Elektriskā strāva

Elektriskā strāva

1. Vienkāršā noslēgtā ķēde sastāv no:
a. vadiem
b. elektroenerģijas avota
c. elektroenerģijas patērētāja
d. visi minētie
2. Elektriskā strāva ir
a. virzīta lādiņnesēju plūsma
b. enerģijas plūsma
c. strāvas plūsma
d. elektroenerģija
3. Lai plūstu strāva, uz lādiņu visu laiku jādarbojas:
a. magnētiskajam laukam
b. maiņstrāvai
c. elektriskajam spēkam
d. elektriskajai kapacitātei
4. Elektriskajā ķēdē lādiņnesēju plūsma nemaina virzienu un stiprumu. Kā sauc šādu strāvu?
a. maiņstrāva
b. pretstrāva
c. paralēlstrāva
d. līdzstrāva
5. Elektrisko strāvu raksturo
a. blīvums
b. pretestība
c. strāvas stiprums
d. laiks
6. Elektriskā kapacitāte ir atkarīga no
a. lieluma
b. temperatūras
c. vides, kurā tā atrodas
d. ģeometriskajiem izmēriem un vidi, kurā atrodas
7. Kurš no dotajiem apzīmējumiem virknes slēgumā ir vienāds
a. I=I1=I2
b. R=R1=R2
c. U=U1=U2
d. q=q1=q2

8. Strāvas mērvienība
a. volts
b. ampērs
c. vats
d. vēbers
9. Apzīmējums voltmetram, slēdzot ķēdē.
a. C
b. V
c. A
d. W
10. Vadītāju strāvas plūsmu nodrošina
a. elektriskā pretestība
b. magnētiskais lauks
c. strāva
d. elektriskais lauks
11. Strāvas stipruma mērinstruments
a. voltmetrs
b. amperametrs
c. anemometrs
d. metramērs
12. Kurš no dotajiem apzīmējumiem paralēlajā slēgumā ir vienāds
a. U=U1=U2
b. R=R1=R2
c. I=I1=I2
d. t=t1=t2
13. Kas rada elektrisko strāvu metālos, elektrolītos, gāzēs?
a. atomi
b. molekulas
c. lādiņnesēju plūsma
d. gaiss
14. Ko sauc par īsslēgumu
a. kļūdas dēļ izzūd elektriskas lauks
b. kļūdas dēļ izzūd sprieguma kritums
c. kļūdaini saslēgti vadi
d. īslaicīgi izslēdz elektrību
15. Elektrisko kapacitāti mēra
a. kulonos
b. faratos
c. omos
d. voltos

16. Kā var savienot elektroenerģijas patērētājus?
a. virknē un paralēli
b. paralēli
c. perpendikulāri
d. nav iespējams
17. Džoula – Lenca likums
a. U=IR
b. Q=I2*R*t
c. A=I*U*t
d. I=q/t
18. Īpaša universāla strāvas stipruma un sprieguma ierīce
a. voltmetrs
b. nanometrs
c. amperametrs
d. multimetrs
19. Jo lielāka pretestība, jo…
a. vājāka strāva plūst caur to
b. stiprāka strāva plūst caur to
c. strāva paliek nemainīga
d. mainīgāka strāva plūst caur to
20. Luidži Dalvāni veicot eksperimentu atklāja-
a. „cilvēka elektrību”
b. savstarpējo mijiedarbību
c. „dzīvnieku elektrību”
d. „priekšmeta elektrību”

Atbildes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
d a c d c d a b b d b a c b b a b d a c

Vērtēšanas tabula

punkti 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-17 18-19 20
atzīme 3 4 5 6 7 8 9 10