darba kaartiiba

Darba kārtības noteikumi
Ragana

I. Vispārīgie jautājumi
1. Izstrādāti pamatojoties uz Darba likuma 55. pantu un saskaņā ar Darba aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2. Noteikumi nodrošina vienotu darba kārtību Krimuldas pagasta pirmsskolas izglī6tības iestādē „Krimulda” (turpmāk tekstā – Iestāde) un ir saistoši visiem iestādes darbiniekiem.
3. Iestādes vadītāja ( turpmāk tekstā – vadītāja ) ar noteikumiem iepazīstina pret parakstu katru darbinieku pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas.
4. Ar noteikumiem darbinieki var iepazīties iestādes gaitenī informatīvajā stendā.

II. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana
5. Darba tiesiskās attiecības nodibina rakstveidā noslēdzot darba līgumu starp darba devēju – vadītāju, no vienas puses un darbinieku, no otras puses. Darba līguma viens eksemplārs atrodas pie darbinieka, otrs – pie darba devēja.
6. Pirms darba līguma slēgšanas darbinieks iesniedz šādus dokumentus:
6.1. iesniegumu par pieņemšanu darbā;
6.2. dzīves gājumu (curriculum vitae CV);
6.3. diploma (vai cita izglītību apliecinoša dokumenta) kopiju (uzrādot oriģinālu);
6.4. pases kopiju (uzrādot oriģinālu);
6.5. personas medicīnisko grāmatiņu;
6.6. nodokļu grāmatiņu vai blakusdarbā strādājošajiem – tās kopiju;
6.7. valsts valodas prasmes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja vidējā izglītība nav iegūta valsts valodā.
7. Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs, slēdzot darba līgumu, viņš par to rakstveidā informē darba devēju.
8. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, pamatojoties uz noslēgto darba līgumu, vadītāja noformē rīkojumu un darbinieks ar savu parakstu apliecina piekrišanu.
9. Slēdzot darba līgumu, vadītāja iepazīstina darbinieku ar:
9.1. darba pienākumiem un darba apstākļiem;
9.2. šiem Noteikumiem;
9.3. izskaidro darbiniekam viņa tiesības un pienākumus;
9.4. veic ievadinstruktāžu;
9.5. Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr. 492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
10. Darbiniekam iekārto personas lietu, kurā ir: personas uzskaites karte, CV, izglītības un tālāk izglītības dokumentu kopijas, pases kopija, valsts valodas apliecības (ja darbiniekam tāda ir) kopija, rīkojuma par darba tiesisko attiecību nodibināšanu kopija.
11. Darbinieku personas lietas glabājas (ugunsdrošā seifā, slēdzamā skapī) vadītājas kabinetā. Vadītājas personas lieta glabājas pie dibinātāja (Krimuldas pagasta padomē). Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas darbinieka personas lietu nodod arhīvā.
12. Darbinieka sanitārā grāmatiņa atrodas pie iestādes medicīnas darbinieka.
13. Darbinieka algas nodokļu grāmatiņas atrodas Krimuldas pagasta padomē.
14. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu vadītāja noformē rīkojumu, kurā norāda pamatojumu.
15. Darba devējs, pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma, piecu darba dienu laikā izsniedz izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, samaksu, ieturētajiem nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu.

