biznesa plana paraugs

Biznesa plāna paraugs

Biznesa plāna paraugs autostāvvietai SIA „Stāvi un maksā”

1. Dati par pašreizējo vai plānoto uzņēmumu

Nosaukums

SIA „Stāvi un maksā”

Dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti

200X. gads 1. jūnijs

Reģ. Nr. XXXXXXXXX

A/s „Mūsu Banka”, Priekšpilsētas filiāle

SWIFT kods XXXXLVxx

Konts XXXX-XXXXXXX-XXX

Juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts

Rīga, Pagrieziena iela 2

Tālr. 70XXXX

Fakss 70XXXX

E-pasts xxx@xx.lv

Esošā vai plānotā uzņēmējdarbības vieta

Rīga, Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums

Uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas, personas kodi un dzīvesvietas adreses

Uno Motors, SIA „Stāvi un maksā” īpašnieks un direktors

Personas kods: XXXXXX-55555

Adrese: Rīga, Tālā iela 45-12, LV-10XX

Žanis Bremze, SIA „Stāvi un ma

a
aksā” līdzīpašnieks

Personas kods: XXXXXX-44444

Adrese: Rīga, Tuvā iela 54-21, LV-10XX

Uzņēmuma darbības sfēra

Transporta pakalpojumi

Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem

Pamatkapitāla lielums: Ls 3000

Vārds, uzvārds

Pamatkapitāla lielums

Ls

Procentuālais sadalījums %

Uno Motors

Žanis Bremze

KOPĀ

100%

Īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika

Īpašuma uzskaitījums

Iekārtas, tehnika, nekustamais īpašums

Daudzums

Vienības, platība

Gruntsgabala nomas tiesības uz 20 gadiem

300 m2

Finanšu rādītāji par iepriekšējiem gadiem – apgrozījums un peļņa

Jaundibināts uzņēmums

2. Uzņēmuma apraksts

Jaundibinātiem uzņēmumiem jāapraksta uzņēmuma rašanās – kā radās ideja par šāda uzņēmuma dibināšanu, kāda ir projekta iesniedzēja līdzšinējā darba vai biznesa pieredze, vai izvēlētā darbības sfēra ir atbilstoša izglītībai, pieredzei.

SIA „Stāvi un

n
n maksā” dibināta ar mērķi sniegt fiziskām un juridiskām personām maksas autostāvvietas pakalpojumus speciāli tam izveidotā teritorijā, par kuras izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un kura tiks labiekārtota atbilstoši šīs komercdarbības specifikai.

Izvēli par šo komercdarbības veidu noteica attiecīgā gruntsgabala te

e
eritoriālais izvietojums, pilsētas attīstības plānā paredzētā mikrorajona infrastruktūras attīstība, kas tuvākajā nākotnē noteiks pieprasījuma pieaugumu pēc šāda veida pakalpojumiem Pagrieziena un Ātrumposma ielu tuvākajā apkārtnē, projekta iesniedzēja finansiālās iespējas un iepriekšējā pieredze ar autotransportu un tā apkopi saistītos uzņēmumos (pēdējos gados, strādājot par SIA „Mašīnīte” servisa vadītāja vietnieku, iegūtas zināšanas par šo komercdarbības veidu, izveidojušies kontakti ar automašīnu īpašniekiem, uzkrāta informāciju par viņu paradumiem un vajadzībām, iegūtas iemaņas uzņēmuma darba vadīšanā, sadarbībā ar valsts institūcijām, darbu plānošanā un darbinieku veikto pienākumu izpildes kontrolē).

3. Produkts / pakalpojums

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir produkts vai pakalpojums. Produkts/pakalpojums tiek radīts un virzīts tirgū ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga produkta izstrāde un patērētāju vajadzību izzināšana spēs nodrošināt veiksmīgu projekta ieviešanu.

Šajā sadaļā vēlams aprakstīt ar

r
rī to, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas produkta ražošanā vai pakalpojuma sniegšanai, kādas izejvielas (to daudzums, cenas) būs nepieciešamas, kur tās tiks iegūtas (tehnoloģiskā procesa apraksts), kas būs piegādātāji un cik bieži būs iespējamas piegādes.

