Kopsavilkums

Saturs
Saturs 1
1. Kopsavilkums 2
2. Biznesa pamatojums 4
3. Uzņēmuma vispārīgais raksturojums 5
4. Pakalpojuma raksturojums 61. Kopsavilkums
Biznesa plāns ir sastādīts skaistumkopšanas salonam „Lendija”, lai pārliecinātos par atvēršanas izdevīgumu un pārbaudītu uzņēmuma dzīvotspēju un konkurētspēju, kā arī uzņēmuma attīstības iespējas.
„Lendija” uzsāks savu komercdarbību pēc reģistrācijas Komercreģistrā ar 2005. gada 1. janvāri.
Biznesa plāns tiek sastādīts 3 gadiem. Šis ir jaunizveidots uzņēmums ar jaunām attīstības spējām.
Skaistumkopšanas salons „Lendija” piedāvās sekojošus pakalpojumus:
 Frizētava;
 Manikīrs;
 Pedikīrs;
 Solārijs;
 Ārstnieciskā masāža.
Komercdarbības galvenais uzdevums ir sniegt cilvēkiem skaistumkopšanas pakalpojumus, popularizēt pakalpojuma attīstību, kā arī ļaut radoši izpausties šo pakalpojumu sniedzējam.
Biznesa plāna ilgtermiņa mērķi ir:
 Vietējā tirgus iekarošana,
 Atpelnīt ieguldītos līdzekļus pēc iespējas tuvākajā laikā,
 Uzņēmuma rentablas darbības sasniegšana,
 Apmierināt klienta vajadzības pēc pieprasījuma.
Biznesa plāna īstermiņa mērķi ir:
 Saņemt kredītu 1500 Ls apmērā komercdarbības uzsākšanai un viena gada laikā maksāt procentus par kredīta izmantošanu, kā arī dzēst kredīta pamatsummu,
 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus,
 Kontrolēt finansu plāna izpildi.
Friziera, manikīra, pedikīra un ārstnieciskās masāžas pakalpojumus sniegs uzņēmuma sertificēti speciālisti (uzņēmuma personāls).
Uzņēmumā paredzēts nodarbināt 7 cilvēkus. Grāmatvedības gada atskaites sastādīšanai tiks pieaicināts bilancspējīgs grāmatvedis.
Mērķu sasniegšanā ir plānots izveidot un atvērt skaistumkopšanas salonu, piesaistīt sertificētus speciālistus, veikt mārketinga pasākumus, kā arī apmierināt klientu vēlmes un vajadzības ar kvalitatīviem pakalpojumiem.
Ieguldītāja pamatkapitāls sastāda2000 Ls.
Lai uzņēmums varētu normāli uzsākt darboties būs vajadzīgs papildus kapitāls, ko komersants saņems no Latvijas Unibankas 1500 Ls apmērā, ar 15% likmi gadā (uz vienu gadu). Kredīta % jāmaksā katru mēnesi, bet pamatsumma jāatmaksā gada beigās.2. Biznesa pamatojums
Biznesa galvenais uzdevums ir sniegt cilvēkiem skaistumkopšanas pakalpojumus, popularizēt pakalpojuma attīstību, kā arī ļaut radoši izpausties šo pakalpojumu sniedzējam.
Uzņēmums sākas darbu pēc reģistrācijas Komercreģistrā ar 2005. gada 1. janvāri, saskaņā ar LR likumu „Par uzņēmējdarbību” („Komerclikumu”) un likumu „Par LR Uzņēmumu reģistru” („Komercreģistra likums”).
Biznesa plāns sastādīts 3 gadiem.
Ir iecerēt izveidot un atvērt skaistumkopšanas salonu „Lendija”, kā uzņēmuma organizācijas formu izvēloties individuālo komersantu.
Salons „Lendija” piedāvās sekojošus pakalpojumus:
 Frizētava;
 Manikīrs;
 Pedikīrs;
 Solārijs;
 Ārstnieciskā masāža.
Biznesa plāna īstermiņa mērķi ir:
 Saņemt kredītu 1500 Ls apmērā no Latvija Unibankas komercdarbības iesākšanai un viena gada laikā maksāt procentus par kredīta izmantošanu, kā arī dzēst kredīta pamatsummu,
 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus,
 Kontrolēt finansu plāna izpildi.
