latīņu valoda

Latīņu valoda.

Latīņu valoda (lingua latina) ir valoda, kurā runāja Lātijā reģionā ap Romu. Vēlāk, augot Romas impērijai, tā kļuva par oficiālo valodu. Latīņu valoda kļuva par mirušu valodu ap 476. gadu pēc Romas impērijas krišanas.
Visas romāņu valodas ir cēlušās no latīņu valodas, un daudzi vārdi citās valodās ir ieviesušies no tās. Latīņu valoda tika lietota visai zinātnei un starptautiskajai saziņai Rietumeiropā līdz pat 18. gadsimtam, kad to nomainīja franču valoda, un vēlāk, 19. gadsimtā, angļu valoda. Latīņu valoda ir mirusi – to sadzīvē vairs nelieto.
Šobrīd latīņu valoda tiek lietota bioloģijā un medicīnā kā viennozīmīga starptautiska terminoloģija, un kā Romas Katoļu baznīcas oficiālā valoda, kas to padara arī par Vatikāna valsts valodu. Latīņu valoda atvieglo saprašanos un savstarpējos sakarus zinātnes jomā, zinātniskās literatūras tulkošanu no vienas valodas otrā, un šo nozīmi latīņu valoda nav zaudējusi līdz mūsu dienām. Kaut arī latīņu valodu pieņemts uzskatīt par „mirušu” valodu, medicīnas darbiniekiem tā ir dzīva valoda, kas nepieciešama ikdienas darbā.
Sakāmvārdi, parunas, izteicieni:
 Natura sanat, medicus curat morbos- Daba dziedē,ārsts ārstē slimības.
 De gustibus et coloribus no est disputandum- Par gaumi un krāsām nestrīdas.
 Veni, vidi, vici.- Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju.
 Repetitio est mater studiorum.- Atkārtošana- zināšanu māte.
 Labor non onus, sed beneficium.-Darbs nav nasta, bet svētība.
 Edimus, tu vivamus, non vivimus, tu edāmus.-Ēdam lai dzīvotu, nevis dzīvojam, lai ēstu.
 Nosce te ipsum!- Izzini pats sevi!
 Non progredi est regredi.- Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ.
 Dicere non est facere.- Sacīts vēl nav darīts.
 Scientia potentia est.- Zināšanas ir spēks.
 Aurea mediocritas!- Zelta vidusceļš!
 Vale!- Sveiks!(Parasti tā beidzās seno romiešu vēstules.)
 Barba philosophum non facit!.- Arbārdu nepietiek, lai kļūtu filazofs!
 Pulchra res homo est, si homo est!- Cilvēks ir brīnišķīga būtne, ja viņš ir cilvēks!
 Gaudeamus igitur!- Tātad priecāsimies!
 Errare humanum est.- Kļūdīties ir cilvēcīgi.
Vārdi latīņu valodā- tulkojums:
 anonymus- bezvārda, anonīms(an- nozīmē noliegumu, kādas īpašības trūkumu);
 antipyrīnum- līdzeklis temperatūras mazināšanai(anti- pret)
 ab- no
 amor, ōris- mīla
 ago, ere- darīt
 bacca, ae- oga
 bene- labi
 calendula, ae, – kliņģerīte
 dormio- gulēt
 ego(pers. vietniekv.)- es
 juvo- palīdzēt
 jucendus- patīkams
 mas, maris- vīrs, tēviņš
 natūra- daba
 nux, nucis- rieksts
 Padus- ieva
 parvus- mazs
 pater,trīs-tēvs
 patria- dzimtene, tēvija
 rosa- roze
 Romānus- romiešu-…
 terra- zeme
 ubi- kur
 umbra- ēna
 tu- lai…
 tu…ita- kā…tā
Latviešu-latīņu vārdi:
 nakts-nox, noctis
 ozols- Quercus
 otrs- secundus
 šodien- hodie
 tumšs- obscūrus
 tur- ibi
 uzvara-victoria
 vislielākais- maximus
 visvienkāršākais- simplicissimus
 incisūra- ierobs
 gaisma- lux, lucis
 garša- gustus
 grams- gramma, atis
 just- sentio
 jods- lōdum
 kāja- pes, pedis
 mute- os,oris
 mākslīgs-artificiālis
 mācīt- doceo, āre
 māksla-ars,artis
 māllēpene- Farfara
 pienene- Taraxacum
 piens-lac, lactis
 redze- visus
 redzēt-video,ēre
 sinepes- Sināpis, is
 veidot- formo,āre
 veselība- sanitas, ātis
 vesels- sanus
 zaļš- viridis
 zāle- herba
 zināt- scio, scīre
 zils- coeruleus
 vīns- vinum
Iespiedburts Burta izruna
A a a
Bb b
Cc c,k
Dd d
Ee e
Ff f
Gg g
Hh h
Ii i (j)
Kk k
Ll l
Mm m
Nn n
Oo o
Pp p
Qq k
Rr r
Ss s, z
Tt t
Uu u
Vv v
Xx ks
Yy i
Zz z