Produkta/pakalpojuma apraksts

SIA “Stāvi un maksā” pamatdarbība būs maksas autostāvvietas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām 24 stundas diennaktī visās gada dienās, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.

Ar ko produkts/pakalpojums piesaistīs pircējus?

SIA „Stāvi un maksā” sniegtie pakalpojumi nodrošinās klientiem aizsardzību no viņu autotransporta zādzības, aplaupīšanas vai ļaunprātīgas bojāšanas. Autostāvvieta at

t
tradīsies ērti un viegli sasniedzamā attālumā no klientu dzīvesvietas un pakalpojums tiks sniegts par iedzīvotāju vidusslānim pieņemamu cenu.

Cenu noteikšanas principi (atspoguļojiet tās iespējamo aprēķinu)

Cenas tiks noteiktas katram pakalpojumu veidam (mēneša abonementa iegāde, automašīnas novietošana uz vienu diennakti u.tml.) atsevišķi. Aprēķinā tiks ņemti vērā konkurentu cenu analīzes rezultāti, piedāvājuma un pieprasījuma analīze, kā arī autostāvvietas ekspluatācijas izmaksas un maksimālā ietilpība.

Ar mērķi piesaistīt vairāk pastāvīgo klientu tiks ieviestas atlaides ½ gada un gada abonentiem, kas ļaus precīzāk prognozēt uzņēmuma ieņēmumus.

Cenu līmenis visiem pakalpojumiem būs zemāks vai vienāds ar tuvāko konkurentu piedāvātajām cenām. Uzņēmuma cenu stratēģija būs cenu konkurence.

Sortimenta dažādošanas iespējas

Piedāvāt iespēju iegādāties mēneša abonementu ar tiesībām novietot/izņemt automašīnu 24 h diennaktī bez novietošanas/izņemšanas skaita ierobežojuma vai arī automašīnas novietošana un vienu diennakti;

Piedāvāt pastāvīgajiem klientiem (abonentiem) dažādus maksājuma termiņus – iespēju norēķināties 2 reizes mēnesī;

Diferencēt cenas atkarībā no klienta automašīnas novietošanas vietas autostāvvietā (augstāku maksu ieturot par sargam tuvāk novietotajām automašīnām).

Papildu serviss

Klientu ērtībām būs pieejami tādi autopiederumi kā troses automašīnu vilkšanai, cimdi sīku remontu veikšanai, vadi automašīnu akumulatoru savienošanai, piederumi sniega tīrīšanai no automašīnas ziemas periodā un dažādi instrumenti sīkam automašīnu remontam, par ko papildus maksa netiks ieturēta.

4. Klienti un tirgus situācija

Tirgus situācijas analīze ietver sevī darbības sfēras/nozares izpēti un tās raksturojumu, kopīgo nozares noietu un savu prognozējamo daļu tajā, nozares stāvokli un attīstības tendences, nozares raksturīgākās īpatnības, eksporta un importa attiecības nozarē. Kā nozari ietekmē ekonomiskais stāvoklis valstī, kā to ietekmē tehnoloģiskā attīstība, kādas ir reģionālās atšķirības nozarē valsts iekšienē un kā to var ietekmēt starptautisko kompāniju darbība. Tirgus piesātinātības līmenis.

Pieprasījums pēc produkta/pakalpojuma tirgū

Tiešā autostāvvietas tuvumā atrodas 16 daudzdzīvokļu mājas, kopskaitā 480 dzīvokļi un 4 biroji ar aptuveni 50 strādājošajiem. Pieņemot, ka puse no birojos strādājošajiem un katra otrā no šīm ģimenēm lieto dienesta vai personīgo automašīnu, veidojas pieprasījums pēc novietošanas iespējām 265 automašīnām. Tuvākajā apkārtnē pašreiz darbojas 2 autostāvvietas ar kopējo vietu skaitu 100, kas šajā brīdī nespēj apmierināt pieprasījumu pēc šī pakalpojuma.

