LIETU TIESIBAS

LIETU TIESIBAS
Lietu ties-vara pār lietu,ko realizē tiesīgā pers.,iedarbojoties tieši uz materiālo lietu. Taisnīgā persona-tiesību subjekts.Litea-ties.objekts.
Lietu ties.ir 2juridiskās formas:1)īpašuma ties.(ties.uz savu lietu); 2)servitūta ties.(ties.uz svašu lietu).
Lietas ir ķermeniskas vai bezķermeniskas.Bezķermaniskas lietas ir nojaušamas.Tās ir tiesības.Ties.kā bezķermeniskas lietas piedalās civiltiesiskā apgrozībā(nomnieks var aizsargāt savu valdījumu no traucējumiem).Tiesības prasīt, piem., vērtspap.atsavināšanu pieskaitāmas pie lietām tiesiksā nozīmē.
Mantas sastāvā ir 2 elementi:1)aktīvi-ekonomiska raxtura ties.kopums: lietu ties.,prasījuma ties,nemantiskās ties;2)pasīvi-pienākumu kopums, kad pers.ir parādnieks.
Ķermeniskas lietas ir kustamas vai nekustamas atk.no tā, vai tās var pārvietot ārēji nebojājot.
-raža pēc novākšanas kļūst kustama;-nekustama ir nekust.lietas lietojuma ties.,reālservitūti,nekust.īp.atdošanas prasība;- lopbarības krājumi iegūst nekustamu raxturu,jo ir piesasitīti zemei;- būvmateriāli, kuģi,lopi-kustami.
Lietu ties.pieskaitāmas kustamai vai nekustamai mantai pēc to lietu šķiras,uz kurām tās attiecas. Personiskās un saistību ties.vienmēr pieskaitāmas kustamai mantai. Dalīt var lietas, neiznīcinot to būtību. Formas sagraušana nenozīmē būtības iznīcināšanu (maizes klaips).
Ar ilgstošu valdījumu lietu var iegūt īpašumā, taču ilgstošs tiesības valdījums pašu tiesību nerada.
Valdījuma veidi:tiesīgi un prettiesīgi (iegūts speneni,patvarīgi, vardarbīgi). Labticīgi,ļaunticīgi (šaubas par valdījuma likumību).
Sakarā ar valdījuma aizsardzību 2-ējādas prasības:1)pastāvoša valdījuma aizsardzībai;2)atņemta valdījuma atjaunošanai.
Savu valdījumu ir atļauts aizsargāt pašaiztsāvēšanās robežās.
Servitūts-lietošanas ties.aprobežota personai vai zemes gabalam par labu. Izpaužas:-kā svešas mantas lietošanas ties.,kura piešķirta izlietotājam kā iešana, braukšana,augļu ievākšana,būves atbalstīšana, notekūdeņu novadīšana, gaismas un brīva skata ties. –īpašuma ties.aprobežojums (pilnīgs,daļējs); -ties.uz svešu lietu.
Personālservitūti un reālservitūti. Atk.no tā, vai to mērķis ir dot labumu noteiktai pers.vai nekust.īp. Personālservitūtus nevar atsavināt vai mantot. Servitūta izlietotājs-fiziska vai jurid.pers. Šaubu gadījumā servitūts pastāv vismazākajā apmērā. Blakus ties.-pats nepieciešamākais,lai servitūts varētu kalpot.Servitūtu ndalāmība. Lietojuma dalāmība.
Servitūtu nodibina:1)Ar likumu;2)ar tiesas spriedumu;3)ar līgumu vai testamentu. Speciālos likumos paredzētas iespējas. Servitūti izbeidzas ar atteikšanos,lietas bojāeju, ties.un pienākumu sakritumu, termiņa notecējumu,izpirkumu,noilgumu.
Reālnasta ir-nekust.īp.liettiesisks apgrūtinājums,ko raxturo nekust.īp.katrreizējā īpašnieka pienākims atkārtoti dot noteiktus izpildījumus tiesīgajai personai.
Īpažums kā pilnīgas varas tiesības pār lietu. Īpašuma priekšmets tikai ķermeniska lieta-telpiska,3dimensionāli norobežota (vienkāršas, nekustamas, gāzveida, saliktas). Enerģija nav.
Veidi:individuālais,uzticētais. Labas ticības princips-godprātīga uzvedība. Labi tikumi-vispārpieņemti morāles priekšstati.Rīcības tiesība.Atsavināšana,atdošana.
Valdījuma ties.-1)juridiskais;2)turējums jeb faktiskais(laulātais, nomnieks);3)faktiskā vara(arī prettiesiska).
Aprobežojumus var noteikt:publiskās un privātās interesēs.Tie var attiekties uz dažu lietu ties.piešķiršanu citām pers.,īpašniekam jāpiecieš,ka tās izlieto citi.
Visā īpašuma apjomā:aizsargjoslas, elektrokabeļi, telekomunikācijas, autoceļi,pazemes ūd.,aviācija, pašvald.nav likumīgu ties.
Īpašuma atsavināšanas ties. aprobežojumi(likums,tiesas lēm., līgums, testaments). Lietošanas ties.aprobežojumi īpašumam:būvju un ēku,ietaišu, apstādījujmu,ūdeņu un mežu.
Īpašuma veidi:1)individuālais;2)kopīp.-vairāku pers.īpašums uz vienu un to pašu lietu,katram kopīpašniekam ir kvalitatīvi līdzīgs tiesiskais stāvoklis attiec.pret kop.lietu. 2.1.dalītais kopīp.-ikviens no kopīpašniekiem rīkojas ar noteiktu viņam piederošu daļu kopējā lietā. 2.2.nedalītais kopīp.-īpašumu izlieto vienīgi kopīgi ar pārējiem kopīpašniekiem(laulāto manta,civiltiesiskas sab.manta);3)Fiduciārais (uzticētais) īp.-lietas pārvaldīšana,prasījuma nodrošināšana,lietas atsavināšana,uzticības pers.savā vārdā,bet uz uzticētāja rēķina izlieto šo ties.

Īpašuma ties.konstitucionālā aizsardzība. –institucionālā garantija (likumdevēja ties.);-individuālgarantija (aizsardz.no aizskārumiem no valsts puses;- īpašuma garantija starptaut.ties.
Īpašuma iegūšana:-piegūšana(atrašana, augļu iegūšana); -ar pieaugumu(zemes gabalu pievienošana,ēku celšana, svešu lietu apstrādāšana);- ar ieilgumu(īpašumā iegūst lietas,kurām ir īpašnieks-atsavinājums)
Atsavināta īp.iegūšnas veidi: -ar nodošanu(pamatā tiesisks darījums); -mantošanas ceļā; -atņemtā,nacionalizētā īp.atdošana; -īpašuma privatizācijas ceļā.
Civillik.regulētas pašas svarīgākās no Satversmes 105.p.aizsargātām ties.uz īpašumu.Īp. aprobežojuma jaut.regulē virkne citu spec.NA.
Īpašumties.saturs:1)valdījuma ties.-faktiskā vara,lietas atprasīšana; 2)lietojuma ties.-ties.iegūt labumu no lietošanas atb.mērķim. 3)rīcības ties.-rīkoties ar savu īp., noteikt tā jurid.likteni; 4)īpašuma ties.uz īp. prasību-īpašnieka ties.atprasīt savu īp.caur tiesu. Persona ir pilntiesīgs īpašnieks,ja tai piemīt vienlaikus visas 4 augšminētās ties.