KASKO apdrošināšana

Tev ir svarīgi, lai varētu braukt droši? Lai nebūtu jāiztraucas, kur Tavs auto stāvēs pa nakti, bet, notiekot avārijai, tas saņemtu vislabāko aprūpi un remontu? Pilnīgai drošībai Tev nepieciešams apdrošināšanas līgums, kas segtu visus iespējamos zaudējumus Tava transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma gadījumā – tādu drošību sniedz KASKO apdrošināšana.

1. Kas ir KASKO apdrošināšana?
Lietojot transportlīdzekli, ik dienas Jūs saskaraties ar dažādiem neparedzamiem riskiem, kā ceļu satiksmes negadījumi, zādzības u.c.. Tas ir nepatīkami, bet vēl nepatīkamāk ir apzināties zaudējumus, ko šī situācija Jums radījusi. Tieši tāpēc nepieciešama KASKO brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas segtu iespējamos zaudējumus.
2. Ko piedāvā KASKO apdrošināšana?
KASKO apdrošināšana piedāvā aizsardzību Jūsu automašīnas zādzības vai bojājuma gadījumā, neatkarīgi no tā, vai tie radušies kādas citas personas rīcības, vai Jūsu paša vainas dēļ. KASKO apdrošināšanā tiek apdrošināti šāda veida riski:
• Ceļu satiksmes negadījums;
• Dabas stihiju iedarbība (vētra, zibens spēriens, krusa);
• Uguns;
• Dažādu priekšmetu un/vai vielu uzkrišana;
• Trešo personu prettiesiska rīcība;
• Zādzība un/vai laupīšana.
3. Apdrošināšanas nosacījumi
• Apdrošinājuma summa KASKO apdrošināšanā ir transportlīdzekļa tirgus vērtība;
• Atkarībā no apdrošināšanas kompānijas ir iespēja izvēlēties apdrošināšanas līguma darbības teritoriju: Eiropa ar NVS, Eiropa bez NVS, Baltija vai Latvija;
• Ja transportlīdzeklis ir noformēts līzingā, tad transportlīdzeklim ir jābūt apdrošinātam par labu līzinga kompānijai, kura līgumā jānorāda kā atlīdzības saņēmējs.
4. Prasības transportlīdzeklim
• Transportlīdzeklim jābūt reģistrētam Latvijā, tam nedrīkst būt nopietni vizuāli bojājumi;
• Apdrošinot zādzības un laupīšanas vai trešo personu prettiesiskas darbības risku, transportlīdzeklim obligāti jābūt aprīkotam ar AAS prasībām atbilstošām pretaizdzīšanas iekārtām.
5. Apdrošināšanas prēmija
Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta kā noteikts procents (no ~3% jauniem transportlīdzekļiem līdz ~15% lietotiem transportlīdzekļiem) no transportlīdzekļa vērtības. To var ietekmēt:
• apdrošinājuma segums – kādiem riskiem apdrošināts transportlīdzeklis;
• izvēlētais pašrisks – zaudējumu apmērs, ko sedz klients (jo lielāks pašrisks, jo mazāk maksās apdrošināšanas polise);
• transportlīdzekļa marka, modelis;
• transportlīdzekļa vecums;
• transportlīdzekļa izmantošanas veids -privātiem braucieniem, pasažieru vai kravu pārvadāšanai;
• apmaksas grafiks – maksājumus var veikt pa daļām;
• u.c. faktori.
Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību:
• jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;
• tiek izmaksāta atlīdzība bez policijas izziņas, neatkarīgi no zaudējuma smaguma, tai skaitā arī par vējstikla un priekšējo lukturu stiklu bojājumiem, pat tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
• ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietušo un ja tajā iesaistīti divi transportlīdzekļi, kas var un drīkst turpināt ceļu, tad vadītājiem ir jāaizpilda saskaņotais paziņojums vai jāizsauc policija;
• ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki, ir nodarīti bojājumi trešās personas mantai vai iesaistīti vairāk par diviem transportlīdzekļiem, notikusi eksplozija vai ugunsgrēks, nekavējoties jāziņo kompetentām institūcijām (policijai, ugunsdzēsējiem, Katastrofu medicīnas centram u. c.). Ja tas netiek veikts, pat šajos gadījumos tiek izmaksāta atlīdzība līdz Ls 500;
• ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietušo un ja tajā iesaistīti divi transportlīdzekļi, kas var un drīkst turpināt ceļu, tad vadītājiem jāaizpilda saskaņotais paziņojums, bet visos pārējos apdrošināšanas gadījumos nekavējoties jāziņo kompetentām institūcijām (policijai, ugunsdzēsējiem, Katastrofu medicīnas centram u. c.), citādi izmaksātā atlīdzība nepārsniegs Ls 500;
• jādodas uz Baltu, kur jāuzrāda Baltas KASKO polise, vadītāja un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
• jāaizpilda atlīdzības pieteikuma veidlapa
• jāparāda bojātais transportlīdzeklis vai jāvienojas par tā apskati
• lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bojājuma, apzagšanas vai bojāejas gadījumā Balta pieņem septiņu darbadienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, bet, ja atlīdzības apmērs nepārsniedz Ls 200, tad vienas darbadienas laikā*;