Tirgus attīstības tendences un pieprasījuma prognozes

Uzņēmuma sniegto pakalpojumu pieprasījuma palielināšanos un uzņēmuma vērtības pieaugumu var veicināt šādas prognozes: 1) iedzīvotāju ienākuma līmeņa palielināšanās tuvākajos gados izraisīs vieglo automašīnu skaita palielinājumu uzņēmuma tuvākajā apkārtnē; 2) jaunu daudzdzīvokļu namu un/vai uzņēmumu biroju, ražošanas telpu, viesnīcu vai atpūtas un tirdzniecības centru izveidošana līdzās; 3) šāda veida komercdarbībai izmantojamo gruntsgabalu nomas cenu ikgadējā palielināšanās – tas kavēs jaunu konkurentu ienākšanu tirgū.

Kas būs uzņēmuma klienti? (Raksturojums, atrašanās vieta, mērķa grupas, paradumi)

SIA „Stāvi un maksā” potenciālie klienti ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kuriem pieder salīdzinoši jaunas personīgās automašīnas (ražotas pēdējos 3-7 gados) vai arī dienesta automašīnas.

80% SIA „Stāvi un maksā” klientu būs iedzīvotāji, kas vēlēsies automašīnas novietot pastāvīgi un iegādāsies mēneša abonementus. No šiem klientiem 15% autostāvvietā novietos dienesta automašīnas un par saņemto pakalpojumu norēķināsies juridiskas personas.

20% klientu būs apkārtējo namu iedzīvotāju viesi, kas automašīnas novietos, maksājot par 1-3 diennaktīm.

Galvenokārt mēs pārdosim :

Mērķa grupas

Klienti

Procentuālais sadalījums

Privātais sektors

privāto automašīnu stāvvietas

80%

Valsts sektors

dienesta automašīnu stāvvietas

10%

Komersanti (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, ražotāji u.c.)

dienesta automašīnu stāvvietas

10%

KOPĀ:

100%

Nosakot mērķa grupu, jūsu izvēles pamatā ir:

Atsevišķs produkts/pakalpojums (kāds?)

Maksas autostāvvieta 24 stundas diennaktī

Noteikts ģeogrāfisks rajons (kāds?)

Pilsētas rajons tuvu centram – Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums – daudzdzīvokļu māju un biroju teritorija

Tirdzniecība (ar ko?)

Nav

Rūpniecība (kāda nozare)?

Nav

Citi (kas?)

Nav

Cik daudz līdzekļu mūsu izvēlētā mērķa grupa iztērēs tieši par mūsu produkta/pakalpojuma veidu nākošā gada laikā?

Pastāvīgais klients gadā samaksās maksimāli: 25 * 12 = Ls 625 (ja netiek piemērotas pusgada vai gada abonementa atlaides).

Kopējie ieņēmumi (ieskaitot arī diennakts abonentus) plānoti – Ls 21 908

Kāpēc klienti izvēlēsies šo produktu/pakalpojumu?

Noteicošie faktori par labu apsargātas autostāvvietas izmantošanai ir:

1) ievērojamais autotransporta līdzekļu zādzību, ļaunprātīgi izdarītu bojājumu un aplaupīšanu skaits Rīgā;

2) apdrošināšanas kompāniju prasība, lai transporta līdzekļi, kuriem tiek noformēta KASKO apdrošināšana, diennakts tumšajā daļā atrastos apsargātā vai nožogotā teritorijā.

Galvenie konkurētspēju noteicošie faktori

SIA „Stāvi un maksā” konkurētspēju ietekmēs cena par piedāvātajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kultūra, iespējamais papildu serviss.

Kā Jūs nodrošināsiet klientu prasību izpildi (serviss, uzstādīšana, nestandarta pasūtījumi utt.)?

Autostāvvietas dežuranta/sarga pienākumos ietilps klientu vēlmju uzklausīšana un iegūtās informācijas tālāka nodošana uzņēmuma vadībai, kas nepieciešamības gadījumā lems par servisa paplašināšanu. Uzņēmuma vadība veiks regulāru kontroli, lai pārliecinātos par klientu laipnu apkalpošanu.

Kā Jūs novērtēsiet savas darbības efektivitāti un klientu apmierinātību?

Par autostāvvietas darbības efektivitāti un klientu apmierinātību raksturojošiem lielumiem izvēlēti:

1) autostāvvietas noslodze;

2) abonentu skaits

3) ikmēneša apgrozījums.

Regulāri tiks veikts šo rādītāju salīdzinājums ar konkurentu rādītājiem.