III. Darba organizācija
16. Iestādes darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai ir no plkst. 7.00 līdz 19.00. Atkarībā no darbinieka veicamā darba specifikas, katra konkrētā darbinieka darbalaiks tiek atrunāts un noteikts Darba līgumā.
17. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās Iestāde ir slēgta. Šajā laikā pasākumi notiek ar vadītājas atļauju.
18. Iestādē ir piecu dienu darba nedēļa.
19. Grupās apmācību procesa sākums Iestādē sākas plkst. 9.00.
20. Iestādē nodarbību sarakstu laiku apstiprina vadītāja. Nodarbību laiku ilgums tiek noteikts apstiprinātajā Iestādes Pirmsskolas izglītības programmā, koda Nr. 01011111.
21. Pirmssvētku dienās Iestāde strādā līdz plkst. 18.00. Darbiniekiem darba laiks pirmssvētku dienās tiek saīsināts par vienu stundu.
22. Darbinieki piedalās Iestādes mācību gada darba plānā iekļautajos pasākumos, kā arī citos vadītājas noteiktajos pasākumos.
23. Pasākumos darba laikā ārpus Iestādes, darbinieki piedalās, saskaņojot to ar vadītāju.
24. Par pasākumiem ārpus Iestādes, kuros darbinieki piedalās kopā ar bērniem, vadītāja izdod rīkojumu.
25. Bez saskaņošanas ar vadītāju aizliegts:
25.1. izmainīt apstiprināto nodarbību sarakstus (grafikus);
25.2. darba laikā organizēt sapulces, sēdes un citus pasākumus;
25.3. darba laikā veikt sabiedriskos pienākumus.
26. Darbinieku sanāksmes vai sēdes ilgums nedrīkst pārsniegt divas stundas.
27. Vadītāja, metodiķe, medmāsa, grāmatvede, logopēde un vadītājas vietniece saimnieciskos jautājumos Iestādē veic dežūras saskaņā ar vadītājas apstiprinātu grafiku un kārtību.
28. Darbinieku nostrādāto darba laiku uzrāda darba laika uzskaites tabulā.
29. Darbinieks par savu pārejošo darbnespēju nekavējoties paziņo vadītājai (mutiski, telefoniski – pats vai ar citas personas starpniecību) saslimšanas dienā. Darbinieka darbnespēju apstiprina darba nespējas lapa. Par darba nespējas lapas saņemšanu, tās izsniegšanas dienā un katras darba nespējas lapas pagarināšanas dienā, darbinieks paziņo vadītājai.

IV. Darba samaksa
30. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver normatīvajos aktos, darba koplīgumā noteikto darba algu, piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.
31. Darbinieku darba algas aprēķinus veic Iestādes grāmatvede pamatojoties uz Iestādes sniegtajām tarifikācijām, darba laika uzskaites tabulām un Iestādes vadītājas rīkojumiem.
32. Darbinieks un vadītāja vienojas par darba samaksas izmaksas laiku un veidu. Darba alga tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī – 5. datumā. Pēc darbinieka rakstiska lūguma, darba samaksa var tikt pārskaitīta uz darbinieka norādīto bankas kontu. Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, darba samaksu izmaksā pirms attiecīgās dienas.
33. Izmaksājot darba samaksu, darbiniekam izsniedz rakstveidā sagatavotu darba samaksas aprēķinu. Pēc darbinieka pieprasījuma, vadītājai ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot.
34. Darbinieka prēmēšana notiek saskaņā ar koplīgumu un apstiprināto darba samaksas nolikumu. Darba kolektīvā padome izvirza priekšlikumus par prēmiju apjomu darbiniekiem, Iestādes vadītāja ar rīkojumu apstiprina darba kolektīva padomes lēmumu. Piemaksu sadali veic pēc izstrādātās kritēriju sistēmas Iestādes darba kvalitātes komisija, tās lēmumu ar rīkojumu apstiprina iestādes vadītāja.
35. Vadītājai piemaksas un prēmijas piešķir darba devējs.
36. Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku darbiniekam izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma.
37. Ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, darba devējam ir pienākums izmaksāt vidējo izpeļņu Darba likuma 73. pantā noteiktos gadījumos.

V. Atvaļinājumi
38. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekiem piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar vadītājas apstiprinātu atvaļinājuma grafiku, ar kuru darbinieki var iepazīties gaitenī informācijas stendā.
39. Darbinieks līdz maija mēnesim iesniedz vadītājai iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu.
40. Pedagogiem ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kopējais ilgums ir astoņas kalendāra nedēļas, tehniskajiem darbiniekiem ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas. Darba līgumā (vai darba koplīgumā) nosaka gadījumus, kad darbiniekam piešķirams ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.
41. Darbiniekam un vadītājai vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā piešķir pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
42. Darbiniekam, kurš nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, piešķir atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas uz darbinieka iesnieguma pamata (saskaņā ar darba koplīgumu).
43. Darbiniekam valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai piešķir mācību atvaļinājumu, kas nav īsāks par 20 darba dienām gadā, par šo laiku saglabājot darba algu.
44. Pēc darbinieka motivēta lūguma vadītāja var piešķirt darbiniekam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.
45. Darbinieks paziņo vadītājai par savu pārejošo darbnespēju atvaļinājuma laikā.
46. darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā vadītāja pārceļ vai pagarina atvaļinājumu par pārejošas darbnespējas dienu skaitu. Par šīm dienām papildu atvaļinājuma naudu neizmaksā.

