krimināltiesības

KRIMINĀLTIESĪBAS

– publisko tiesību nozare, kas regulē attiecības starp personu, kas vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un valsti tas kompetentu institūciju personā, piedraudot ar sodu un piemērojot sodu valsts vārdā.

Krimināltiesību principi

– Likumības

– taisnīguma

– vainīguma

– humānisma pr.

KT funkcijas

– aizsargājošā

– regulējošā

– preventīvā jeb brīdinoša

– audzinoša

KT struktūra

To veido vispārīga un sevišķā daļa, kuru normas ir cieši saistītas.

Krimināllikums – vienīgais formālais KT avots, jo, saskaņā ar tā 1.p. 1. daļu, pie kriminālatbildības saucama un sodama tikai tāda persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmes.

KL sp

p
pēks telpā

Tā ir reāla likuma piemērošana konkrētā valstiskā teritorijā.

Teritoriālais princips – saistīts ar valsts robežas jēdzienu un visas personas, kuras izdara noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā, tiek sauktas pie kriminālatbildības pēc Latvijas likumiem, izņēmums ir eksteritoriālais jeb diplomātiskas imunitātes princips.

Universālais princips – izriet no starpt. Saistībām, atbild saskaņā ar KL, ja par šo nodarījumu nav saukta pie atbildības vai nodoti tiesai citas valsts teritorijā.

Aizbildniecības princips – speciālais režīms, kuru attiecina uz LR militārpersonām ārpus LR teritorijas, atbild saskaņā ar KL, ja starp. Līgumos nav no
o
oteikts citādi.

Kriminālatbildība iestājas, pastāvot:

* konstatēts nodarījums (darbība vai bezdarbība)

* nodarījumam ir tāda kaitīguma pakāpe, kas raksturīga kriminālsodāmam nodarījumam

* persona ir vainīga nodarījumā

* persona atbild tikai par KL paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes

Noziedzīgs nodarījums

Ar nodomu (tīši), vai aiz neuzmanības (netīši) izdarīts no
o
odarījums, kurš paredzēts KL, un par kura izdarīšanu draud kriminālsods.

NN pazīmes

– vainīgums – noziedzīgs ir tikai tāds nodarījums, kas izdarīts tieši vai aiz neuzmanības

– Prettiesiskums – aizliegts ar likumu

– sodāmība – par kuru likumā ir paredzēts sods.

NNodarījumu klasifikācija

1) Kriminālpārkāpums – KL paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2.g. vai vieglāks sods.

2) Noziegums – KL paredz brīvības atņemšanu uz laiku > 2.g.

* mazāk smags noziegums:

– tīšs nodarījums – b/a 2-5.g.

– aiz neuzmanības – b/a >2.g.

* smags noziegums – tīšs, b/a 5-10.g.

* sevišķi smags – tīšs, b/a >10.g., vai mūža ieslodzījums

NN sastāva pamatpazīmes

1) Objektīvas – raksturo apdraudētās intereses un noziedzīga nodarījuma ārējo izpausmi

– Objekts – apdraudētās intereses

– Subjekts – nodarījuma ārēja izpausme

2) Subjektīvas – raksturo personu, kas izdarīja nodarījumu, un tās psihisko attieksmi pret nodarījumu vai sekām.

– Objekts – persona

– Subjekts – attieksme

Attaisnojama profesionālā riska pazīmes

Ar bīstamu seku iespēju saistīta profesionālā darbība:

= satur noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes

= radījusi kaitējumu tiesiski aizsargātam interesēm (persona, ka
a
as pieļāvusi risku, ir darījusi visu, lai kaitējumu novērstu)

= izdarīta, lai sasniegtu sociāli derīgu mērķi (to nebija iespējams sasniegt citādā veidā)

KL paredzētais sods

Piespiedu līdzeklis, ko personai, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, KL ietvaros valsts vārdā piespiež tiesa.

Soda pamatsistēma

KL paredzēto soda veidu izsmeļošs uzskaitījums noteiktā kārtībā atbilstoši bargumam (no smagākā uz vieglāko)

* pamatsodi – brīvības atņemšana, arests, piespiedu darbs, naudas sods

* papildsodi – mantas konfiskācija, izraidīšana no valsts, naudas sods, tiesību ierobežošana, policijas kontrole.

Kriminālatbildības noilgums

Personu nevar saukt pie Kriminālatbildības, ja ir pagājis šāds laiks:

1) 6 mēneši no tā

ā
āda kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas, par kuru var ierosināt lietu tikai pēc cietušā vai viņa likumiska pārstāvja sūdzības

2) 5. gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas dienas

3) 15.g. no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas dienas, izņemot noziegumu, par kuru saskaņā ar likumu var piespriest mūža ieslodzījumu

4) 2.g. no kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas, par kuru var ierosināt lietu neatkarīgi no cietušā vai viņa likumiska pārstāvja sūdzības

5) 10.g. no smaga nozieguma izdarīšanas dienas

6) 30.g. no tāda nozieguma izdarīšanas dienas, par kuru var piespriest mūža ieslodzījumu.

Noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums līdz apsūdzības uzrādīšanas.

Notiesāto var atbrīvot no soda izciešanas sakarā ar apžēlošanu – notiesātas personas pilnīga vai daļēja atbrīvošana no kriminālsoda vai sodāmības noņemšana, ko veic Valsts prezidents

Notiesātajam var mīkstināt sodu sakarā ar amnestiju – likums, kas attiecas uz tajā noteiktu notiesāto personu kategoriju, tas pilnīgi vai daļēji atbrīvojot no kriminālsoda izciešanas, mīkstinot soda veidu vai noņemot sodāmību.

Sodāmība

Noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas notiesāšanas juridiskās sekas, kas ir spēkā: tiesas noteiktajā soda izciešanas laikā, kā arī pēc soda izciešanas līdz sodāmības dzēšanas, vai noņemšanai likumā noteiktajā kārtībā.

Leave a Comment