Uzņēmuma vadība autostāvvietas darbības laikā rūpīgi analizēs uzņēmējdarbības iegūtos rezultātus un adekvāti rīkosies, lai nodrošinātu racionālu autostāvvietas izmantošanu ar nolūku maksimāli apmierināt auto novietotāju vajadzības.

Cik klientu plānojat iegūt?

Veicot tirgus pētījumus, noskaidrots, ka vidējais autostāvvietu noslogojums vasarā ir 65%, ziemā – 80%. Paredzot pastāvīgo klientu skaitu – vidēji 60 abonentus, diennakts abonenti plānoti vidēji: vasarā – 150, ziemā 600.

5. Konkurenti

Dotās sadaļas izstrāde ļaus izvērtēt savas iespējas, salīdzinot ar citiem līdzīga profila uzņēmumiem. Nepieciešams raksturot nozīmīgākos konkurentus un to produktus/pakalpojumus. Kādas būs būtiskākās atšķirības uzņēmuma darbībā un tā produktā/pakalpojumā no konkurentiem. Potenciālā uzņēmuma tirgus daļa. Kuri no konkurentiem uzrādījuši sevišķi ātrus attīstības tempus? Kuri no konkurentiem tieši apdraud uzņēmuma tirgus pozīcijas? Kā viņiem to izdevās panākt? Kurus no konkurentiem uzņēmums plāno apsteigt un kā tas tiks panākts?

Konkurences līmenis

Galvenie faktori, kuri rada konkurenci šāda profila komercdarbībā, ir cena par maksas autostāvvietas izmantošanu, attālums no automašīnas novietotāja uzturēšanās vietas, kad automašīna ir autostāvvietā, un pašas autostāvvietas. Autostāvvietas ierīkošanai paredzētājā mikrorajonā pašreizējais konkurences līmenis nav augsts.

Nozīmīgākie konkurenti, viņu produktu/pakalpojumu cenas un darbības metodes

SIA „Auto stāv” – neliels vietu skaits (25) un maza teritorija, nevar piedāvāt papildu servisu, orientējas tikai uz pastāvīgiem klientiem, cenas zemākas (LVL 20 mēnesī).

SIA „Noliec auto” – vietu skaits līdzīgs (75), taču cenas ir augstākas (LVL 30 mēnesī), netiek organizēts papildu serviss.

Produkta/pakalpojuma atšķirība no konkurentiem

Visu diennakti apgaismota autostāvvieta ar papildu servisu, kas netiek piedāvāts tuvākajos konkurējošos uzņēmumos.

Konkurentu attīstības tendences, iespējamās konkurences izmaiņas nākotnē

Autostāvvietai izraudzītā gruntsgabala izvietojums nepieļauj konkurences veidošanos tiešā tās tuvumā. Tas atrodas (attāluma ziņā) klientiem daudz izdevīgākā vietā nekā jau funkcionējošie maksas auto stāvlaukumi, kā arī brīvu zemes gabalu apkārtējā teritorijā, uz kuriem nākotnē varētu tikt veidoti maksas auto stāvlaukumi, nav. Arī daudzstāvu autogarāžas šajā pilsētas daļā tuvākajos gados pilsētas attīstības plānā nav paredzēts veidot.

Tomēr, neizslēdzot iespēju, ka mikrorajonā parādīsies jauni konkurenti, kuri centīsies piesaistīt klientus ar zemākām cenām, nepārtraukti tiks izskatīta tādu faktoru ietekme uz autostāvvietas apgrozījumu un peļņu kā:

1) varbūtējā cenu samazināšanas vai paaugstināšanas iespēja;

2) autostāvvietas pakalpojumu piedāvāšana ar lielāku pievienotās vērtības īpatsvaru;

3) jaunas maksas autostāvvietas ierīkošana tuvākajā apkārtnē;

4) jau esošo konkurējošo maksas autostāvvietu pārpirkšana.

6. Virzība tirgū un mārketinga plāns

Veidojot mārketinga plānu, jāņem vērā, ka tas ir konkrētas rīcības plāns, lai sasniegtu maksimāli efektīvu produkta virzību tirgū, tāpēc jāparedz konkrētas darbības, kuru komplekss risinājums nodrošinās minētā mērķa sasniegšanu – reklāma, tirdzniecības pārstāvji, dalība izstādēs (kādās; cik tas izmaksās?), piedalīšanās konkursos, tirdzniecības akcijas (atlaides, dāvanas, konkursi utt.).