Biznesa plāna ilgtermiņa mērķi ir:
 Vietējā tirgus iekarošana,
 Atpelnīt ieguldītos līdzekļus pēc iespējas tuvākajā laikā,
 Uzņēmuma rentablas darbības sasniegšana,
 Apmierināt klienta vajadzības pēc pieprasījuma.
Potenciālie klienti salonam „Lendija” būs galvenokārt Rēzeknes pilsētas un rajona iedzīvotāji, jo tiks piedāvātas jaunas darbavietas un sniegti kvalitatīvi pakalpojumi.
Lai sasniegtu noteiktu mērķi ir plānots:
 Izveidot un atvērt skaistumkopšanas salonu,
 Piesaistīt sertificētus darbiniekus,
 Veikt mārketinga pasākumus,
 Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus.3. Uzņēmuma vispārīgais raksturojums
„Lendija” ir pakalpojumu uzņēmums, kas dibināts ar pārliecību, ka katram cilvēkam ir tiesības apmierināt savas vēlmes un intereses, kas saistītas ar skaistumkopšanas pakalpojumu.
Skaistumkopšanas salons „Lendija” tiek dibināts un reģistrēts saskaņā ar LR likumu „Par uzņēmējdarbību” („Komerclikumu”) un likumu „Par LR Uzņēmumu reģistru” („Komercreģistra likums”). Savu darbību uzsāks pēc reģistrācijas Komercreģistrā ar 2005. gada 1. janvāri.
Uzņēmuma komercdarbības veids ir: skaistumkopšanas salons.
„Lendija” īpašnieks ir: Juris Aizkalns
„Lendija” juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 71, Rēzekne, LV- 4601, bijušā uzņēmuma „Rigonda” telpās.
Tālrunis: 4624786
Uzņēmuma darba laiks: darba dienās no 8:00 – 19:00; sestdienās un svētdienās no 9:00 – 15:00.
Uzņēmuma komercdarbības forma: Individuālais komersants – fiziska persona, kura kā komersants tiek ierakstīta komercreģistrā. Šī darbības forma ļauj īpašniekam slēgt darījumus, kas saistīti ar komercdarbību, kā arī būs prasītājam un atbildētājam tiesā. Komercdarbības forma dod īpašniekam tiesības vienpersonisku lēmumu pieņemšanai un pārvaldei, kā arī neapstrīdamu tiesību uz peļņas gūšanu. Bet kā trūkumu varētu minēt pilnu atbildību par Individuāla komersanta saistībām.
Jaunizveidotam uzņēmumam, tā attīstības stadijā, ir ļoti svarīga tā (uzņēmuma) atrašanās vieta.
Salons „Lendija” atradīsies Atbrīvošanas alejā 71. telpas tiks nomātas. Nomas maksa sastāda 150 Ls/mēnesī + komunālie maksājumi.
Veicot tirgus analīzi, es konstatēju, ka salons atradīsies ļoti izdevīgā vietā – pilsētas centrā, kas nodrošina intensīvu cilvēku virzību.
Kaut arī Rēzeknē tādu salonu skaits ir krietni liels, taču komersanta galvenais uzdevums un mērķis ir klientu vēlmju un interešu apmierināšana, pārbaudot uzņēmuma dzīvotspēju un konkurētspēju, kā arī neaizmirsīsim tādu faktu, kā peļņas gūšana.4. Pakalpojuma raksturojums
Salona „Lendija” sertificēti darbinieki (uzņēmuma personāls) piedāvās Rēzeknes iedzīvotājiem šādus skaistumkopšanas pakalpojumus:
 Frizētava;
 Manikīrs;
 Pedikīrs;
 Solārijs;
 Ārstnieciskā masāža.
Nepieciešamais aprīkojums solārija pakalpojuma sniegšanai jau atrodas dibinātāja īpašumā, speciālie krēmi un aizsarglīdzekļi tiks pasūtīti no Rīgas. Sadarbība ar piegādātājiem jau ir nodibināta, nodarbojoties ar solārija pakalpojumu sniegšanu pirms salona izveides idejas rašanās.
Masāžas veikšanas prasmes tiks apgūtas kursos, pēc kuru beigšanas tiks iegūts kvalifikācijas sertifikāts. Kvalifikācijas celšana notiks par pašu līdzekļiem.
