Ievads tiesību zinātnē

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS
Regulē sab-skās attiecības valsts pārvaldes sfērā. Vismaz viens no tiesisko attiecību subjektiem ir izpildvaras institūcija (amatpersona vai organizācija), otrs subjekts ir indivīds vai organizācija (kura nav varas nesējs).
Administratīvās tiesības (materiālās):
1) Vispārējās
2) Sevišķās (organizācijas, pašvaldību, ierēdņu tiesības utt)
Admin.ties. nozīmē īpašu admin.procesu, tiesā mazākus tiesu izdevumus, objektīvās patiesības noskaidrošanas princips (izmeklēšanas princips) pretstatā sacīkstes principam civilprocesuālajās tiesībās.
Valsts pārvalde kā adm.tiesību pamatelements ir pārvaldes organizatorisko darbību kopsumma:
– darbība, kas nav likumdošana un tiesas spriešanas
– plānveidīga politisku lēmumu izpildīšana
– patstāvīgu uzdevumu veikšana sab-bas interesēs, ko veic šīm mērķim iecelti sab-bas pārstāvji
– savu mērķi sasniedz ar tiesiskiem līdzekļiem.
Pārvalde savus uzdevumus risina ar piespiešanas, aprūpes, plānošanas metodēm likuma ietvaros. Valsts pārvalde var darboties privāttiesību jomā.
Pārvaldei piemīt izvēles brīvība ciktāl nepastāv noteikts normatīvais regulējums. Pārvaldes reālais izpildītais ir institūcija. Tās darbojas ar tiesībspējīgas fiziskās vai juridiskās personas starpniecību.
Pastarpināto valsts pārvaldi īsteno ar apvienību, iestāžu, nodibinājumu, arī privāttiesību fizisko un juridisko personu starpniecību.
Tās var iedalīt:
1) tiesībspējīgas apvienības
2) personu apvienības
3) tiesībspējīgas publisko tiesību iestšdes, kas atrodas padotībā, šīm iestādem ir atšķirīga tiesībspēja
4) publisko tiesību nodibinājumi, kurus izveido un atzīst valsts
5)pilnvarotās personas, vai pilnvarotie uzņēmumi.
Rīcības brīvība valsts pārvaldē izpaužas kā:
– izdošanas brīvība
– satura izvēles brīvība, kuru no dažādām iespējam izvēlēties.

Pārvaldes darbības formas
Faktiskā darbība – ir, piem., pārvaldes iestādes ziņojumi, izziņas, brīdinājumi, info utt. Rada nevis tiesisku bet faktisku rezultātu
Tiesiskā darbība – vērstas uz to, lai gūtu tiesisko rezultātu.
Administratīvais akts
Tiesību akts – publisko tiesību jomā, ko izdod iestāde attiecībā uz individuālu noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības.
Tiesību aktu veidi
1) Vispārsaistošie (normatīvie)
2) Individuālie
-iekšējie
-politiskie
-kriminālprocesuālie
-tiesas nolēmumi
-publisko tiesību līgumi
-privāto tiesību akti
Administratīvo aktu klasif.
Atkarībā no:
1) atbilstības tiesību normām – tiesiski, prettiesiski
2) iedarbības uz adresātu – labvēlīgi, nelabvēlīgi
3) iestādes rīcības – obligātie, izdošanas izvēles, satura izvēles, brīvie.
Administratīvā procesa principi
1) materiālie – ietekmē AA vai faktiskās rīcības saturu.
* personas tiesību ievērošanas pr.
* vienlīdzības
* tiesiskuma
* tiesību normu un sapratīgas piemērošanas princips
* patvaļas aizliegšana
* tiesiskā paļāvība
* likuma atruna
* demokrātiskā iekārta
* samērīgums
* likuma prioritāte

2) procesuālie – nodrošina procesuālo taisnīõgumu
* valsts pārvaldes un pakalpojumu pieejamība
* personas ties.tikt uzklausītai poirms lēmuma pieņemšanas
* tiesības uz info
* uz personas datu aizsardzību
* lietas objektīva izmeklēšana
* procesuālā atklātība
* korektums un objektivitāte
* ties.pieprasīt veikt tiesisko korekciju
* šaubu gadījumā jātulko par labu personai.
Īpaši pakļautās personas
– īpašās pārvaldes attiecībās esošas personas, kas lielākā mērā kā parasti indivīdi ir pakļauti dažādiem ierobežojumiem.
* ierēdņi un citas amatpersonas
* kareivji
* notiesātās personas
* skolēni, studenti.
Personas skar: statusa nodibināšana, mainīšana, izbeigšana; disciplinārsodīšana; cilvēktiesību ierobežošana; lēmumi, kas attiecas uz darba organizāciju.
AA izdošanas termiņš
Iesniegums —- 1. mēnesis —– lēmums lietā
(iestāde termiņu var pagarināt, norm.aktā var būt īsāks termiņš, iesniedzējs var lūgt termiņa saīsināšanu).
Apstrīdēšana
* iesniedzējs, adresāts vai trešā persona viena mēneša laikā no AA spēka stāšanas dienas, ja ir norāde par apstrīdēšanu
* gada laikā no AA stāšanas dienas, ja nav norādes par apstrīdēšanu
* persona, kuras tiesības AA ierobežo, bet kura nav bijusi pieaicināta procesā ka trešā persona, viena mēneša laikā no dienas, kad uzzināja par AA, bet ne vairāk ka gada laikā no AA stāšanas dienas

Tiesības uz atlīdzinājumu
AA ———————————Iestādes faktiskā rīcība

Mantiskie zaudējumi, personiskais kaitējums, arī morālais

Tiesības prasīt atlīdzinājumu
Zaudējumi vai kaitējums ir – tiesas prettiesiska AA vai faktiskās rīcības sēkas, izņemot gadījumus, kad tiesību norma nosaka atlīdzinājumu
Atlīdzinājumu prasa
* augstākā iestādē, vienlaicīgi ar AA apstrīdēšanu
* tiesā, vienlaicīgi ar pārsūdzēšanu, ja nav apstrīdēšanas iestādes
* tiesā, vienlaicīgi ar faktiskās rīcības pārsūdzību
* iestādē, kas nodarījusi zaudējumus, ja ir pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.
NO
* LR
* pašvaldības
* autonoma publisko tiesību subjekta
* iestādes
AA izpildes veidi
– labprātīga
– piespiedu
– neprasa nekādas izpildes darbības.