SAISTĪBU TIESīBAS

SAISTĪBU TIES. JĒDZIENS. Objektīvā nozīmē-ties.normas,kas regulē saistību rašanos,izpildi,izbeigšanos,to pārkāpumu sekas.Subjektīvā noz.-ties.,kas uz darījuma vai cita pamatarodas konkrētai pers.kā tiesiskās attiec.dalībniecei.
CL 1041.p.-Saistību tirs.ir tādas ties.,uz kuru pamata konkrētai pers.-parādniekam-jāizdara par labu otrai-kreditoram-zināma darbība, kam ir mantiskā vērtība.
Saistību ties rašanās un izbeigšanās.Rašanās.1)no tiesiska darījuma; 2)no neatļautas darbības(pers.,kas izdarījusi neatļautu darb.,ir pienākums atlīdzināt zaudējumus.);3)pēc likuma. Izbeigšanās 1)Izpildījums;2)sekas.
Ieskaits ir prasījuma dzēšana ar pretprasījumu.Parādnieks vienpusīgi var dzēst kreditora prasījumu ar sau pretprasījumu,ja:-abu prasījumu priekšmeti ir vienādas šķiras,piem,naudas prasījumi;- abiem prasījumiem jau iestājies izpildes termiņš. Ieskaits nav pieļaujams publiski tiesiskos darījumos.
Darījuma sastāvdaļas:1)darīja dalībnieki-dar.puses; 2)dar.priekšmets- lieta,izpildāmais darbs, pakalpojums;3)dar.saturs-subjektu savstrap. ties.un pienākumi.

Līguma-vienošanās sastāvdaļas:1)līg puses kontrahenti, līgumslēdzēji, līg.subjekti.priekšmets un saturs-tāds kā darījumam.
Līgumu veidi:1)Pēc pušu skaita-1pusēji,2pusēji,daudzpusēji. 2)pēc sasitību dibināšanas kārtības-konsensuāli(rodas pušu vienošanās sasniegšanā),reāli(vajadzīgs ne tikai consensus,bet arī reāla darbība); 3)pēc atlīdzības-atlīdzības un bezatlīdzības;4)pēc formas-mutiski, raxtiski. Raxtevida līgumu var noformēt arī dokumentu apmaiņas kārtībā. Pavadzīme ir līguma forma.Čeks ir pierādījums un var griezties tiesā. Notārs pārbauda pušu rīcībspēju un tiesībspēju un atbild par paraxta īstumu.
Līguma derīguma noteikumi:1)Līgumslēdzējpusēm ir jābūt rīcībspējīgām un tiesībspējīgām;2)līgums pēc satura nevar būt pretrunā ar publisko kārtību(piem,nodokļu atmaksa);3)pušu gribas izpaudumam jāatbilst īstai gribai,nedrīkst būt spaidi,viltus un maldība; 4)līgums ir jānoformē tajā formā, kā to pieprasa likums(galvojums rakstveidā,notariālā forma,koroborācija-ieraxtīšana zemegrāmatā).