Jādomā arī par uzņēmuma un produkta/pakalpojuma tēla veidošanu (kādu tēlu vēlaties izveidot, piem., lēts, bet labs produkts/pakalpojums, ekskluzivitāte, orientācija uz pircējiem, visaugstākā kvalitāte, ātrums, ērta izmantošana.utt.).

Reklāma

Uzsākot autostāvvietas būvniecības darbus, pie tās tiks izvietots reklāmas plakāts ar kontakttālruni, pa kuru varēs pieteikties potenciālie abonenti. Īsi pirms autostāvvietas atklāšanas tiks ievietotas reklāmas lapiņas apkārtējo namu iedzīvotāju un biroju pastkastītēs. Paredzamās izmaksas: Ls 100. Pēc darbības uzsākšanas liela uzmanība tiks pievērsta klientu servisam, lai noturētu esošos klientus un viņu pozitīvās atsauksmes tiktu nodotas tālāk.

Kādas produkta/pakalpojuma īpašības tiks īpaši akcentētas

Ērtums (izdevīga piebraukšana), diennakts apgaismojums, standartiem atbilstoša drošības sistēma.

Realizācijas apjoma plāni (vienībās, piem., kg, litri, kvadrātmetri, metri utt.)

Vasarā – 60 pastāvīgie klienti un 150 diennakts abonenti, ziemā – 60 pastāvīgie un 600 diennakts abonenti.

Vai iespējamas cenu izmaiņas, balstoties uz noteikto cenu?

Iespējamas apjoma atlaides – pusgada un gada abonentiem.

Produkta / pakalpojuma attīstība un uzlabošana

Uzņēmumam attīstoties, tiks piedāvāta iespēja autostāvvietā novietot ne tikai vieglās automašīnas, bet arī citus ceļa satiksmes transporta līdzekļus, kā, piemēram, motociklus, mopēdus, motorollerus, kvadraciklus, velosipēdus, piekabes. Tiks veikti autostāvvietas papildu aprīkošanas darbi – nojumju izveidošana, riepu glabātava, piekabju un citu pārvietojamu materiālo vērtību uzglabāšana. Šo darbību rezultātā uzņēmums dažādos piedāvāto pakalpojumu klāstu, apmierinās plašāka spektra klientu vajadzības un palielinās apgrozījumu.

7. Projekta realizācija

Uzskaitīt un pamatot projekta realizācijai nepieciešamos resursus – vieta, telpas, zeme, iekārtas un tehnika (norādīt tehniskos parametrus un cenas), darbaspēks, izejvielas, materiāli, licences un atļaujas (tehniskais projekts).

Precīzi definējot sagaidāmos rezultātus, nepieciešamos resursus, plānojot izdevumus un ienākumus, būs iespējams noteikt projekta realizācijai nepieciešamo aizdevuma apjomu.

Projekta realizācijai nepieciešamie resursi:

· esošie: vieta – gruntsgabals (300 m2 platība, nomas tiesības uz 20 gadiem), darbinieki – direktors (viens no uzņēmuma līdzīpašniekiem – Uno Motors), atļauja autostāvvietas celtniecības uzsākšanai, infrastruktūras izveidei (elektrība, ūdensvads, kanalizācija utt.);

· nepieciešamie – infrastruktūra (komunikāciju sistēmas, sargu būdas nožogojums utt.), 5 darbinieki (4 sargi, grāmatvedis).

Apgrozījuma raksturs (piem., sezonas prece)

Nav izteikti sezonāls pakalpojums, taču ziemas periodā pieprasījums ir lielāks nekā vasarā.

Norēķini ar piegādātājiem (priekšapmaksa, avanss, preču kredīts utt.)

Norēķini ar pircējiem (priekšapmaksa, avanss, preču kredīts utt.)

Priekšapmaksa. Samaksa iespējama gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.

Pastāvīgajiem klientiem tiek piedāvāta iespēja norēķināties divas reizes mēnesī.

Projekta realizācijas laika grafiks (3 – 5 gadi, bet ne mazāk par aizdevuma darbības laiku)

Celtniecības darbus paredzēts veikt 1 mēneša laikā. Aizdevuma atmaksa plānota 5 gados.