VI. Apbalvojumi un pamudinājumi
47. Saskaņā ar iestādes nolikumu Par darbinieku apbalvojumiem un pamudinājumiem vadītāja:
47.1. izsaka pateicību;
47.2. apbalvo ar dāvanu vai naudas balvu;
47.3. apbalvo ar Iestādes Goda rakstu (Atzinības rakstu vai citu Iestādes apbalvojumu);
47.4. iesaka apbalvot ar pašvaldības, Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas, valdības un valsts apbalvojumiem.

VII. Darbinieku uzvedības noteikumi
48. Darbinieks Iestādē nedrīkst smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, atrasties alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.
49. Darbinieks Iestādē nedrīkst atrasties ar saslimstību, kas rada vai var radīt draudus citu darbinieku vai bērnu drošībai vai veselībai.
50. Darbinieka pienākums ir rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu Iestādē, kā arī par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu draudošus vai jau radušos zaudējumus.
51. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot vadītājai un atbildīgajiem dienestiem par iepriekšminētajiem šķēršļiem, zaudējumu rašanās draudiem vai jau esošajiem zaudējumiem.
52. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot vadītājai par nelaimes gadījumiem ar bērniem un darbiniekiem.
53. darbinieka pienākums ir neizpaust viņa rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju.
54. Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu vai veic to nepienācīgi vai citādas prettiesiskas vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam, darbiniekam ir pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus.

VIII. Disciplinārie sodi
(piespiedu līdzekļi darba kārtības nodrošināšanai Iestādē)
55. Par Iestādes iekšējo normatīvo aktu, darba līguma (vai koplīguma), šo noteikumu neievērošanu un vadītājas rīkojumu nepildīšanu, darbiniekam piemēro Darba likuma 58., 90. un 101. pantā noteiktos sodus: samazina vai noņem piemaksas un prēmijas.
56. Par disciplinārsoda piemērošanu darbiniekam, vadītāja izdod rīkojumu, ar kuru, pret parakstu, iepazīstina darbinieku.
57. Darbiniekam ir tiesības savu aizskarto tiesību vai interešu aizsardzības nolūkā iesniegt sūdzību Iestādes attiecīgi pilnvarotai personai (darba strīdu komisijai), augstākai iestādei (dibinātājam), tiesai.

IX. Darba aizsardzības pasākumi Iestādē
58. Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.
59. Vadītājas pienākums ir organizēt darba aizsardzības sistēmu Iestādē un nodrošināt tās darbību.
60. Darba aizsardzības sistēma ietver: darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi, darba vides iekšējo uzraudzību un konsultēšanos ar darbiniekiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.
61. Vadītājai jānodrošina, lai darbinieki ievēro darba aizsardzības noteikumus darba vietā.
62. Vadītājai jānodrošina, ka Iestādē izstrādā darba drošības instrukcijas.
63. Vadītājai ir jānodrošina instruktāžu veikšana darba vietā Darba aizsardzības likumā noteiktos gadījumos.

X. Citi jautājumi
64. Atpūtas laiks.
64.1. Darbinieks attiecīgi izplānojot savu darba laiku, var pārtraukt darbu un izmantot „pārtraukumu ēšanai”, kurš var ilgt 15 minūtes ik pēc 4 darba stundām, bez tiesībām pamest Iestādes telpas.
64.2. Iestādes darbiniekiem – skolotāju palīgiem tiek noteikts 60 min. ilgs pusdienu pārtraukums atpūtai un ēšanai. Šajā laikā darbinieks ir tiesīgs atstāt savu darba vietu un atvēlēto laiku izmantot pēc saviem ieskatiem.
64.3. Iestādes darbiniekiem, kuri strādā pie monitoriem, paredzētais papildus atpūtas laiks 5 – 15 min. ik pēc vienas darba stundas tiek izmantots pēc darbinieka ieskatiem, bez tiesībām pamest iestādes telpas.

XI. Darba kārtības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība
65.Darba kārtības noteikumus pieņem darbinieku kopsapulce un apstiprina Iestādes vadītāja.
66. Grozījumus Darba kārtības noteikumos veic pēc vadītājas, vienas trešdaļas darbinieku vai darba kolektīva padomes priekšlikuma. Tos pieņem darbinieku kopsapulce un apstiprina vadītāja.

Darba kārtības noteikumi pieņemti kopsapulcē

200__.g. ______________________

Protokols Nr. _______

Iestādes vadītāja___________________________