur dzeramais ūdens vēl aizvien tiek piesārņots. Ūdeni piesārņo ķimikālijas, ko lauksaimnieki lieto, lai iznīdētu kukaiņus,mašīnu un rūpnīcu izvadītās gāzes uc.

Rietumeiropā 15 % iedzīvotāju dzer sliktas kvalitātes dzeramo ūdeni, kas ir saindēts ar baktērijām. Austrumeiropā no šīs problēmas cieš divreiz vairāk cilvēku.