mikroekonomika

RĒZEKNES AUGSTSKOLA
EKONOMIKAS FAKULTĀTE
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VADĪBAS KATEDRA

Kontroldarbs
Mikroekonomika

Otrā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības studijas programmas
”EKONOMIKA”(specializācija
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS
VADĪBA)
nepilna laika studiju 2.kursa
studentes
Tatjanas Višņevskas
stud.apl.05E2100

Lektors Ē.Višķers

Rēzeknē 2007

1.Uzdevums. Uzņēmums plāno izdot mācību grāmatu, vidējās kopējās izmaksas VKI = Ls4 + Ls4000/Q, Cik liela grāmatu tirāža nodrošinās bezzaudējumu punkta sasniegšanu, ja grāmatas cena ir Ls 8.
VKI = 4 + 4000/Q
VKI = KI/Q
KI = 4004 Ls
KI = TR
TR = P*Q
TR = 8Q
4004 = 8Q
Q = 500,5
Atbilde: Q = 500,5 vienības

2.Uzdevums. Uzņēmuma robežizmaksu funkcija ir RI = 12 + 6Q. Uzņēmums strādā pilnīgas konkurences apstākļos un tirgus cena ir Ls 18. Kāds ir peļņu maksimizējošais ražošanas apjoms.
RI = 12 + 6Q
P = 18
RI = 12 + 6Q = P = 18
Q = 1
Atbilde: Q = 1

3.Uzdevums. Monopoluzņēmuma kopējo izmaksu funkcija ir KI = 100 + 3Q. Pieprasījuma funkcija P = 200 – Q. Aprēķiniet kopējos ieņēmumus, ja ražošanas apjoms ir 10 produkcijas vienības mēnesī, un desmitās vienības robežieņēmumus. Kā mainīsies uzņēmuma peļņa palielinot ražošanas apjomu no 9 līdz 10 produkcijas vienībām.
KI = 100 + 3Q
P = 200 – Q
Q = 10
KI (10 vien.) = 100 + 3*10 = 130
KI (9 vien.) = 100 + 3*9 = 127
P = 200 – 10 = 190
P = 200 – 9 = 191
TR = P * Q = 190*10 = 1900
TR = 191*9 = 1719
Peļņa (10 vien.) = 1900
Peļņa (9 vien.) = TR – P – KI = 1900 – 191 – 127 = 1592
MR = (1900-1719) / (10 – 9) = 181
Atbilde: palielinot ražošanas apjomu no 9 līdz 10 peļņa palielināsies uz Ls 308.
TR , ja Q ir 10 produkcijas vienības, ir vienāda ar Ls 1900.
MR 10 vienības ir vienāda ar Ls 181.

4.Uzdevums. Aizpildiet tabulu, izmantojot robežieņēmumu un robežizmaksu salīdzināšanas metodi, attēlojiet grafiski uzņēmuma līdzsvara stāvokli, norādot optimālo ražošanas apjomu un peļņas vai zaudējumu laukumu.

Q P TR KI RI MR VMI VKI PEĻŅA KFI KMI
0 15 – 500 – – – – -500 500 –
100 13 1300 1700 12 13 12 17 -400 500 1200
200 11 2200 2300 6 9 9 11,5 -100 500 1800
300 9 2700 2700 4 5 7,33 9 0 500 2200
400 7 2800 3000 3 1 6,25 7,5 -200 500 2500
500 5 2500 3400 4 -3 5,80 6,8 -900 500 2900
600 3 1800 4100 7 -7 6 6,83 -2300 500 3600
700 1 700 5300 12 -11 6,86 7,57 -4600 500 4800

5.Uzdevums. Aizpildiet tabulu, izmantojot kopējo izmaksu un kopējo ieņēmumu metodi, attēlojiet grafiski uzņēmuma līdzsvara stāvokli, norādot optimālo ražošanas apjomu un esošo peļņu vai zaudējumus.

Q P TR KI MR RI VMI VKI PEĻŅA KFI KMI
0 12 – 50 12 – – – -50 – 50
10 12 120 150 12 10 10,00 15 -30 100 50
20 12 240 220 12 7 8,50 11 20 170 50
30 12 360 270 12 5 7,33 9 90 220 50
40 12 480 350 12 8 7,50 8,75 130 300 50
50 12 600 460 12 11 8,20 9,20 140 410 50
60 12 720 600 12 14 9,17 10 120 550 50
70 12 840 780 12 18 10,43 11,14 60 730 50
80 12 960 1010 12 23 12,00 12,63 -50 960 50