6. Pašrisks
Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikts zaudējuma apmērs, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, uzņemas klients.
Pašrisks netiek piemērots, ja transportlīdzekļa bojājumā (izņemot zādzību, laupīšanu) vainojama konkrēti zināma trešā persona ar savu transportlīdzekli, ko apliecina attiecīgs policijas vai tiesas dokuments.
Pašrisks Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā iedalās: pašrisks bojājumiem, pašrisks zādzībai, pašrisks pilnīgai bojāejai, pašrisks stiklojumam.
7. Galvenie izņēmumi, kad apdrošināšanas kompānijas neatlīdzina zaudējumus:
• automašīna tiek nozagta, izzogot tās atslēgas vai reģistrācijas apliecību;
• ir pārsniegts ātrums vairāk nekā par 30 km/h;
• netiek ievēroti luksofora aizliedzošie signāli, stop zīmes, tiek pieļauta rupja neuzmanība;
• automašīna vadīta alkohola reibumā;
• automašīnai mainījies īpašnieks;
• automašīnai saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu nav tiesību piedalīties vispārējā ceļu satiksmē;
• nav izpildītas prasības par pretaizdzīšanas iekārtu pārbaudi.

Apdrošināšanas summas noteikšana – apdrošinot jaunu transportlīdzekli, apdrošināšanas summa būs tikpat liela cik auto iegādes vērtība. Savukārt, ja apdrošināmais transportlīdzeklis ir bijis lietots, apdrošinātāji to drošinās tā tirgus vērtībā jeb atkārtotās iegādes vērtībā. Tā kā maksa par apdrošināšanu tiek noteikta sareizinot tarifu ar apdrošināšanas summu, pirmajā mirklī šķiet izdevīgi, ka apdrošinātājs šo mašīnas tirgus vērtību nosaka pēc iespējas zemāku.
Diemžēl šādi apdrošinoties radīsies problēmas pie izmaksām, jo :
1. ja auto tiks iznīcināts pilnībā, apdrošinātājs atlīdzību noteiks no līgumā noteiktās zemās summas atņemot pašrisku, tādējādi izmaksājamā atlīdzība būs zemāka;
2. ja apdrošināšanas summa būs krasi zemāka par auto tirgus vērtību, tad šādi noslēgts līgums būs ar zem apdrošināšanu. Šajā gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiks noteikta reizinot summu, kas paredzēta bojājuma novēršanai, ar proporciju(apdrošināšanas summa/mašīnas reālā tirgus vērtība). Šāda aprēķina rezultātā saņemtā atlīdzību būs ievērojami zemāka.
Piemērs
KASKO līgumā noteiktā auto vērtība – Ls 5000 (zem apdrošināšana)
Auto reālā tirgus vērtība – Ls 7000
Zaudējumu summa (auto remonta izmaksas) – Ls 3500
Pašrisks – 0%
Apdrošinot auto tā tirgus vērtībā, apdrošināšanas atlīdzība būs:
Ls 3500 – 0% pašrisks = Ls 3500
Apdrošinot auto zem apdrošināšanā, atlīdzība būs:
Ls 3500 * proporcija 5000/7000 – 0% pašrisks = Ls 2500
Secinājums – ja KASKO apdrošināšana Tavam auto nepieciešama tikai tādēļ, ka to pieprasa līzinga kompānija vai kredītiestāde, un Tu esi pārliecināts, ka ar auto nekas nenotiks, tad drošināt auto zem apdrošināšanā būtu izdevīgi. Citādi iestājoties apdrošināšanas gadījumam visdrīzāk cietīsi zaudējumus. Jāpiebilst, ka apdrošināšanas kompānijas Latvijā nelabprāt piekrīt drošināt auto zem apdrošināšanā.

Scroll to Top