Brāļi Kaudzītes ‘Mērnieku laiki’

Brāļi Kaudzītes

I daļa

I nodaļa
Annuža aizved Anniņu uz skolu. Annuža dod vispārīgu vērtējumu par mērnieku laikiem.
II nodaļa
Sākas divu tuvu ģimeņu dzīvošana- Gaitiņu un Oļiņu. Gaitiņu ienākšana Irbēnos, Jura dienā notiek pirms 20 gadiem. Annužas un Ilzes atkal redzēšanās.
III nodaļa
Oļiņu nedienas. Pēc pērkona spēriena nodeg Oļiņu dzīvojamā ēka. Sadeg Oļinietes meitiņa- Trīnīte.
IV nodaļa
Gadatirgus. Slātaviešu un Čangaliešu ķildas krogā.
V nodaļa
Ilzes slimība un nāve. Atklājas Gaitiņu Kaspara un Lienas mīlestība vienam pret otru.
VI nodaļa
Mērnieku laiks Slātavā. Mērnieks Feldhauzens sāk savu darbu.
VII nodaļa
Saasinās Gaitiņu un Oļiņu attiecības. Ilzes bēres. Oļiniete apsola Lienu Prātniekam.
VIII nodaļa
Slātavā mērīšana rit pilnā sparā. Palīg mērnieki dzīvo Oļiņu mājā. Liena atkal noraida Prātnieku.
IX nodaļa
Augstu pakāpi sasniegusi kukuļošana. Prātnieks organizē Gaitiņu padzīšanu, iegrūž Teni nelaimē. Mērnieka savtīgos rīkojumus paklausīgi pilda pagasta vecākais un tiesa. Šrekhubers vienīgais spēj runāt pretī Feldhauzenam.
X nodaļa
Mērnieku sagaidīšana Čangalienā. Grabovskis izmanto savu ārējo līdzību ar Feldhauzenu, ievāc dāvanu naudu.
XI nodaļa
Viltus mērnieka noliktajā dienā, čangalieši ierodas ar dāvanām Slātavas muižā, kur ieliek viņus cietumā (Ķencis un Pāvuls). Noskaidrojas, ka Čangalienā nemaz mērnieks nav bijis.

II daļa
I nodaļa
Jura dienā Gaitiņi aiziet no Irbēniem. Oļiniete neuzzina uz kurieni dodas Gaitiņi. Oļinietes un Prātnieka cerības nepiepildās. Kādas nedēļas vēlāk Liena aiziet no Irbēniem un neatgriežas.
II nodaļa
Čangalienā kukuļošana plaukst spēcīgāk nekā Slātavā, sākas zemes darbi. Švauksts izplata baumas par goda maltīti.
III nodaļa
Slātavas dzirnavās malēji sadalījušies divās daļās- mērnieka atbalstītājos un soģos. Atbalstītāju priekšgalā- Prātnieks, soģu priekšgalā- Šrekhubers. Pie Šrekhubera slepeni ierodas Grabovskis. Raņķis- spiega lomā, nodaļas beigās saņem no Feldhauzena uzdevumu- par labu atalgojumu novākt Grabovski.
IV nodaļa
Mielasts aiz Slātavas sila. Goda maltītē darbojas Pietuka Krustiņš un pušķošanas komiteja. Slātavieši viļas, gaidīdami smalko goda maltīti.
Nomaskēti vīri uzbrūk viesiem, tos piekaujot un izklīdinot. Nozog mērnieka izgatavotos ruļļus un Bisara zirgus, nodedzina Prātnieka klēti.
V nodaļa
Irbēnos ierodas Liena un pastāsta par viņas un Kaspara precībām. Oļiniete izdzen viņu un ar Prātnieku izplata baumas, ka Kaspars viņu pametis un nozadzis ruļļus.
Vēlā rudenī pie Annužas ierodas novārgusi Liena, kura meklēdama, bet neatrazdama Kasparu nogurusi.
VI nodaļa
Feldhauzens saņem ziņojumu no blēžiem par ruļļiem, aizņemas naudu no Raņķa un dodas uz pilsētu. Aiz blēžu pārskatīšanās Feldhauzens atgūst ruļļus par velti.
VII nodaļa
Feldhauzena kundze nevar sagaidīt savu vīru atgriežamies. Sūta Raņķi uz pilsētu- atbraucot paziņo, ka Feldhauzens pilsētā nav atrodams.
Slātavas pastā pienāk pazudušie ruļļi, bet Feldhauzena nav.

III daļa
I nodaļa
Lienai piedzimst meitiņa- Anna. pēc rūgtiem pārdzīvojumiem un slimības, kļuvusi neprognozējama, ieslēgta sevī, klusa un pēc izskata bāla. Vasaras svētkos Liena pie baznīcas sajūk prātā.
II nodaļa
Lienas traģiskā nāve. Zemes mērīšanas darbi pabeigti, ruļļi atgūti, bet Feldhauzena nav. Švauksts atgriežas no pilsētas samācījies ārīgās manieres un „aizmirsis” latviešu valodu.
III nodaļa
Lienas bērēs atrisinās Gaitiņu un Oļiņu sižetiskā līnija. Oļiniete, Prātnieks un citi ļaudis ir „uzvarējuši”, bet morāli zaudējuši. (Mākslinieciski spēcīgi atklātas Oļinietes un Prātnieka rupjās un ļaunās dvēseles.)
IV nodaļa
Raņķis pamana Grabovski, kuru noturējis par nošautu, saslimst un mokās sirdsapziņas pārmetumos. Grabovskis ir starptautiska mēroga krāpnieks.
Palīg mērnieku Prātniekam neizdodas piekukuļot.
V nodaļa
Feldhauzena kundze sadabū pieprasīto naudas summu un vairāk nekā pēc gada Feldhauzena kundze atgūst vīru.
Mērnieka Feldhauzena sarunā ar Šrekhuberu noskaidrojas neatklāti notikumi:
1.) Raņķis pēc Feldhauzena uzdevuma nošaut Grabovski, aiz pārskatīšanās nošauj Kasparu.
2.) Šrekhubers piedalījies ruļļu zādzībā, lai varētu atbalstīt bārenīti Anniņu.
VI nodaļa
Lasāms pārskats par romāna galvenajiem tēliem.
Pāris lapās atklājas visa Ķenča dzīve.
(Stāstīts par Švaukstu un Drekberģi, Ķenci un Pāvulu, Annužu un Anniņu.)
VII nodaļa
Annužas pēdējās dienas. Annuža noņem smagu akmeni no sirds, izstāstot mācītājam par samainīto lielmātes meitu un Oļinietes Trīnīti ugunsgrēka laikā.
Ugunī sadega lielmātes meita Helena Liena.
Stāstījums par Anniņas un Annužas dzīvi sākas un beidzas, ietverot zemnieku dzīvi divos apgabalos 25 gadu ilgā laika posmā.

Beigas