Friziera, manikīra un pedikīra pakalpojums tiks sniegts no kvalificētiem un sertificētiem speciālistiem.
Skaistumkopšanas salona piedāvātos pakalpojumus sniegs kvalificēti darbinieki.
Tiks garantēta pakalpojumu kvalitāte un drošums.

5. Uzņēmuma vadība un personāls
Direktors
– Juris Aizkalns
– menedžeris, galvenais speciālists,
administrators
– uzņēmuma īpašnieks
Organizē un vada darbu, pieņem lēmumus,
veic tirgus analīzi un izpēti, kontrolē
darbinieku darbu

Grāmatvede
– apkalpo klientus, pieņem un izsniedz
pasūtījumus, veic uzņēmuma grāmatvedības
uzskaiti
2 frizieres 2 manikīra un pedikīra speciālistes Solārija, ārstnieciskās masāžas speciālists

„Lendija” dibinātājs ir J. Aizkalns – uzņēmuma īpašnieks.
Pašlaik uzņēmumā strādās maz darbinieku un ar tiem darbiniekiem pietiek, turklāt tas ir ekonomiski izdevīgi.
Friziera, manikīra, pedikīra, solārija un ārstnieciskās masāžas speciālisti papildus pamata pienākumiem veiks arī telpu uzkopšanu.
Bet tā kā nākotnē uzņēmums plāno paplašināties, būs vajadzīgi papildus darbinieki.
Visus galīgos lēmumus, kas attiecas uz uzņēmuma nākotni lems īpašnieks vienpersoniski.
Darbinieki tiks piesaistīti, izmantojot sludinājumus vietējos rajona preses izdevumos „Rēzeknes vēstis” un „Панорама Резекне”.
Darbā tiks pieņemti sertificēti darbinieki – tādējādi samazinot apmācības izdevumus un laiku, nodrošinot kvalitāti. Darbinieki tiks izvēlēti, pārbaudot CV un pieteikuma vēstules, atlasīti konkursa kārtībā.
Ir izstrādāti speciāli kritēriji, pēc kuriem vērtēs darbinieku kandidātus. Tie ir:
 Izglītība un pieredze. Profesionālā izglītība, darba pieredze, zinošs savā jomā.
 Intelekts. Spēja ātri noteikt problēmas būtību un ātri novērst bojājumus.
 Personīgais īpašums. Čaklums, kārtīgums darbā, godīgums, atbildīgums.
6. Riska faktori, to mazināšanas iespējas
„Lendija” normālu darbību var ietekmēt dažādas parādības, kas izraisa riska situācijas:
1) Tirgus risks:
 Jaunu konkurentu parādīšanās;
 Jau esošo konkurentu aktivitāte, jaunu tehnoloģiju ieviešana utt.;
 Uzņēmuma neparedzēti izdevumi.
Lai mazinātu šī riska nelabvēlīgo ietekmi, uzņēmums nepārtraukti pētīs tirgu, sekos līdzi konkurentu darbībai: pēc iespējas uzlabos pakalpojuma kvalitāti un ieviesīs jauninājumus.
2) Finansu risks:
 Uzņēmuma neparedzēti izdevumi;
 Naudas trūkums;
 Zema pircēju aktivitāte.
Lai mazinātu šī riska iedarbību, uzņēmuma direktors nepārtraukti sekos līdzi naudas plūsmai uzņēmumā, veidos finansu rezerves, ja būs nepieciešams – izmantos īstermiņa kredītus.
3) Izmaiņas valsts politikā, ekonomikā un likumdošanā:
 Nomas maksas un komunālo maksājumu palielināšana;
 Nelabvēlīga nodokļu politika.
4) Cilvēciska rakstura risks:
 Darbinieka bezatbildība vai nolaidīga rīcība, kuru rezultātā uzņēmumam var rasties zaudējumi;
 Preču piegādātāja neparedzēta rīcība.
Šajā situācijā jāsadarbojas ar vairākiem piegādātājiem.
5) Ražošanas risks:
 Nekvalitatīvas izejvielas, darba materiāli;
 Darba galda un iekārtojumu bojājums.
Laicīgi novērst bojājumus, sekot uzņēmuma tehniskajam stāvoklim, laikā pārbaudīt iepirkto izejvielu kvalitāti, kā arī sadarboties ar uzticamiem darba partneriem.