Investīciju vienreizējais un tirgus risks. Investīciju tirgus riska aprēķināšana

Investīciju vienreizējais un tirgus risks. Investīciju tirgus riska aprēķināšana

Nav iespējams atrast investīciju instrumentu, kurš vienlaikus būtu ar augstu ienesīgumu, ar augstu drošības pakāpi un ar augstu likviditāti. Katram atsevišķam instrumentam parasti tās nepiemīt pilnā apjomā.
Lai iegūtu lielāko investīciju peļņu un pēc iespējas samazināt risku ieguldītājs savus ieguldījumus sadala veidojot investīciju portfeli.
Portfelis dod iespēju diversificēt risku, ievērojot investoram nepieciešamos principus. Tomēr ne visus riskus var diversificēt, jo ir riski, kas attiecas uz tirgu. Izšķit 2 veidu riskus:
1. Investīciju vienreizējais risks -nesistemātiskais (var novērst ar diversifikāciju),
2. Tirgus risks – sistemātiskais (nevar novērst ar diversifikāciju).
Investīciju vienreizējais risks – ir kādu konkrētu investīciju (vai uzņēmuma) risks un tas nav atkarīgs no citiem vērtspapīriem. Šis risks raksturīgs konkrētam uzņēmumam, tā cēloņi var būt vairāk vai mazāk veiksmīgas mārketinga programmas, streiki un vairāk vai mazāk ienesīgi saimnieciskie līgumi. Tie ir notikumi, kuri attiecas uz konkrētu uzņēmumu vai nozari un tiem ir gadījuma raksturs, kas lielā mērā ir atkarīgs no vadības prasmes saimniekot. Tā ietekme uz investīcijas portfeli kopumā var tikt likvidēta ar diversifikāciju. Ja investīcijas portfelis sastāv no pietiekoši liela vērtspapīru daudzuma, tad vienreizējo risku var samazināt praktiski līdz nullei. Izmantojot diversifikāciju investīciju portfeļa risks tiek samazināts tikai līdz noteiktam līmenim, zemāk par kuru risku samazināt jau nedrīkst. Agrāk tika uzskatīts, ka labi diversificētam portfelim ir jāsastāv no 40 dažādiem vērtspapīriem, bet pēdējie izmeklējumi NYSE tirgū paradīja, ka diversificētam portfelim jāsastāv no 7-8 vērtspapīriem, tad 70-80% no vienreizēja riska tiek likvidēti; un ka tālāka vērtspapīru daudzumu palielināšana praktiski nesamazina vienreizējo risku tikai padara sarežģītāku investīcijas portfeļa vadīšanu. Diversifikācijas pamatā ir ideja par vērtspapīru kombināciju, kuriem ir mazāk ka pozitīva korelācija, lai samazinātu risku, nesamazinot gaidāmo ienesīgumu. Tas nozīme tādu vērtspapīru iekļaušana investīciju portfelī, viena no kuriem parastos apstākļos paaugstinās cenā un tāda paša laikā otrā – pazeminās.

Tirgus risks – kuru nevar novērst ar investīciju diversifikāciju. Tirgus risks tiek noteikts ar globāliem apstākļiem, kuri nav atkarīgi no investora un emitenta. Tas atspoguļo tādu vērtības izmaiņu, kas ir vidējo tirgus radītāju izmaiņu rezultāts. Tirgus risks ir atkarīgs no inflācijas, kara darbības, augstām % likmēm, politiskiem notikumiem valsts un starptautiskā līmenī, likumdošanas izmaiņas, ekonomikas reformas un līdzīgiem notikumiem valstī, kuri vairāk vai mazāk iespaido visu uzņēmumu darbību. Ieguldītāji ir pakļauti kapitāla tirgus nejaušībām un tirgus riskam neatkarīgi no tā, kādi ir ieguldījumi.

ASV zinātnieki L.Dz.Gitmans un M.D.Džonks uzskata, ka katram vērtspapīram ir zināms tirgus risks, ko var mērīt ar ß koeficentu. Viņi uzskata, ka ß koeficents ir tirgus riska mērs un parāda, kā VP tirgus cenu ietekmē tirgus risks.
Jo ieguldījums ir atsaucīgāks uz tirgus risku, jo tam ir augstāks ß koeficents. ß aprēķina papamatojoties uz VP ienesīgumu. Tirgus ienesīgumu mēra ar visu akciju vidējo ienesīgumu.Visu akciju vidējo ienesīgumu vai zināmas grupas akciju vidējo ienesīgumu var aprēķināt pēc fondu biržas indeksiem.
Individuālajam ieguldītājam ß koeficents var palīdzēt novērtēt tirgus risku, kas var ietekmēt VP ienesīgumu. ß parāda VP reakciju uz tirgus spēkiem. Ja pieņemam, ka ieguldījuma gada peļņas likme būs 10%, tad akcijām ar ß koeficentu 1,5, gaidāmais peļņas procenta palielinājums būs 15% (1,5X10%).
‘’Betas’’ koeficients – konkrētu aktīvu ienesīguma jūtīguma mērs pret tirgus portfeļa ienesīguma izmaiņām.
Investīciju portfeļa p =  xi i , kur
xi = i-to investīciju īpatsvars investīciju portfelī
i = beta i-tajām investīcijām

ßeta koeficenta nozīme un interpretācija.

Beta Komentāri Interpretācija
0 ß koeficents virzās tajā virzienā kā tirgus vai tirgus portfeļa risks. To neskar tirgus riska izmaiņas
+0,5 vai – 0,5 Ienesīgums būs divreiz mazāk atsaucīgāka nekā tirgus risks
+1 vai – 1 Ienesīgums tikpat atsaucīgs kā tirgus risks
+2 vai – 2 Ienesīgums būs divreiz atsaucīgāks uz tirgus riska izmaiņām.

Scroll to Top