Autostāvvietas būvdarbi tiks veikti šādā kārtībā: 1)esošās grunts izvešana; 2)ūdens noteksistēmas, notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas, elektrības pieslēguma ierīkošana; 3)sargu būdas celtniecība; 4)šķembu atvešana un planēšana; 5)sētas stabu ievietošana; 6)asfalta seguma ieklāšana; 7)sētas drāšu žoga, drošības sistēmu un gaismas ķermeņu uzstādīšana; 8)“zaļās” zonas ierīkošana 9)pabeigtā objekta nodošana ekspluatācijā.

Vienu mēnesi pirms plānoto būvdarbu pabeigšanas tiks uzsākta darbinieku atlase un pieņemšana un potenciālo klientu reģistrēšana.

Aizdevuma mērķis

Projekta pilna realizācija.

Kopējā projekta summa

Kopējā projekta summa Ls 11 000.

Aizdevuma summas pamatojums un pašu līdzfinansējums

Projekta realizācijai nepieciešamas investīcijas Ls 11 000 apmērā, kas sevī ietver: projektēšanas darbu izmaksas – Ls 1 000, celtniecības darbus – Ls 9 900 un reklāmas izdevumus – Ls 100.

Projekta īstenošanai nepieciešams aizdevums Ls 7000 apmērā, jo uzņēmuma līdzīpašnieki iegulda Ls 4000 no personīgajiem līdzekļiem (katrs 50%).

8. Uzņēmuma vadība un personāls

Katra uzņēmuma veiksmīgas attīstības pamats ir cilvēkresursi – darbinieki, kuri attīsta produktu/pakalpojumu, veicina tā virzīšanu tirgū, strādā ar klientiem, kontrolē uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Uzņēmuma pamatā ir stabila struktūra, kuras ietvaros tiek sadalīta atbildība un pienākumi, doti darba uzdevumi un definēti sasniedzamie mērķi. Biznesa plānā jāparāda, kāda ir uzņēmuma organizācijas shēma, kā notiek pienākumu sadale, kā tiek kontrolēta uzdevumu izpilde. Ņemot vērā uzņēmuma attīstības perspektīvas, jāparedz nepieciešamās pārmaiņas personāla sastāvā (jaunu darbavietu radīšana, papildu kvalifikācijas iegūšana, profesionālo zināšanu papildināšana u.c.), jāņem vērā, ka pieaugot darba apjomiem un atbildībai, jāpieaug arī darba apmaksai.

Darba algu var noteikt dažādi: stundas likme, gabaldarba apmaksa, procenti no realizācijas.

Organizācijas struktūra un personāls

Uzņēmuma darbības saskaņošanu ar pašvaldības institūcijām, darbu organizēšanu, darbinieku pieņemšanu un darbu izpildes kontroli veiks SIA „Stāvi un maksā” direktors. Par uzņēmuma grāmatvedi tiks pieņemta Līne Cipariņa, kurai ir atbilstoša izglītība ieņemamajam amatam un kura jau vairākus gadus strādā par grāmatvedi vairākos līdzīga profila uzņēmumos. Tiks izsludināta vakance uz 5 sargu darba vietām, un tiks veikta darbinieku atlase, izvērtējot atbilstību piedāvātajam amatam, darba pieredzi un veicot pārrunas.

Kā tiks noteikta darba alga:

Direktoram un grāmatvedei tiks noteikta pastāvīga darba alga, sargiem samaksa atkarīga no nostrādāto stundu skaita mēnesī. Prēmijas darbiniekiem tiks noteiktas atkarībā no uzņēmuma realizācijas ieņēmumiem.

9. Finanšu plāni

Finansiālās darbības prognoze 3 – 5 gadiem, bet ne mazāk par aizdevuma darbības laiku

Prognozes pamatojums

Naudas plūsmas prognoze un kredīta atmaksas grafiks

Pirmajā uzņēmuma darbības mēnesī plānots pabeigt celtniecības darbus, tādēļ pirmie ieņēmumi plānoti no otrā mēneša otrās puses (pieņemot, ka pakalpojumu faktiska sniegšana nesāksies līdz ar otrā mēneša pirmo dienu). Savukārt ieņēmumi pārējā gada laikā balstīti uz tirgus pētījumu par autostāvvietu vidējo noslogojumu atkarībā no sezonas (vasarā 65%, ziemā 80%) un pieņemot, ka ir pastāvīgie klienti – 60 abonenti.

Personāla darba algas (ieskaitot soc.nod.) balstītas uz noteiktām pastāvīgām algām un prēmijām – procentiem no plānotajiem ieņēmumumiem.

Kredīta atmaksas uzsākšana tiek plānota tūlīt pēc celtniecības darbu pabeigšanas līdz ar pirmajiem ieņēmumiem. Kredīta atmaksas termiņš – 5 gadi.

Naudas plūsmas pārskats komercsabiedrībai “Stāvi un maksā”

Aktivizējot šo saiti, nokļūsiet Excel programmā, kurā ir veikts, dotās naudas plūsmas, aprēķins.

Jau strādājošiem uzņēmumiem gada pārskati (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins) par iepriekšējiem trīs gadiem

10. Iespējamie riski un to novēršanas vai ierobežošanas iespējas

Lai cik pārdomāts pašiem nešķiet biznesa plāns, vienmēr pastāv blakus apstākļi, kuri var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību. Svarīgi ir atzīt, ka riska faktori pastāv vienmēr, tāpēc nepieciešams noteikt un izvērtēt potenciālos draudus, kā arī to ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Iespējamo risku raksturojums (konkurences pieaugums, izejvielu cenu pieaugums, esošo klientu maksātspējas pazeminājums vai citi), pasākumi risku ierobežošanai.

Problēma

Pasākums

Klientu automašīnu zādzība vai aplaupīšana

Pietiekams apgaismojums diennakts tumšajās stundās visā autostāvvietas teritorijā, regulāra teritorijas apsekošana, stingra potenciālo darbinieku (sargu) atlase, darbinieku atbildības noteikšana, kontroles un uzraudzības pasākumi.

Klientu loka sašaurināšanās inflācijas vai konkurences rezultātā

Klientu vēlmju izzināšana, papildus servisa ieviešana, elastīga cenu politika, atklāto trūkumu savlaicīga novēršana.

Ugunsgrēks

Stingra ugunsdrošības noteikumu ievērošanas kontrole.

Biznesa plānam pievienojamo dokumentu saraksts

· Aizpildīts aizdevuma pieprasījums

· Reģistrācijas apliecība (oriģināls vai notariāli apliecināta kopija)

· Statūti (oriģināls vai notariāli apliecināta kopija)

· Dokumenti par juridiskās personas izpildinstitūcijas ievēlēšanu

· Izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par paraksta tiesībām

· Izziņa no VID par nodokļu nomaksu

· Gada pārskati (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins) par iepriekšējiem trīs gadiem

· Personu ar paraksta tiesībām pases kopijas

· Līgumi vai nodomu protokoli ar sadarbības partneriem par izejvielu piegādi, iekārtu piegādi u.c. dokumenti

· Līgumi vai nodomu protokoli par produkta/pakalpojuma realizāciju

· Kontu izraksti no klienta bankas

· Līgumi par esošajiem kredītiem

· Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās licences, atļaujas, saskaņojumi, patenti u.c., kurus izsniegušas attiecīgās iestādes

· Dokumenti par piedāvāto nodrošinājumu:

Nekustamie īpašumi:

– Zemesgrāmatas akts/zemesgrāmatas izziņa vai citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti;

– Izziņa no Zemesgrāmatu nodaļas par apgrūtinājuma neesamību;

– Inventarizācijas lietas oriģināls (namīpašumiem un dzīvokļiem);

– Mājas grāmata (namīpašumiem);

– Izīrēto namīpašumu īres līguma oriģināls;

– Zemes nomas līguma oriģināls, ja namīpašums atrodas uz citām personām piederošas zemes;

– Zemes nomas līguma oriģināls, ja uz zemes īpašnieka zemes atrodas citām personām piederošs namīpašums;

– apdrošināšanas polise.

Transporta līdzekļi:

– reģistrācijas apliecība (kopija uzrādot oriģinālu);

– apdrošināšanas polise;

– izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par apgrūtinājuma neesamību.

Pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi:

– saraksts;

– apdrošināšanas polise;

– izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par apgrūtinājuma neesamību.